Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 23.06.2010 Pravilnik o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2246

Na temelju članka 44.L517626 Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine« broj 87/09) donosim

PRAVILNIK

O DOBIVANJU ODOBRENJA (LICENCIJE) ZA RAD U CASINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se stručno osposobljavanje zaposlenika koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu, način i uvjeti za dobivanje odobrenja (licencije) o njihovoj stručnoj osposobljenosti za rad, te sastav i ovlasti povjerenstva za polaganje stručnog ispita.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika, radna mjesta za koja je potrebno odobrenje (licencija) o stručnoj osposobljenosti za rad zaposlenika u casinu definiraju se na sljedeći način:

1. voditelj casina jest zaposlenik koji vodi i zastupa casino, planira, organizira, raspoređuje, koordinira i nadzire rad casina,

2. pomoćnik voditelja casina jest zaposlenik koji vodi ili organizira priređivanje igara na stolovima za igru ili automatima za igre na sreću (pomoćnici voditelja casina u okviru igara uživo, voditelj igara na automatima u casinu, te voditelj binga),

3. glavni blagajnik jest zaposlenik koji organizira čuvanje i protok gotovine, negotovinskih sredstva, žetona i vrijednosnica u casinu, raspoređuje i kontrolira gotovinu na pomoćnim blagajnama unutar casina, te u ime priređivača za potrebe casina polaže i podiže gotovinu u novčarskim institucijama,

4. blagajnik jest zaposlenik koji radi sve blagajničke poslove prema naputku i organizaciji glavnog blagajnika (npr. blagajnik glavne blagajne, blagajnik na automatima i blagajnik na bingu),

5. krupje jest zaposlenik koji neposredno vodi igre ili sudjeluje u priređivanju igara u casinu (npr. krupje od IV. do I. kategorije prema znanju i godinama iskustva),

6. inspektor stola jest zaposlenik koji nadzire zaposlenike koji neposredno vode igre ili sudjeluju u priređivanju igara u casinu,

7. interni nadzornik jest zaposlenik koji organizira i provodi nadzor u casinu u vezi s priređivanjem igara na sreću (npr. voditelj videonadzora, videonadzornik),

8. instruktor u priređivanju igara jest zaposlenik s odgovarajućim iskustvom u casinu. Ima savjetodavnu ulogu u unapređivanju rada casina, organizira i sudjeluje u izobrazbi i ocjenjivanju navedenih zanimanja.

(2) Na radno mjesto iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika priređivač može bez odobrenja (licencije) zaposliti osobu zbog povećanja posla ili organiziranja turnira, ali na rok ne duži od 90 dana.

II. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNA IZOBRAZBA

Članak 3.

(1) Pod stručnim osposobljavanjem zaposlenika koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu podrazumijeva se stručna izobrazba zaposlenika za rad u casinima i polaganje stručnog ispita.

(2) Stručnu izobrazbu zaposlenika za rad u casinima pruža priređivač samostalno ili u suradnji s obrazovnom ustanovom ovlaštenom za školovanje odraslih.

(3) Stručni ispit polaže se pred povjerenstvom.

III. UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA (LICENCIJE) ZA RAD

Članak 4.

Zaposlenici koji obavljaju poslove navedene u članku 2.#clanak2 stavku 1. ovoga Pravilnika moraju imati položen stručni ispit i odobrenje (licenciju) za rad.

Članak 5.

Osim uvjeta iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, zaposlenici koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje internim aktom propisuje priređivač igara na sreću.

IV. STRUČNI ISPIT I POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA (LICENCIJE) ZA RAD U CASINU

Članak 6.

(1) Zaposlenik koji je primljen kao pripravnik u casinu na radno mjesto iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana primanja na radno mjesto.

(2) Prijavu zaposlenika za polaganje stručnog ispita i dobivanje odobrenja (licencije) za rad Ministarstvu financija podnosi priređivač.

Članak 7.

Prijava za polaganje stručnog ispita i dobivanje odobrenja (licencije) za rad mora sadržavati:

1. ime i prezime zaposlenika,

2. datum i mjesto rođenja zaposlenika,

3. prebivalište ili boravište zaposlenika,

4. državljanstvo zaposlenika,

5. stručnu spremu zaposlenika,

6. dokaz da se protiv zaposlenika ne vodi kazneni postupak. Strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu države čiji su državljani i potvrdu izdanu od države na čijem su području boravili posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, te radnu dozvolu izdanu od Ministarstva unutarnjih poslova,

7. potvrdu da je zaposlenik završio izobrazbu za stručnu osposobljenost iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Pravilnika,

8. naziv radnog mjesta za koje se traži odobrenje (licencija) za rad sukladno članku 2.#clanak2 stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija obvezno je nakon zaprimljene prijave utvrditi ispunjava li zaposlenik uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donijeti odluku.

(2) Ministarstvo financija obvezno je za zaposlenike koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita dodijeliti registarski broj odobrenja (licencije).

(3) Na temelju odluke Ministarstva financija iz stavka 1. ovoga članka priređivač je obvezan u roku od 30 dana, a najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita, obavijestiti Ministarstvo financija i zaposlenika o mjestu, datumu i vremenu održavanja stručnog ispita.

(4) Priređivač je dužan preuzeti na sebe organizaciju stručnog ispita, te osigurati prostor u kojem će se polagati stručni ispit. Polaganje stručnog ispita priređivač može organizirati jedanput u tri mjeseca.

(5) Ispitna pitanja za stručni ispit sastavlja Ministarstvo financija sukladno pravilima struke i u suradnji s priređivačima.

Članak 9.

(1) Zaposleniku koji je uspješno položio stručni ispit povjerenstvo izdaje odobrenje (licenciju).

(2) Odobrenje (licencija) sadržava:

1. ime i prezime zaposlenika,

2. datum i mjesto rođenja zaposlenika,

3. radno mjesto za koje se izdaje odobrenje (licencija),

4. registarski broj odobrenja (licencije) iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Pravilnika,

5. datum izdavanja,

6. valjanost odobrenja (licencije),

7. sastav i potpis ispitnog povjerenstva.

(3) Preslik izdanih odobrenja (licencija) dostavlja se Ministarstvu financija.

Članak 10.

(1) Priređivač je obvezan imatelju odobrenja (licencije) izdati iskaznicu koja sadrži:

1. naziv ODOBRENJE (LICENCIJA),

2. fotografiju,

3. registarski broj odobrenja (licencije) iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Pravilnika,

4. znak i logotip priređivača,

5. pečat priređivača i potpis ovlaštene osobe.

(2) Priređivač je obvezan imatelju odobrenja (licencije) izdati iskaznicu sljedećeg izgleda:

1. naziv ODOBRENJE (LICENCIJA) ispisan je na desnoj strani iskaznice veličinom slova 16,

2. ispod naziva ODOBRENJE (LICENCIJA) ispisan je registarski broj odobrenja (licencije) veličinom slova 14,

3. fotografija imatelja odobrenja (licencije) veličine najmanje 3x2,5 cm nalazi se na lijevoj strani iskaznice.

(3) Ovlasti imatelja iskaznice su neprenosive.

Članak 11.

Za vrijeme obavljanja poslova i radnih zadataka u casinu zaposlenici su obvezni nositi iskaznicu na vidljivome mjestu.

Članak 12.

(1) Odobrenje (licencija) valjano je za cijelo vrijeme dok imatelj odobrenja (licencije) ispunjava uvjete iz članaka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

(2) Ako priređivač utvrdi da je imatelj odobrenja (licencije) prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih mu je odobrenje (licencija) dano, obvezan je o tome u roku od osam dana pisanim putem obavijestiti Ministarstvo financija.

(3) Ako priređivač ima opravdani razlog za oduzimanje odobrenja (licencije), primjerice ako nastupe teške povrede obveza iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, podnosi zahtjev Ministarstvu financija za oduzimanje odobrenja (licencije).

(4) Ako Ministarstvo financija ustanovi da su opravdani razlozi za oduzimanje odobrenja (licencije), donosi odluku o oduzimanju. Odluka o oduzimanju odobrenja (licencije) dostavlja se svim priređivačima igara na sreću na području Republike Hrvatske, a zaposlenik kojem je oduzeto odobrenje (licencija) briše se iz registra odobrenja (licencija).

(5) Zaposlenik iz stavka 4. ovoga članka može ponovno polagati stručni ispit na zahtjev priređivača, nakon proteka tri godine od dana brisanja iz registra odobrenja (licencija), ukoliko su ispunjeni svi uvjeti iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Članak 13.

O svakoj naknadnoj promjeni podataka zaposlenika navedenih u prijavi za polaganje stručnog ispita i dobivanje odobrenja (licencije) za rad u casinu priređivač je obvezan obavijestiti Ministarstvo financija u roku od 15 dana.

Članak 14.

Ministarstvo financija može u svakom trenutku za svakog zaposlenika zatražiti od priređivača dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 7.#clanak7 točke 6. ovog Pravilnika.

V. POVJERENSTVO ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

(1) Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita i izdavanje odobrenja (licencije) sastoji se od tri člana. Jedan član Povjerenstva predstavnik je priređivača čiji zaposlenik pristupa polaganju stručnog ispita, drugi član je predstavnik iz reda ostalih priređivača igara na sreću u casinima, a treći član predstavnik je Ministarstva financija iz reda službenika koji obavljaju poslove vezane uz priređivanje igara na sreću.

(2) Članove Povjerenstva iz reda priređivača bira Ministarstvo financija na temelju prijedloga priređivača. Priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija podatke o najmanje dva zaposlenika sa odobrenjem (licencijom) za rad u casinu s radnim iskustvom od pet ili više godina na najsloženijim poslovima u casinu koje predlaže za članove Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo ima predsjednika, a bira ga Povjerenstvo većinom glasova. Predsjednik povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita. Predsjedniku i članovima određuju se zamjenici.

(4) Odluke se donose većinom glasova članova Povjerenstva (najmanje dva glasa).

Članak 16.

(1) Članovi Povjerenstva iz reda priređivača imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu i na naknadu troškova vezanih za prisustvovanje stručnom ispitu, a troškove snosi priređivač čiji zaposlenik pristupa polaganju stručnog ispita.

(2) Ovlašteni predstavnik Ministarstva financija ima pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu i na naknadu troškova vezanih za prisustvovanje stručnom ispitu, a visina nagrade određuje se posebnom odlukom.

V. REGISTAR IMATELJA ODOBRENJA (LICENCIJA)

Članak 17.

(1) Registar imatelja odobrenja (licencija) vodi Ministarstvo financija.

(2) Cjelokupna dokumentacija o imateljima odobrenja (licencija) čuva se u prostorima Ministarstva financija.

Članak 18.

Osim podataka iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, u Registru imatelja odobrenja (licencija) vode se i sljedeći podaci:

– datum izdavanja odobrenja (licencije)

– radno mjesto

– tvrtka i sjedište priređivača.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Zaposlenici koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju poslove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su do 1. siječnja 2012. godine položiti stručni ispit za dobivanje odobrenja (licencije).

(2) Članovi Povjerenstva iz članka 15.#clanak15 stavka 1. ovoga Pravilnika mogu biti samo i isključivo direktori casina do trenutka stjecanja uvjeta za prijedlog zaposlenika prema članku 15.#clanak15 stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Priređivač koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika već posjeduje pravo za priređivanje igara na sreću u casinima, obvezan je u roku od šest mjeseci donijeti interni akt iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

(2) Društvo koje je podnijelo zahtjev za dobivanje prava za priređivanje igara na sreću u casinima obvezno je svoj interni akt iz članka 5. donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/672

Urbroj: 513-07-21-07/10-1

Zagreb, 31. svibnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !