Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/09, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 30.4.2008 Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

MINISTARSTVO OBRANE

1683

Na temelju članka 170.L391506 stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07) donosim

PRAVILNIK

O DODATKU NA PLAĆU I NAČINU ISPLATE PLAĆE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se dodatak na plaću i način isplate plaće djelatnih vojnih osoba.

Članak 2.

Dodatak na plaću je novčani iznos koji se isplaćuje djelatnim vojnim osobama prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Dodatak iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika utvrđuje se u koeficijentu od osnovice za obračun plaće.

Članak 4.

Pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, djelatnim vojnim osobama pripadaju sljedeći dodaci na plaću:
1. Letački dodatak
2. Mornarički dodatak
3. Roniteljski dodatak
4. Padobranski dodatak
5. Pirotehnički dodatak
6. Dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi
7. Vojnopolicijski dodatak
8. Dodatak za otežane uvjete posla i štetnost po zdravlje
9. Dodatak za zdravstvenu službu
10. Nastavnički/instruktorski dodatak
11. Dodatak za deficitarne struke i specijalnosti
12. Dodatak za akademski stupanj
13. Zapovjedni/voditeljski dodatak
Djelatna vojna osoba može ostvariti pravo samo na jedan, najpovoljniji dodatak iz stavka 1., točaka 1. – 11. ovoga članka, uz ostvarenje prava na dodatke iz točke 12. i 13. stavka 1. ovoga članka.

1. LETAČKI DODATAK

Članak 5.

Djelatnoj vojnoj osobi koja ima letačko zvanje, ovisno dužnosti koju obnaša u zrakoplovu, tipu zrakoplova na kome provodi letačke zadaće, navršenim godinama letačkog staža i kategoriji spremnosti za provedbu letačke zadaće, uz ispunjavanje zdravstvenih kriterija pripada letački dodatak.
Ukupni koeficijent letačkog dodatka za pilote zbroj je koeficijenata navršenih godina letačkog staža i koeficijenta spremnosti na tipu zrakoplova i određuje se prema tablici kako slijedi:
 

Dužnost

Tip zrakoplova

Godine letačkog staža

Koeficijent

Spremnost

III.

II.

I.

PILOTI

 

A

 

0 – 5

0,5

0,55

0,65

0,75

5 – 10

0,55

10 – 20

0,6

20 – više

0,65

B

 

0 – 5

0,5

0,35

 

0,45

 

0,55

 

5 – 10

0,55

10 – 20

0,6

20 – više

0,65

C

 

0 – 5

0,5

0,3

 

0,4

 

0,5

 

5 – 10

0,55

10 – 20

0,6

20 – više

0,65

Letači tehničari i navigatori

 

D

 

0 – 5

0,25

 

 

0,15

0,25

više od 5

0,35

Ostalo letačko osoblje

 

E

 

0 – 5

0,15

0,05

0,1

više od 5 

0,25

Tip zrakoplova:
A – nadzvučni borbeni avion
B – teški i srednji avioni i helikopteri te borbeni helikopteri
C – laki avioni i helikopteri
D – svi tipovi zrakoplova – letači tehničari i navigatori
E – svi tipovi zrakoplova – ostalo letačko osoblje.
Kategorije spremnosti za letačko osoblje:
I. – Letači spremni za provedbu namjenskih zadaća za koje je eskadrila u kojoj provode letačke zadaće namijenjena. Na zrakoplovima s višečlanom posadom moraju biti osposobljeni za provedbu letačkih zadaća u ulozi kapetana zrakoplova.
II. – Letači koji su djelomično spremni za provedbu namjenskih zadaća za koje je eskadrila u kojoj provode letačke zadaće namijenjena.
III. – Letači koji su u statusu preobuke za namjenski tip zrakoplova.
Letači koji ne održavaju stupanj spremnosti za provedbu letačkih zadaća ili trenutačno nemaju ispunjen zdravstveni kriterij ne primaju letački dodatak po stupnju spremnosti.
Pravo na letački dodatak utvrđuje se na temelju pisane potvrde zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.
Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane mjesečno razvrstava letače po razinama spremnosti u skladu s dostignutom razinom spremnosti.

2. MORNARIČKI DODATAK

Članak 6.

Djelatnoj vojnoj osobi koja ima raspored na ustrojbenom mjestu na brodu (stalno ukrcana osoba) i koja je položila ispit za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti pripada mornarički dodatak u koeficijentu 0,3 od osnovice za obračun plaće.
Djelatnoj vojnoj osobi koja ima položen ispit za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti na brodu te je premještena na novu dužnost na istom ili drugom brodu, pripada mornarički dodatak u koeficijentu 0,25 od osnovice za obračun plaće do polaganja ispita za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti za tu novu dužnost.
Zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika plovne postrojbe te djelatnim vojnim osobama imenovanim ili raspoređenim u zapovjedništvo plovne postrojbe koje imaju položen ispit za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti, pripada mornarički dodatak u koeficijentu 0,2 od osnovice za obračun plaće.
Djelatnoj vojnoj osobi koja ima raspored na ustrojbenom mjestu na brodu (stalno ukrcana osoba), a koja nije položila ispit za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti pripada mornarički dodatak u koeficijentu 0,1 od osnovice za obračun plaće.
Pravo na mornarički dodatak utvrđuje se na temelju pisane potvrde zapovjednika Hrvatske ratne mornarice koju izdaje na prijedlog zapovjednika plovne postrojbe odnosno pisane potvrde zapovjednika Hrvatske kopnene vojske koju izdaje na prijedlog zapovjednika Inženjerijske pukovnije.

3. RONITELJSKI DODATAK

Članak 7.

Djelatnoj vojnoj osobi koja ima roniteljsko zvanje i raspored na roniteljsko ustrojbeno mjesto, pripada roniteljski dodatak, ovisno o kategoriji stručne i borbene osposobljenosti.
Koeficijenti za izračun roniteljskog dodatka određeni su u tablici kako slijedi:

Kategorija stručne i borbene osposobljenosti

I.

II.

III.

IV.

Koeficijent

0, 5

0,45

0,4

0,35

Kategorije stručne i borbene osposobljenosti su:
– I. – instruktor ronjenja
– II. – voditelj ronjenja
– III.– stariji ronitelj – samostalni
– IV. – ronitelj.
Djelatnoj vojnoj osobi raspoređenoj na dužnost instruktora ronjenja koja obuku izvršava u školskim uvjetima i ne podliježe borbenoj obuci pripada dodatak III. kategorije za koju ispunjava kriterije.
Pravo na roniteljski dodatak utvrđuje se na temelju pisane potvrde zapovjednika Hrvatske ratne mornarice i zapovjednika Hrvatske kopnene vojske odnosno zapovjednika Bojne za specijalna djelovanja.

4. PADOBRANSKI DODATAK

Članak 8.

Djelatnoj vojnoj osobi koja ima padobransko zvanje i izvršava program padobranske obuke odobren od strane načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, ovisno o vrsti padobranskog zvanja i ukoliko je raspoređena na odgovarajuće ustrojbeno mjesto pripada padobranski dodatak.
Koeficijenti za izračun padobranskog dodatka određeni su u tablici kako slijedi:

PADOBRANSKI DODATAK

Kategorija

Padobranac instruktor I. klase

Padobranac instruktor

Padobranac I. klase – slagač padobrana

Padobranac

 

Koeficijent

0,6

0,55

0,5

0,45

Pravo na padobranski dodatak utvrđuje se na temelju pisane potvrde zapovjednika Bojne za specijalna djelovanja.

5. PIROTEHNIČKI DODATAK

Članak 9.

Djelatnoj vojnoj osobi koja ima zvanje pionir-pirotehničar i raspored na dužnost pionira– pirotehničara pripada pirotehnički dodatak za rad u minskom polju I. kategorije.
Djelatnoj vojnoj osobi koja ima zvanje pirotehničar tehničke službe, tehničar specijaliziran za raketne sustave, tehničar mehaničar specijaliziran za morske mine, torpeda te oružar za zrakoplovni UbS pripada pirotehnički dodatak za rad s UbS II. kategorije.
Koeficijenti za izračun pirotehničkog dodatka iz stavka 1. i 2. ovoga članka određeni su u tablici koja slijedi:

PIROTEHNIČKI DODATAK 

Kategorija

I.

II.

Koeficijent

0,4

0,2 

Ostalim djelatnim vojnim osobama raspoređenim u pionirske postrojbe, postrojbe za održavanje UbS-a do razine voda i rukovateljima UbS-a (klasa V.) u logističkim postrojbama i zapovjedništvu za potporu pripada temeljni pirotehnički dodatak u koeficijentu 0,1 od osnovice za obračun plaće.
Osobe iz stavka 2 i 4. ovog članka za vrijeme izvođenja radova razminiranja, uz pirotehnički dodatak I. kategorije ostvaruje i dnevni pirotehnički dodatak u koeficijentu 0,1 od osnovice za obračun plaće.
Osobe iz stavka 2. ovog članka, za vrijeme neposrednog obavljanja poslova uništavanja, delaboracije, laboracije i remonta UbS-a, uz pirotehnički dodatak II. kategorije ostvaruje i dnevni pirotehnički dodatak u koeficijentu 0,07 od osnovice za obračun plaće.
Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, za vrijeme neposrednog obavljanja poslova uništavanja, delaboracije, laboracije i remonta UbS-a, pravo na dnevni pirotehnički dodatak u koeficijentu 0,07 od osnovice za obračun plaće ostvaruje i osoba imenovana ili raspoređena na ustrojbeno mjesto koje nije ustrojbeno mjesto pirotehničara.
Popise osoba iz stavaka 5., 6., i 7. ovoga članka koje ostvaruju pravo na dnevni pirotehnički dodatak sastavlja zapovjednik samostalne bojne i viši zapovjednik, a ovjerava ih neposredno nadređeni zapovjednik.

6. DODATAK ZA PRIPADNIKE SPECIJALNIH I ZAŠTITNIH POSTROJBI

Članak 10.

Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Bojnu za specijalna djelovanja, zaključno s razinom satnije pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi I. kategorije.
Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Vojnu obavještajnu bojnu zaključno s razinom satnije pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi III. kategorije.
Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Središnjicu elektroničkog izviđanja do razine središta pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi IV. kategorije.
Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Počasno zaštitnu bojnu, zaključno s razinom satnije pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi III. kategorije, a djelatnim vojnim osobama koje obavljaju poslove protudiverzijske zaštite pripada dodatak II. kategorije.
Koeficijenti za izračun dodatka za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi iz stavka 1. do 4. ovoga članka određeni su u tablici kako slijedi:

DODATAK ZA PRIPADNIKE SPECIJALNIH I ZAŠTITNIH POSTROJBI 

Kategorija

I.

II.

III.

IV.

V.

Koeficijent

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u zapovjedništva Bojne za specijalna djelovanja, Počasno zaštitne bojne i Vojne obavještajne bojne pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi IV. kategorije.
Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u zapovjedništvo Središnjice elektroničkog izviđanja pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi V. kategorije.

7. VOJNOPOLICIJSKI DODATAK

Članak 11.

Djelatnoj vojnoj osobi raspoređenoj u Vojnu policiju Oružanih snaga Republike Hrvatske na ustrojbeno mjesto s vojnopolicijskim ovlastima i položenim stručnim ispitom u skladu s Pravilnikom o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije pripada vojnopolicijski dodatak.
Koeficijenti za izračun vojnopolicijskog dodatka određeni su u tablici kako slijedi:

VOJNOPOLICIJSKI DODATAK

Kategorija

I.

II.

III.

Koeficijent

0,4

0,3

0,2

Djelatne vojne osobe raspoređene u postrojbe Vojnu policije Oružanih snaga Republike Hrvatske raspoređuju se u sljedeće kategorije:
I. kategorija  – dočasnik pirotehničar voditelj odsjeka
                    – dočasnik pirotehničar referent za PDZ
                    – dočasnik pirotehničar vodič psa za detekciju ek-
sploziva
II. kategorija – djelatnici satnije Vojne policije za posebne namjene
                     – djelatnici voda za zaštitu VIP osoba
                     – dočasnik istražitelj vodič psa za detekciju droga
III. kategorija – ovlaštene službene osobe Vojne policije.

8. DODATAK ZA OTEŽANE UVJETE POSLA I ŠTETNOST PO ZDRAVLJE

Članak 12.

Djelatnoj vojnoj osobi koja je raspoređena na ustrojbeno mjesto na kojem kao svoju osnovnu dužnost izvršava poslove u trajanju od najmanje 70% redovnog radnog vremena, a pri kojima je izložena djelovanju štetnih faktora fizičke, atmosferske, kemijske ili biološke prirode, čije se štetno djelovanje ne može u potpunosti spriječiti zaštitnim sredstvima i mjerama pripada dodatak za otežane uvjete posla i štetnost po zdravlje.
Dodatak iz stavka 1. ovog članka ostvaruju i djelatne vojne osobe koje na temelju operativne zapovijedi izvršavaju poslove za koje su utvrđeni otežani uvjeti rada i štetnost po zdravlje, prema mjesečnoj listi koju ovjerava nadležni zapovjednik.
U skladu sa stavkom 1. ovog članka djelatna vojna osoba prima dodatak za sljedeće poslove:
1. Rad na radarskim i radiorelejnim sustavima s utvrđenim elektromagnetskim zračenjem u dozama štetnim po zdravlje
2. Rad s otrovnim tvarima prve skupine
3. Rad u hiperbaričnim i hipobaričnim komorama i rendgenskim uređajima
4. Rad u podzemnim objektima
5. Rad na opsluživanju i održavanju posuda pod tlakom i rad u kotlovnicama
6. Rad na formiranju, punjenju i održavanju akumulatora u akumulatorskoj postaji
7. Rad aviomehaničara na opsluživanju i održavanju zrakoplova
8. Rad na sustavima elektronskog izviđanja.
Osobama iz stavka 3. ovog članka pripada dodatak za otežane uvjete posla i štetnost po zdravlje u koeficijentu 0,25 od osnovice za obračun plaće.
Pravo na dodatak za otežane uvjete posla i štetnost po zdravlje utvrđuje se na temelju pisane potvrde zapovjednika postrojbe.

9. DODATAK ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU

Članak 13.

Djelatnim vojnim osobama sa zvanjem doktora medicine, doktora stomatologije, doktora veterine i magistra farmacije raspoređenima na ustrojbena mjesta zdravstvene službe pripada dodatak za zdravstvenu službu prema sljedećim kategorijama:
– I. kategorija – ustrojbena mjesta do čina satnika
– II. kategorija – ustrojbena mjesta čina bojnika i pukovnika
– III. kategorija – ustrojbena mjesta čina brigadira.
Koeficijenti za izračun dodatka iz stavka 1. ovoga članka određeni su u tablici kako slijedi:

DODATAK ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU

Kategorija

I.

II.

III.

Koeficijent

0,5

0,3

0,2

10. NASTAVNIČKI/INSTRUKTORSKI DODATAK

Članak 14.

Djelatnim vojnim osobama koje su imenovane ili raspoređene na ustrojbena mjesta djelatnih vojnih osoba nastavnika/instruktora pripada nastavnički/instruktorski dodatak temeljem mjesečnog broja sati u nastavi/izobrazbi.
Pravo na nastavnički/instruktorski dodatak utvrđuje se za svaki mjesec posebno, a temeljem ovjerenih lista o evidenciji rada nadležnog čelnika ustrojbene cjeline.

NASTAVNIČKI/INSTRUKTORSKI DODACI

Broj sati mjesečno

70 i više sati

od 50 do 70 sati

od 40 do 50 sati

Koeficijent

0,4

0,3

0,2

 

11. DODATAK ZA DEFICITARNE STRUKE I SPECIJALNOSTI

Članak 15.

Djelatnim vojnim osobama deficitarnih struka raspoređenim na ustrojbena mjesta tih struka i specijalnosti pripada dodatak na plaću prema sljedećim kriterijima:
– I. kategorija – ustrojbena mjesta ustrojbenog čina poručnik-natporučnik
– II. kategorija – ustrojbena mjesta ustrojbenog čina satnik
– III. kategorija – ustrojbena mjesta ustrojbenog čina bojnik
– IV. kategorija – ustrojbena mjesta ustrojbenog čina pukovnik – brigadir.
Koeficijenti za izračun dodatka iz stavka 1. ovoga članka određeni su u tablici kako slijedi:

DODATAK ZA ZAHTJEVANU EDUCIRANOST
(DEFICITARNE STRUKE)

Kategorija

I.

II.

III.

IV.

Koeficijent

0,4

0,3

0,2

0,1

Područja zahtijevane educiranosti (deficitarne struke i specijalnosti) iz stavka 1. ovog članka propisat će ministar obrane svojom odlukom, a u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

12. DODATAK ZA AKADEMSKI STUPANJ

Članak 16.

Djelatnim vojnim osobama koje imaju akademski stupanj magistra znanosti pripada dodatak u koeficijentu 0,08 od osnovice za obračun plaće dok djelatnim vojnim osobama koje imaju akademski stupanj doktora znanosti pripada dodatak u koeficijentu 0,15 od osnovice za obračun plaće.

13. ZAPOVJEDNI/VODITELJSKI DODATAK

Članak 17.

Djelatnim vojnim osobama imenovanim ili raspoređenim na zapovjedno/voditeljsko mjesto, zbog posebne odgovornosti pripada zapovjedni/voditeljski dodatak u koeficijentu 0,1 od osnovice za obračun plaće.
Iznimno od stavka 1. ovog članka djelatnoj vojnoj osobi raspoređenoj na ustrojbeno mjesto zapovjednika desetine, voda ili satnije, a zbog posebne odgovornosti rada u postrojbi pripada zapovjedni dodatak u koeficijentu 0,2 od osnovice za obračun plaće.
Prvi dočasnik ustrojbene cjeline ostvaruje pravo na isti dodatak kao i zapovjednik te ustrojbene cjeline.
Dodatak iz stavka 1. ovoga članka pripada i vojnostegovnim sucima.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Dodaci na plaću iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika određuje se rješenjem o plaći ili aktom o prijmu u službu odnosno rasporedu na dužnost, osim dodataka iz članka 9.#clanak9 stavka 7., članka 12.#clanak12 stavka 2. i članaka 14.#clanak14 ovog Pravilnika.

Članak 19.

Dodatak na plaću za djelatne vojne osobe raspoređene u Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju utvrđuje se u skladu sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 20.

Uprava za financije i proračun izradit će obrasce o dnevnoj evidenciji rada usklađene s odredbama ovog Pravilnika i dostaviti ih svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 21.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:
– Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaćeL391508 (»Narodne novine«, broj 6/03, 175/03 i 34/05)
– Odluka o posebnom doplatku, klasa: 023-03/07-03/1, urbroj: 512-01-07-1088, od 28. prosinca 2007. godine.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2008. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-04/7
Urbroj: 512-01-08-1
Zagreb, 24. travnja 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !