Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacije tržištem ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 7.5.2007 Pravilnik o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacije tržištem

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1592

Na temelju odredbi članka 108.L334898 stavak 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O DODATNIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE MANIPULACIJE TRŽIŠTEM

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju dodatne mjere za sprečavanje manipulacije tržištem.
Pod dodatnim mjerama u smislu Zakona i ovog pravilnika podrazumijevaju se obveze ovlaštenih sudionika na tržištu propisane ovim Pravilnikom, primjenom kojih će navedeni sudionici doprinijeti otkrivanju zlouporaba tržišta i njihovom sprečavanju.
Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve vrijednosne papire i izvedenice uvrštene na burzu ili uređeno javno tržište u Republici Hrvatskoj, kao i na one za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje na to tržište.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
Zakon – Zakon o tržištu vrijednosnih papiraL334900 (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06),
Ovlašteno društvo – brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, te iste upisali kao djelatnost u sudski registar,
Ovlašteni sudionik na tržištu – ovlašteno društvo i njegovi zaposlenici, burza i uređeno javno tržište,
Osoba – svaka pravna ili fizička osoba.

I. Aktivnosti koje se smatraju manipuliranjem tržištem

Članak 3.

U radnje i postupke koji se smatraju manipuliranjem tržištem, a proizlaze iz definicije manipuliranja tržištem iz članka 108. Zakona, ubrajaju se posebice sljedeće aktivnosti:
a) aktivnosti jedne osobe ili više osoba koje surađuju kako bi se osigurao dominantan položaj nad ponudom ili potražnjom vrijednosnog papira koje ima učinak izravnog ili neizravnog određivanja kupovnih ili prodajnih cijena ili stvaranja drugih nepravednih uvjeta trgovanja,
b) kupnja ili prodaja vrijednosnog papira pred kraj trgovinskog dana s učinkom obmanjivanja ulagatelja koji djeluju na temelju zadnje cijene trgovanja,
c) iskorištavanje povremenog ili redovnog pristupa tradicionalnim ili elektroničkim medijima iznošenjem mišljenja o vrijednosnom papiru (ili neizravno o izdavatelju) nakon što je ta osoba prethodno zauzela poziciju u tom vrijednosnom papiru i kao posljedicu toga imala korist od utjecaja iznesenog mišljenja o cijeni tog vrijednosnog papira, a da nije u isto vrijeme javnosti objavila taj sukob interesa na odgovarajući i učinkovit način.

II. Obveze ovlaštenih sudionika na tržištu

Članak 4.

Ovlašteni sudionici na tržištu dužni su izraditi i primjenjivati interne akte kojima je cilj otkrivanje i sprječavanje postupaka i radnji koje se smatraju manipuliranjem tržištem.

Obveza izvješćivanja

Članak 5.

(1) Ovlašteni sudionik na tržištu koji opravdano sumnja da bi transakcija mogla predstavljati manipuliranje tržištem dužan je bez odgode o tome obavijestiti Agenciju.
(2) Ovlašteni sudionik na tržištu, u pojedinačnom slučaju, odlučuje postoje li opravdani razlozi za sumnju da transakcija predstavlja aktivnosti koje se smatraju manipuliranjem tržištem, uzimajući u obzir elemente koji predstavljaju aktivnosti manipuliranja tržištem propisane Zakonom i ovim pravilnikom.

Sadržaj obavijesti

Članak 6.

(1) Ovlašteni sudionik na tržištu koji podliježe obvezi obavješćivanja Agencije iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika, obvezan je Agenciji dostaviti najmanje slijedeće podatke:
– opis transakcije, vrstu naloga i druga svojstva naloga kao i vrstu trgovanja,
– razlog sumnje da bi transakcija mogla predstavljati manipuliranje tržištem,
– identitet osoba u čije su ime transakcije bile izvršene, te drugih osoba uključenih u predmetnu transakciju,
– u kojem svojstvu djeluje osoba koja podliježe obavezi obavješćivanja,
– svaku drugu informaciju koja bi mogla biti značajna u razmatranju spornih transakcija.
(2) Ako podaci iz stavka 1. ovog članka nisu raspoloživi u trenutku slanja obavijesti, poslana obavijest sadrži barem razloge zbog kojih osoba koja ju šalje opravdano sumnja da bi transakcija mogla predstavljati manipuliranje tržištem.
(3) Sve preostale podatke ovlašteni sudionik na tržištu dužan je dostaviti Agenciji čim mu postanu dostupni.
(4) Obavijest iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika dostavlja se Agenciji na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Način izvješćivanja

Članak 7.

Obavijest iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika dostavlja se Agenciji na jedan od sljedećih načina:
– poštom,
– elektroničkom poštom,
– telefaksom ili
– u iznimnim slučajevima i putem telefona, pod uvjetom da se čim se za to stvore uvjeti dostavi i u pisanom obliku.

Članak 8.

(1) Ovlašteni sudionik na tržištu koji podliježe obvezi izvješćivanja Agencije iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, o navedenoj obavijesti ne smije izvijestiti niti jednu drugu osobu, što se posebice odnosi na osobe u čije su ime zadani nalozi odnosno obavljene transakcije ili strane povezane s tim osobama, osim na temelju zakonski utvrđenih odredbi. Ispunjavanje ovog zahtjeva ne izlaže osobu koja je izvršila obavješćivanje nikakvoj vrsti odgovornosti, pod uvjetom da osoba koja je pružila obavijest djeluje u dobroj vjeri.
(2) Agencija neće otkriti identitet osobe koja je obavijestila o transakcijama ako bi to štetilo toj osobi ili bi joj moglo štetiti.
(3) Obavješćivanje Agencije u dobroj vjeri ne predstavlja kršenje bilo kojeg ograničenja objavljivanja informacija navedenog ugovorom, zakonskom ili podzakonskom odredbom te ne povlači za sobom nikakvu vrstu odgovornosti osobe koja je dala obavijest u pogledu te obavijesti.

III. Lažni ili obmanjujući signali i oblikovanje cijena

Članak 9.

Ovlašteni sudionici na tržištu koji podliježu obvezi izvješćivanja Agencije iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika dužni su pri provjeri naloga i/ili transakcija razmotriti najmanje sljedeće signale i okolnosti, koji se sami po sebi nužno ne smatraju manipuliranjem tržišta:
a) u kojoj mjeri zadani nalozi ili izvršene transakcije predstavljaju značajan dio dnevnog opsega trgovanja predmetnim vrijednosnim papirom na burzi ili uređenom javnom tržištu na kojem je predmetni vrijednosni papir uvršten na trgovanje, a posebice kada te aktivnosti vode do značajne promjene cijene vrijednosnog papira,
b) u kojoj mjeri nalozi koje su zadale osobe sa značajnom kupovnom ili prodajnom pozicijom u vrijednosnom papiru ili transakcije koje su te osobe izvršile vode do značajnih promjena cijene vrijednosnog papira ili povezane izvedenice ili temeljne imovine uvrštenih na burzi ili uređenom javnom tržištu,
c) dovode li izvršene transakcije do stvarne promjene vlasništva nad vrijednosnim papirom uvrštenim na burzi ili uređenom javnom tržištu,
d) u kojoj mjeri zadani nalozi ili izvršene transakcije obuhvaćaju izmjenu pozicija u kratkom razdoblju i predstavljaju značajan dio dnevnog volumena trgovanja predmetnim vrijednosnim papirom na predmetnoj burzi ili uređenom javnom tržištu te bi mogli biti povezani sa značajnim promjenama cijene vrijednosnog papira uvrštenog na burzu ili uređeno javno tržište,
e) u kojoj su mjeri zadani nalozi ili izvršene transakcije koncentrirani unutar kratkog vremenskog raspona tijekom dnevnog trgovanja i vode do promjene cijene koja je slijedom toga promijenila smjer kretanja,
f) u kojoj mjeri zadani nalozi mijenjaju prikaz najboljih cijena ponude ili potražnje vrijednosnog papira uvrštenog na burzu ili uređeno javno tržište, ili prikaz dubine tržišta koja je vidljiva sudionicima na tržištu, a uklonjeni su prije nego što su izvršeni,
g) u kojoj su mjeri nalozi zadani ili transakcije izvršene u specifično vrijeme ili oko specifičnog vremena u kojem se izračunavaju referentne cijene i rade drugi izračuni, a vode do promjena cijena koje imaju učinak na navedene referentne cijene i izračune.

IV. Fiktivni postupci ili svaki drugi oblik prevare ili obmane

Članak 10.

Ovlašteni sudionici na tržištu koji podliježu obvezi izvješćivanja Agencije iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika dužni su pri provjeri naloga i/ili transakcija razmotriti najmanje slijedeće signale i okolnosti, koji se sami po sebi nužno ne smatraju manipuliranjem tržišta:
a) prethodi li zadanim nalozima ili izvršenim transakcijama ili slijedi nakon njih, širenje neistinitih/lažnih ili obmanjujućih informacija od strane osoba koje su naloge i zadale ili transakcije izvršile ili osoba koje su s njima povezane,
b) zadaju li naloge ili izvršavaju transakcije osobe koje prije ili nakon što one ili osobe koje su s njima povezane izrade ili šire istraživanja ili preporuke za ulaganje koje su lažne, pristrane ili očigledno pod utjecajem materijalnih interesa.

V. Završne odredbe

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/29
Urbroj: 326-01/07-01
Zagreb, 26. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

OBRAZAC OBAVIJESTI

Opis transakcije(a)
Pojedinosti o vrijednosnom papiru ili izvedenici, uključujući oznaku izdavatelja, oznaku tržišta, datum i vrijeme zadavanja naloga, količinu i cijenu; vrijeme i veličinu transakcije(a); vrstu i druga svojstva naloga

Razloge sumnje zbog kojih bi transakcija mogla predstavljati manipuliranje tržištem

Identitet osoba, nalogodavaca transakcije
Ime i prezime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, broj računa u SDA i sl.

Identitet bilo koje osobe za koju Vam je poznato da je bila uključena u transakciju
Ime i prezime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, povezanost s osobom, nalogodavcem transakcije, pozicija u vrijednosnom papiru, način na koji je dotična osoba uključena u transakciju i sl.

Svojstvo u kojem ste proveli transakciju
Npr. broker, pokrovitelj, agent, burza

Dodatne važne informacije
(molimo uključiti sve dodatne materijale s kojima raspolažete)

Podaci o podnositelju
Ime i prezime, naziv ovlaštenog sudionika na tržištu u kojem je zaposlen, radno mjesto, podaci za kontakt i sl.

Potpis
Datum

zatvori
Pravilnik o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacije tržištem
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !