Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2478

Na temelju odredbi članka 15.L468639 stavak 1. točka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 142.L468641 i članka 181.L468642 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08 i 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O DODATNOM NADZORU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U GRUPI OSIGURAVATELJA

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnik o dodatnom nadzoru nad društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje u grupi osiguravatelja (dalje u tekstu: Pravilnik) detaljnije propisuje:

– subjekte dodatnog nadzora;

– opseg dodatnog nadzora;

– način i rokove izvještavanja o povezanosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sa pravnim i fizičkim osobama;

– način i rokove izvještavanja o povezanim poslovima društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

– način i rokove izvještavanja o značajnim poslovima društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

– izračun prilagođene adekvatnosti kapitala te način i rokove izvještavanja;

– izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kojem je vladajuće društvo osiguravateljni holding, strano društvo za osiguranje odnosno strano društvo za reosiguranje te način i rokove izvještavanja.

Definicije

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. Zakon je Zakon o osiguranjuL468644 (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08 i 82/09).

2. Nadležno nadzorno tijelo prema odredbama članka 12. Zakona.

3. Nadležno nadzorno tijelo strane države je državno tijelo strane države ovlašteno na temelju zakona ili propisa za nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja.

4. Država članica u smislu Zakona je država koja je članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

5. Strana država u smislu Zakona je država koja nije Republika Hrvatska i nije država članica.

6. Društvo za osiguranje je pravna osoba koja je dobila dozvolu nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova iz skupine neživotnog osiguranja ili poslova iz skupine životnog osiguranja.

7. Kompozitno društvo je društvo za osiguranje, koje obavlja poslove iz skupine životnih i neživotnih osiguranja u smislu članka 296. Zakona.

8. Društvo za reosiguranje je pravna osoba koja je dobila dozvolu nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja.

9. Strano društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i države članice koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.

10. Strano društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i države članice koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja.

11. Vladajućim odnosno matičnim društvom smatra se društvo u skladu s odredbama članka 10. stavka 6. i 7. i članka 175. stavka 2. Zakona, ili pravna osoba koja, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, ima vladajući utjecaj nad drugom pravnom osobom.

12. Ovisnim društvom odnosno društvom kćeri smatra se društvo u smislu članka 10. stavka 6. Zakona odnosno društvo nad kojim, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, vladajuće odnosno matično društvo ima dominantan utjecaj odnosno društvo povezano s vladajućim odnosno matičnim društvom u smislu odredbi članka 175. stavka 2. Zakona, ili pravna osoba nad kojom, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, vladajuće odnosno matično društvo ima vladajući utjecaj. Sva ovisna društva odnosno društva kćeri ovisnih društava odnosno društava kćeri smatraju se ovisnim društvima odnosno društvima kćerima vladajućih odnosno matičnih društava.

13. Sudjelovanje u drugoj pravnoj osobi je, u smislu Zakona, posredno ili neposredno vlasništvo poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava koja omogućuju 20% ili više glasačkih prava, odnosno udjela u kapitalu određene pravne osobe.

14. Sudjelujuće društvo je svaka pravna osoba koja je vladajuće društvo odnosno matično društvo ili pravna osoba povezana s drugom pravnom osobom u skladu s odredbama članka 175. stavka 2. Zakona.

15. Povezanim društvom smatra se ovisno društvo odnosno društvo kćer u kojem postoji sudjelovanje u smislu članka 9. stavka 1. Zakona odnosno pravna osoba povezana s drugom pravnom osobom sukladno odredbama članka 175. stavka 2. Zakona.

16. Osiguravateljni holding je pravna osoba koja je vladajuće društvo i čija je glavna poslovna djelatnost stjecanje ili vlasništvo udjela u ovisnim društvima odnosno društvima kćerima, gdje su ta ovisna društva isključivo ili pretežno društva za osiguranje, društva za reosiguranje, ili strana društva za osiguranje odnosno strana društva za reosiguranje, od kojih je najmanje jedno od ovisnih društva društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje te koja nije mješoviti financijski holding u smislu Zakona o financijskim konglomeratima.

17. Mješoviti osiguravateljni holding je pravna osoba koja je vladajuće društvo odnosno matično društvo, koje nije društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, strano društvo za osiguranje, strano društvo za reosiguranje, osiguravateljni holding ili mješoviti financijski holding u smislu Zakona o financijskim konglomeratima, a koje među svojim ovisnim društvima odnosno društvima kćerima ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

18. Mješoviti financijski holding je pravna osoba koja je vladajuće društvo odnosno matično društvo koje nije regulirani subjekt u smislu Zakona o financijskim konglomeratima i koje zajedno sa svojim ovisnom društvima odnosno društvima kćerima i drugim subjektima tvori financijski konglomerat, uz uvjet da je najmanje jedno ovisno društvo regulirani subjekt u smislu Zakona o financijskih konglomeratima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

ili

mješoviti financijski holding je pravna osoba koja je vladajuće društvo odnosno matično društvo koje nije regulirani subjekt u smislu sektorskih propisa koji reguliraju poslovanje financijskih konglomerata i koje zajedno sa svojim ovisnom društvima odnosno društvima kćerima i drugim subjektima tvori financijski konglomerat, uz uvjet da je najmanje jedno ovisno društvo regulirani subjekt u smislu sektorskih propisa koji reguliraju poslovanje financijskih konglomerata sa sjedištem u zemlji članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora,

19. Financijski koncern je koncern u smislu Zakona o trgovačkim društvima, gdje vladajuće društvo odnosno matično društvo nije društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, koje kao ovisno društvo odnosno društvo kćer ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

20. Koncern osiguravatelja je koncern u smislu Zakona o trgovačkim društvima, gdje je vladajuće društvo odnosno matično društvo društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, osiguravateljni holding, koje kao ovisno društvo odnosno društvo kćer ima barem jedno društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, strano društvo za osiguranje odnosno strano društvo za reosiguranje.

21. Vezano društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje koje je u vlasništvu financijske institucije koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, grupa osiguravatelja, ili koja je u vlasništvu jedne ili više nefinancijskih pravnih osoba. Svrha vezanog društva za reosiguranje je pružanje reosiguravateljnog pokrića za rizika jedne ili više pravnih osoba u čijem je vlasništvu.

22. Sektorski propisi su svi zakoni i podzakonski akti kojima se uređuje izdavanje odobrenja, izdavanje ovlaštenja, poslovanje, nadzor, pregled poslovanja ili nadzor reguliranih subjekata iz financijskog sektora.

Subjekti dodatnog nadzora

Članak 3.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) provodi dodatni nadzor nad društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

1. ako je ono sudjelujuće društvo u barem jednom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem u državi članici, odnosno stranom društvu za osiguranje ili stranom društvu za reosiguranje

2. čije je vladajuće odnosno matično društvo osiguravateljni holding, strano društvo za osiguranje ili strano društvo za reosiguranje;

3. čije je vladajuće odnosno matično društvo mješoviti osiguravateljni holding.

Opseg dodatnog nadzora

Članak 4.

Agencija u provođenju dodatnog nadzora nad društvima iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika uzima u obzir njihov odnos sa društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, zemlji članici ili stranoj zemlji koja su:

1. povezana društva s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika,

2. sudjelujuća društva u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika,

3. povezana društva onih društava koja su sudjelujuća u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika.

Nadležno nadzorno tijelo

Članak 5.

(1) Agencija je nadležna za provođenje dodatnog nadzora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika.

(2) Kada barem jedno od društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, koje ima isto matičino odnosno vladajuće društvo kao i društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz države članice, nadležna nadzorna tijela će se dogovoriti o provođenju dodatnog nadzora.

(3) Matično odnosno vladajuće društvo iz stavka 2. ovog članka može biti osiguravateljni holding, strano društvo za osiguranje, strano društvo za reosiguranje, mješoviti osiguravateljni holding.

Izvještavanje Agencije

Članak 6.

(1) Društva navedena u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužna su Agenciji dostavljati sve izvještaje propisane ovim Pravilnikom u za to propisanim rokovima.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika odgovorno je za ispunjavanje obaveza iz stavka 1. ovog članka, kao i za točnost odnosno vjerodostojnost podataka i informacija u dostavljenim izvještajima iz stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je osigurati odgovarajuće postupke provjere točnosti podataka i informacija iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odredbama članka 92. stavkom 4. Zakona.

Izvještaj o povezanosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sa pravnim i fizičkim osobama

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je Agenciji dostavljati Izvještaj o povezanosti na Obrascu Povez – G sa popisom:

– svih društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, zemlji članici ili stranoj zemlji koja su:

1. povezana društva s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti;

2. sudjelujuća društva u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti;

3. povezana društva onih društava koja su sudjelujuća u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti;

– svih fizičkih osoba koje sudjeluju u:

4. društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti ili nekom od društava s kojim je povezano društvo koje dostavlja Izvještaj o povezanosti;

5. sudjelujućem društvu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti;

6. povezanom društvu sudjelujućeg društva u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanosti.

(2) Uz Izvještaj iz stavka 1. ovog Pravilnika društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, dužno je Agenciji dostavljati shematski prikaz odnosno organigram pravnih i / ili fizičkih osoba iz stavka 1. ovog članka koje su posredno odnosno neposredno povezane s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, a u skladu s podacima navedenima u Obrascu Povez – G.

(3) Izvještaj i shematski prikaz iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dostavljaju se u pisanom i elektroničkom obliku kvartalno i godišnje, u roku od 60 dana po isteku kvartala, odnosno u slučaju revidiranog godišnjeg izvještaja u roku od 4 mjeseca po isteku kalendarske godine.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika Agenciji nije dužno dostaviti Izvještaj i shematski prikaz iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka ako nije došlo do promjena u odnosu na dostavljeni Izvještaj i shematski prikaz iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka prethodnog izvještajnog razdoblja odnosno prethodnih izvještajnih razdoblja. Društvo je dužno o tome obavijestiti Agenciju u roku od 60 dana po isteku kvartala.

Izvještaj o povezanim poslovima društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je Agenciji dostavljati Izvještaj o povezanim poslovima na Obrascu Posl – G koji obuhvaća sve poslove između tog društva i:

– svih društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, zemlji članici ili stranoj zemlji koja su:

1. povezana društva s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima;

2. sudjelujuća društva u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima;

3. povezana društva onih društava koja su sudjelujuća u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima;

– svih fizičkih osoba koje sudjeluju u:

4. društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima ili nekom od društava s kojim je povezano društvo koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima;

5. sudjelujućem društvu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima;

6. povezanom društvu sudjelujućeg društva u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje dostavlja Izvještaj o povezanim poslovima.

(2) Podaci o poslovima iz stavka 1. ovog članka posebice se odnose na:

1. zajmove,

2. garancije i druge izvanbilančne poslove,

3. stavke koje se koriste pri izračunu kapitala,

4. ulaganja,

5. poslove reosiguranja i retrocesije,

6. sporazume o dijeljenju troškova.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je uspostaviti odgovarajuće procedure upravljanja rizicima i mehanizme interne kontrole, uključujući i prikladne računovodstvene procedure odnosno procedure izvještavanja zbog utvrđivanja, mjerenja, praćenja i kontrole poslova iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku kvartalno i godišnje, u roku od 60 dana po isteku kvartala, odnosno u slučaju revidiranog godišnjeg izvještaja u roku od 4 mjeseca po isteku kalendarske godine.

Izvještaj o značajnim poslovima društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 9.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je Agenciji dostavljati Izvještaj o značajnim poslovima na Obrascu ZPosl – G koji obuhvaća sve značajne poslove.

(2) Značajnim poslovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se poslovi iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika koji mijenjaju stavke koje služe za izračun kapitala iz glave IV. 2. Zakona u odnosu na stavke izračuna kapitala iz prethodnog izvještajnog razdoblja.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika dužno je uspostaviti odgovarajuće procedure upravljanja rizicima i mehanizme interne kontrole, uključujući i prikladne računovodstvene procedure odnosno procedure izvještavanja zbog utvrđivanja, mjerenja, praćenja i kontrole poslova iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku kvartalno i godišnje, u roku od 60 dana po isteku kvartala, odnosno u slučaju revidiranog godišnjeg izvještaja u roku od 4 mjeseca po isteku kalendarske godine.

Prilagođena adekvatnost kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 10.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 1. ovog Pravilnika dužno je izračunavati prilagođenu adekvatnost kapitala u skladu s odredbama ovog članka i članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

(2) U izračun prilagođene adekvatnosti kapitala iz stavka 1. ovog članka u obzir se uzimaju sva povezana društva, sudjelujuća društva i povezana društva sudjelujućeg društva.

(3) Prilagođena adekvatnost kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje računa se kao razlika između:

A) zbroja elemenata stavki koje ulaze u izračun kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za kojeg se izračunava prilagođena adekvatnost kapitala,

i

B) zbroja:

i. granica solventnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za kojeg se izračunava prilagođena adekvatnost kapitala i

ii. proporcionalnog udjela granice solventnosti povezanog društva za osiguranje odnosno povezanog društva za reosiguranje.

Pri vrednovanju stavki koje ulaze u izračun kapitala, sudjelovanje se vrednuje po metodi udjela.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 1. ovog Pravilnika zadovoljava uvjet prilagođene adekvatnosti kapitala ako je rezultat izračuna prilagođene adekvatnosti kapitala pozitivna vrijednost.

(5) Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društvo za osiguranje koje obavlja poslove iz skupine životnih osiguranja iz članka 3.#clanak3 točke 1. ovog Pravilnika iskazuje na Obrascu PAK – ŽO.

(6) Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društvo za osiguranje koje obavlja poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 1. ovog Pravilnika iskazuje na Obrascu PAK – NO.

(7) Kompozitno društvo prilagođenu adekvatnost kapitala izračunava i iskazuje odvojeno za skupinu životnih osiguranja i skupinu neživotnih osiguranja.

(8) Izvještaje o prilagođenoj adekvatnosti kapitala iz stavka 5. i 6. ovog članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku kvartalno i godišnje, u roku od 60 dana po isteku kvartala, odnosno u slučaju revidiranog godišnjeg izvještaja u roku od 4 mjeseca po isteku kalendarske godine.

Upute za izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 11.

(1) U izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala društva iz članka 3.#clanak3 točke 1. ovog Pravilnika uzima se u obzir proporcionalni udjel sudjelujućeg društva u njegovim povezanim društvima.

(2) Proporcionalnim udjelom se u smislu ovog Pravilnika smatra udio upisanog temeljnog kapitala u posrednom ili neposrednom vlasništvu sudjelujućeg društva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kada povezanost nije takve prirode da je moguće odrediti udio upisanog temeljnog kapitala u posrednom ili neposrednom vlasništvu sudjelujućeg društva, proporcionalni udio koji će se uzeti u obzir pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala odredit će Agencija.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, kada povezano društvo koje je ovisno društvo odnosno društvo kćer ima manjak kapitala, pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala u obzir se uzima ukupni nedostatak kapitala.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, u slučaju kada je prema mišljenju Agencije odgovornost vladajućeg odnosno matičnog društva koje ima udjel u kapitalu ovisnog društva odnosno društva kćeri strogo i nedvojbeno ograničena na dotični udjel u kapitalu, Agencije će dozvoliti da se pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala u obzir uzme proporcionalni udio nedostatka kapitala ovisnog društva odnosno društva kćeri.

(6) Stavke koje ulaze u izračun kapitala koji se koristi pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala propisane su glavom IV. 2. Zakona.

(7) Dvostruka upotreba istih sredstava koji ulaze u izračune kapitala različitih društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala nije dozvoljena.

(8) Iz izračuna prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje isključuju se:

1. vrijednost svake imovine tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koja predstavlja financiranje stavki koje ulaze u izračun kapitala jednog od njegovih povezanih društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje,

2. vrijednost svake imovine društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje povezanog sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje koje izračunava prilagođenu adekvatnost kapitala, a koja predstavlja financiranje stavki koje ulaze u izračun kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje računa prilagođenu adekvatnost kapitala,

3. vrijednost svake imovine društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje povezanog s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje koje izračunava prilagođenu adekvatnost kapitala, a koja predstavlja financiranje stavki koje ulaze u izračun kapitala bilo kojeg drugog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje povezanog sa društvom za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje izračunava prilagođenu adekvatnost kapitala.

(9) Iz izračuna prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje isključit će se sve stavke koje se koriste u izračunu kapitala, a koje su rezultat međusobnog financiranja između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i:

a. povezanog društva,

b. sudjelujućeg društva,

c. drugog povezanog društva bilo kojeg od njegovih sudjelujućih društava.

(10) Iz izračuna kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje povezanog s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje za koje se izračunava prilagođena adekvatnost kapitala, isključit će se sve stavke koje proizlaze iz međusobnog financiranja s bilo kojim drugim povezanim društvom društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za koje se izračunava prilagođena adekvatnost kapitala.

(11) Međusobno financiranje iz stavaka 9. i 10. ovog članka postoji ako neko društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje odnosno njegovo povezano društvo ima udjele u drugom društvu ili daje zajmove drugom društvu koje u svojem posrednom ili neposrednom vlasništvu ima kapital odnosno dio kapitala prvog društva koji prvom društvu služi za ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala.

(12) Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje ima jedno ili više povezanih društava za osiguranje odnosno povezanih društava za reosiguranje, uključivat će svako od tih povezanih društava.

(13) U slučaju sukcesivnih sudjelovanja (npr. kada je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje sudjelujuće društvo u drugom društvu za osiguranje odnosno drugom društvu za reosiguranje, a koje je sudjelujuće društvo trećem društvu za osiguranje odnosno trećem društvu za reosiguranje), prilagođena adekvatnost kapitala izračunava se na razini svakog sudjelujućeg društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje ima najmanje jedno povezano društvo za osiguranje odnosno povezano društvo za reosiguranje.

(14) Ako povezano društvo za osiguranje odnosno povezano društvo za reosiguranje društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje izračunava prilagođenu adekvatnost kapitala ima sjedište u državi članici, u izračun prilagođene adekvatnosti kapitala u obzir će se uzeti sektorski propisi zemlje u kojoj je to povezano društvo dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja i to samo u dijelu izračuna kapitala navedenog povezanog društva za osiguranje odnosno povezanog društvo za reosiguranje.

(15) Pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje sudjeluje u povezanom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje, stranom društvu za osiguranje odnosno stranom društvu za reosiguranje preko osiguravateljnog holdinga, u izračun se u obzir uzima struktura posredničkog osiguravateljnog holdinga. Isključivo za potrebe tog izračuna, na kojeg se na odgovarajući način primjenjuju odredbe stavaka od 1. do 14. ovog članka, predmetni osiguravateljni holding tretira se kao društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje na koje se odnosi nulta granica solventnosti.

(16) Pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje je sudjelujuće društvo u stranom društvu za osiguranje odnosno stranom društvu za reosiguranje, potonji se tretira kao povezano društvo za osiguranje odnosno povezano društvo za reosiguranje, primjenjujući na odgovarajući način odredbe stavaka od 1. do 13. ovog članka.

(17) Ako strano društvo za osiguranje odnosno strano društvo za reosiguranje iz stavka 16. ovog članka izračunava kapital u skladu sa sektorskim propisima sličnim propisima u Republici Hrvatskoj, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u izračun prilagođene adekvatnosti kapitala u obzir će uzeti sektorske propise zemlje u kojoj je to strano društvo dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja i to samo u dijelu izračuna kapitala navedenog stranog društva.

(18) Pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje je sudjelujuće društvo u nekoj kreditnoj instituciji, investicijskom društvu ili financijskoj instituciji, pravila o odbitku tih sudjelovanja primjenjivat će se na odgovarajući način u skladu s odredbama o izračunu kapitala iz glave IV. 2. Zakona. Iznimno, Agencija će u određenim okolnostima dozvoliti da takva sudjelovanja ne ulaze u odbitne stavke.

(19) Kada Agenciji iz bilo kojeg razloga nisu dostupni podaci i informacije potrebne za izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, koji se odnose na povezano društvo sa sjedištem u državi članici ili stranoj državi, od kapitala koji se koristi pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala odbija se knjigovodstvena vrijednost tog društva u sudjelujućem društvu za osiguranje odnosno sudjelujućem društvu za reosiguranje. U navedenom slučaju, nerealizirana dobit povezana s takvim sudjelovanjem ne ulazi u izračun prilagođene adekvatnosti kapitala.

Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kojem je vladajuće društvo osiguravateljni holding, strano društvo za osiguranje odnosno strano društvo za reosiguranje

Članak 12.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 2. ovog Pravilnika dužno je izračunavati prilagođenu adekvatnost kapitala u skladu s odredbama ovog članka.

(2) U izračun prilagođene adekvatnosti kapitala iz stavka 1. ovog članka u obzir se uzimaju sva povezana društva osiguravateljnog holdinga, stranog društva za osiguranje odnosno stranog društva za reosiguranje.

(3) Prilagođena adekvatnost kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz stavka 1. ovog članka računa sukladno odredbama članka 10. stavka 3., te na odgovarajući način primjenjujući odredbe članka 11.#clanak11 stavaka 15., 16.,17., 18. i 19. ovog Pravilnika.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 2. ovog Pravilnika zadovoljava uvjet prilagođene adekvatnosti kapitala ako je rezultat izračuna prilagođene adekvatnosti kapitala pozitivna vrijednost.

(5) Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društvo za osiguranje koje obavlja poslove iz skupine životnih osiguranja iz članka 3.#clanak3 točke 2. ovog Pravilnika iskazuje na Obrascu PAK – ŽO.

(6) Izračun prilagođene adekvatnosti kapitala društvo za osiguranje koje obavlja poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno društvo za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 točke 2. ovog Pravilnika iskazuje na Obrascu PAK – NO.

(7) Kompozitno društvo prilagođenu adekvatnost kapitala izračunava i iskazuje odvojeno za skupinu životnih osiguranja i skupinu neživotnih osiguranja.

(8) Izvještaje o prilagođenoj adekvatnosti kapitala iz stavka 5. i 6. ovog članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku kvartalno i godišnje, u roku od 60 dana po isteku kvartala, odnosno u slučaju revidiranog godišnjeg izvještaja u roku od 4 mjeseca po isteku kalendarske godine.

Mjere u slučaju neispunjenja uvjeta prilagođene adekvatnosti kapitala

Članak 13.

(1) Ako Agencija na temelju podataka i informacija u dostavljenim izvještajima iz članaka 7.#clanak7, 8.#clanak8, 9.#clanak9, 10.#clanak10 i 12.#clanak12 ovog Pravilnika ocijeni da je prilagođena adekvatnost kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika ugrožena ili bi mogla biti ugrožena, u skladu s odredbama članka 105. Zakona uprava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje dužna je neodgodivo poduzeti mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležna, odnosno dužna je izraditi prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

(2) O mjerama, odnosno prijedlozima mjera iz stavka 1. ovoga članka uprava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika je dužna izvijestiti Agenciju u roku od 8 dana od njihova donošenja.

(3) Uz obavijest Agenciji, iz stavka 2. ovog članka uprava društva za osiguranje odnosno uprava društva za reosiguranje dužna je priložiti projekcije poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika za narednih pet godina:

– za prve dvije godine po tromjesečjima,

– za preostale tri godine godišnje.

(4) Projekcije poslovanja iz stavka 3. ovog članka obuhvaćaju, najmanje, sljedeće:

– bilancu,

– račun dobiti i gubitka,

– izračun adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine životnih osiguranja,

– izračun prilagođene adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine životnih osiguranja,

– izračun adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

– izračun prilagođene adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

– izračun kapitala za poslove iz skupine iz skupine životnih osiguranja

– izračun kapitala za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

– izračun granica solventnosti za poslove iz skupine životnih osiguranja

– izračun granica solventnosti za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

– skup pretpostavki temeljem kojih su projekcije izrađene

Navedene obrasce društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje preuzima na www.hanfa.hr u izborniku Obrasci / Obrasci za projekcije izvješća.

(5) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji obrasce propisane ovim Pravilnikom:

– u elektroničkom obliku i

– u papirnatom obliku potpisane od osobe koje su ih sastavile i odgovornih osoba a obrasci izračuna adekvatnosti kapitala moraju biti potpisani od imenovanog ovlaštenog aktuara društva.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o dodanom nadzoru grupe osiguravateljaL468645 (»Narodne novine« 132/06).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. prosinca 2009.

Klasa: 011-02/09-04/56

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 23. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !