Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
145 24.12.2010 Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3683

Na temelju članka 3.L643285 stavka 8. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09 i 127/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DODJELI POTPORE RIBARSTVU OD STRANE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za dodjelu potpora u okviru mjera strukturne politike i potpora u posebnom statusu te način njihove provedbe i izvješćivanja od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

(1) U okviru svojih razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dodjeljivati potpore u sklopu mjera strukturne politike i potpore u posebnom statusu, sukladno odredbama Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvuL643287 (»Narodne novine«, br. 153/09 i 127/10) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su prije raspisivanja Natječaja za dodjelu potpore ribarstvu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Zahtjev za odobrenje mjera potpore ribarstvu (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(3) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izdati rješenje o odobrenju mjera ili rješenje o odbijanju Zahtjeva.

Članak 3.

(1) Ministarstvo će izdati rješenje o odobrenju mjera ukoliko je Zahtjev potpun i ukoliko udovoljava odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev će se smatrati potpunim ukoliko minimalno sadrži, a posebno za svaku pojedinačnu mjeru sljedeće:

– naziv i svrhu mjere za koju se dodjeljuje potpora,

– davatelja potpore,

– korisnike kojima je mjera namijenjena te uvjete koje korisnici moraju zadovoljiti,

– financijski okvir (ukupno raspoloživ iznos za provedbu pojedine mjere, točan udio ili iznos potpore),

– prihvatljive i neprihvatljive troškove,

– vremenske rokove za provedbu mjere (početak Natječaja, trajanje Natječaja, kontrola i praćenje provedbe sufinanciranja),

– način kontrole dodijeljenih potpora.

Članak 4.

(1) U cilju poštivanja odredbi članka 17. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su prije i nakon dodjele potpore podnijeti Ministarstvu izvješće o provedbi mjera iz programa potpora ribarstvu (u daljnjem tekstu: Izvješće).

(2) Izvješće mora minimalno sadržavati sljedeće:

– naziv mjere za koju su dodjeljuje potpora,

– davatelja potpore,

– popis korisnika kojima je potpora odobrena/dodijeljena,

– iznose i udjele odobrene/dodijeljene potpore po korisnicima,

– namjenu odobrene/dodijeljene potpore po korisnicima,

– način provedbe kontrole (administrativna, kontrola na terenu).

(3) Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti jedinicu lokalne ili područne (regionalne) samouprave o udovoljavanju Izvješća odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ministarstvo će objavljivati na svojim službenim stranicama informacije o dodjeli potpore u ribarstvu na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-01/246

Urbroj: 525-08-2-0342/10-1

Zagreb, 20. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !