Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 13.02.2009 Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

450

Na temelju članka 30.L437862 stavka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za donošenje Programa je sljedeća:

1. Popis katastarskih čestica koje se prema važećem prostornom planu uređenja jedinice lokalne samouprave nalaze u zoni poljoprivredne proizvodnje (u nastavku: predmetne čestice),

2. Kopije katastarskih planova na kojima su vidljivi brojevi katastarskih čestica u zoni poljoprivredne proizvodnje,

3. Zemljišnoknjižni izvadci za predmetne čestice,

4. Posjedovni listovi za predmetne čestice,

5. Popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene dosadašnjim raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i to s obzirom na oblik i razdoblje raspolaganja

6. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje da se prema važećem prostornom planu uređenja predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,

7. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba je li za predmetne čestice podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL437864 (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),

8. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprave šuma područja na kojem se zemljište nalazi da predmetne čestice nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom,

9. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite,

10. Očitovanje Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode o katastarskim česticama na području jedinice lokalne samouprave koje su pašnjaci i livade u vlasništvu države koje se nalaze u zaštićenim područjima u nacionalnim parkovima i parkovima prirode,

11. Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Na osnovu pribavljene dokumentacije iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika utvrđuje se koje se katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvrštavaju u Program.

Članak 4.

Na osnovu pribavljene dokumentacije iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika određuju se katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta namijenjene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prodaju, koncesiju za ribnjake, dugogodišnji zakup, zakup i za ostale namjene.

Pri određivanju površina za namjene iz stavka 1. ovoga članka u Programima se ne mogu umanjivati poljoprivredne površine koje su u funkciji proizvodnje (komasirano i arondirano zemljište i sl.).

Članak 5.

Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine koje su u funkciji proizvodnje (komasirano i arondirano zemljište i sl.) i minirane površine.

Članak 6.

Dokumentacija iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika prilaže se uz odluku o donošenju Programa i odluku o izmjenama i dopunama Programa ako se njima obuhvaćaju nove poljoprivredne površine.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/5

Urbroj: 525-09-1-0362/09-2

Zagreb, 4. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !