Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za ribnjake ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 10.04.2009 Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1039

Na temelju članka 35.L446343 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za šumarstvo i vodno gospodarstvo, ministra nadležnog za promet i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU, ZAKUP I DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJU ZA RIBNJAKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište), te koncesiju za ribnjake.

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

1. Zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva Republike Hrvatske,

2. Posjedovni listovi,

3. Uvjerenje jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba je li poljoprivredno zemljište obuhvaćeno nekim od oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

4. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje da se prema važećem prostornom planu uređenja poljoprivredno zemljište nalazi izvan granica građevinskog područja,

5. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba je li za poljoprivredno zemljište podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL446345 (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/999, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),

6. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma Podružnica da se katastarske čestice ne nalaze u šumskogospodarskim planovima,

7. Popis čestica sa početnom cijenom sukladno Pravilniku kojim se utvrđuje početna cijena,

8. Očitovanje Hrvatskih voda je li i koje poljoprivredno zemljište je javno vodno dobro, odnosno je li u zonama sanitarne zaštite,

9. Očitovanje Hrvatskih autocesta da se poljoprivredno zemljište ne nalazi na trasi buduće autoceste,

10. Očitovanje Hrvatskih cesta da se poljoprivredno zemljište ne nalazi na trasi buduće Ceste,

11. Očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o., Razvoj i građenje, da se poljoprivredno zemljište ne nalazi na trasi buduće željezničke pruge.

Članak 3.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

1. Posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske,

2. Uvjerenje jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba je li poljoprivredno zemljište obuhvaćeno nekim od oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

3. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje da li se prema važećem Prostornom planu uređenja poljoprivredno zemljište nalazi izvan granica građevinskog područja,

4. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma Podružnica da se katastarske čestice ne nalaze u šumskogospodarskim planovima,

5. Popis čestica s početnom cijenom sukladno Pravilniku kojim se utvrđuje početna cijena.

Članak 4.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje natječaja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: dugogodišnji zakup) je sljedeća:

1. Zemljišnoknjižni izvadci,

2. Posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske,

3. Uvjerenje jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba je li poljoprivredno zemljište obuhvaćeno nekim od oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

4. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje da li se prema važećem prostornom planu uređenja poljoprivredno zemljište nalazi izvan granica građevinskog područja,

5. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba je li za poljoprivredno zemljište podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL446346 (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/999, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),

6. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma Podružnica da se katastarske čestice ne nalaze u šumskogospodarskim planovima,

7. Popis čestica s početnom visinom naknade u natječaju za dugogodišnji zakup sukladno Pravilniku kojim se utvrđuje početna visina naknade.

Članak 5.

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje namjere davanja koncesije za ribnjake (u daljnjem tekstu: koncesija za ribnjake) je sljedeća:

1. Zemljišnoknjižni izvadci,

2. Posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske,

3. Uvjerenje jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba je li poljoprivredno zemljište obuhvaćeno nekim od oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

4. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje da li se prema važećem Prostornom planu uređenja poljoprivredno zemljište nalazi izvan granica građevinskog područja,

5. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba je li za poljoprivredno zemljište podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL446347 (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/999, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),

6. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma Podružnica da se katastarske čestice ne nalaze u šumskogospodarskim planovima,

7. Popis čestica s početnom visinom naknade u natječaju za koncesiju za ribnjake sukladno Pravilniku kojim se utvrđuje početna visina naknade.

Članak 6.

Ako nakon donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je dana suglasnost Ministarstva nadležnog za poljoprivredu nije došlo do promjene prostornog plana uređenja, jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb dostavlja uvjerenje o navedenom.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno za poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja dostavljati:

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje da li se prema važećem prostornom planu uređenja poljoprivredno zemljište nalazi izvan granica građevinskog područja.

Članak 7.

Na temelju dokumentacije iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga Pravilnika općinsko ili gradsko vijeće, odnosno skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta.

Na temelju dokumentacije iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dugogodišnjeg zakupa.

Na temelju dokumentacije iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika Ministarstvo donosi odluku o namjeri davanja koncesije za ribnjake.

Članak 8.

Dokumentaciju za katastarske čestice koje nisu uknjižene kao vlasništvo Republike Hrvatske gradovi i općine, odnosno Grad Zagreb dužni su dostaviti nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, sukladno članku 29.L446348 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/6

Urbroj: 525-9-09-1-0372/09-11

Zagreb, 1. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za ribnjake
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !