Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 23.10.1996 Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 49a.L43150 Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O DOSTAVI PODATAKA O MALOM RIBOLOVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca sa podacima o vrsti i količini ulova koji su dužni dostavljati građani kojima je izdano odobrenje za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: ovlaštenici odobrenja).

Članak 2.

Ovlaštenici odobrenja dužni su podatke o količini i vrsti ulova dostavljati organu koji im je izdao odobrenje za obavljanje maloga ribolova na posebnom obrascu.

Članak 3.

Obrazac iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika ima dvije stranice, a svaka stranica tiskana je na formatu A-4.

Članak 4.

Na prvoj stranici obrasca su četiri točke sa tekstom u koji se upisuju traženi podaci.

U točku I upisuju se podaci o ovlašteniku odobrenja, serijski broj posebnog odobrenja za mali ribolov, naziv i sjedište organa koji je ovlašteniku izdao odobrenje za mali ribolov te nadnevak kada je ovlašteniku izdano odobrenje za mali ribolov.

U točki II upisuju se podaci o plovilu kojim je ovlaštenik odobrenja obavljao mali ribolov.

U točki III upisuju se podaci o ribolovnoj zoni (ili više njih) u kojoj je ovlaštenik odobrenja obavljao mali ribolov.

U točki IV upisuju se podaci o ribolovnim alatima i opremi kojima je ovlaštenik odobrenja obavljao mali ribolov.

Članak 5.

Na drugoj stranici obrasca je posebna tabela u koju se upisuju podaci o ulovljenim ribama i drugim morskim organizmima odnosno o sakupljenim školjkašima u malom ribolovu u razdoblju za koje se dostavljaju podaci.

U tabeli iz stavka 1. ovoga članka posebno su navedene pojedine vrste riba i drugih morskih organizama ili skupine riba i drugih morskih organizama za koje se posebno navode traženi podaci.

Podaci o težini ulovljenih riba i drugih morskih organizama odnosno podaci o težini sakupljenih školjkaša upisuju se u kilogramima u cijelim brojevima bez decimala.

Podaci o ulovu i sakupljanju iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka daju se za svaki mjesec posebno i zbirno za cijelu godinu u kojoj se obavljao mali ribolov.

Članak 6.

Ovlaštenik odobrenja dužan je jednom godišnje ispuniti obrazac i isti dostaviti organu koji mu je izdao odobrenje za obavljanje maloga ribolova.

Obrazac se ispunjava u dva (2) primjerka s time da se jedan (1) primjerak dostavlja organu koji je ovlašteniku izdao odobrenje za mali ribolov, a jedan (1) primjerak se ostavlja za osobnu evidenciju.

Ovlaštenik odobrenja mora uredno ispunjeni obrazac dostaviti najkasnije do 31.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj se obavljao mali ribolov.

Predaja uredno ispunjenog obrasca mora se izvršiti neposredno ili preporučenom poštom.

Članak 7.

Najkasnije do 1.ožujka tekuće godine svi obrasci sa podacima o malom ribolovu koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici odobrenja moraju se dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 8.

Podaci iz obrazaca koriste se u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim organizmima u Ribolovnom moru Republike Hrvatske kao i u svrhu znanstvenih istraživanja.

Članak 9.

Obrazac iz članka 3.#clanak3, članka 4.#clanak4, i članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika s propisanim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1. i Prilog 2.).

Članak 10.

Obrazac naveden u članku 3.#clanak3, članku 4.#clanak4, članku 5.#clanak5 i članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika ovlaštenici odobrenja mogu besplatno pribaviti kod organa koji im je izdao odobrenje za obavljanje maloga ribolova.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/163

Urbroj: 525-01-96-1

Zagreb, 15. listopada 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.



zatvori
Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !