Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

350

Na temelju odredbi članka 213.L321275 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji dozvoljenog ulaganja imovine otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) i kriteriji kvalitativnog i kvantitativnog ograničenja ulaganja.

Članak 2.

1) Dozvoljena ulaganja imovine Fonda sukladno članku 212. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), izuzev udjela u trgovačkim društvima koja nisu dionička društva, realiziraju se na uređenim javnim tržištima i/ili na službenim kotacijama burzi vrijednosnih papira Republike Hrvatske, država članica Europske Unije ili ne članica Europske Unije.
2) Ulaganja iz stavka 1. ovog članka moraju biti predviđena u prospektu i statutu Fonda s jasno naznačenim tržištima vrijednosnih papira pojedinih zemalja u čije se vrijednosne papire može ulagati.
3) Službene kotacije burzi izvan članica Europske Unije su sve one kotacije koje su kao takve određene statutom burze matične zemlje.
4) Ulaganje imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire dozvoljeno je isključivo ako je to predviđeno prospektom i statutom Fonda.

Ograničenja ulaganja i zaduživanja Fonda

Članak 3.

1) Fondu nije dopušteno uzimati ili davati kredite ili zajmove po bilo kojoj osnovi u razdoblju od dvije godine od osnivanja Fonda do zaključenja pristupa posljednjeg ulagatelja u Fond.
2) Iznimno od predhodnog stavka, Fond može uzimati ili davati kredite ili zajmove i ranije od isteka roka od dvije godine, ukoliko ulagatelji izvrše uplate u Fond u iznosu ne manjem od 75.000.000,00 kn.
3) Protekom roka od dvije godine od osnivanja Fonda, Fondu nije dopušteno uzimati ili davati kredite ili zajmove po bilo kojoj osnovi sve dok postoji obveza uplate svih ulagatelja.
4) Iznimno od predhodnog stavka, Fond može uzimati ili davati kredite ili zajmove ukoliko se ulagatelji na pozive društva za upravljanje investicijskim fondom pismeno očituju o nemogućnosti ulaganja u Fond.
5) Zabranjeno je davati zajmove iz imovine Fonda društvima u koja ulaže Fond.
6) Zabranjeno je davati zajmove iz imovine Fonda ulagateljima u Fond.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/48
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !