Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/08, XX/08, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 14.12.2007 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3675

Na temelju odredbi članaka 100.L366631 i 101.L366632 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 29. studenog 2007. godine

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji dozvoljenog ulaganja imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: fond) i kriteriji ograničenja ulaganja.

Članak 2.

1) Dozvoljena ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca realiziraju se sukladno članku 100. Zakona o investicijskim fondovima (dalje: Zakon) na uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, OECD-a i nečlanicama Europske Unije.
2) Ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj država ili je izdavatelj iz države nečlanice Europske Unije moraju biti predviđena prospektom fonda s jasno navedenom državom, skupinom država ili regija kojima pripadaju izdavatelji u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati te s postotkom predviđenog ulaganja po pojedinoj državi ili po skupini država ili regiji izdavatelja vrijednosnog papira.

Članak 3.

1) Ulaganje imovine fonda u neuvrštene vrijednosne papire dozvoljeno je isključivo ako je predviđeno prospektom i statutom fonda.
2) Neuvršteni vrijednosni papiri koje je fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta.
3) Uvjet uvrštenja iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.
4) Ako neuvršteni vrijednosni papir ne ispuni uvjet iz stavka 2. ovoga članka, ulaganje imovine fonda u neuvrštene vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto vrijednosti imovine fonda.
5) U slučaju prekoračenja ograničenja iz stavka 4. ovoga članka, društvo za upravljanje obvezno je uskladiti strukturu ulaganja imovine fonda u roku od tri mjeseca od nastanka slučaja.

Članak 4.

1) Ulaganje imovine fonda u novo izdane vrijednosne papire izdavatelja izvan država članica Europske Unije ili OECD-a dozvoljeno je ako su isti u razdoblju od godine dana od datuma/dana izdanja uvršteni na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište ili ako je barem jedan agent/pokrovitelj tih izdanja ili većinski vlasnik agenta/pokrovitelja izdanja investicijska institucija s rejtingom najmanje A prema agenciji Standard & Poor’s ili A2 prema agenciji Moody’s. U protivnom, vrijednosni papiri smatraju se neuvrštenim.
2) Društvo za upravljanje u ime fonda, sukladno statutu i prospektu fonda, može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Članak 5.

1) Društvo za upravljanje koje upravlja s više fondova može uložiti najviše 20% ukupne neto vrijednosti imovine fondova u sva izdanja jednog te istog izdavatelja vodeći računa o odredbi članka 47. stavka 1. točka 15. Zakona.
2) Udjeli ili dionice investicijskih fondova s javnom ponudom koji su osnovani na temelju odobrenja nadzornog tijela Republike Hrvatske, države članice Europske Unije ili države izvan Europske Unije, a kojima upravlja isto društvo za upravljanje, smatraju se izdanjem jednog te istog izdavatelja u koje može uložiti najviše 20% ukupne neto vrijednosti imovine fonda.

Članak 6.

1) Slobodne dionice u prodaji (eng. free float) su sve one dionice koje se nalaze u slobodnoj prodaji na uređenom javnom tržištu i dostupne su svim sudionicima na tržištu kapitala koji su spremni, po tržišnoj vrijednosti na određeni datum, postati imatelji određene dionice.
2) Društvo za upravljanje može ulagati imovinu fonda u dionice koje u slobodnoj prodaji imaju manje od 20% izdanja ako je tržišna kapitalizacija dionica u slobodnoj prodaji veća od 100 milijuna kuna.
3) Za sve slučajeve kad dionice stečene ulaganjem imovine fonda ne ispunjavaju kriterij iz stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je bez odgađanja o tome obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) i uskladiti ulaganja u primjerenom roku.
4) Ograničenja ulaganja iz stavka 2. ovoga članka odnose se i u slučaju kad društvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja imovinom za račune nalogodavca - vlasnika portfelja.

Članak 7.

1) Ulaganje u terminske i opcijske ugovore i druge oblike financijske imovine dozvoljeno je ako je prospektom i statutom fonda predviđeno zaključivanje takvih transakcija sa svrhom zaštite, postizanja investicijskih ciljeva ili sa svrhom povećanja prinosa, smanjivanjem troškova fonda.
2) Ulaganjem imovine fonda u terminske ugovore i druge financijske izvedenice fond se ne smije izložiti riziku niti ulaganjima koja su u suprotnosti s prospektom i statutom fonda i propisanim ograničenjima ulaganja.
3) Društvo za upravljanje može u ime fonda sklapati terminske i opcijske ugovore na tržištima na kojima je moguće pouzdano utvrditi njihovu vrijednost na svakodnevnoj osnovi te se na poticaj fonda isti mogu prodati, likvidirati ili zaključiti prijebojnom transakcijom po fer vrijednosti.
4) Prije početka korištenja financijskih izvedenica, društvo za upravljanje mora izraditi interne procedure za sklapanje terminskih ugovora i financijskih izvedenica svih vrsta izvedenica te propisati načine mjerenja i upravljanja rizicima investicijskog fonda.
5) Društvo za upravljanje dužno je na zahtjev Agencije za svaki pojedini fond izvještavati o tipovima terminskih ugovora i financijskih izvedenica u portfelju fonda, pozicijama imovine pod zaštitom, povezanim rizicima, kvantitativnim limitima i implementiranoj metodologiji mjerenja rizika.

Članak 8.

1) Društvo za upravljanje u ime fonda može sklapati ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji vrijednosnih papira kao i ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira (dalje: repo ugovori). Dospijeće repo ugovora ne smije biti duže od dvanaest (12) mjeseci.
2) U repo ugovorima iz stavka 1. ovoga članka kao kolateral se koriste dionice, korporativni dužnički vrijednosni papiri i dužnički vrijednosni papiri kojima je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka ili neka od zemalja članica Europske Unije, OECD-a i/ili središnjih banka istih, a kojima se trguje na uređenim tržištima.
3) Repo ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji ne smiju prelaziti 20% neto vrijednosti imovine fonda. Udio ulaganja u repo ugovore u neto imovini fonda određuje se temeljem ugovorene novčane vrijednosti vrijednosnih papira prilikom njihove ponovne kupnje.
4) Između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje nije dozvoljeno zaključivanje repo ugovora.

Članak 9.

1) Dozvoljenim ulaganjem imovine fonda smatra se i ulaganje u certifikate o depozitu inozemnih izdavatelja – banaka sa sjedištem u Europskoj Uniji ili zemljama OECD-a.
2) Ulaganje u certifikate o depozitu izdane od strane jedne banke i ulaganje u depozite kod iste banke ukupno ne smije prelaziti 20% neto vrijednosti imovine fonda.

Članak 10.

Društvu za upravljanje su zabranjene transakcije kupnje i prodaje imovine fonda izvan uređenog javnog tržišta s osobama koje nemaju status institucionalnog ulagatelja.

Članak 11.

1) Društvo za upravljanje obvezno je javnosti učiniti dostupnim osnovne podatke o fondovima kojima upravlja i podatke o strukturi portfelja fonda (dalje: osobna iskaznica fonda), tromjesečno.
2) Društvo je obvezno objaviti osobnu iskaznicu fonda na web stranici društva najkasnije do 10. dana po proteku izvještajnog tromjesečja.
3) Osobna iskaznica fonda mora minimalno sadržavati sljedeće osnovne podatke:
• naziv fonda
• vrsta fonda
• datum osnivanja fonda
• valuta
• investicijski cilj fonda
• ulazna naknada, izlazna naknada
• naknada za upravljanje, naknada depozitnoj banci
• minimalni iznos ulaganja
• neto vrijednost imovine fonda
• neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)
• ostvareni prinos u posljednjih godinu dana
• prosječan godišnji prinos
• grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja.
4) Osobna iskaznica fonda mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi portfelja:
• deset (10) pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine fonda
• izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica
• izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama
• izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama
• izloženost imovine fonda valutama
• izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima.

Članak 12.

Društvo za upravljanje obvezno je u roku od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti ulaganje imovine fonda s odredbama ovog Pravilnika, a ulagačke ciljeve i strategiju ulaganja predviđene statutom i prospektom fondova u roku od tri (3) mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008.

Klasa: 011-02/07-04/41
Urbroj: 326-01-07-3
Zagreb, 29. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !