Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila ( izdanje 00) ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 18.01.2010 Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila ( izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

203

Na temelju članka 275.L491542 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O EU HOMOLOGACIJI I POJEDINAČNOM ODOBRAVANJU MOTORNIH VOZILA
(IZDANJE 00)([1]*)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(sadržaj)

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju postupci:

– EU homologacije tipa novih vozila,

– homologacije sustava,

– homologacije sastavnih dijelova,

– homologacije zasebnih tehničkih jedinica,

– pojedinačnog odobravanja vozila,

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju postupci homologacije i pojedinačnog odobravanja vozila konstruiranih i proizvedenih u jednoj ili više faza za uporabu na cesti te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica konstruiranih i proizvedenih za takva vozila.

(3) Ovim Pravilnikom se propisuje stavljanje na tržište i početak upotrebe dijelova i opreme namijenjene za vozila na koja se primjenjuje ovaj Pravilnik.

(4) Ovaj se Pravilnik odnosi na kategorije vozila, koja su navedena u Prilogu II. ovog Pravilnika.

(5) Prilozi I. do XIX. su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.
(iznimke od homologacije i pojedinačnog odobravanja)

1. Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na homologaciju ili pojedinačno odobravanje sljedećih vozila:

(a) traktora za poljoprivredu ili šumarstvo, prema definiciji u Pravilniku o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo,L491544 (»Narodne novine«, broj 75/01)

(b) četverocikala, prema definiciji u Pravilniku o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača,L491545 (»Narodne novine«, broj 16/09)

(c) vozila na gusjenicama.

2. Homologacija ili pojedinačno odobravanje u skladu s ovim Pravilnikom može se na zahtjev proizvođača primijeniti i na sljedećih vozila:

(a) vozila konstruirana i proizvedena za osnovnu uporabu na gradilištima ili u objektima kamenoloma, luka ili aerodroma

(b) vozila konstruirana i proizvedena za uporabu u vojnim jedinicama, civilnoj zaštiti, vatrogasnim jedinicama i jedinicama za očuvanje javnog reda i

(c) pokretne strojeve,

u opsegu u kojem ta vozila zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Takve neobvezne homologacije ne mogu utjecati na primjenu Pravilnika o sigurnosti strojevaL491546 (»Narodne novine«, broj 97/09).

3. Pojedinačno odobravanje u skladu s ovim Pravilnikom može se po izboru proizvođača primijeniti i za sljedeća vozila:

(a) vozila isključivo namijenjena za cestovne utrke;

(b) prototipove vozila koja se upotrebljavaju na cesti na odgovornost proizvođača radi obavljanja specifičnog ispitnog programa, pod uvjetom da su konstruirana i proizvedena za tu svrhu.

Članak 3.
(tijelo za homologaciju)

Homologaciju u smislu odredaba ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.
(definicije)

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »propis« označava posebni pravilnik, posebnu direktivu, uredbu ili UNECE Pravilnik koji je dodatak prerađenom Sporazumu iz 1958.,

2. »posebna direktiva ili uredba« označuje posebnu EU direktivu ili EU uredbu iz popisa u Dijelu I. Priloga IV. Taj pojam obuhvaća također akte o njihovoj primjeni,

2a. »posebni pravilnik« je pravilnik koji sadrži tehničke zahtjeve koje moraju zadovoljavati sustavi vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, kao i postupke koji omogućuju utvrđivanje jesu li propisani zahtjevi zadovoljeni. Cjeloviti popis tih pravilnika naveden je u Dijelu I. Priloga IV.,

3. »homologacija tipa« (daljnjemu tekstu: homologacija) je postupak kojim tijelo za homologaciju potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe ovoga Pravilnika,

4. »nacionalna homologacija« je postupak homologacije propisan zakonodavstvom Republike Hrvatske, u slučajevima koji nisu uređeni obvezujućim propisima o EU homologaciji, s tim da je valjanost takve homologacije ograničena na područje Republike Hrvatske,

5. »EU homologacija« (u daljnjemu tekstu: EU homologacija) je postupak kojim tijelo za homologaciju potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe ovoga Pravilnika i propisa iz Priloga IV. ili Priloga XI.,

6. »pojedinačno odobravanje« je postupak kojim Zavod, odnosno tijelo za homologaciju države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) ili tehnička služba u njegovo ime potvrđuje da određeno vozilo, zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe ovoga Pravilnika,

7. »višestupanjska homologacija« je postupak kojim tijelo za homologaciju potvrđuje da, ovisno o stupnju dovršenosti, tip nepotpunog ili dovršenog vozila zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe ovoga Pravilnika,

8. »homologacija korak po korak« je postupak homologacije vozila koji se sastoji od postupnoga prikupljanja potpunog kompleta certifikata o EU homologaciji za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinica koji se odnose na vozilo

9. »homologacija u jednom koraku« je postupak koji se sastoji od homologacije vozila kao cjeline u jednoj opreraciji,

10. »mješovita homologacija« je postupak homologacije korak po korak u kojem su homologacije jednog ili više sustava ostvarene tijekom završnog stupnja homologacije cjelovitoga vozila, bez potrebe izdavanja certifikata o EU homologaciji za te sustave,

11. »motorno vozilo« je svako motorno vozilo, potpuno, dovršeno ili nepotpuno, koje vozi vlastitim pogonom, ima najmanje četiri kotača i čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h,

12. »prikolica« označava svako vozilo bez vlastitoga pogona na kotačima koje je konstruirano i proizvedeno da ga vuče motorno vozilo,

13. »vozilo« označava svako vozilo motorno ili njegovu prikolicu prema definiciji u točkama (11.) i (12.),

14. »hibridno motorno vozilo« označava vozilo s najmanje dva različita pretvornika energije i dva različita sustava pohranjivanja energije (u vozilu) za potrebu pogona vozila,

15. »hibridno električno vozilo« označava hibridno vozilo koje za potrebu mehaničkog pogona dobiva energiju iz oba sljedeća izvora pohranjene energije/snage u vozilu:

– pogonskoga goriva

– električnoga uređaja za pohranjivanja energije/snage (npr. akumulator, kondenzator, zamašnjak/generator, itd.),

16. »pokretni stroj« je svako vozilo na vlastiti pogon koje je posebno konstruirano i proizvedeno za radove i koje, zbog svojih konstrukcijskih značajka, ne može nositi putnike ili prevoziti robu. Strojevi koji su ugrađeni na šasiji motornoga vozila ne mogu se smatrati pokretnim strojevima

17. »tip vozila« označava vozila jedne kategorije koja se bitno ne razlikuju s obzirom na obilježja navedena u Prilogu ll. B. Jedan tip vozila može sadržavati inačice i izvedbe prema kako je određeno u Prilogu ll. B.

18. »osnovno vozilo« je nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim stupnjevima postupka višestupanjske homologacije,

19. »nepotpuno vozilo« je vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika,

20. »dovršeno vozilo« je vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika,

21. »potpuno vozilo« je vozilo koje je proizvođač proizveo bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika,

22. »vozilo na kraju serije« je svako vozilo koje je dio zalihe koje se ne može registrirati, prodati ili staviti u uporabu zbog stupanja na snagu novih tehničkih zahtjeva prema kojima ono nije bilo homologirano,

23. »sustav« je sklop uređaja koji su namijenjeni da obavljaju jednu ili više specifičnih funkcija u vozilu,

24. »sastavni dio« je uređaj koji podliježe zahtjevima propisa i namijenjen je da bude dio vozila, a koji se može homologirati neovisno o vozilu, ali samo za jedan ili više određenih tipova vozila, ukoliko propis sadrži izričite odredbe o takvom postupanju,

25. »zasebna tehnička jedinica« je uređaj koji podliježe zahtjevima propisa i namijenjen je da bude dio vozila, a koji se može zasebno homologirati, ali samo za jedan ili više određenih tipova vozila, ukoliko propis sadrži izričite odredbe o takvom postupanju,

26. »izvorni dijelovi ili oprema« su dijelovi ili oprema koji su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i proizvodnim normama koje je proizvođač predvidio za izradu dijelova ili opreme za sastavljanja određenoga vozila. To uključuje dijelove ili opremu koji su proizvedeni na istoj proizvodnoj liniji kao dijelovi ili oprema za prvu ugradbu. Pretpostavlja se, da dijelovi predstavljaju izvorne dijelove ako proizvođačeva strana potvrdi da su dijelovi iste kvalitete kao i sastavni dijelovi koji su upotrijebljeni za sastavljanje određenoga vozila te da su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i proizvodnim normama proizvođača vozila,

27. »proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja je odgovorna tijelu za homologaciju za sve aspekte postupka homologacije ili postupka odobravanja prema članku 25.#clanak25 ovoga Pravilnika te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje. Nije bitno da ta osoba bude izravno uključeno u sve faze proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji podliježu postupku homologacije,

28. »predstavnik proizvođača« označava fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koju je pravovaljano ovlastio proizvođač da ga predstavlja pred tijelom za homologaciju te da djeluje u njegovo ime u području primjene ovoga Pravilnika.

29. »tijelo za homologaciju« označava mjerodavno tijelo nadležno za sve aspekte postupka homologacije vozila, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili pojedinačnog odobravanja vozila; za postupak odobravanja prema članku 32., za izdavanje i povlačenje certifikata o homologaciji; za djelovanje kao kontaktna točka s tijelima za homologaciju drugih država članica; za imenovanje tehničkih služba i za osiguravanje da proizvođač zadovoljava svoje obveze koje se odnose na sukladnost proizvodnje,

30. »mjerodavno tijelo« je Zavod odnosno akreditacijsko tijelo u postupku ocjenjivanja osposobljenosti tehničke službe,

31. »tehnička služba« je pravna ili fizička osoba ovlaštena od strane Zavod ili tijela za homologaciju države članice za provedbu ispitivanja i ocjenu sukladnosti ili preglede u postupku homologacije odnosno pojedinačnog odobravanja ako te poslove ne obavlja samo tijelo za homologaciju,

32. »virtualna ispitna metoda« je računalna simulacija s proračunima kojom se dokazuje ispunjava li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica tehničke zahtjeve određenoga propisa. Za potrebe ispitivanja virtualna metoda ne zahtijeva fizičku prisutnost vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice,

33. »certifikat o homologaciji« je dokument kojim tijelo za homologaciju službeno potvrđuje da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice homologiran,

34. »certifikat o EU homologaciji« je dokument naveden u Prilogu Vl. ili u odgovarajućem prilogu posebnog pravilnika, posebne direktive ili uredbe, ili izjava navedena u odgovarajućem prilogu jednoga od UNECE pravilnika iz popisa u Dijelu I. ili Dijelu II. Priloga IV. ovoga pravilnika, za koju se smatra da je istovrijedna certifikatu,

35. »certifikat o pojedinačnom odobrenju« je dokument kojim Zavod ili tehnička služba u njegovo ime službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom,

36. »potvrda o sukladnosti« označava dokument dan u Prilogu lX., koji izdaje proizvođač i kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje,

37. »opisni dokument« je dokument (utvrđen u Prilogu l. ili Prilogu Ill., ili u odgovarajućem prilogu posebnoga propisa), koji sadržava podatke koje podnositelj zahtjeva treba dostaviti. Opisni dokument se može dostaviti u elektroničkom obliku.

38. »opisna mapa« je potpuni skup dokumenata, uključujući opisni dokument, spis podataka, crteže, fotografije, itd., koje dostavlja podnositelj zahtjeva. Opisna mapa se može dostaviti u elektroničkom obliku,

39. »opisna dokumentacija« označava opisnu mapu s izvještajima o ispitivanju ili svim drugim dokumentima koje tehnička služba ili tijelo za homologaciju doda opisnoj mapi tijekom obavljanja svojih funkcija. Opisna dokumentacija se može dostaviti u elektroničkom obliku,

40. »kazalo opisne dokumentacije« je dokument u kojemu je upisan sadržaj opisne dokumentacije kako bi bile jasno označene sve stranice, te da je format toga dokumenta takav da prikazuje izvještaj o narednim stupnjevima provođenja EU homologacije, a posebno datume svih izmjena.

II. OPĆE OBVEZE

Članak 5.
(obveze nadležnih tijela)

1. Zavod je dužan osigurati da proizvođač koji podnosi zahtjev za homologaciju ispunjava svoje obveze prema ovom Pravilniku.

2. Zavod može homologirati ili pojedinačno odobriti samo ona vozila, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

3. Vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište, registrirati ili staviti u uporabu. Ne smije se zabraniti, ograničiti ili sprječavati stavljanje na tržište, registracija ili stavljanje u uporabu, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, iz razloga koji se odnose na aspekte njihove konstrukcije i djelovanja na koja se odnosi ovaj Pravilnik, ako ispunjavaju njegove zahtjeve.

Članak 6.
(obveze proizvođača)

1. Proizvođač je odgovoran Zavodu za sve aspekte postupka homologacije i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, bez obzira je li proizvođač, ili nije izravno uključen u sve faze izrade vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice.

2. U slučaju višestupanjske homologacije tipa, svaki proizvođač je odgovoran za homologaciju i sukladnost proizvodnje, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su dodani u fazi dovršenja vozila koje on izvodi.

3. Proizvođač koji preinačuje sastavne dijelove ili sustave koji su već bili homologirani u ranijim stupnjevima odgovoran je za homologaciju i sukladnost proizvodnje takvih sastavnih dijelova i sustava.

4. Za potrebe ovoga Pravilnika, proizvođač sa sjedištem izvan Zajednice mora imati ovlaštenog predstavnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. POSTUPCI EU HOMOLOGACIJE

Članak 7.

(postupci koji se primjenjuju za EU homologaciju vozila)

1. Proizvođač može odabrati jedan od sljedećih postupaka za EU homologaciju vozila:

(a) homologaciju korak po korak,

(b) jednostupanjsku homologaciju u jednom koraku,

(c) mješovitu homologaciju.

2. Zahtjev za homologaciju korak po korak mora se sastojati od:

(a) opisne mape koja sadrži podatke koji su navedeni u Prilogu III.,

(b) kompleta certifikata o homologaciji tipa koji se zahtijevaju u svakom od propisa iz Priloga IV. ili Priloga XI.

U slučaju homologacije sustava ili zasebne tehničke jedinice, u skladu propisima, Zavod mora imat pristup odgovarajućoj opisnoj dokumentaciji u postupku do donošenja odluke.

3. Zahtjev za homologaciju u jednom koraku mora se sastojati od opisne mape koja sadrži odgovarajuće podatke koji se zahtijevaju Prilogom l., a u vezi s propisima specificiranim u Prilogu IV ili Prilogu XI.,te kad je to primjenjivo, u Dijelu II. Priloga III.

4. U postupku mješovite homologacije, tijelo za homologaciju može izuzeti proizvođača od obveze da ishodi jedan ili više certifikata o EU homologaciji sustava, pod uvjetom da se opisna mapa dopuni s podacima navedenim u Prilogu I., koji se zahtijevaju za homologaciju tih sustava tijekom stupnja homologacije vozila. Svaki od tako izuzetih certifikata o EU homologaciji tipa mora zamijeniti ispitnim izvještajem.

5. Kod višestupanjske homologacije tipa potrebno je dostaviti sljedeće:

(a) u prvom stupnju homologacije, one dijelove opisne mape i certifikate o EU homologaciji tipa koji se zahtijevaju za potpuno vozilo, ovisno o stanju dovršenosti osnovnoga vozila;

(b) u drugom i sljedećim stupnjevima homologacije, one dijelove opisne mape i certifikate o EU homologaciji koji se odnose na trenutačni stupanj izrade, s primjerkom certifikata o EU homologaciji za vozilo koji je izdan u prethodnom stupnju izrade. Osim toga, proizvođač mora dostaviti potpune podatke o svim provedenim preinakama ili dodatcima na vozilu.

Podaci specificirani u alinejama (a) i (b) mogu se dostaviti u skladu s postupkom mješovite homologacije utvrđenim u stavku 4. ovoga članka.

6. Proizvođač podnosi zahtjev za homologaciju Zavodu pod uvjetom da isti zahtjev nije podnesen u nekoj državi članici. Za svaki tip vozila koji treba homologirati podnosi se poseban zahtjev.

7. Zavod može, kad je to opravdano, zatražiti od proizvođača da dostavi sve dodatne podatke koji su potrebni za donošenje odluke o tome koja su ispitivanja potrebna ili da se olakša izvođenje tih ispitivanja.

8. Proizvođač mora staviti na raspolaganje Zavodu toliko vozila koliko je potrebno da se postupak homologacije može provesti na zadovoljavajući način.

Članak 8.
(postupak koji se primjenjuje za EU homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica)

1. Proizvođač podnosi zahtjev za homologaciju Zavodu pod uvjetom da isti zahtjev nije podnesen u nekoj državi članici. Za svaki tip sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji treba homologirati podnosi se posebni zahtjev.

2. Uz zahtjev mora se priložiti opisna mapa, čiji je sadržaj dan u posebnim pravilnicima.

3. Zavod može, kad je to opravdano, zatražiti od proizvođača da dostavi sve dodatne podatke koji su potrebni za donošenje odluke o tome koja su ispitivanja potrebna, ili da se olakša izvođenje tih ispitivanja.

4. Proizvođač mora staviti na raspolaganje Zavodu toliko vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koliko se zahtijeva za provođenje zahtijevanih ispitivanja u odgovarajućim propisima.

IV. PROVOĐENJE POSTUPAKA EU HOMOLOGACIJE

Članak 9.
(opće odredbe)

1. Zavod će dodijeliti EU homologaciju na temelju pravilno provedenog postupka propisanog člankom 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

2. Zavod dodjeljuje EU homologaciju u skladu s odredbama članka 10.#clanak10 i 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

3. Ako Zavod utvrdi da tip vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice, bez obzira na sukladnost s propisanim zahtjevima, predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost prometa ili ozbiljno onečišćuje okoliš ili predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, može odbiti dodjeljivanje EU homologacije. U tom slučaju, mora tijelima za homologaciju država članica i Komisiji odmah dostaviti dokumentaciju, s obrazloženjem razloga svoje odluke.

4. Certifikati o EU homologaciji moraju biti brojčano označeni u skladu s postupkom iz Priloga VII.

5. Zavod će dostaviti u roku od 20 radnih dana tijelima za homologaciju država članica presliku certifikata o EU homologaciji,(zajedno s prilozima), za svaki tip vozila koji je homologirao. Preslika se može dostaviti u elektroničkom obliku.

6. Zavod će obavijestiti tijela za homologaciju država članica o odbijanju ili povlačenju svake homologacije vozila, zajedno sa razlozima za svoju odluku.

7. Zavod mora dostaviti, u tromjesečnim razdobljima, tijelima za homologaciju država članica popis EU homologacija koje je dodijelio, izmijenio, odbio dodijeliti ili povukao za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice tijekom prethodnoga razdoblja. Taj popis mora sadržavati podatke iz Priloga XIV.

8. Na zahtjev tijela za homologaciju države članice, Zavod će u roku od 20 radnih dana nakon primitka zahtjeva, poslati presliku određenoga certifikata o EU homologaciji, zajedno s prilozima. Preslika se može dostaviti u elektroničkom obliku.

Članak 10.
(posebne odredbe o vozilima)

1. Zavod će na temelju provedenog postupaka utvrđenog u Prilogu V., dodijeliti EU homologaciju za:

(a) tip potpunog vozila koji je u skladu s podacima u opisnoj mapi i koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućih propisa navedenih u Prilogu IV.;

(b) tip vozila posebne namjene koji je u skladu s podacima u opisnoj mapi i koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućih propisa navedenih u Prilogu XI.

2. Zavod će dodijeliti višestupanjsku homologaciju primjenjujući postupke utvrđene u Prilogu XVII. za tip nepotpunog ili dovršenog vozila, koji je u skladu s podacima u opisnoj mapi i koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućih propisa navedenih u Prilogu IV. ili Prilogu XI., ovisno o stupnju dovršenosti vozila.

3. Za svaki tip vozila Zavod mora:

(a) popuniti sve odgovarajuće dijelove certifikata o EU homologaciji, uključujući dodani dokument s rezultatima ispitivanja iz Priloga VIII.;

(b) sastaviti ili provjeriti kazalo opisne dokumentacije;

(c) izdati popunjen certifikat s prilozima bez neopravdanoga odgađanja.

4. U slučaju EU homologacije u kojoj su, u skladu s člancima 21. ili 23. ili Prilogu XI., nametnuta ograničenja s obzirom na njezinu valjanost ili su zanemarene određene odredbe iz propisa, u certifikatu o EU homologaciji moraju se navesti takva ograničenja i izuzimanja.

5. Kad podaci u opisnoj mapi sadrže odredbe za vozila posebne namjene iz Priloga XI., u certifikatu o EU homologaciji moraju se navesti takve odredbe.

6. Kad proizvođač odabere postupak mješovite homologacije tipa, tijelo za homologaciju mora popuniti izvještaje o ispitivanju za koje nije raspoloživ certifikat o EU homologaciji na način propisan u Dijelu III. Priloga III.),

7. Kad proizvođač odabere postupak homologacije u jednom koraku, tijelo za homologaciju mora sastaviti popis odgovarajućih propisa prema obrascu u Dodatku Priloga VI. te ga priložiti uz certifikat o EU homologaciji.

Članak 11.
(posebne odredbe o sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama)

1. Zavod će dodijeliti EU homologaciju za sustav koji je u skladu s podacima u opisnoj mapi i koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućih propisa u Prilogu IV. Prilogu XI.

2. Zavod će dodijeliti EU homologaciju sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice za sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koja je u skladu s podacima u opisnoj mapi i koja zadovoljava tehničke zahtjeve iz odgovarajućih propisa u Prilogu IV.

3. Za sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice (bez obzira da li su predviđeni za popravak, servisiranje ili održavanje), koji su obuhvaćeni homologacijom sustava, ne zahtijeva se dodatna homologacija, osim ako je predviđena prema odgovarajućem propisu.

4. Kad sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ispunjava svoju funkciju ili ima specifično svojstvo samo zajedno s drugim dijelovima vozila te je provjera sukladnosti moguća jedino kad je sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica u vezi s tim drugim dijelovima vozila, opseg homologacije sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice treba odgovarajuće ograničiti. U tim slučajevima u certifikatu o EU homologaciji moraju biti navedena ograničenja za njihovu uporabu i uvjeti za njihovu ispravnu ugradbu. Kad je proizvođač ugradio takav sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu, usklađenost sa svim primjenjivim ograničenjima za uporabu ili uvjeti za ugradbu moraju se provjeriti u trenutku homologacije vozila.

Članak 12.
(ispitivanja za EU homologaciju)

1. Usklađenost s tehničkim odredbama propisanim u ovom Pravilniku i u propisima iz Priloga IV. mora se dokazati odgovarajućim ispitivanjima koja provode ovlaštene tehničke službe. Postupci ispitivanja, posebna oprema i alati potrebni za provođenje ispitivanja opisani su u propisima navedenog Priloga.

2. Ispitivanja se moraju provesti na vozilima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koje predstavljaju tip koji treba homologirati.

Proizvođač može odabrati, u dogovoru sa Zavodom, vozilo, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koja, kad ne predstavlja tip koji treba homologirati, uključuje više najnepovoljnijih obilježja s obzirom na propisanu razinu radnih značajki. Virtualne metode ispitivanja mogu se upotrijebiti zbog lakšeg donošenja odluka tijekom odabira postupka.

3. Kao alternativa za postupke ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka u dogovoru sa Zavodom, virtualne metode ispitivanja mogu se upotrijebiti na zahtjev proizvođača za propise navedene u Prilogu XVI.

4. Opći uvjeti koje moraju ispunjavati virtualne metode ispitivanja navedeni su u Dodatku 1. a posebni uvjeti ispitivanja i opće odredbe u Dodatku 2. Priloga XVI.

Članak 13.
(sukladnost proizvodnih postupaka)

1. U postupku EU homologacije Zavod će u skladu s Prilogom X., a po potrebi u suradnji s tijelima za homologaciju država članica, poduzeti potrebne radnje radi provjere jesu li provedene odgovarajuće radnje kojima se osigurava da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice budu proizvedeni u skladu s homologiranim tipom.

2. Nakon što dodijeli EU homologaciju tipa, Zavod će provoditi nadzor u skladu s Prilogom X. ovoga Pravilnika. Ako je potrebno Zavod će, u suradnji s tijelima država članica, vršiti provjeru da li se primjenjuju radnje iz stavka 1. trajno i na odgovarajući način te da li proizvedena vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedince, trajno zadržavaju sukladnost s homologiranim tipom.

3. Provjera sukladnosti proizvoda s homologiranim tipom mora se ograničiti na postupke propisane u Prilogu X. i u propisima koji sadrže posebne zahtjeve. U tom se cilju moraju provesti sve provjere ili ispitivanja propisana u Prilogu IV. odnosno Prilogu XI. na uzorcima uzetim u prostorima proizvođača, uključujući i proizvodne instalacije.

4. Kad Zavod nakon što dodijeli EU homologaciju tipa utvrdi da se radnje iz stavka 1. ovoga članka ne provode, odstupaju značajno od odobrenih radnji i planova kontrole ili su se prestale primjenjivati iako proizvodnja nije prestala, mora poduzeti potrebne mjere, uključujući i ukidanje homologacije radi osiguravanja da se postupci za sukladnost proizvodnje ispravno primjenjuju.

V. IZMJENE I DOPUNE EU HOMOLOGACIJE

Članak 14.
(opće odredbe)

1. Proizvođač mora bez odlaganja obavijestiti Zavod, odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju o svakoj izmjeni podataka u opisnoj dokumentaciji.

Zavod, odnosno tijelo za homologaciju, odlučiti će u skladu s pravilima utvrđenim u ovom Poglavlju koji će postupak primijeniti. Ako je potrebno, Zavod može odlučiti, nakon savjetovanja s proizvođačem, da treba dodijeliti novu EU homologaciju.

2. Zahtjev za izmjenu EU homologacije se mora podnijeti Zavodu odnosno tijelu za homologaciju koje je dodijelilo osnovnu EU homologaciju.

3. Ako Zavod utvrdi da su potrebni novi nadzori ili nova ispitivanja, mora o tome na obavijestiti proizvođača.

Postupci iz članaka 15.#clanak15 i 16.#clanak16 ovoga Pravilnika moraju se primijeniti samo nakon uspješno provedenih novih nadzora ili novih ispitivanja.

Članak 15.
(posebne odredbe o vozilima)

1. Kad se izmijene podaci u opisnoj dokumentaciji takva izmjena se naziva preradba. U slučaju preradbe Zavod mora izdati izmijenjene stranice označene na način da su vrste i datum izmjena jasno vidljive ili izdati novu objedinjenu verziju opisne dokumentacije.

2. Preradba iz stavka 1. ovoga članka se smatra dopunom u sljedećim slučajevima:

(a) kad su potrebni daljnji inspekcijski nadzori ili nova ispitivanja,

(b) kad je izmijenjen neki podatak u certifikatu o EU homologaciji, izuzimajući njegove priloge,

(c) kad su stupili na snagu novi zahtjevi koji se primjenjuju na homologirani tip vozila.

U navedenim slučajevima Zavod mora izdati prerađeni certifikat o EU homologaciji označen brojem dopune koji je za jedan veći od broja prethodno dodijeljene dopune. U certifikatu o homologaciji mora se jasno vidjeti razlog dopune i datum ponovnog izdavanja.

3. Svaki put kad se objave izmijenjene stranice ili nova objedinjena verzija dokumentacije kazalo opisne dokumentacije koje je priloženo certifikatu o homologaciji mora se izmijeniti na način da je vidljiv datum dopune, izmjene ili datum objedinjene najnovije verzije.

4. Ako, s tehničkog stajališta, novi zahtjevi iz točke (c) stavka 2. ovoga članka nisu bitni za taj tip vozila ili se odnose na kategorije vozila različite od kategorije kojoj ono pripada, nije potrebna izmjena ili dopuna homologacije vozila.

Članak 16.
(posebne odredbe o sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama)

1. Kad se izmijene podaci u opisnoj dokumentaciji, izmjene i dopune moraju se promatrati kao preradba. U takvom slučaju, Zavod mora izdati, ako je potrebno, prerađenu stranicu opisne dokumentacije i označiti svaku prerađenu stranicu tako da jasno prikaže vrstu izmjene i datum ponovnoga izdanja. Taj se zahtjev također smatra ispunjenim ako je izdana objedinjena najnovija verzija opisne dokumentacije s priloženim podrobnim opisom izmjena.

2. Preradba se smatra izmjenom ili dopunom, ako uz odredbe stavka 1. vrijedi slijedeće:

(a) potrebni su daljnji inspekcijski nadzori ili nova ispitivanja,

(b) izmijenjen je neki podatak u certifikatu o EU homologaciji, izuzimajući njegove priloge,

(c) stupili su na snagu novi zahtjevi u skladu s nekim od propisa koji se primjenjuju na homologirani tip sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice.

U tim slučajevima, Zavod mora izdati prerađeni certifikat o EU homologaciji označen brojem izmjene ili dopune, koji je za jedan veći od broja prethodno dodijeljene izmjene ili dopune. Certifikat o homologaciji mora jasno prikazivati razlog izmjene ili dopune i datum ponovnog izdavanja.

3. Svaki put kad se objave izmijenjene stranice ili nova objedinjena verzija, kazalo opisne dokumentacije koje je priloženo certifikatu o homologaciji mora se izmijeniti na odgovarajući način tako da je vidljiv datum izmjene ili dopune odnosno preradbe, ili datum objedinjene najnovije verzije.

Članak 17.
(izdavanje i prijavljivanje izmjena i dopuna)

1. U slučaju izmjene ili dopune podataka iz članka 15.#clanak15 i članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika, Zavod mora izmijeniti i dopuniti sve odgovarajuće rubrike certifikata o EU homologaciji, njegove priloge i kazalo opisne dokumentacije. Novi certifikat i njegovi prilozi moraju se izdati podnositelju zahtjeva bez neopravdanog odgađanja.

2. U slučaju preradbe, Zavod mora bez neopravdanog odgađanja izdati podnositelju zahtjeva izmijenjene stranice ili objedinjenu novu verziju, ovisno o tome što je primjenjivo, uključujući prerađeno kazalo opisne dokumentacije.

3. Zavod mora svaku izmjenu izvršenu na certifikatu o EU homologaciji prijaviti tijelima za homologaciju država članica u skladu s postupcima iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.

VI. VALJANOST EU HOMOLOGACIJE VOZILA

Članak 18.
(prestanak valjanosti)

1. EU homologacija za vozilo prestaje važiti u sljedećim slučajevima:

(a) stupanjem na snagu novih obvezujućih zahtjeva koji se primjenjuju na homologirano vozilo, na registraciju, stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu novih vozila, a nije moguće izmijeniti ili dopuniti homologaciju,

(b) kad je proizvodnja homologiranoga tipa vozila prestala potpuno i dragovoljno,

(c) kad istječe valjanost homologacije zbog posebnog ograničenja.

2. EU homologacija odgovarajućeg vozila prestaje važiti kad samo jedna verzija tipa ili jedna izvedba verzije ne zadovoljava, samo za tu određenu verziju ili izvedbu.

3. Kad proizvodnja određenoga tipa vozila potpuno prestane, proizvođač mora o tome obavijestiti Zavod odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju za to vozilo. Nakon što zaprimi obavijest o prestanku proizvodnje određenog tipa vozila Zavod o tome mora obavijestiti tijela za homologaciju država članica u roku od dvadeset radnih dana.

4. U slučaju prestanka važenja homologacije iz stavka 1. točke a ovoga članka, postupiti će se sukladno odredbama članka 28.#clanak28 ovoga Pravilnika.

5. Kad je EU homologacija za vozilo prestala važiti, proizvođač mora obavijestiti Zavod, odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju tipa. U takvom slučaju Zavod će bez neopravdanog odgađanja obavijestiti tijela za homologaciju država članica kako bi se omogućila, po potrebi, primjena članka 28.#clanak28 ovoga Pravilnika. U toj obavijesti posebno treba navesti datum proizvodnje i identifikacijsku oznaku posljednjeg proizvedenog vozila.

VII. POTVRDA O SUKLADNOSTI I OZNAČIVANJE

Članak 19.
(potvrda o sukladnosti)

1. Proizvođač koji je ishodio certifikat o EU homologaciji vozila, mora izdati potvrdu o sukladnosti za svako vozilo, potpuno, nepotpuno ili dovršeno, koje je proizvedeno u skladu s homologiranim tipom vozila.

2. U slučaju nepotpunog ili nedovršenog vozila, proizvođač mora popuniti samo podatke na drugoj stranici potvrde o sukladnosti, koji su dodani ili izmijenjeni u trenutačnom stupnju homologacije i po potrebi mora toj potvrdi priložiti sve potvrde o sukladnosti izdane u prethodnom stupnju.

3. Potvrda o sukladnosti mora biti izrađena na način da je nije moguće krivotvoriti. Zbog toga upotrijebljeni papir mora biti zaštićen s grafikom u boji ili s utisnutim vodenim žigom u obliku identifikacijske oznake proizvođača.

4. Potvrda o sukladnosti mora se popuniti u cijelosti i ne smije sadržavati druga ograničenja s obzirom na uporabu vozila osim propisanih.

5. Potvrda o sukladnosti za vozila homologirana u skladu s odredbom članka 21.#clanak21 stavka 2. ovoga Pravilnika propisana u Dijelu I. Priloga IX., mora u naslovu imati rečenicu »za potpuna/dovršena vozila homologirana primjenom članka 21. (privremena homologacija)«.

6. Potvrda o sukladnosti vozila homologirana u skladu s odredbama članka 23.#clanak23 ovoga Pravilnika propisana u Dijelu I. Priloga IX., mora u naslovu imati rečenicu »za potpuna/dovršena vozila homologirana u malim serijama« te u njezinoj blizini godinu proizvodnje iza koje slijedi jedan redoslijedni broj između 1 i granične vrijednosti prikazane u tablici u Prilogu XII., koji pokazuje položaj vozila u okviru proizvodnje određene za tu godinu, za svaku godinu proizvodnje.

7. Proizvođač može podatke ili informacije koje sadrži potvrda o sukladnosti dostaviti tijelu za registraciju države članice u elektroničkom obliku

8. Duplikat potvrde o sukladnosti može izdati samo proizvođač. Riječ »duplikat« mora biti jasno vidljiva na licu svakoga duplikata potvrde.

9. Za vozila koja će se registrirati u Republici Hrvatskoj, proizvođač mora umjesto EU potvrde o sukladnosti izdati »izjavu o sukladnosti vozila« u skladu s Pravilnikom o homologaciji vozilaL491547 (»Narodne novine« br. 100/05), a nakon donošenja novog propisa o utvrđivanju sukladnosti vozila nacionalnu 'potvrdu o sukladnosti' u skladu s tim propisom. Na izričiti zahtjev kupca, proizvođač vozila mora izdati i 'EU potvrdu o sukladnosti'.

Članak 20.
(oznaka EU homologacije)

1. Proizvođač sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, bez obzira da li je dio sustava, mora postaviti oznaku EU homologacije na svaki sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu proizvedenu u skladu s homologiranim tipom, koja se zahtijeva odgovarajućim propisom.

2. Kad se ne zahtijeva oznaka EU homologacije sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, proizvođač mora istaknuti najmanje trgovački naziv ili zaštitni znak i oznaku tipa i/ili identifikacijski broj.

3. Oznaka EU homologacije propisana je u Dodatku Priloga VII.

VIII. NOVE I ALTERNATIVNE TEHNOLOGIJE

Članak 21.

(iznimke za nove tehnologije ili tehnička rješenja)

1. Zavod može na zahtjev proizvođača dodijeliti EU homologaciju za tip sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koja sadrži tehnologije ili tehnička rješenja koja nisu u skladu s jednim ili više propisa iz popisa u Dijelu I. Priloga IV., pod uvjetom da dobije odobrenje Komisije.

2. Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka Zavod može dodijeliti privremenu homologaciju, koja vrijedi samo na prostoru Republike Hrvatske za tip vozila na koji se odnosi zatražena iznimka. Privremena homologacija može se dodijeliti pod uvjetom da se o tome, bez odgađanja, obavijesti Komisija i tijela za homologaciju država članica s dokumentacijom koja mora sadržavati:

(a) razloge zbog kojih dane tehnologije ili tehnička rješenja čine sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu nespojivim sa zahtjevima,

(b) opis odgovarajućih aspekata sigurnosti i zaštite okoliša te poduzetih mjera,

(c) opis i rezultati ispitivanja kojima se dokazuje da je osigurana najmanje ista razina sigurnosti i zaštite okoliša.

3. Tijela za homologaciju država članica mogu odlučiti dali će prihvatiti privremenu homologaciju iz stavka 2. na svom području.

4. Ako Komisija odluči uskratiti odobrenje, Zavod će odmah obavijestiti posjednika privremene homologacije da će privremena homologacija biti povučena u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke Komisije. Vozila proizvedena u skladu s privremenom homologacijom prije njezina povlačenja mogu se registrirati, prodavati ili stavljati u uporabu u Republici Hrvatskoj i državi članici koja je prihvatila privremenu homologaciju.

5. Odredbe ovoga članka se neće primjenjivati u slučaju kada su sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica izrađeni u skladu s UNECE pravilnicima kojima je Zajednica pristupila.

Članak 22.
(trajanje iznimaka)

Čim se odgovarajući propisi izmijene ili dopune odredbama kojima se propis prilagođava tehničkom napretku i isključuje potreba za iznimkama na koje se upućuje u članku 21.#clanak21 ovoga Pravilnika, svako ograničenje koje se odnosi na iznimku mora se trenutno ukloniti. Ako se ne dogode takve izmjene i dopune, Zavod može produljiti trajanje iznimke uz dodatnu odluku Komisije.

IX. VOZILA PROIZVEDNA U MALIM SERIJAMA

Članak 23.

(EU homologacija za vozila proizvedena u malim serijama)

1. Na zahtjev proizvođača, u ograničenim količinama propisanim člankom 7. stavak 4. dodijeliti EU homologaciju za tip vozila koji zadovoljava barem zahtjeve iz popisa u Dodatku Dijela I. Priloga IV.

2. Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na vozila za posebne namjene.

3. Certifikati o EU homologaciji moraju biti označeni brojem u skladu s Prilogom VII.

Članak 24.
(nacionalna homologacija tipa za male serije)

1. U slučaju vozila proizvedenih u ograničenim količinama određenim u točki 2. Dijela A Priloga XII., Zavod može zanemariti jednu ili više odredaba jednoga ili više propisa navedenih u Prilogu IV. ili Prilogu XI., pod uvjetom da predvidi odgovarajuće alternativne zahtjeve.

2. Alternativni zahtjevi označavaju tehničke zahtjeve i druge odredbe čiji je cilj da osiguraju istu razinu sigurnosti na cestama i zaštite okoliša koja je istovrijedna u najvećoj mogućoj mjeri razini predviđenoj u odredbama Priloga IV. ili Priloga XI., ovisno o tome koji se zahtjevi primjenjuju.

3. U slučaju vozila iz stavka 1. ovoga članka, Zavod može zanemariti jednu ili više odredaba ovoga Pravilnika samo kad za to ima opravdane razloge.

4. Za potrebe homologacije vozila u smislu ovoga članka, prihvaćaju se sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice čiji je tip homologiran u skladu s propisima iz Priloga IV.

5. U certifikatu o homologaciji tipa za male serije mora se navesti narav odstupanja u skladu s odredbama stavaka 1. i 3. ovoga članka.

6. Za certifikat o homologaciji tipa za male serije ne smije se upotrebljavati naziv ‘Certifikat o EU homologaciji vozila’. Certifikati o homologaciji moraju biti označeni brojem u skladu s Prilogom VII.

7. Valjanost homologacije ograničena je na područje Republike Hrvatske. Na zahtjev proizvođača, Zavod mora poslati preporučenom poštom ili elektroničkom porukom presliku certifikata o homologaciji i njegovih priloga tijelima za homologaciju država članica koje navede proizvođač. Ako Zavod dobije od tijela za homologaciju neke države članice takve dokumente u razdoblju od 60 dana od dana prijema mora odlučiti o prihvaćanju homologacije. Zavod mora odluku o prihvaćanju homologacije dostaviti tijelu za homologaciju koje je poslalo dokumentaciju. Zavod može odbiti homologaciju ako postoje razlozi zbog kojih postoji opravdana sumnja da tehničke odredbe prema kojima je vozilo homologirano nisu istovrijedne odredbama koje vrijede u Republici Hrvatskoj.

8. Na zahtjev podnositelja zahtjeva koji želi prodati, registrirati ili staviti u uporabu vozilo u državi članici, Zavod mora poslati podnositelju zahtjeva primjerak certifikata o homologaciji uključujući i opisnu dokumentaciju. Ako Zavod dobije od tijela za homologaciju neke države članice takve dokumente može dopustit stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u uporabu vozila iz druge države, osim u slučaju ako ima opravdane razloge da vjeruje da tehničke odredbe prema kojima je vozilo homologirano nisu istovrijedne odredbama koje vrijede u Republici Hrvatskoj.

X. POJEDINAČNA ODOBRENJA

Članak 25.
(pojedinačna odobrenja)

1. Zavod može, kada je to opravdano, određeno vozilo izuzeti od primjene odredaba ovoga Pravilnika pod uvjetom da predvidi odgovarajuće alternativne zahtjeve. Pod alternativnim zahtjevima podrazumijevaju se tehnički zahtjevi i druge odredbe čiji je cilj osigurati u najvećoj mogućoj mjeri razinu sigurnosti na cestama i zaštite okoliša predviđenu u Prilogu IV. ili Prilogu XI. ovoga Pravilnika.

2. Zavod neće provoditi razorna ispitivanja već će upotrijebiti sve odgovarajuće podatke, koje radi dokazivanja sukladnosti s alternativnim zahtjevima, predlaže podnositelj zahtjeva.

3. Zavod mora prihvatiti EU homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica umjesto alternativnih zahtjeva.

4. Zahtjev za pojedinačno odobrenje podnosi proizvođač, vlasnik vozila ili osoba koja ih zastupa ako ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

5. Zavod mora dodijeliti pojedinačno odobrenje ako je vozilo u skladu s opisom priloženim uz zahtjev i zadovoljava primjenjive tehničke zahtjeve te bez neopravdanoga odgađanja izdati certifikat o pojedinačnom odobrenju.

6. Obrazac certifikata o pojedinačnom odobrenju mora odgovarati obrascu certifikata o EU homologaciji iz Priloga VI. ovoga Pravilnika i mora sadržavati najmanje osnovne podatke koji su potrebni za ispunjavanje zahtjeva za registraciju u skladu s propisima o registraciji vozila. Certifikati o pojedinačnom odobrenju ne smiju imati naziv »EU homologacija vozila«.

7. Certifikat o pojedinačnom odobrenju mora nositi identifikacijsku oznaku odgovarajućega vozila.

8. Valjanost pojedinačnog odobrenja ograničena je na područje Republike Hrvatske. Kad podnositelj zahtjeva želi prodati, registrirati ili vozilo za koje je dobio pojedinačno odobrenje staviti u uporabu u drugoj državi, Zavod odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo pojedinačno odobrenje, mora podnositelju zahtjeva na njegov zahtjev izdati izjavu s navedenim tehničkim odredbama prema kojima je vozilo odobreno.

9. Na zahtjev proizvođača ili vlasnika vozila Zavod mora dodijeliti pojedinačno odobrenje za vozilo koje je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. U tom slučaju valjanost pojedinačnog odobrenja nije ograničena na područje Republike Hrvatske.

10. Odredbe ovoga članka mogu se primijeniti na vozila koja su homologirana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a koja su bila izmijenjena prije svoje prve registracije ili stavljanja u uporabu.

Članak 26.
(posebne odredbe)

1. Odredbe o postupku iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika mogu se primijeniti na određeno vozilo tijekom uzastopnih stupnjeva njegova dovršavanja u skladu s postupkom višestupanjske homologacije. Taj postupak ne može zamijeniti međustupnjeve u okviru normalnog odvijanja postupka višestupanjske homologacije i ne može se primijeniti za dobivanje homologacije vozila u prvom stupnju.

XI. REGISTRACIJA, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I STAVLJANJE U UPORABU VOZILA, SASTAVNIH DIJELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA

Članak 27.

(registracija, stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu vozila)

1. Nova vozila mogu se stavljati na tržište, registrirati i stavljati u uporabu ako im je izdana valjana potvrda o sukladnosti prema odredbama članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

2. Nepotpuna nova vozila mogu se stavljati na tržište, ali se ne mogu registrirati i stavljati u uporabu tako dugo dok ne budu dovršena.

3. Broj vozila proizvedenih u malim serijama koji se smiju stavljati na tržište, registrirati ili stavljati u uporabu u razdoblju od jedne godine ne smije prekoračiti broj jedinica navedenih u Dijelu A Priloga XII.

Članak 28.
(registracija, stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu vozila na kraju serije)

1. Nova vozila koja su u skladu s tipom vozila za koji EU homologacija više nije valjana, mogu se stavljati na tržište, registrirati i stavljati u uporabu u okviru ograničenja utvrđenih u Dijelu B Priloga XII., u ograničenom razdoblju.

2. Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se samo na vozila na prostoru Zajednice koja su bila obuhvaćena valjanom EU homologacijom u trenutku njihove proizvodnje, ali koja nisu bila registrirana ili stavljena u uporabu prije isteka valjanosti te EU homologacije. Ta je mogućnost u slučaju potpunih vozila vremenski ograničena na razdoblje od dvanaest mjeseci od dana kad je istekla valjanost EU homologacije, a u slučaju dovršenih vozila na razdoblje od osamnaest mjeseci od dana isteka valjanosti.

3. Proizvođač koji želi iskoristiti mogućnost propisanu stavkom 1. ovoga članka mora podnijeti zahtjev Zavodu. U zahtjevu se moraju navesti svi tehnički i gospodarski razlozi koji sprečavaju da ta vozila zadovoljavaju nove tehničke zahtjeve. Zavod će odlučiti u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva o izdavanju suglasnosti da se vozila mogu registrirati u Republici Hrvatskoj i u kojem broju.

4. Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se s nužnim izmjenama na vozila koja su obuhvaćena nacionalnom homologacijom, ali koja nisu bila registrirana ili stavljena u uporabu prije isteka valjanosti homologacije u smislu članka 41.#clanak41 ovoga Pravilnika radi početka obvezne primjene postupka EU homologacije. Zavod će osigurati učinkovito praćenje broja vozila koja se registriraju ili stavljaju u uporabu primjenom odredaba ovoga članka.

Članak 29.
(stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica)

1. Sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice mogu se stavljati na tržište i stavljati u uporabu samo ako su u skladu sa zahtjevima odgovarajućih propisa i ako su označeni u skladu s člankom 20.#clanak20 ovoga Pravilnika. Ta se odredba ne primjenjuje na zasebne tehničke jedinice i sastavne dijelove koji su namijenjeni za uporabu na vozilima na koja se ovaj Pravilnik ne primjenjuje.

2. Iznimno od odrdbe stavka 1. ovga članka, dopušteno je stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su bili izuzeti od jedne ili više odredaba nekoga propisa na temelju članka 21.#clanak21 ovoga Pravilnika ili su namijenjeni za ugradbu na vozila obuhvaćena homologacijama dodijeljenim prema člancima 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika koji se odnose na sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

3. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko nije drukčije predviđeno u odgovarajućem propisu, Zavod može dopustiti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su namijenjeni za ugradbu na vozila za koja se u trenutku njihova stavljanja u uporabu nije zahtijevala EU homologacija tipa.

XII. ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 30.
(vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u skladu s ovim Pravilnikom)

1. Ako Zavod smatra da nova vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice predstavljaju veliku opasnost za sigurnost prometa na cestama ili ozbiljno štete okolišu ili javnom zdravlju i ako zadovoljavaju primjenjive zahtjeve i ispravno su označeni, može zatražiti od tijela nadležnog za registraciju da za razdoblje od najviše šest mjeseci uskrati registraciju takvih vozila, a od Držanog inspektorata da za to razdoblje zabrani stavljanje na tržište ili u uporabu sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na području Republike Hrvatske.

2. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Zavod će odmah obavijestiti proizvođača države članice i Komisiju o razlozima na kojima se temelji njegova odluka, a naročito o tome dali je takva odluka posljedica nedostataka odgovarajućih propisa ili neispravne primjene odgovarajućih propisa.

Članak 31.
(vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji nisu u skladu s homologiranim tipom

1. Ako Zavod utvrdi da nova vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje prati potvrda o sukladnosti ili su označeni oznakom homologacije nisu u skladu s tipom koji je homologiran poduzeti će potrebne mjere, a kada je to potrebno i povlačenje homologacije kako bi se osiguralo da se proizvodnja vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica dovede u sukladnost s homologiranim tipom. U tom slučaju Zavod će obavijestiti tijela za homologaciju drugih država članica o poduzetim mjerama.

2. Radi provedbe odredbi stavka 1. ovoga članka, za utvrđena odstupanja od podataka u certifikatu o EU homologaciji smatrat će se da predstavljaju nesukladnost s homologiranim tipom. Za vozilo se ne smatra da odstupa u odnosu na homologirani tip kad su odstupanja u granicama koje su dopuštene u odgovarajućim propisima.

3. Ako Zavod dokaže da nova vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje prati potvrda o sukladnosti ili su označeni oznakom homologacije nisu u skladu s homologiranim tipom, može zatražiti od tijela za homologaciju države članice koje je dodijelilo EU homologaciju da provjeri da li su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u proizvodnji trajno u skladu s homologiranim tipom. Nakon primitka takvoga zahtjeva iz države članice, Zavod će provesti tražene radnje u najkraćem roku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

4. Zavod će zatražiti od tijela za homologaciju države članice koja je dodijelila EU homologaciju za sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili nepotpuno vozilo da poduzme potrebne radnje u cilju osiguranja da se vozila u proizvodnji ponovno dovedu u sukladnost s homologiranim tipom u sljedećim slučajevima:

(a) u odnosu na EU homologaciju vozila, kad se nesukladnost dovršenoga vozila može pripisati isključivo nesukladnosti sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice,

(b) u odnosu na višestupanjsku homologaciju kad se nesukladnost dovršenoga vozila može pripisati isključivo nesukladnosti sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koja je dio nepotpunoga vozila ili nesukladnosti samoga nepotpunog vozila.

Nakon primitka zahtjeva iz države članice Zavod mora provesti tražene radnje, po potrebi u suradnji s državom članicom koja je podnijela zahtjev, u najkraćem roku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Kad se utvrdi vrsta nesukladnosti, Zavod mora zatražiti da tijelo za homologaciju države članice koja je dodijelilo EU homologaciju za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu, ili homologaciju za nepotpuno vozilo poduzme mjere predviđene u prvom stavku ovoga članka.

5. Tijela za homologaciju će se međusobno obavijestavati u roku od 20 radnih dana o svakom povlačenju EU homologacije i o razlozima povlačenja.

6. Ako tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju osporava nesukladnost o kojoj je obaviješteno, u cilju postizavanja rješenja će obavijestiti Komisiju.

Članak 32.
(stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu dijelova i opreme koji mogu predstavljati veliku opasnost za ispravno djelovanje bitnih sustava)

1. Stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu dijelova ili opreme koji mogu predstavljati veliku opasnost za ispravno djelovanje sustava koji su važni za sigurnost vozila ili njegove ekološke značajke, dopušteni su samo ako je takve dijelove ili opremu odobrio Zavod u skladu s odredbama stavka 5. do 11. ovoga članka.

2. Dijelovi ili oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju biti na popisu iz Priloga XIII.

3. Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na izvorne dijelove ili opremu koji su obuhvaćeni homologacijom tipa sustava na vozilu i na dijelove ili opremu homologiranog tipa u skladu s odredbama nekog od propisa iz popisa u Prilogu IV., osim kad se te homologacije odnose na druge aspekte koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 1. ovoga članka.

4. Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na dijelove ili opremu koji su proizvedeni isključivo za vozila za utrke koja nisu predviđena za uporabu na javnim cestama. Ako dijelovi ili oprema navedeni u Prilogu XIII. imaju dvostruku uporabu tj. uporabu za utrke i za cestu, takvi dijelovi ili oprema mogu se stavljati na tržište ili ponuditi u javnoj prodaji za uporabu u cestovnim vozilima samo ako zadovoljavaju zahtjeve propisane odredbama ovoga članka.

5. Za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, proizvođači dijelova ili opreme moraju Zavodu dostaviti ispitni izvještaj koji je sastavila ovlaštena tehnička služba koja potvrđuje da dijelovi i oprema za koje je zatraženo odobrenje zadovoljavaju zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka. Proizvođač može podnijeti samo jedan zahtjev po tipu i dijelu samo jednom tijelu za homologaciju.

6. Zahtjev mora sadržavati podatke o proizvođaču dijelova ili opreme, tipu, identifikacijskom broju i broju dijelova ili opreme za koje je zatraženo odobrenje, kao i naziv proizvođača vozila, tip vozila, a po potrebi i godinu proizvodnje ili sve druge podatke koji omogućuju identifikaciju vozila za koje je namijenjena ugradba tih dijelova ili opreme.

7. Kad Zavod ocijeni, uzimajući u obzir izvještaj o ispitivanju i druge dokaze, da dijelovi ili oprema zadovoljavaju zahtjeve iz Priloga XIII., izdat će odgovarajuću potvrdu. Tom se potvrdom dopušta stavljanje na tržište ili ugradba na vozila dijelova ili opreme u Republici Hrvatskoj pod uvjetima iz stavka 9. ovoga članka.

8. Dijelovi ili oprema odobreni prema odredbama ovoga članka moraju se označiti na odgovarajući način.

9. Prije izdavanja odobrenja Zavod će provjeriti da li postoje zadovoljavajući načini i postupci za osiguravanje učinkovitog nadzora sukladnosti proizvodnje. Ako ustanovi da uvjeti za izdavanje odobrenja nisu ispunjeni, zatražiti će od proizvođača da poduzme potrebne mjere radi ispunjenja uvjeta za izdavanje odobrenja. U slučaju nepoduzimanja potrebnih mjera Zavod će povući odobrenje.

10. Proizvođač je dužan osigurati da su dijelovi i oprema proizvedeni i da se trajno proizvode pod uvjetima pod kojima je izdana potvrda.

11. Proizvođač mora bez odgađanja obavijestiti tijelo za homologaciju koje je izdalo certifikat o homologaciji o svakoj promjeni koja utječe na uvjete pod kojima je certifikat izdan. Tijelo za homologaciju će odlučiti mora li se certifikat preispitati, ponovno izdati ili su potrebna nova ispitivanja.

Članak 33.
(opoziv vozila)

1. Kad proizvođač kojemu je dodijeljen certifikat o EU homologaciji radi primjene odredaba propisa o općoj sigurnosti proizvoda, mora opozvati vozila koja su već bila prodana, registrirana ili stavljena u uporabu zato što jedan ili više sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ugrađenih na vozilo predstavljaju veliku opasnost za sigurnost na cestama, zdravlje ljudi ili okoliš, proizvođač mora odmah o tome obavijestiti Zavod odnosno tijelo za homologaciju države članice koje je dodijelilo certifikat o homologaciji vozila.

2. Proizvođač mora predložiti Zavodu odnosno tijelu za homologaciju države članice odgovarajuće mjera za ublažavanje opasnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka. Zavod će bez odgađanja proslijediti predložene mjere tijelima za homologaciju država članica.

3. Ako tijela za homologaciju država članica smatraju da su mjere iz stavka 2. ovoga članka nedovoljne i da nisu brzo primjenjive, bez odlaganja će obavijestiti Zavod, odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju vozila, a koje će o tome obavijestiti proizvođača.

4. Ako Zavod odnosno tijelo za homologaciju koje je dodijelilo EU homologaciju nije zadovoljan s mjerama proizvođača, mora poduzeti sve propisane zaštitne mjere, uključujući povlačenje EU homologacije vozila kad proizvođač ne poduzima mjere propisane stavkom 2. ovoga članka. U slučaju povlačenja EU homologacije vozila, Zavod odnosno navedeno tijelo za homologaciju mora obavijestiti proizvođača, tijela za homologaciju drugih država članica i Komisiju preporučenim pismom ili u elektroničkom obliku, u roku od 20 radnih dana od dana povlačenja EU homologacije.

5. Odredbe ovoga članka primjenjuju se na dijelove i opremu ukoliko nije drugačije propisano.

Članak 33. a
(sadržaj i obveza dostavljanja odluka)

Sve odluke donesene na temelju ovoga Pravilnika, odnosno odluke o odbijanju homologacije, povlačenju homologacije, uskraćivanju registracije ili zabranjivanju prodaje dostavljaju se stranci u postupku, moraju biti obrazložene te moraju imati pouku o pravnom lijeku.

XIII. MEĐUNARODNI PROPISI

Članak 34.
(UNECE pravilnici)

1. UNECE pravilnici koje je prihvatila Zajednica i čiji je popis u Dijelu I. Priloga IV. i u Prilogu XI. primjenjuju se na EU homologaciju vozila kao propisi Zajednice. UNECE pravilnici se primjenjuju na sve kategorije vozila navedene u odgovarajućim stupcima tablice u Dijelu I. Priloga IV. i u Prilogu XI.

2. UNECE pravilnici iz popisa u Dijelu II. Priloga IV. istovrijedni su odgovarajućim posebnim pravilnicima ako imaju isto područje primjene i istu svrhu.

3. Zavod mora priznavati homologacije dodijeljene u skladu s UNECE pravilnicima i, kad je primjenjivo, odgovarajuće oznake homologacije ako su u skladu s odgovarajućim posebnim propisima Zajednice.

XIV. OPSKRBLJIVANJE TEHNIČKIH INFORMACIJA

Članak 35.
(informacije namijenjene korisnicima)

1. Proizvođači ne smiju korisnicima vozila dostavljajti tehničke informacije koje se odnose na pojedine podatke predviđene u ovom Pravilniku ili propisima iz popisa u Prilogu IV., a koji odstupaju od podataka koje je potvrdilo tijelo za homologaciju.

2. Kad se propisom iz Priloga IV. Izričito predviđa da će proizvođač dostavljati tehničke informacije iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač mora korisnicima staviti na raspolaganje sve odgovarajuće informacije i potrebne upute koje opisuju posebne uvjete ili ograničenja u vezi s uporabom vozila, sastavnoga dijela ili zasebne thničke jedinice. Te se informacije moraju dostavljati na hrvatskom jeziku, u prikladnom obliku (npr. kao što su korisnički priručnik ili upute za održavanje), u dogovoru sa Zavodom.

Članak 36.
(informacije namijenjene proizvođačima sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica)

1. Proizvođač vozila mora učiniti dostupnim proizvođačima sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica sve one podatke, uključujući po potrebi crteže posebno navedene u prilogu ili dodatku propisa, koji su potrebni za EU homologaciju sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili su potrebni radi stavljanja na tržište i u uporabu sukladno odredbama članka 32.#clanak32 ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač vozila može također zahtijevati od proizvođača sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica da sklope sporazum koji obvezuje na zaštitu svih povjerljivih podataka koji nisu javnog karaktera uključujući i one koji se odnose na zaštitu prava intelektualnoga vlasništva.

3. Proizvođač sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica kao posjednik certifikata o EU homologaciji koji uključuje, u skladu sa stavkom 4. članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika, ograničenja uporabe ili posebe uvjete za ugradbu ili oboje, mora o tome osigurati sve podatke proizvođaču vozila. Kad propis iz Priloga IV. predviđa posebne odredbe za takvo postupanje, proizvođač sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica mora osigurati, zajedno s proizvedenim sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama upute koje se odnose na ogrančenja uporabe ili posebe uvjete za ugradbu, ili oboje.

XV. IMENOVANJE I PRIJAVLJIVANJE TEHNIČKIH SLUŽBA

Članak 37.

(imenovanje tehničkih služba)

1. Tehnička služba u smislu ovoga Pravilnika obavlja:

– stručne i tehničke poslove u postupku homoologacije vozila,

– stručne i tehničke poslove u postupku homoologacije sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica,

– stručne i tehničke poslove u postupku odobravanja neoriginalnih i nehomologiranih dijelova i opreme vozila,

– poslove pojedinačnog odobravanja vozila

Ovlaštenje za obavljanje jednog ili više navedenih poslova tehničke službe izdaje Zavod na temelju zahtjeva pravne ili fizčke osobe.

2. Tehnička služba obavlja ispitivanja i nadzor nad ispitivanjima koja se provode u postupku homologacije propisana ovim Pravilnikom ili nekom propisu iz popisa u Prilogu IV., osim u slučaju kada su alternativni postupci izričito dopušteni. Tehnička služba ne može obavljati poslove ispitivanja ili nadzora za koja nije ovlaštena.

3. Tehnička služba, ovisno o vrsti poslova koje za koje je ovlaštena, razvrstava se u jednu ili više kategorija aktivnosti:

(a) kategorija A: tehnička služba koja na svojoj vlastitoj opremi obavljaja ispitivanja na koja se upućuje u ovom Pravilniku i u propisima iz popisa u Prilogu IV.;

(b) kategorija B: tehnička služba koja nagleda ispitivanja na koja se upućuje u ovom Pravilniku i i u propisima iz popisa u Prilogu IV., a koja se provode na proizvođačaevoj opremi ili na opremi treće strane;

(c) kategorija C: tehnička služba koja ocjenjuje i redovito prati proizvođačeve postupke za nadzor sukladnosti proizvodnje;

(d) kategorija D: tehnička služba koja nagledaja ili provodi ispitivanja ili inspekcijske nadzore u okviru nadzora nad sukaldnošću proizvodnje.

4. Pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova tehničke službe mora dokazati da posjeduje odgovarajuću stručnost, specifična tehnička znanja i odgovarajuće iskustvo u području homologacije. Također mora ispunjavati zatjeve normi iz popisa u Dodatku 1. Priloga V. koje se odnose na aktivnosti koje obavljaju. Taj se zahtjev međutim ne primjenjuje za potrebe zadnjeg stupnja u postupku višestupanjske homologacije na koji se odnosi stavak 1. članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika.

5. Zavod može obavljati jedan ili više poslova iz stavka 1. ovoga članka.

6. Proizvođač ili podugovarač koji djeluje u njegovo ime može se ovlastiti za obavljanje poslova tehničke sužbe iz kategorije A sukladno propisima iz popisa u Prilogu XV. pod uvjetom da ispunjava zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 38.
(ocjena osposobljenosti tehničkih služba)

1. Pravna ili fizička osoba stručnost propisanu odredbom članka 37. stavka 4. dokazuje izvještajem o ocjeni koju donosi nadležno tijelo. Stručnost se može dokazivati i potvrdom o akreditaciji koju je izdalo akreditacijsko tijelo.

2. Ocjena na kojoj se bazira izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora se provesti u sladu s odredbama iz Dodatka 2. Priloga V. Izvještaj o ocjeni mora se ponovno ispitati nakon razdoblja od najviše tri godine.

3. Izvještaj o ocjeni mora se dostaviti Komisiji na njezin zahtjev.

4. Odredbe stavaka 1.,2. i 3. ovoga članka odnose se i na proizvođača ili podugovornu stranu koja djeluje u njegovo ime, kojima je izdano ovlaštenje za obavljanje poslova tehničke službe.

Članak 39.
(imenovanje i prijavljivanje)

1. Zavod mora obavijestiti Komisiju o nazivu, adresi, uključujući elektroničku adresu, odgovornim osobama i kategorijama aktivnosti kao i o kasnijim izmjenama podataka svake ovlaštene tehničke službe.

2. Tehnička služba može obavljati poslove za koje je ovlaštena ako je prethodno prijavljena Komisiji.

3. Tehnička služba, bez obzira na kategoriju aktivnosti koje ona obavlja, može biti ovlaštena i prijavljena u više država članica.

4. Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se i kad se specifična organizacija ili mjerodavno tijelo, čija aktivnost nije obuhvaćena člankom 37., ovlasti za primjenu nekog propisa.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.
(datumi primjene EU homologacije)

1. Zavod će za nove tipove vozila dodjeljivati nacionalnu homologaciju, kao alternativu EU homologaciji, od datuma koji su navedeni u Prilogu XIX, pod uvjetom da su ta vozila i njihovi sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice homologiravni u skladu s propisima iz popisa u Dijelu I. Priloga IV. ovoga Pravilnika, a EU homologaciju od dana prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

2. Na zahtjev proizvođača, Zavod može dodijeliti nacionalnu homologacije kao alternativu EU homologaciji za nove tipove vozila od 1. travnja 2010. godine.

3. Zavod će za nove tipove sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica dodjeljivati nacionalnu homologaciju, kao alternativu EU homologaciji, od 1. travnja 2010. godine.

4. Ovim se Pravilnikom ne poništavaju EU homologacije dodijeljene, u skladu s tehničkim zahtjevima Pravilnika o homologacije tipa motornih vozila (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09) u državama članicama za vozila kategorija M1 i za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice prije 29. travnja 2009. niti sprječava izmjena i dopuna takvih homologacija.

Članak 41.
(prijelazne odredbe)

1. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila (izdanje 01)L491550 (»Narodne novine« broj. 16/09).

2. Danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije za nova vozila kategorije M prestaju se primjenjivati odredbe:

– Pravilnika o homologaciji vozilaL491548 (»Narodne novine« broj 100/05, 94/06, 37/07, 57/07).

– Naputka za provođenje postupka homologacije vozilaL491549 (»Narodne novine« broj 100/05).

Članak 42.
(stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba iz članka 26.#clanak26, stavak 1., članka 27.#clanak27, stavak 1. i članka 28.#clanak28, stavak 1. ovoga Pravilnika, koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-02/20

Urbroj: 558-04/2-08-10

Zagreb, 30. prosinca 2009.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

CJELOVITI POPIS OPISNIH PODATAKA ZA EU HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

Svi opisni dokumenti u ovom Pravilniku i posebnim pravilnicima, posebnim direktivama ili uredbama (EZ) sadrže samo podatke koji su izvučeni iz tog popisa i imaju isti način brojčanog označivanja stavki kao u ovom cjelovitom popisu.

Sljedeći podaci moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnome mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje se navode u ovom Prilogu s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.0.1 Šasija:

0.2.0.2 Nadogradnja/potpuno vozilo:

0.2.1 Trgovački naziv(nazivi) (ako postoji):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.0.1 Šasija:

0.3.0.2 Nadogradnja/dovršeno vozilo:

0.3.1 Mjesto te oznake:

0.3.1.1 Na šasiji:

0.3.1.2 Na nadogradnji/potpunom vozilu:

0.4 Kategorija vozila (c)::

0.4.1 Razredba (razredbe) prema opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.6 Mjesto i način postavljanja propisanih pločica proizvođača i mjesto VIN oznake:

0.6.1 Na šasiji:

0.6.2 Na nadogradnji:

0.7 (prazno):

0.8 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.2 Crtež s dimenzijama cijelog vozila:

1.3 Broj osovina i kotača:

1.3.1 Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2 Broj i položaj upravljanih osovina:

1.3.3 Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4 Okvir-šasija vozila (ako postoji) (crtež s glavnim dimenzijama):

1.5 Materijal bočnih nosača (d)

1.6 Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

1.7 Vozačeva kabina (ravna ili izbočena (e)

1.8 Položaj upravljača: (lijevi/desni) (1)

1.8.1 Vozilo opremljeno za promet desnom/lijevom stranom (1)

1.9 Navesti je li motorno vozilo namijenjeno za vuču poluprikolica ili drugih prikolica i, ako je priključno vozilo poluprikolica, prikolica s rudom ili sa središnjom osovinom, navesti vozila koja su posebno konstruirana za prijevoz robe s reguliranom temperaturom:

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (f) (g) (kg, mm)

(po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1 Razmak/razmaci osovina (pri punom opterećenju)(g1):

2.1.1 Vozila s dvije osovine:

2.1.1.1 Vozila s tri ili više osovina

2.1.1.1.1 Razmak između susjednih osovina počevši od krajnje prednje do krajnje stražnje osovine:

2.1.1.1.2 Ukupni razmak osovina:

2.2 Sedlo

2.2.1 U slučaju poluprikolica

2.2.1.1 Razmak između osi vučnog svornjaka sedla i krajnje stražnje točke poluprikolice:

2.2.1.2 Najveći razmak između osi vučnog svornjaka sedla i bilo koje točke na prednjoj strani poluprikolice:

2.2.1.3 Razmak kotača posebne poluprikolice (prema definiciji u točki 7.6.1.2 Priloga l. Pravilnika TPV 148):

2.2.2 U slučaju vučnih vozila za poluprikolice

2.2.2.1 Predvođenje sedla (najveća i najmanja vrijednost, navesti dopuštene vrijednosti za slučaj nepotpunog vozila) (g2):

2.2.2.2 Najveća visina sedla (normirana) (g3):

2.3 Razmak (razmaci) kotača i širina (širine) osovina

2.3.1 Razmak kotača svake upravljane osovine (g4):

2.3.2 Razmak kotača ostalih osovina (g4):

2.3.3 Širina najšire stražnje osovine:

2.3.4 Širina krajnje prednje osovine (mjereno na najizbočenijem dijelu guma, ne uzimajući u obzir izbočenje guma u blizini tla):

2.4 Vanjske dimenzije vozila

2.4.1 Šasija bez nadogradnje:

2.4.1.1 Duljina (g5):

2.4.1.1.1 Najveća dopuštena duljina:

2.4.1.1.2 Najmanja dopuštena duljina:

2.4.1.1.3 Za prikolice, najveća dopuštena duljina ruda (g6)::

2.4.1.2 Širina (g7):

2.4.1.2.1 Najveća dopuštena širina:

2.4.1.2.2 Najmanja dopuštena širina:

2.4.1.3 Visina (u voznome stanju (g8) (kod ovjesa s prilagođavanjem po visini navesti uobičajeni položaj za vožnju): :

2.4.1.4 Prednji prepust (g9):

2.4.1.4.1 Kut prednjeg prepusta (g10): stupnjeva

2.4.1.5 Stražnji prepust (11):

2.4.1.5.1 Kut stražnjeg prepusta (g12): stupnjeva

2.4.1.5.2 Najveći i najmanji dopušteni prepust vučne spojnice (g13):

2.4.1.6 Zračnost od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A. Priloga ll.)

2.4.1.6.1 Između osovina:

2.4.1.6.2 Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.1..6.3 Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.1.7 Kut kosine (g14): stupnjeva

2.4.1.8 Dopušteni granični položaji težišta nadogradnje i/ili unutarnjeg pribora i/ili opreme i/ili korisnog tereta:

2.4.2 Šasije s nadogradnjom:

2.4.2.1 Duljina (g5):

2.4.2.1.1 Duljina površine za teret:

2.4.2.1.2 Za prikolice, najveća dopuštena duljina ruda (g6):

2.4.2.2 Širina (g7):

2.4.2.2.1. Debljina zidova (u slučaju vozila predviđenih za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3 Visina (u voznome stanju) (g8) (kod ovjesa s prilagođavanjem po visini navesti uobičajeni položaj za vožnju):

2.4.2.4 Prednji prepust (g9):

2.4.2.4.1 Kut prednjeg prepusta (g10): stupnjeva

2.4.2.5 Stražnji prepust (g11):

2.4.2.5.1 Kut stražnjeg prepusta (g12): stupnjeva

2.4.2.5.2 Najveći i najmanji dopušteni prepust vučne spojnice (g13):

2.4.2.6 Razmak od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A. Priloga ll.)

2.4.2.6.1 Između osovina:

2.4.2.6.2 Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.2.6.3 Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.2.7 Kut kosine (g14): stupnjeva

2.4.2.8 Dopušteni granični položaji težišta korisnog tereta (u slučaju neujednačeno raspoređenog tereta):

2.4.2.9 Položaj težišta vozila (kategorija M2 i M3) kod tehnički dopuštene najveće mase tereta u uzdužnom, poprečnom i uspravnom smjeru:

2.4.3 Nadogradnja koja je homologirana bez šasije (vozila M2 i M3)

2.4.3.1 Duljina (g5):

2.4.3.2 Širina (g7):

2.4.3.3 Nazivna visina (u položaju vozila za vožnju) (g8) za određeni tip (određene tipove) šasije (kod ovjesa s prilagođavanjem visine navesti uobičajeni položaj za vožnju):

2.5 Masa suhog gole šasije (bez kabine, rashladnog sredstva, ulja, goriva, zamjenskog kotača, alata i vozača): ..

2.5.1 Raspodjela te mase po osovinama:

2.6 Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila koje nije kategorije od M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa šasije ili šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alat, zamjenski kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu) (h) (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.6.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.7 Najmanja masa dovršenog vozila prema izjavi proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila:

2.7.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici:

2.8 Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (i) (3):

2.8.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici(3):

2.9 Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini:

2.10 Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj skupini osovina:

2.11 Tehnički dopuštena najveća vučena masa motornog vozila za:

2.11.1 prikolicu s rudom:

2.11.2 poluprikolicu:

2.11.3 prikolicu sa središnjom osovinom:

2.11.3.1 Najveći dopušteni omjer između prepusta spojnice (j) i razmaka osovina:

2.11.3.2 Najveća V-vrijednost: kN

2.11.4 Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila (3):

2.11.5 Vozilo je/nije(1) predviđeno za vuču tereta (točka 1.2 Priloga ll. Pravilnika TPV 127).

2.11.6 Najveća masa prikolice bez kočnice:

2.12 Tehnički dopušteno najveće statičko uspravno opterećenje/masa na spojnoj točki:

2.12.1 motornog vozila:

2.12.2 poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom:

2.12.3 Najveća dopuštena masa vučne spojnice (ako je ne ugrađuje proizvođač):

2.13 Otklon stražnjeg kraja prema vani (točka 7.6.2 i 7.6.3 Pravilnika TPV 148):

2.14 Omjer snage motora i najveće mase: kW/kg

2.14.1 Omjer snaga motora/tehnički dopuštena najveća masa skupa vozila (prema definiciji u točki 7.10 Priloga l. Pravilnika TPV 148: kW/kg

2.15 Sposobnost pokretanja na usponu (samo za vozilo) (4): %

2.16 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti u skladu sa zahtjevima u Prilogu lV. Pravilnika TPV 148 (5):

2.16.1 Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.2 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na spojnoj točki prema podacima proizvođača ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na spojnoj točki (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.3 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5):):

2.16.4 Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.5 Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

3 POGONSKI MOTOR (k)

3.1 Proizvođač motora:

3.1.1 Proizvođačeva oznaka motora (koja je postavljena na motor ili drugi načini identifikacije):

3.1.2 Homologcijski broj (ako je prikladno) s oznakom vrste goriva (samo za teška teretna vozila)

3.2 Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.1 Podaci o motoru

3.2.1.1 Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje (1),

Radni ciklus: četverotaktni/dvotaktni/rotacijski (1)

3.2.1.2 Broj i raspored cilindara:

3.2.1.2.1 Promjer (l): mm

3.2.1.2.2 Hod (l): mm

3.2.1.2.3 Redoslijed paljenja:

3.2.1.3 Radni obujam motora (m): cm3

3.2.1.4 Kompresijski omjer (2): mm

3.2.1.5 Crteži komore za izgaranje, čela klipa i, u slučaju motora s vanjskim izvorom paljenja, klipnih prstena:

3.2.1.6 Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): min-1

3.2.1.6.1 Povišena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): min-1

3.2.1.7 Obujamski sadržaj ugljičnog monoksida u ispušnim plinovima pri radu motora u praznom hodu (2): % prema podacima proizvođača (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja)

3.2.1.8 Najveća netosnaga(n): ...........kW pri .............. min-1 (prema podacima proizvođača)

3.2.1.9 Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proizvođača: min-1

3.2.1.10 Najveća neto zakretni moment (n):……………Nm pri ................ min-1 (prema podacima proizvođača)

3.2.2 Gorivo

3.2.2.1 Laka teretna vozila: dizelsko gorivo/benzin/UNP/PP ili biometan/etanol (E85), biodizel/vodik(1) (6)

3.2.2.2 Teška teretna vozila: dizelsko gorivo/ benzin/(UNP)/PP-H/ PP-L/, PP-HL/etanol (1)(6))

3.2.2.3 Uljevni otvor spremnika goriva: suženi promjer/oznaka (1)

3.2.2.4 Vrsta vozila s obzirom na gorivo: s jednim gorivom, s dva goriva, prilagodljivo vrsti goriva (1) t

3.2.2.5 Najveća dopuštena količina biogoriva u gorivu (prema podacima proizvođača): % obujamski

3.2.3 Spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1 Glavni spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1.1 Broj i obujam svakog spremnika:

3.2.3.1.1.1 Materijal:

3.2.3.1.2 Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje:

3.2.3.1.3 Crteži koji jasno prikazuju položaj spremnika u vozilu:

3.2.3.2 Spremnik (spremnici) za rezervno gorivo

3.2.3.2.1 Broj i obujam svakog spremnika:

3.2.3.1.1.1 Materijal:

3.2.3.2.2 Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje:

3.2.3.2.3 Crteži koji jasno prikazuju položaj spremnika u vozilu:

3.2.4 Napajanje gorivom

3.2.4.1 S rasplinjačom (rasplinjačima): da/ne (1)

3.2.4.2 S ubrizgavanjem goriva (smo za motore s kompresijskim paljenjem): da/ne (1)

3.2.4.2.1 Opis sustava::

3.2.4.2.2 Radni postupak: izravno ubrizgavanje/pretkomora/vrtložna komora (1)

3.2.4.2.3 Pumpa za ubrizgavanje

3.2.4.2.3.1 Marka (marke):

3.2.4.2.3.2 Tip (tipovi):

3.2.4.2.3.3 Najveća količina dobave (1) (2): mm3/hodu ili ciklusu pri brzini vrtnje motora:…….min-1 ili,

dijagram značajki:

(ako postoji regulacija tlaka nabijanja, treba navesti dijagram dobave goriva i tlaka u ovisnosti o brzini vrtnje motora)

3.2.4.2.3.4 Statički kut pretpaljenja (2):

3.2.4.2.3.5 Krivulja predubrizgavanja (2):

3.2.4.2.3.6 Postupak umjeravanja: ispitni uređaj/motor (1)

3.2.4.2.4 Regulator brzine vrtnje

3.2.4.2.4.1 Tip:

3.2.4.2.4.2 Najveća regulirana brzina vrtnje motora

3.2.4.2.4.2.1 Najveća regulirana brzina vrtnje potpuno opterećenog motora: min-1

3.2.4.2.4.2.2 Najveća brzina vrtnje neopterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva: min-1

3.2.4.2.4.2.3 Brzina vrtnje na praznom hodu: min-1

3.2.4.2.5 Visokotlačne cijevi (samo za teška teretna vozila)

3.2.4.2.5.1 Duljina: mm

3.2.4.2.5.2 Unutarnji promjer: mm

3.2.4.2.5.3 Zajednički visokotlačni spremnik (‘Common rail’), marka i tip: mm

3.2.4.2.6 Brizgaljka (brigaljke)

3.2.4.2.6.1 Marka (marke):

3.2.4.2.6.2 Tip (tipovi):

3.2.4.2.6.3 Tlak otvaranja (2): kPa ili dijagram značajki (2)........

3.2.4.2.7 Sustav za pokretanje hladnog motora

3.2.4.2.7.1 Marka (marke):

3.2.4.2.7.2 Tip (tipovi):

3.2.4.2.7.3 Opis sustava: ………………………………………..

3.2.4.2.8 Dodatni sustav za pokretanje motora

3.2.4.2.8.1 Marka (marke):

3.2.4.2.8.2 Tip (tipovi):

3.2.4.2.8.3 Opis sustava: ………………………………………..

3.2.4.2.9 Elektronički upravljano ubrizgavanje: da/ne (1)

3.2.4.2.9.1 Marka (marke):

3.2.4.2.9.2 Tip (tipovi):

3.2.4.2.9.3 Opis sustava (u slučaju sustava za ubrizgavanje s prekidima, treba priložiti odgovarajuće podatke):

3.2.4.2.9.3.1 Marka i tip upravljačke jedinice (ECU):

3.2.4.2.9.3.2 Marka i tip regulatora goriva:

3.2.4.2.9.3.3 Marka i tip osjetila protoka zraka:

3.2.4.2.9.3.4 Marka i tip naprave za raspodjelu goriva:

3.2.4.2.9.3.5 Marka i tip kućišta zaklopke za snagu:

3.2.4.2.9.3.6 Marka i osjetila temperature vode:

3.2.4.2.9.3.7 Marka i tip osjetila temperature zraka:

3.2.4.2.9.3.8 Marka i tip osjetila tlaka:

3.2.4.2.9.3.9 Brojčana oznake (oznake) programa za umjeravanje:

3.2.4.3 S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja): da/ne (1)

3.2.4.3.1 Radni postupak: ubrizgavanje u usisnu granu (centralno/pojedinačno/izravno ubrizgavanje (1) /ostalo (opisati):

3.2.4.3.2 Marka (marke):

3.2.4.3.3 Tip (tipovi):

3.2.4.3.4 Opis sustava (u slučaju sustava za ubrizgavanje s prekidima, treba priložiti odgovarajuće podatke):

3.2.4.3.4.1 Marka i tip upravljačke jedinice (ECU):

3.2.4.3.4.2 Marka i tip regulatora goriva:

3.2.4.3.4.3 Marka i tip osjetila protoka zraka:

3.2.4.3.4.4 Marka i tip naprave za raspodjelu goriva:

3.2.4.3.4.5 Marka i tip regulatora tlaka:

3.2.4.3.4.6 Marka i tip mikroprekidača:

3.2.4.3.4.7 Marka i tip vijka za namještanje praznog hoda:

3.2.4.3.4.8 Marka i tip kućišta zaklopke za snagu:

3.2.4.3.4.9 Marka i tip osjetila temperature vode:

3.2.4.3.4.10 Marka i tip osjetila temperature zraka:

3.2.4.3.4.11 Marka i tip osjetila tlaka:

3.2.4.3.4.12 Brojčana oznake (oznake) programa za umjeravanje:

3.2.4.3.5 Brizgaljke: tlak otvaranja (2): ....................... kPa ili dijagram značajki

3.2.4.3.5.1 Marka:

3.2.4.3.5.2 Tip:

3.2.4.3.6 Početak ubrizgavanja:

3.2.4.3.7 Sustav za pokretanje hladnog motora

3.2.4.3.7.1 Način (načini) djelovanja:

3.2.4.3.7.2 Granice radnih područja/namještanja(1)(2):

3.2.4.4 Pumpa za gorivo

3.2.4.4.1 Tlak (2): kPa ili dijagram značajki(2)

3.2.5 Električni sustav

3.2.5.1 Nazivni napon: V, pozitivno/negativno uzemljenje (1)

3.2.5.2 Generator

3.2.5.2.1 Tip:

3.2.5.2.2 Nazivna snaga: VA

3.2.6 Sustav paljenja (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja)

3.2.6.1 Marka (marke):

3.2.6.2 Tip (tipovi):

3.2.6.3 Radni postupak:

3.2.6.4 Krivulja ili matrica kuta pretpaljenja(2):

3.2.6.5 Statički kut pretpaljenja (2): stupnjeva prije GMT

3.2.6.6 Svjećice: mm

3.2.6.6.1 Marka:

3.2.6.6.2 Tip:

3.2.6.6.3 Namještanje razmaka između elektroda: mm

3.2.6.7 Svitak (svitci) za paljenje (‘bobina’): mm

3.2.6.1.1 Marka:

3.2.6.7.2 Tip:

3.2.7 Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

3.2.7.1 Nazivno namještanje regulatora temperature motora:

3.2.7.2 Hlađenje tekućinom

3.2.7.2.1 Vrsta tekućine:

3.2.7.2.2 Pumpa (pumpe) za cirkulaciju: da/ne (1)

3.2.7.2.3 Značajke: ili

3.2.7.2.3.1 Marka (marke):

3.2.7.2.3.2 Tip (tipovi):

3.2.7.2.4 Prijenosni omjer (omjeri) pogona:

3.2.7.2.5 Opis ventilatora i njegovoga pogonskog mehanizma:

3.2.7.3 Hlađenje zrakom

3.2.7.3.1 Ventilator: da/ne (1)

3.2.7.3.2 Značajke: ili

3.2.7.3.2.1 Marka (marke):

3.2.7.3.2.2 Tip (tipovi):

3.2.7.3.3 Prijenosni omjer (omjeri) pogona:

3.2.8 Usisni sustav

3.2.8.1 Kompresor: da/ne (1)

3.2.8.1.1 Marka (marke):

3.2.8.1.2 Tip (tipovi):

3.2.8.1.3 Opis sustava (npr. najveći tlak punjenja:…………kPa; preljevni ventil, ako se primjenjuje:

3.2.8.2 Hladnjak stlačenog zraka: da/ne (1)

3.2.8.2.1 Tip: zrak-zrak/zrak-voda (1)

3.2.8.3 Podtlak u usisnom vodu pri nazivnoj brzini vrtnje motora i punom opterećenju (samo za motore s kompresijskim paljenjem)

3.2.8.3.1 najmanji dopušteni: kPa

3.2.8.3.2 najveći dopušteni: kPa

3.2.8.4 Opis i crteži usisnih vodova i njihovih priloga (skupljač usisnog zraka, grijač, dodatni dovodi zraka, itd.):

3.2.8.4.1 Opis usisne grane (uključujući crteže i/ili fotografije):

3.2.8.4.2 Filtar za zrak, crteži: ili

3.2.8.4.2.1 Marka (marke):

3.2.8.4.2.2 Tip (tipovi):

3.2.8.4.3 Usisni prigušnik zvuka, crteži: ili

3.2.8.4.3.1 Marka (marke):

3.2.8.4.3.2 Tip (tipovi):

3.2.9 Ispušni sustav

3.2.9.1 Opis i/ili crteži ispušne grane:

3.2.9.2 Opis i/ili crteži ispušnog sustava:

3.2.9.3 Najveći dopušteni protutlak nazivnoj brzini vrtnje i punom opterećenju motora (samo za motore s kompresijskim paljenjem): kPa

3.2.9.4 Tip i oznaka ispušnog prigušivača (ispušnih prigušivača):

Kad je bitno za vanjsku buku, način smanjivanja buke u motornom prostoru i na samom motoru: .

3.2.9.5 Položaj izlaznog otvora: ili

3.2.9.6 Prigušivač zvuka koji sadrži vlaknaste materijale:

3.2.9.7 Obujam ispušnog sustava: ili

3.2.10 Najmanje površine poprečnog presjeka usisnih i ispušnih kanala:

3.2.11 Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili drugi istovrijedni podaci

3.2.11.1 Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili podaci o kutovima otvaranja i zatvaranja kod drugih razvodnih sustava, u odnosu na mrtve točke. Za sustave s promjenjivim kutovima otvaranja/zatvaranja, najveće i najmanje vrijednosti:

3.2.11.2 Referentne veličine i/ili područja namještanja (1):

3.2.12 Mjere protiv onečišćivanja zraka

3.2.12.1 Naprava za usisavanje plinova iz kućišta motora (opis i crteži):

3.2.12.2 Dodatne naprave za smanjivanje onečišćavanja (ako postoje i nisu opisane u drugim točkama):

3.2.12.2.1 Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.1.1 Broj katalizatora i elemenata (navesti donje podatke za svaku zasebnu jedinicu):

3.2.12.2.1.2 Dimenzije, oblik i obujam katalizatora:

3.2.12.2.1.3 Tip katalizatorskog djelovanja:

3.2.12.2.1.4 Ukupna količina plemenitih kovina:

3.2.12.2.1.5 Relativna koncentracija:

3.2.12.2.1.6 Nosač (struktura i materijal):

3.2.12.2.1.7 Gustoća saća:

3.2.12.2.1.8 Vrsta kućišta katalizatora:

3.2.12.2.1.9 Položaj katalizatora (mjesto i referentni razmak u ispušnom sustavu):

3.2.12.2.1.10 Toplinska zaštita: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11 Sustavi regeneracije/metoda naknadne obrade ispušnih plinova, opis:

3.2.12.2.1.11.1 Broj radnih ciklusa ispitivanja tipa I. (ili istovrijednih ciklusa na ispitnom uređaju) između dvaju ciklusa kad nastupe faze regeneracije pod uvjetima koji odgovaraju ispitivanju tipa I. (razmak ‚D‘ na slici 1. u Prilogu 13. UNECE Pravilnika br. 83):

3.2.12.2.1.11.2 Opis metode upotrijebljene za određivanje broja ciklusa između dvaju ciklusa kad nastupe faze regeneracije:

3.2.12.2.1.11.3 Parametri za određivanje razine opterećenja koje se zahtijeva prije regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.): .

3.2.12.2.1.11.4 Opis metode upotrijebljene za opterećenje sustava u postupku ispitivanja koje je opisano u točki 3.1 Priloga 13. UNECE Pravilnika br. 83:

3.2.12.2.1.11.5 Uobičajeno područje radne temperature (K): K

3.2.12.2.1.11.6 Potrošni reagensi: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11.7 Vrsta i koncentracija reagensa, potrebnoga za katalitičku reakciju:

3.2.12.2.1.11.8 Uobičajeno područje radne temperature reagensa: K

3.2.12.2.1.11.9 Međunarodna norma:

3.2.12.2.1.11.10 Učestalost ponovnoga punjenja reagensa: stalno (pri punjenju goriva)/pri održavanju (1)

3.2.12.2.1.12 Marka katalizatora:

3.2.12.2.1.13 Identifikacijski broj dijela:

3.2.12.2.2 Osjetilo kisika (lambda sonda): da/ne (1)

3.2.12.2.2.1 Marka:

3.2.12.2.2.2 Položaj:

3.2.12.2.2.3 Područje regulacije:

3.2.12.2.2.4 Tip:

3.2.12.2.2.5 Identifikacijski broj dijela:

3.2.12.2.3 Upuhivanje zraka(1):

3.2.12.2.3.1 Tip (pulsiranje zraka, pumpa za zrak, itd.):

3.2.12.2.4 Povrat ispušnih plinova (EGR): da/ne (1)

3.2.12.2.4.1 Značajke (protok, itd.):

3.2.12.2.4.2 Sustav hlađenja vodom: da/ne (1)

3.2.12.2.5 Sustav za smanjivanje emisije isparavanjem: da/ne (1)

3.2.12.2.5.1 Podroban opis naprava i njihovih namještanja:

3.2.12.2.5.2 Crtež sustava za smanjivanje emisije isparivanjem:

3.2.12.2.5.3 Crtež posude za aktivni ugljen:

3.2.12.2.5.4 Masa suhog aktivnog ugljena: g

3.2.12.2.5.5 Shematski crtež spremnika goriva s podacima o obujmu i materijalu:

3.2.12.2.5.6 Crtež toplinske zaštite između spremnika i ispušnog sustava:

3.2.12.2.6 Odvajač (filtar) čestica: da/ne (1)

3.2.12.2.6.1 Dimenzije, oblik i obujam odvajača (filtra) čestica:

3.2.12.2.6.2 Tip i konstrukcija odvajača čestica:

3.2.12.2.6.3 Položaj (referentni razmak u ispušnom sustavu):

3.2.12.2.6.4 Metoda ili naprava za regeneraciju, opis i/ili crtež:

3.2.12.2.6.4.1 Broj radnih ciklusa ispitivanja tipa I. (ili istovrijednih ciklusa na ispitnom uređaju) između dvaju ciklusa kad nastupe faze regeneracije pod uvjetima koji odgovaraju ispitivanju tipa I. (razmak ‚D‘ na slici 1. u Prilogu 13. UNECE Pravilnika br. 83):

3.2.12.2.6.4.2 Opis metode upotrijebljene za određivanje broja ciklusa između dvaju ciklusa kad nastupe faze regeneracije:

3.2.12.2.6.4.3 Parametri za određivanje razine opterećenja koje se zahtijeva prije regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.): .

3.2.12.2.6.4.4 Opis metode upotrijebljene za opterećenje sustava u postupku ispitivanja koje je opisano u točki 3.1 Priloga 13. UNECE Pravilnika br. 83:

3.2.12.2.6.5 Proizvođač odvajača čestica:

3.2.12.2.6.6 Identifikacijski broj dijela:

3.2.12.2.6.7 Uobičajena radna temperatura reagensa: ….. (K) i područje tlaka ................................................. (kPa)

(samo za teška vozila)

3.2.12.2.6.8 U slučaju povremene regeneracije (samo za teška vozila)

3.2.12.2.6.8.1 Broj ETC ciklusa ispitivanja između dvije regeneracije (n1):

3.2.12.2.6.8.2 Broj ETC ciklusa ispitivanja tijekom regeneracije (n2):

3.2.12.2.7 Sustav ugrađene dijagnostike (OBD) da/ne (1)

3.2.12.2.7.1 Opis i/ili crtež pokazivača neispravnosti (MI):

3.2.12.2.7.2 Popis i svrha svih sastavnih dijelova koje nadzire OBD sustav:.

3.2.12.2.7.3 Opis (opće načelo rada) za:

3.2.12.2.7.3.1 Motore s vanjskim izvorom paljenja

3.2.12.2.7.3.1.1 Nadzor katalizatora:.

3.2.12.2.7.3.1.2 Prepoznavanje grešaka u izgaranju:.

3.2.12.2.7.3.1.3 Nadzor osjetila kisika (lambda sonde) (1):.

3.2.12.2.7.3.1.4 Ostali sastavni dijelovi koje nadzire OBD sustav (1):.

3.2.12.2.7.3.2 Motore s kompresijskim paljenjem (1)

3.2.12.2.7.3.2.1 Nadzor katalizatora (1):.

3.2.12.2.7.3.2.2 Nadzor odvajača čestica (1):.

3.2.12.2.7.3.2.3 Nadzor elektroničkog sustava napajanja gorivom (1):.

3.2.12.2.7.3.2.4 Nadzor sustava za odvajanje NOx:.

3.2.12.2.7.3.2.5 Ostali sastavni dijelovi koje nadzire OBD sustav (1):.

3.2.12.2.7.4 Kriteriji za aktiviranje pokazivača neispravnosti (MI) (određeni broj ciklusa vožnje ili statistička metoda):

3.2.12.2.7.5 Popis svih upotrijebljenih izlaznih kodova OBD-a i formata (s objašnjenjem svakoga):.

3.2.12.2.7.6 Proizvođač vozila mora dostaviti sljedeće dodatne podatke kako bi se omogućila proizvodnja zamjenskih ili servisnih dijelova kompatibilnih s OBD sustavom, dijagnostičkih uređaja i ispitne opreme.

3.2.12.2.7.6.1 Opis vrste i broj ciklusa predkondicioniranja koji je upotrijebljen pri prvotnoj homologaciji vozila.

3.2.12.2.7.6.2 Opis vrste OBD pokaznog ciklusa koji je upotrijebljen pri prvotnoj homologaciji tipa vozila za sastavni dio koji je pod nadzorom OBD sustava

3.2.12.2.7.6.3 Opširna dokumentacija u kojoj su opisani svi sastavni dijelovi nadzirani s pomoću strategije za otkrivanje grešaka i za aktiviranje indikatora neispranosti (određeni broj voznih ciklusa ili statistička metoda), uključujući popis relevantnih sekundarnih nadziranih parametara za svaki sastavni dio koji se nadzire OBD sustavom. Popis svih izlaznih OBD kodova i upotrijebljenih formata (s objašnjenjem svakoga) koji se upotrebljavaju za pojedine sastavne dijelove pogonske grupe koji imaju veze s emisijama i za pojedine sastavne dijelove koji nemaju veze s emisijama, kad se nadzorom sastavnoga dijela određuje aktiviranje indikatora neispravnosti, uključujući posebno iscrpno objašnjenje podataka iz modula $ 05 Ispitivanje ID $21 do FF i podataka iz modula $ 06.

U slučaju tipova vozila koja upotrebljavaju vezu za prijenos podataka sukladno normi HRN ISO 15765-4 »Cestovna vozila – Dijagnostika na regulatoru mrežnih područja (CAN) – 4. dio.: Zahtjevi za sustave koji se odnose na emisiju«, mora se dostaviti opširno objašnjenje podataka iz modula $ 06 Ispitivanje ID $00 do FF za svako OBD praćenje koje podržava ID.

3.2.12.2.7.6.4 Gore zahtijevani podaci mogu se definirati popunjavanjem niže navedene tablice.

3.2.12.2.7.6.4.1 Laka teretna vozila

Sastavni dio

Kod greške

Nadzorna strategija

Kriteriji za otkrivanje greške

Kriteriji za aktiviranje MI

Sekundarni parametri

Predkondi-cioniranje

Pokazno ispitivanje

Katalizator

P0420

Signali osjetila kisika 1 i 2

Razlika između signala osjetila 1 i 2

3. ciklus

brzina vrtnje motora, opterećenje motora, A/F način rada, temperatura katalizatora

dva ciklusa tipa I.

tip I.

3.2.12.2.7.6.4.2 Teška teretna vozila

Sastavni dio

Kôd greške

Nadzorna strategija

Kriteriji za otkrivanje greške

Kriteriji za aktiviranje MI

Sekundarni parametri

Pretkondi-cioniranje

Pokazno ispitivanje

SCR katalizator

Pxxx

Signali NOx osjetila 1 i 2

Razlika između signala osjetila 1 i 2

3. ciklus

brzina vrtnje motora, opterećenje motora, temperatura katalizatora, djelovanje reagensa

Tri ispitna ciklusa OBD

(3 kratka

ciklusa ESC)

3.2.12.2.8 Drugi sustavi (opis i djelovanje):

3.2.12.2.9 Ograničivač zakretnog momenta: da/ne (1)

3.2.12.2.9.1 Opis aktiviranja ograničivača zakretnog momenta (samo teška teretna vozila):

3.2.12.2.9.2 Opis krivulje ograničivača zakretnog momenta pri punom opterećenju (samo teška tereta vozila):

3.2.13 Zacrnjenje dima (ispušnih plinova):

3.2.13.1 Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije (samo za motore s kompresijskim paljenjem):

3.2.13.2 Snaga motora u šest mjernih točaka (vidi točku 2.1 Priloga III. Pravilnika TPV 111, s izmjenama i dopunama:

3.2.13.3 Snaga motora izmjerena ispitnom uređaju/na vozilu (1)

3.2.13.1 Deklarirane brzine vrtnje i snage

Točke mjerenja

Brzina vrtnje motora (min-1)

Snaga (W)

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

5. ……

6. ……

3.2.14 Pojedinosti o svakoj napravi za smanjenje potrošnje goriva (ako to nije obuhvaćeno drugim točkama):

3.2.15 Sustav napajanja motora ukapljenim naftnim plinom (UNP):da/ne (1)

3.2.15.1 Broj homologacije u skladu s Pravilnikom TPV 103 (kad taj Pravilnik bude dopunjen tako da se odnosi na spremnike plinovitih goriva) ili broj homologacije u skladu s UNECE Pravilnikom br. 67:

3.2.15.2 Elektronička jedinica za upravljanje radom motora koji kao gorivo upotrebljava UNP

3.2.15.2.1 Marka (marke):

3.2.15.2.2 Tip (tipovi):

3.2.15.2.3 Mogućnosti namještanja koja utječu na emisiju:

3.2.15.3 Dodatna dokumentacija

3.2.15.3.1 Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na ukapljeni naftni plin i obratno:

3.2.15.3.2 Shema sustava (električni spojevi, priključna crijeva za izjednačivanje tlaka, itd.):

3.2.15.3.3 Crteži simbola:

3.2.16 Sustav napajanja motora prirodnim plinom (PP):da/ne (1)

3.2.16.1 Broj homologacije u skladu s Pravilnikom TPV 103 (kad taj Pravilnik bude dopunjen tako da se odnosi na spremnike plinovitih goriva) ili broj homologacije u skladu s UNECE Pravilnikom br. 110):

3.2.16.2 Elektronička jedinica za upravljanje radom motora koji kao gorivo upotrebljava PP

3.2.16.2.1 Marka (marke):

3.2.16.2.2 Tip (tipovi):

3.2.16.2.3 Mogućnosti namještanja koja utječu na emisiju:

3.2.16.3 Dodatna dokumentacija

3.2.16.3.1 Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na prirodni plin i obratno:

3.2.16.3.2 Shema sustava (električne veze, priključna crijeva za izjednačivanje tlaka, itd.):

3.2.16.3.3 Crteži simbola:

3.2.17 Specifični podaci za motore koji kao gorivo upotrebljavaju plin za teška teretna vozila (u slučaju drukčijih sustava, navedite istovrijedne podatke).

3.2.17.1 Gorivo: UNP/PP-H/PP-L/PP-HL (1)

3.2.17.2 Regulator (regulatori) tlaka ili isparivač (isparivači)/regulator (regulatori) tlaka (1)

3.2.17.2.1 Marka (marke):

3.2.17.2.2 Tip (tipovi):

3.2.17.2.3 Broj stupnjeva redukcije tlaka:

3.2.17.2.4 Tlak u konačnom stupnju

najmanji: kPa

najveći: kPa

3.2.17.2.5 Broj glavnih točaka namještanja:

3.2.17.2.6 Broj glavnih točaka namještanja na praznom hodu:

3.2.17.2.7 Broj homologacije:

3.2.17.3 Sustav napajanja gorivom: naprava za miješanje/ubrizgavanje plina/ubrizgavanje tekućine/izravno ubrizgavanje (1)

3.2.17.3.1 Reguliranje omjera smjese:

3.2.17.3.2 Opis sustava i/li shema i crteži:

3.2.17.3.3 Broj homologacije:

3.2.17.4 Naprava za miješanje

3.2.17.4.1 Broj:

3.2.17.4.2 Marka (marke):

3.2.17.4.3 Tip (tipovi):

3.2.17.4.4 Položaj:.

3.2.17.4.5 Mogućnosti namještanja:

3.2.17.4.6 Broj homologacije:

3.2.17.5 Ubrizgavanje u usisnu granu

3.2.17.5.1 Ubrizgavanje: centralno/pojedinačno (1)

3.2.17.5.2 Ubrizgavanje: kontinuirano/s prekidima istovremeno/ s prekidima redoslijedno (1)

3.2.17.5.3 Sustav ubrizgavanja

3.2.17.5.3.1 Marka (marke):

3.2.17.5.3.2 Tip (tipovi):

3.2.17.5.3.3 Mogućnosti namještanja:

3.2.17.5.3.4 Broj homologacije:

3.2.17.5.4 Dobavna pumpa (ako se primjenjuje)

3.2.17.5.4.1 Marka (marke):

3.2.17.5.4.2 Tip (tipovi):

3.2.17.5.4.4 Broj homologacije:

3.2.17.5.5 Brizgaljka (brizgaljke)

3.2.17.5.5.1 Marka (marke):

3.2.17.5.5.2 Tip (tipovi):

3.2.17.5.5.3 Broj homologacije:

3.2.17.6 Izravno ubrizgavanje

3.2.17.6.1 Pumpa za ubrizgavanje/regulator tlaka (1)

3.2.17.6.1.1 Marka (marke):

3.2.17.6.1.2 Tip (tipovi):

3.2.17.6.1.3 Početak ubrizgavanja:

3.2.17.6.1.4 Broj homologacije:

3.2.17.6.2 Brizgaljka (brizgaljke)

3.2.17.6.2.1 Marka (marke):

3.2.17.6.2.2 Tip (tipovi):

3.2.17.6.2.3 Tlak otvaranja ili dijagram značajki(2)

3.2.17.6.2.4 Broj homologacije:

3.2.17.7 Elektronička upravljačka jedinica (ECU)

3.2.17.7.1 Marka (marke):

3.2.17.7.2 Tip (tipovi):

3.2.17.7.3 Mogućnosti namještanja:

3.2. 17.7.4 Brojčana oznaka (oznake) za umjeravanje:

3.2.17.8 Posebna oprema za prirodni plin kao gorivo

3.2.17.8.1 Inačica 1. (samo za slučaj homologacija motora za više specifičnih sastava goriva)

3.2.17.8.1.1 Sastav goriva:

metan (CH4):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

etan (C2H6):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

propan (C3H8):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

butan (C4H10):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

C5/C5+:

osnova:……% mol

min.……% mol

maks ……% mol

kisik (O2):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

inertni plin (N2, He, itd.):

osnova:……% mol

min.……% mol

maks.……% mol

3.2.17.8.1.2 Brizgaljka (brizgaljke)

3.2.17.8.1.2.1 Marka (marke):

3.2.17.8.1.2.2 Tip(tipovi):

3.2.17.8.1.3 Ostalo (ako se primjenjuje):

3.2.17.8.2 Inačica 2. (samo za slučaj homologacija za više specifičnih sastava goriva)

3.2.17.8.2 Inačica 2. (samo za slučaj homologacija za više različitih sastava goriva)

3.3 Elektromotor

3.3.1 Tip (način motanja, uzbuda):

3.3.1.1 Najveća satna snaga: kW

3.3.1.2 Radni napon: V

3.3.2 Akumulator

3.3.2.1 Broj članaka.

3.3.2.2 Masa. kg

3.3.2.3 Kapacitet: Ah (amper-sati)

3.3.2.4 Položaj:

3.4 Motor ili kombinacija motora

3.4.1 Hibridno električno vozilo: da/ne (1)

3.4.2 Kategorija hibridnoga električnoga vozila: punjenje iz vanjskoga izvora/punjenje iz unutarnjeg izvora (1)

3.4.3 Sklopka za izbor načina rada: da/ne (1)

3.4.3.1 Načini rada koji se mogu birati

3.4.3.1.1 Potpuno električni: da/ne (1)

3.4.3.1.2 Potpuno na gorivo: da/ne (1)

3.4.3.1.3 Hibridni način: da/ne (1)

(za da, kratak opis):

3.4.4 Opis naprave za pohranjivanje energije: akumulator, kondenzator, zamašnjak/generator)

3.4.4.1 Marka (marke):

3.4.4.2 Tip(tipovi):

3.4.4.3 Identifikacijski broj:

3.4.4.4 Vrsta elektrokemijskoga članka:

3.4.4.5 Energija: …………… (za akumulator: napon i kapacitet Ah u 2 sata, za kondenzator: J ..)

3.4.4.6 Punjač: u vozilu/vanjski/bez (1)

3.4.5 Elektromotor (odvojeno opisati sve tipove elektromotora)

3.4.5.1 Marka (marke):

3.4.5.2 Tip(tipovi):

3.4.5.3 Osnovna uporaba: pogonski motor/generator (1)

3.4.5.3.1 Kad se upotrebljava kao pogonski motor: jedan motor/više (broj) motora (1):

3.4.5.4 Najveća snaga: … kW

3.4.5.5 Način rada:

3.4.5.5.5.1 Istosmjerna struja/izmjenična struja/broj faza:

3.4.5.5.2 Odvojena pobuda/serijski/kompaundni (1)

3.4.5.5.3 Sinkroni/asinkroni (1)

3.4.6 Upravljačka jedinica

3.4.6.1 Marka (marke):

3.4.6.2 Tip (tipovi):

3.4.6.3 Identifikacijski broj:

3.4.7 Regulator snage

3.4.7.1 Marka (marke):

3.4.7.2 Tip(tipovi):

3.4.7.3 Identifikacijski broj:

3.4.8 Doseg električnog vozila ……… km, u skladu s Prilogom 7. UNECE Pravilnika br. 101:

3.4.9 Proizvođačeva preporuka za predkondicioniranje:

3.5 Emisija CO2 / potrošnja goriva (o) (prema podacima proizvođača)

3.5.1 Masa emisije CO2

3.5.1.1 Masa emisije CO2 (u naselju): g/km

3.5.1.2 Masa emisije CO2 (izvan naselja): g/km

3.5.1.3 Masa emisije CO2 (kombinirano): g/km

3.5.2 Potrošnja goriva (navesti podatke za svako ispitno referentno gorivo)

3.5.2.1 Potrošnja goriva (u naselju): l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2 Potrošnja goriva (izvan naselja): l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3 Potrošnja goriva (kombinirano): l/100 km/m3/100 km (1)

3.6 Dopuštene temperature prema podacima proizvođača

3.6.1 Rashladni sustav

3.6.1.1 Hlađenje tekućinom

Najveća temperatura na izlazu:

3.6.1.2 Hlađenje zrakom

3.6.1.2.1 Referentna točka:

3.6.1.2.2 Najveća temperatura u referentnoj točki: K

3.6.2 Najveća temperatura usisnog zraka na izlazu iz hladnjaka:

3.6.3 Najveća temperatura ispušnih plinova u točki ispušnog sustava koja je najbliža vanjskoj prirubnici ispušne grane ili turbopunjača:

3.6.4 Temperatura goriva

najmanja: K – najveća:………………..K

Za Dieselove motore na ulazu pumpe za ubrizgavanja, a za motore koji kao gorivo upotrebljavaju plin na zadnjem stupnju regulatora tlaka

3.6.5 Temperatura maziva

najmanja: K – najveća: .................. K

3.6.6 Tlak goriva

najmanji: ............. kPa – najveći: ........................kPa

Na zadnjem stupnju regulatora tlaka, samo za motore koji kao gorivo upotrebljavaju plin.

3.7 Pomoćni uređaji koje pogoni motor

Snaga za pogon pomoćnih uređaja, u skladu s podacima i pod uvjetima navedenima u točki 5.5.1 Pravilnika TPV 140

Uređaji

Snaga za pogon (kW) pri različitim brzinama vrnje

Prazni hod

Niska brzina vrtnje

Povišena brzina vrtnje

Brzina vrtnje (A)

Brzina vrtnje (B)

Brzina vrtnje (C)

Referentna brzina vrtnje

P(a)

Pomoćni uređaji potrebni za rad motora (treba oduzeti od izmjerene snage motora) vidi točku 6.1 u Dodatku 1.

(*) ESC ispitivanje

(**) samo ETC ispitivanje

3.8 Sustav podmazivanja

3.8.1 Opis sustava:

3.8.1.1 Položaj spremnika maziva:

3.8.1.2 Sustav dovoda maziva (s pumpom, s ubrizgavanjem u usisni dio/miješanje s gorivom, itd) (1)

3.8.2 Pumpa za podmazivanje

3.8.2.1 Marka (marke):

3.8.2.2 Tip (tipovi):

3.8.3 Miješanje s gorivom

3.8.3.1 Postotak:

3.8.4 Hladnjak ulja: da/na (1)

3.8.4.1 Crtež (crteži):

3.8.4.1.1 Marka (marke):

3.8.4.1.2 Tip (tipovi):

4 PRIJENOSNIK SNAGE (p)

4.1 Crtež prijenosnika snage:

4.2 Vrsta (mehanički, hidraulični, električni, itd.):

4.2.1 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

4.3 Moment inercije zamašnjaka motora:

4.3.1 Dodatni moment inercije bez uključenog prijenosa:

4.4 Spojka (tip):

4.4.1 Tip:

4.4.2 Najveći prijenosni zakretni moment:

4.5 Mjenjač

4.5.1 Tip (ručni/automatski/bezstupnjeviti (CVT) (1)

4.5.2 Položaj u odnosu na motor:

4.5.3 Metoda upravljanja:

4.6 Prijenosni omjeri

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer(omjeri) pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za CVT(*)

1

2

3

Najmanja vrijednost za CVT(*)

Za vožnju unatrag

(*) Bezstupnjeviti prijenos

4.7 Najveća konstrukcijska brzina vozila (u km/h) (q):

4.8 Brzinomjer (u slučaju tahografa navesti samo homologacijsku oznaku)

4.8.1 Način rada i opis pogonskog mehanizma:

4.8.2 Stalnica uređaja:

4.8.3 Dopušteno odstupanje mjernog mehanizma (prema točki 2.1.3 Priloga ll. Pravilnika TPV 117):

4.8.4 Ukupni prijenosni omjer (prema točki 2.1.2 Priloga ll. Pravilnika TPV 117) ili drugi istovrijedni podaci:

4.8.5 Crtež ljestvice brzinomjera ili drugog načina prikaza:

4.9 Tahograf: da/ne (1)

4.9.1 Homologacijska oznaka:

4.10 Blokiranje diferencijala: da/ne/po izboru (1)

5. OSOVINE

5.1 Opis svake osovine:

5.2 Marka:

5.3 Tip:

5.4 Položaj podizne osovine (podiznih osovina):

5.5 Položaj opterećene osovine (opterećenih osovina):

6. OVJES

6.1 Crtež ovjesa:

6.2 Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine, skupine osovina ili kotača:

6.2.1 Namještanje razine: da/ne/po izboru (1)

6.2.2 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

6.2.3 Zračni ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina): da/ne (1)

6.2.3.1 Ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina) istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne(1)

6.2.3.2 Učestalost i prigušenje oscilacija ovješene mase:

6.2.4 Zračni ovjes nepogonske osovine (nepogonskih osovina): da/ne (1)

6.2.4.1 Ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina) istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne (1)

6.2.4.2 Učestalost i prigušenje oscilacija ovješene mase:

6.3 Značajke opružnih dijelova ovjesa (konstrukcija, značajke materijala i dimenzije):

6.4 Stabilizatori: da/ne/po izboru (1)

6.5 Amortizeri: da/ne/po izboru (1)

6.6 Gume i kotači

6.6.1 Kombinacija guma/kotač

(a) (za gume navesti oznaku veličine, indeks nosivosti, brzinsku kategoriju, otpor kotrljanja u skladu s normom ISO 28580 (gdje je primjenjivo (r);

(b) za kotače navesti veličinu (veličine) naplatka i dubinu (dubine) nalijeganja

6.6.1.1 Osovine

6.6.1.1.1 Osovina 1.:

6.6.1.1.2 Osovina 2.:

itd.

6.6.1.2 Nadomjesni kotač, ako postoji:.:

6.6.2 Gornja i donja granična vrijednost dinamičkog polumjera

6.6.2.1 Osovina 1.:

6.6.2.2 Osovina 2.:

6.6.2.3 Osovina 3.:

6.6.2.4 Osovina 4.:

itd.

6.6.3 Tlak (tlakovi) u gumama, prema preporuci proizvođača vozila: kPa

6.6.4 Kombinacija lanac/guma/kotač za prednju i/ili stražnju osovinu, koja odgovara određenomu tipu vozila prema preporukama proizvođača:

6.6.5 Kratak opis zamjenske jedinice za privremenu uporabu (ako postoji):

7. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.1 Shematski prikaz upravljane osovine (upravljanih osovina) koja prikazuje geometriju mehanizma za upravljanje

7.2 Prijenosi mehanizam i naprava za upravljanje:

7.2.1 Tip prijenosnog mehanizma (po potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.2 Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; po potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.2.1 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

7.2.3 Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji):

7.2.3.1 Način i shema rada, marka (marke) i tip(tipovi):

7.2.4 Shematski prikaz cjelokupnog mehanizma uređaja za upravljanje, s prikazom položaja na vozilu pojedinih naprava koje utječu na njegovo ponašanje pri upravljanju:.:

7.2.5 Shematski prikaz naprave (naprava) za upravljanje:.:

7.2.6 Područje i način namještanja naprave za upravljanje (ako postoji):.:

7.3 Najveći kut zakretanja kotača

7.3.1 Nadesno…………stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

7.3.1 Nalijevo…………stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

8. SUSTAV KOČENJA

(Sljedeće pojedinosti moraju biti opisane i, kad potrebno je, podaci za njihovo prepoznavanje)

8.1 Tip i značajke kočnica (prema definiciji u točki 1.6 Prilog l. Pravilnika TPV 109, s detaljima i crtežima bubnjeva, diskova, markom crijeva i tipom sklopova kočnih papuča/pločica i/ili obloga, radne površine kočenja, polumjera bubnjeva, papuča ili diskova, masa bubnjeva, naprave za namještanje, bitni dijelovi osovine (osovina) i ovjesa:

8.2 Shema rada, opis i/ili crteži sljedećih sustava kočenja prema opisu u točki 1.2 Priloga l. Pravilnika TPV 109 s detaljima i crtežima prijenosnog mehanizma i upravljačkih naprava:

8.2.1 Radna kočnica:

8.2.2 Pomoćna kočnica:

8.2.3 Parkirna kočnica:

8.2.4 Dodatna kočnica, ako postoji:

8.2.5 Sigurnosna kočna naprava (kad se otrgne priključno vozilo):

8.3 Upravljački i prijenosni mehanizmi kočnih sustava prikolica na vozilima koja su opremljena za vuču prikolice:

8.4 Vozilo je opremljeno za vuču prikolice s električnim/ zračnim /hidrauličnim (1) radnim kočnicama: da/ne (1)

8.5 Protublokirajući kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.5.1 Za vozila opremljena sustavom protiv blokiranja kotača, opis rada sustava (uključujući elektroničke dijelove), električna blok shema, crtež hidrauličnog i zračnog razvoda:

8.6 Proračun i krivulje prema dodatku točki 1.1.4.2 u Dodatku Prilog ll. Pravilnika TPV 148 ili prema Dodatku njegovoga Priloga Xl., ako se primjenjuje:

8.7 Opis i/ili crtež napajanja energijom (također se moraju se trebaju priložiti za servo-sustave kočenja:

8.7.1 Za kočene sustave sa stlačenim zrakom, radni tlak p2 u tlačnom spremniku (tlačnim spremnicima):

8.7.2 Za podtlačne sustave kočenja, početna razina energije u spremniku (spremnicima):

8.8 Proračun sustava kočenja: određivanje omjera između ukupnih sila kočenja na obodu kotača i sile na napravi za upravljanje kočenjem:

8.9 Kratak opis sustava kočenja (u skladu s točkom 1.6 dopune Dodatka 1. Priloga lX. Pravilnika TPV 109):

8.10 Kod zahtjeva za izuzeće od ispitivanja tipa l. i/ili tipa ll. ili tipa lll., navesti broj izvještaja u skladu s Dodatkom 2. Prilog Vll. Pravilnika TPV 109:

8.11 Podaci o tipu (tipovima) sustava trajnog kočenja:

9. NADOGRADNJA

9.1 Tip nadogradnje:

9.2 Materijali i konstrukcija:

9.3 Vrata za putnike, brave i šarke:

9.3.1 Raspored i broj vrata:

9.3.1.1 Dimenzije, smjer i najveći kut otvaranja vrata:

9.3.2 Crteži brava i okova i njihov položaj na vratima:

9.3.3 Tehnički opis brava i okova:

9.3.4 Podroban opis, uključujući dimenzije, ulaze, stube i potrebne rukohvata kad je primjenjivo:

9.4 Vidno polje

9.4.1 Dovoljno podrobni podaci za primarne referentne točke, tako da ih je moguće lako prepoznati i provjeriti njihov međusobni položaj i u odnosu na R-točku:

9.4.2 Crtež (crteži) ili fotografija (fotografije) koji prikazuju položaj dijelova u prednjemu vidnom polju od 180°

9.5 Vjetrobransko staklo i druga stakla

9.5.1 Vjetrobransko staklo

9.5.1.1 Upotrijebljeno gradivo:

9.5.1.2 Način ugradbe:

9.5.1.3 Kut nagiba:

9.5.1.4 Broj (brojevi) homologacije:

9.5.1.5 Dodatci na vjetrobranskom staklu i položaj u kojem su ugrađeni zajedno s kratkim opisom pripadajućih električnih/elektroničkih sastavnih dijelova:

9.5.2 Druga stakla

9.5.2.1 Upotrijebljeno gradivo:

9.5.2.2 Broj (brojevi) homologacije:

9.5.2.3 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje) mehanizma za podizanje stakala:

9.5.3 Pomični ostakljeni krov

9.5.3.1 Upotrijebljeno gradivo:

9.5.3.2 Broj (brojevi) homologacije:

9.5.4 Druge ostakljene površine

9.5.4.1 Upotrijebljeno gradivo:

9.5.4.2 Broj (brojevi) homologacije:

9.6 Brisači vjetrobranskog stakla

9.6.1 Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

9.7 Naprava za pranje vjetrobranskog stakla

9.7.1 Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže) ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, broj homologacije:

9.8 Naprava za odleđivanje i odmagljivanje

9.8.1 Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

9.8.2 Najveća potrošnja električne energije: kW

9.9. Uređaji za neizravno gledanje:

9.9.1. Zrcala (navesti za svako zrcalo):

9.9.1.1. Marka:

9.9.1.2. Oznaka homologacije tipa:

9.9.1.3. Inačica:

9.9.1.4. Crtež (crteži) za prepoznavanje zrcala koji prikazuju položaj zrcala u odnosu na konstrukciju vozila:

9.9.1.5. Podrobni podaci o načinu pričvršćivanja uključujući onaj dio konstrukcije vozila na koji je pričvršćen:

9.9.1.6. Dodatna oprema koja može smanjivati stražnje vidno polje:

9.9.1.7. Kratak opis elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje) uređaja za namještanje: .

9.9.2. Uređaji za neizravno gledanje osim zrcala:

9.9.2.1. Tip i značajke (tako da potpuno opisuju uređaj):

9.9.2.1.1. U slučaju uređaja s kamerom i monitorom, daljina prepoznavanja (mm), kontrast, područje svjetljivosti (luminancije), smanjenje bliještenja, značajka predočnika (crno i bijelo/u boji), frekvencije ponavljanja slike, dosegnutu svjetljivost monitora:

9.9.2.1.2. Dovoljno podrobni crteži da određuju potpuni uređaj uključujući upute za ugradbu; mjesto oznake homologacije tipa mora se navesti na crtežima:

9.10 Unutarnja oprema

9.10.1 Unutarnja zaštita putnika

9.10.1.1 Pregledni crtež ili fotografija koji prikazuju mjesta priloženih crteža presjeka ili pogleda:

9.10.1.2 Fotografija ili crtež koji prikazuju referentnu crtu, uključujući izuzetu površinu (točka 2.3.1 Prilog l. Pravilnika TPV 112):

9.10.1.3 Fotografije, crteži i/ili shematski prostorni prikaz unutarnje opreme, koji prikazuju dijelove prostora za putnike i upotrijebljene materijale (izuzev unutarnjih retrovizora), raspored upravljačkih naprava, krov i pomični krov, naslone sjedala, sjedala i stražnje dijelove sjedala:

9.10.2 Raspored i oznaka upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora:

9.10.2.1 Fotografije i/ili crteži rasporeda simbola i upravljanja, pokaznih svjetiljaka i indikatora:

9.10.2.2 Fotografije i/ili crteži oznaka upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora i, po potrebi, dijelova vozila navedenih u Pravilniku TPV 133):

9.10.2.3 Pregledna tablica

Vozilo je opremljeno sa sljedećim upravljačkim napravama, pokaznim svjetiljkama i indikatorima te dijelovima vozila u skladu sa zahtjevima Priloga ll. i lll. Pravilnika TPV 133:

Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori, koji moraju biti označeni kad su ugrađeni, i simboli s kojima su označeni

Broj simbola

Uređaj

Ugrađena upravljačka naprava ili indikator(*)

Označeno simbolom(*)

Gdje(**)

Ugrađena pokazna svjetiljka(*)

Označeno simbolom(*)

Gdje(**)

1

Sklopka za glavna svjetla

2

Glavna kratka svjetla

3

Glavna duga svjetlo

4

Pozicijska svjetla (bočna)

5

Prednja svjetla za maglu

6

Stražnja svjetla za maglu

7

Naprava za namještanje nagiba svjetala

8

Parkirna svjetla

9

Pokazivači smjera

10

Upozoravajući signal opasnosti

11

Brisač vjetrobranskog stakla

12

Naprava za pranje vjetrobranskog stakla

13

Naprava za brisanje I pranje vjetrobranskog stakla

14

Naprava za čišćenje glavnih svjetala

15

Odmagljivanje I odleđivanje vjetrobranskog stakla

16

Odmagljivanje I odleđivanje stražnjeg stakla

17

Ventilator za prozračivanje

18

Predgrijavanje Dieselovog motora

19

Pokretanje hladnog motora

21

Količina goriva

22

Pokazatelj punjenja akumulatora

23

Temperatura rashladne tekućine

(*) x = da

– = ne ili nije predviđeno odvojeno

o = po izboru

(*) d = izravno na upravljačkoj napravi, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c = u neposrednoj blizini

Upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori koji mogu biti označeni kad su ugrađeni i simboli s kojima moraju biti označeni ako se primjenjuje označivanje

Broj simbola

Uređaj

Ugrađena upravljačka naprava ili indikator (*)

Označeno simbolom (*)

Gdje (**)

Ugrađena pokazna svjetiljka (*)

Označeno simbolom (*)

Gdje (**)

1

Parkirna kočnica

2

Brisač stražnjeg stakla

3

Naprava za pranje stražnjeg stakla

4

Naprava za brisanje i pranje stražnjeg stakla

5

Brisanje vjetrobranskog stakla s prekidima

6

Zvučno upozorni uređaj (sirena)

7

Prednji poklopac (motora)

8

Stražnji poklopac (prtljažnika)

9

Sigurnosni pojas

10

Tlak ulja u motoru

11

Bezolovni benzin

….

(*) x = da

– = ne ili nije predviđeno odvojeno

o = po izboru

(**) d = izravno na upravljačkoj napravi, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c = u neposrednoj blizini

9.10.3 Sjedala

9.10.3.1 Broj:

9.10.3.2 Položaj i raspored:

9.10.3.2.1 Broj mjesta za sjedenje:

9.10.3.2.2 Sjedalo (sjedala) namijenjeno za uporabu samo kad vozilo miruje:

9.10.3.3 Masa:

9.10.3.4 Značajke: za sjedala, koja kao sastavni dijelovi nemaju homologaciju, opis i crteži

9.10.3.4.1 sjedala i njihovih sidrišta:

9.10.3.4.2 sustava za namještanje:

9.10.3.4.3 naprave za pomicanje i blokiranje položaja:

9.10.3.4.4 sidrišta sigurnosnih pojasa (ako su uključeni u konstrukciju sjedala):

9.10.3.4.5 dijelova vozila koji su upotrijebljeni kao sidrišta:

9.10.3.5 Koordinate ili crtež R-točke (x)

9.10.3.5.1 Vozačevo sjedalo:

9.10.3.5.2 Ostala sjedala:

9.10.3.6 Osnovni kut naslona sjedala

9.10.3.6.1 Vozačevo sjedalo:

9.10.3.6.2 Ostala sjedala:

9.10.3.7 Raspon namještanja sjedala

9.10.3.7.1 Vozačevo sjedalo:

9.10.3.7.2 Ostala sjedala:

9.10.4 Nasloni za glavu

9.10.4.1 Tip (tipovi) naslona za glavu: integrirani/odvojivi/zasebni (1)

9.10.4.2 Broj homologacije, ako postoji:

9.10.4.3 Za naslone za glavu koji još nisu homologirani

9.10.4.3.1 Podroban opis naslona za glavu, posebno s tehničkim podacima o vrsti materijala za oblaganje i, ako je primjenjivo, za položaj i specifikacije za oslonce i sidrišta za tip sjedala, za koje je zatražena homologacija:

9.10.4.3.2 Za slučaj »zasebnog« naslona za glavu

9.10.4.3.2.1 Podroban opis područja konstrukcije na koje je predviđeno da naslon za glavu bude ugrađen:

9.10.4.3.2.2 Crteži s dimenzijama bitnih dijelova konstrukcije i naslona za glavu:

9.10.5 Sustav grijanja prostora za putnike

9.10.5.1 Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja, ako sustav grijanja upotrebljava toplinu rashladne tekućine motora:

9.10.5.2 Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja, ako se kao izvor topline upotrebljava rashladni zrak ili ispušni plinovi motora, uključujući

9.10.5.2.1 Pregledni nacrt sustava brijanja koji prikazuje njegov položaj u vozilu:

9.10.5.2.2 Pregledni nacrt izmjenjivača topline za sustav grijanja koji upotrebljava ispušne plinove kao izvor topline, ili dijelova na kojima se izmjenjuje toplina (za sustave grijanja kod kojih se kao izvor topline upotrebljava zrak za hlađenje motora):

9.10.5.2.3 Nacrt s presjecima izmjenjivača topline ili dijelova, na kojima se izmjenjuje toplina, s podacima za debljine stjenka, upotrijebljene materijale i značajke površine:

9.10.5.2.4 Podaci o konstrukcijskom rješenju i tehnički podaci moraju se navesti za sve druge bitne sastavne dijelove sustava grijanja, kao što je npr. ventilator grijača:

9.10.5.3. Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja na principu izgaranja i automatsko upravljanje:

9.10.5.3.1. Nacrt grijača na principu izgaranja, sustava usisa zraka, ispušnog sustava, spremnika goriva, sustava napajanja gorivom (uključujući ventile) i električnih veza, s prikazom njihovih položaja u vozilu.

9.10.5.4 Najveća potrošnja električne energije: kW

9.10.6 Sastavni dijelovi koji pri sudaru utječu na ponašanje upravljačkog mehanizma

9.10.6.1 Podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, tipa vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale onog dijela vozila koji se nalazi ispred upravljačkog mehanizma, uključujući sastavne dijelove koji su konstrukcijski previđeni da sudjeluju u apsorpciji energije pri udarcu u upravljački mehanizam:

9.10.6.2 Fotografije i/ili nacrti sastavnih dijelova vozila koji nisu obuhvaćani točkom 9.10.6.1 i za koje je proizvođač naveo, uz suglasnost tehničke službe, da sudjeluju u ponašanju upravljačkog mehanizma pri sudaru:

9.10.7 Ponašanje materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila

9.10.7.1 Materijali koji se upotrebljavaju za unutarnje oblaganje krova

9.10.7.1.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.1.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.1.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.1.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.1.2.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.1.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.2 Materijali koji se upotrebljavaju za stražnje i bočne zidove

9.10.7.2.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.2.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.2.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.2.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.2.2.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.2.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.3 Materijali koji se upotrebljavaju za oblaganje poda

9.10.7.3.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.3.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.3.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.3.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.3.2.3 Vrsta presvlake (1): ……….

9.10.7.3.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.4 Materijali koji se upotrebljavaju za ispunu sjedala

9.10.7.4.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.4.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.4.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.4.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.4.2.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.4.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.5 Materijali koji se upotrebljavaju za cijevi za grijanje i prozračivanje

9.10.7.5.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.5.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.5.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.5.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.5.2.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.5.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.6 Materijali koji se upotrebljavaju za police za prtljagu

9.10.7.6.1 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.6.2 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.6.2.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.6.2.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.6.2.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.6.2.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.7 Materijali koji se upotrebljavaju u druge svrhe

9.10.7.7.1 Svrha namjene:

9.10.7.7.2 Broj homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.7.3 Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.7.3.1 Osnovni materijal (materijali)/oznaka: ................................................./...........................................................

9.10.7.7.3.2 Sastavljeni/jednovrsni (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.7.3.3 Vrsta obloge (1): ……….

9.10.7.7.3.4 Najveća/najmanja debljina: ............................................................../...........................................................mm

9.10.7.8 Sastavni dijelovi koji su bili homologirani kao cjelovite naprave (sjedala, pregradne stijenke, police za prtljagu, itd.)

9.10.7.8.1 Broj (brojevi) homologacije za sastavne dijelove:

9.10.7.8.2 Za cjelovitu napravu: sjedala, pregradne stijenke, police za prtljagu, itd. (1)

9.10.8. Plin koji se upotrebljava kao rashladno sredstvo u sustavu klimatizacije

9.10.8.1 Sustav klimatizacije je konstruiran tako da sadrži stakleničke plinove na bazi fluora s općim potencijalom zagrijavana većim od 150: da/ne (1)

9.10.8.2 Za DA, treba popuniti sljedeće točke:

9.10.8.2.1 Nacrti i kratak opis sustava klimatizacije, uključujući oznaku ili broj dijela i materijal sastavnih dijelova koji mogu propuštati:

9.10.8.2.2 Propuštanje sustava klimatizacije:

9.10.8.2.4 Oznaka ili broj dijela i materijal sastavnih dijelova sustava i podatak o ispitivanju (npr. izvještaj o ispitivanju, broj homologacije, itd.):

9.10.8.3 Ukupno propuštanje u g/godina za cijeli sustav:

9.11 Vanjske izbočine

9.11.1 Opći raspored (crtež ili fotografije) koji prikazuje položaj priloženih presjeka i pogleda:

9.11.2 Nacrti i/ili fotografije, na primjer i kad je primjenjivo, stupova vrata i prozora, rešetaka za ulaz zraka, rešetaka hladnjaka, brisača vjetrobranskoga stakla, kanala za odvod vode, rukohvata, kliznih vodilica, poklopaca, brava i okova vrata, kuka, ušica, ukrasnih letva, znakova, simbola i udubina i svih vanjskih izbočina i dijelova na vanjskoj površini koji se mogu smatrati kritičnim (npr. uređaji za osvjetljenje). Ako dijelovi navedeni u prethodnoj rečenici nisu kritični, u svrhu dokumentiranja mogu se zamijeniti fotografijama koje su, po potrebi, popraćene s podacima o dimenzijama i/ili tekstom:

9.11.3 Crteži dijelova vanjske površine u skladu s točkom 6.9.1 Priloga I. Pravilnika TPV 116:

9.11.4 Crteži branika:

9.11.5 Crtež podne crte:

9.12 Sigurnosni pojasi i/ili drugi sustavi za držanje

9.12.1 Broj i položaj sigurnosnih pojasa i sustava za držanje i sjedala na kojima se mogu upotrebljavati:

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

Potpuna oznaka EU homologacije

Inačica, ako postoji

Naprava za namještanje sigurnosnog pojasa po visini (navesti: da/ne/po izboru

Prvi red sjedala

L

C

R

Drugi red sjedala(1)

L

C

R

(1) Tablica se po potrebi može proširiti za vozila koja imaju više od dva reda sjedala ili ako imaju više od tri sjedala po širini vozila.

9.12.2 Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da/ne/po izboru):

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje pojasa

Prvi red sjedala

L

C

R

Drugi red sjedala(1)

L

C

R

(1) Tablica se po potrebi može proširiti za vozila koja imaju više od dva reda sjedala ili ako imaju više od tri sjedala po širini vozila.

9.12.3 Broj i položaj sidrišta sigurnosnih pojasa i dokaz o sukladnosti s Pravilnika TPV 119 (tj. broj homologacije ili izvještaja o ispitivanju):

9.12.4 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

9.13 Sidrišta sigurnosnih pojasa

9.13.1 Fotografije i/ili crteži nadogradnje koji prikazuju položaj i dimenzije stvarnih i učinkovitih sidrišta, uključujući R-točke:

9.13.2 Crteži sidrišta sigurnosnih pojasa i dijelova konstrukcije vozila na koju su pričvršćeni (s podacima o upotrijebljenim materijalima):

9.13.3 Opis tipova (**) sigurnosnih pojasa dopuštenih za ugradbu na sidrišta koja su ugrađena u vozilo:

Položaj sidrišta

na konstrukciji vozila

na konstrukciji sjedala

Prvi red sjedala

Sjedalo na desnoj strani

(Donja sidrišta

(vanjsko

(unutarnje

(Gornja sidrišta

Središnje sjedalo

(Donja sidrišta

(vanjsko

(unutarnje

(Gornja sidrišta

Sjedalo na lijevoj strani

(Donja sidrišta

(vanjsko

(unutarnje

(Gornja sidrišta

Drugi red sjedala(1)

Sjedalo na desnoj strani

(Donja sidrišta

(vanjsko

(unutarnje

(Gornja sidrišta

Središnje sjedalo

(Donja sidrišta

(desno

(lijevo

(Gornja sidrišta

Sjedalo na lijevoj strani

(Donja sidrišta

(vanjsko

(unutarnje

(Gornja sidrišta

(1)Tablica se po potrebi može proširiti za vozila koja imaju više od dva reda sjedala ili ako imaju više od tri sjedala po širini vozila.

9.13.4 Opis posebnog tipa sigurnosnoga pojasa kad je sidrište postavljeno na naslon sjedala ili sadrži napravu za preuzimanje (rasipanje) energije:

9.14 Prostor za ugradbu stražnjih registarskih pločica (navesti raspon kad potrebno je, po potrebi mogu se upotrijebiti crteži):

9.14.1 Visina gornjega ruba iznad površine ceste:

9.14.2 Visina donjega ruba iznad površine ceste:

9.14.3 Razmak središnje crte od uzdužne središnje ravnine vozila:

9.14.4 Razmak od lijevoga ruba vozila:

9.14.5 Dimenzije (duljina x širina):

9.14.6 Nagib ravnine u odnosu na uspravnu ravninu:

9.14.7 Kut vidljivosti u vodoravnoj ravnini:

9.15 Zaštita od stražnjega podlijetanja

9.15.0 Ugradba: da/ne/nedovršeno(1):

9.15.1 Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od stražnjega podlijetanja, npr. crteži vozila i/ili šasije s položajem i ugradbom najšire stražnje osovine, crtež ugradbe i/ili pričvršćivanja zaštite od stražnjega podlijetanja. Ako zaštita od stražnjega podlijetanja nije posebna naprava, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.15.2 U slučaju posebne naprave, potpuni opis i/ili crtež zaštite od stražnjega podlijetanja (uključujući dijelove za ugradbu i pričvršćivanje), ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, broj homologacije:

9.16 Blatobrani

9.16.1 Kratak opis vozila s obzirom na blatobrane:

9.16.2 Podrobni crteži blatobrana i njihovoga položaja na vozilu, iz kojih su vidljive dimenzije prikazane na slici 1. Prilog l. Pravilnika TPV 137, uzimajući u obzir granične kombinacije guma/kotač:

9.17 Obvezne natpisne pločice

1.1.1 Fotografije i/ili crteži položaja propisanih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2 Fotografije i/ili crteži položaja službenoga dijela natpisnih pločica i natpisa (ispunjen primjer s dimenzijama):

9.17.3 Fotografije i/ili crteži identifikacijske oznake vozila (ispunjen primjer s dimenzijama):

9.17.4 Proizvođačeva izjava o sukladnosti sa zahtjevima iz točke 1.1.1 Prilog ll. Pravilnika TPV 118

9.17.4.1 Objašnjenje znakova u drugom i, po potrebi, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3 norme HRN ISO 3779:2001:

9.17.4.2 Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4 norme HRN ISO 3779:2001 treba ih navesti:

9.18 Radiofrekvencijska/elektromagnetska kompatibilnost

9.18.1 Opis i crteži/fotografije oblika i materijali od kojih je izrađen dio nadogradnja koji čini motorni prostor i dio prostora za putnike u njegovoj blizini:

9.18.2 Crteži ili fotografije položaja kovinskih sastavnih dijelova smještenih u motornome prostoru (npr. uređaji za grijanje, zamjenski kotač, filtar zraka, upravljački mehanizam, itd.):

9.18.3 Tablica i crteži opreme za nadzor radiofrekvencijskih smetnja:

9.18.4 Pojedinosti o nazivnoj vrijednosti djelatnog otpora za istosmjernu struju i, u slučaju visokootpornih kabela za paljenje, njihov nazivni otpor po metru:

9.19 Bočna zaštita

9.19.0 Ugradba: da/ne/nepotpuno(1)

9.19.1 Nacrti dijelova vozila koji su bitni za bočnu zaštitu, npr. crteži vozila i/ili šasija s položajem i ovjesom osovine (osovina), crtež ugradbe i/ili dijelova za pričvršćenje naprave (naprava) za bočnu zaštitu. Ako je bočna zaštita ostvarena bez naprave (naprava) za bočnu zaštitu, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.19.2 U slučaju naprave (naprava) za bočnu zaštitu, puni opis i/ili crtež takve naprave (takvih naprava) (uključujući nosače i dijelove za pričvršćivanje) ili brojevi homologacije njezinih (njihovih) sastavnih dijelova:

9.20 Naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača–

9.20.0 Ugradba: da/ne/nedovršeno(1):

9.20.1 Kratak opis vozila s obzirom na njegovu napravu za zaštitu od prskanja ispod kotača i njezine sastavne dijelove:

9.20.2 Podrobni nacrti dijelova naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača i njezinog položaja na vozilu, s prikazom dimenzija navedenih na slikama u Prilogu lll. Pravilnika TPV 143 i uzimajući u obzir granične kombinacije guma/kotač:

9.20.3 Broj (brojevi) homologacije naprave(naprava) za zaštitu od prskanja ispod kotača, oko postoji:

9.21 Otpornost pri bočnom sudaru

9.21.1 Podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale bočnih zidova prostora za putnike (vanjski i unutarnji), uključujući podrobne podatke o zaštitnom sustavu, kad je primjenjivo: .....................

9.22 Zaštita od prednjeg podlijetanja

9.22.0 Ugradba: da/ne/nepotpuno(1)

9.22.1 Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od prednjeg podlijetanja, npr. crteži vozila i/ili šasije s položajem i načinom ugradbe i/ili pričvršćivanja zaštite od prednjeg podlijetanja. Ako je zaštita od podlijetanja ostvarena bez posebne naprave, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.22.2 U slučaju posebne naprave, potpuni opis i/ili crtež zaštite od prednjeg podlijetanja (uključujući nosače i dijelove za pričvršćivanje) ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, broj homologacije:

9.23 Zaštita pješaka

9.23.1 Podroban opis, s fotografijama ili crtežima, vozila s obzirom na strukturu, dimenzije, odgovarajuće referentne crte I materijale od kojih je izrađen prednji dio vozila (unutarnji i vanjski). Taj opis mora uključiti sve pojedinosti ugrađenoga aktivnog zaštitnog sustava:

9.24 Prednji zaštitni sustavi

9.24.1 Podroban opis, s fotografijama ili crtežima, vozila s obzirom na strukturu, dimenzije, odgovarajuće referentne crte i materijale od kojih je izrađen prednji zaštitni sustav i prednji dio vozila:

9.24.2 Mora se priložiti podroban opis, s fotografijama ili crtežima, načina ugradbe prednjega zaštitnoga sustava na vozilo (navesti dimenzije vijaka kao i zahtijevane momente pritezanja):

9.24.3 Oznaka homologacije (ako je raspoloživa):

10. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIU

10.1 Tablica svih uređaja: broj, marka, model, oznaka homologacije, najveća jačina osvjetljenja glavnih dugih svjetala, boja, pokazne svjetiljke:

10.2 Crtež koji prikazuje položaja uređaja za osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju:

10.3 Za svako svjetlo i katadiopter, navedene u Pravilnika TPV 120 treba dati sljedeće podatke (u pisanom obliku i/ili sa shemom)

10.3.1 Crtež koji prikazuje područje osvjetljavajuće površine:

10.3.2 Metoda upotrijebljena za definiciju prividne površine (u skladu s točkom 2.10 UNECE Pravilnika br, 48 (SL L 137, 30.5.2007, str. 1):

10.3.3 Referentna os i referentno središte:

10.3.4 Način rada uvlačnih svjetala:

10.3.5 Možebitni posebni način ugradbe ili ožičenja:

10.4 Glavna kratka svjetla: uobičajeno namještanje u skladu s točkom 6.2.6.1 UNECE Pravilnika br. 48:

10.4.1 Vrijednost početnoga namještanja:

10.4.2 Položaj oznake:

10.4.3

Opis/crtež (1) i tip naprave za namještanje svjetala (npr. automatsko, stupnjevito ručno namještanje, nestupnjevito ručno namještanje):

Primjenjivo samo za vozila s napravom za namještanje nagiba glavnih svjetala.

10.4.4

Naprava za upravljanje:

10.4.5

Referentne oznake:

10.4.6

Oznake za različite za uvjete opterećenja:

10.5. Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova osim svjetala (ako postoje):

11. VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA I PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1 Razred i tip vučne spojnice (vučnih spojnica) koja je (koje su) ugrađena (ugrađene) ili će biti ugrađena (ugrađene):

11.2 Značajke D, U, S i V za ugrađenu vučnu spojnicu (ugrađene vučne spojnice) ili najmanje vrijednosti značajka D, U, S i V za vučnu spojnicu (vučne spojnice) koja (koje) će biti ugrađena (ugrađene): daN

11.3 Upute za pričvršćivanje tipa vučne spojnice na vozilo i fotografije ili crteži veznih točaka na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa vučne spojnice ograničena na određene inačice ili izvedbe tipa vozila:

11.4 Uputa za ugradbu posebnih podmetača (oslonaca) ili ugradbenih ploča:

5.5 Broj (brojevi) homologacije:

12. RAZNO

12.1 Zvučni upozorni uređaji

12.1.1 Položaj, način pričvršćenja, ugradba i usmjerenost uređaja, s dimenzijama:

12.1.2 Broj uređaja:

12.1.3 Broj (brojevi) homologacije:

12.1.4 Shema električne/zračne instalacije (1):

12.1.5 Nazivni napon ili tlak:

12.1.6 Crtež nosača:

12.2 Naprave za zaštitu od neovlaštene uporabe vozila

12.2.1 Naprava za zaštitu

12.2.1.1 Podroban opis tipa vozila s obzirom na smještaj i konstrukciju upravljanja ili elementa na koji djeluje naprava za zaštitu:

12.2.1.2 Crtež naprave za zaštitu i njezine ugradbe na vozilo:

12.2.1.3 Tehnički opis naprave:

12.2.1.4 Podaci o broju kombinacija za zaključavanje:

12.2.1.5 Naprava za imobilizaciju vozila:

12.2.1.5.1 Broj homologacije, ako postoji:

12.2.1.5.2 Za naprave za imobilizaciju koje nisu homologirane

12.2.1.5.2.1 Podroban tehnički opis naprave za imobilizaciju vozila i poduzete mjere za izbjegavanje nenamjernog aktiviranja:

12.2.1.5.2.2 Sustav (sustavi) na koji(koje) djeluje naprava za imobilizaciju vozila:

12.2.1.5.2.3 Ukupni broj mogućih izmjenjivih kodova, ako je primjenjivo:

12.2.2 Alarmni sustav (ako postoji)

12.2.2.1 Broj homologacije, ako postoji:

12.2.2.2 Alarmni sustavi koji još nisu homologirani:

12.2.2.2.1 Podroban opis alarmnog sustava i dijelova vozila koji su povezani s ugrađenim alarmnim sustavom:

12.2.2.2.2 Popis glavnih sastavnih dijelova alarmnog sustava:

12.2.3 Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

12.3 Vučna spojnica(spojnice)

12.3.1 Sprijeda: kuka/uška/drugo (1)

12.3.2 Odostraga: kuka/uška/ništa (1)

12.3.3 Crtež ili fotografija šasije/mjesta na nadogradnji koji prikazuju položaj, konstrukciju i ugradbu vučne spojnice(spojnica):

12.4 Podaci o svakoj napravi koja ne pripada motoru i namijenjena je utjecaju na potrošnju goriva (ako nije sadržana u drugim točkama):

12.5 Podaci o svakoj napravi koja ne pripada motoru i namijenjena je smanjivanju buke (ako nije sadržana u drugim točkama):

12.6 Ograničivači brzine

12.6.1 Proizvođač (proizvođači):

12.6.2 Tip (tipovi):

3.3.3 Broj (brojevi) homologacije, ako postoji:

12.6.4 Brzina ili područje brzina na koju(koje) ograničenje brzine mora biti namješteno: ……….km/h

12.7 Tablica za ugradbu i uporabu RF odašiljača u vozilu (vozilima), ako je primjenjivo (vidi Prilog I., točka 3.1.8):

Frekvencijski pojas (Hz)

Najveća izlazna snaga (W)

Položaj antene u vozilu, posebni uvjeti za ugradbu i/ili uporabu

Podnositelj zahtjeva za homologaciju tipa mora kad je to potrebno također dostaviti:

Dodatak 1.

Popis s markama i tipovima svih električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnik TPV 110.

Dodatak 2.

Sheme ili nacrti općeg rasporeda električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnika TPV 110 i općeg rasporeda ožičenja.

Dodatak 3.

Opis vozila koje je odabrano da predstavlja tip.

Vrsta nadogradnje:

Upravljač na lijevoj ili desnoj strani:

Razmak osovina:

Dodatak 4.

Odgovarajući izvještaj (izvještaji) koji (koje) je izdao proizvođač ili odobreni/priznati laboratorij za potrebe sastavljanja certifikata o homologaciji tipa.

12.7.1 Vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz: da/ne (prekrižiti što se ne primjenjuje)

12.7.2 Vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 79 GHz: da/ne (1)

13. POSEBNE ODREDBE ZA AUTOBUSE

13.1 Razred vozila (razred l., razred ll., razred lll., razred A, razred B.):

13.1.1 Broj homologacije nadogradnje koja je bila homologirana kao samostalna tehnička jedinica:

13.1.2 Tipovi šasije na koju se može ugraditi homologirana nadogradnja (proizvođači (proizvođači) i tipovi nedovršenog vozila):

13.2 Površina za putnike (m2)

13.2.1 Ukupna (S0):

13.2.2 Na katu (S0a) (1):

13.2.3 Na donjoj razini (S0b): .

13.2.4 Za putnike koji stoje (S1):

13.3 Broj putnika (koji stoje i sjede)

13.3.1 Ukupno (N):

13.3.2 Na katu (Na)(1):

13.3.3 Na donjoj razini (Nb) (1):

13.4 Broj putnika koji sjede

13.4.1 Ukupno (A):

13.4.2 Na katu (Aa)(1):

13.4.3 Na donjoj razini (Ab) (1):

13.4.4 Broj mjesta za invalidska kolica za vozila kategorije M2 i M3:

13.5 Broj vrata za putnike:

13.6 Broj sigurnosnih izlaza (vrata, prozori, otvori za spašavanje, unutarnje stubište i polustubište):.

13.6.1 Ukupno:

13.6.2 Na katu (1):

13.6.3 Na donjoj razini (1):

13.7 Obujam prostora za prtljagu (m3):

13.8 Površina za prijevoz prtljage na krovu (m2):

13.9 Tehničke naprave za olakšanje pristupa vozilu (npr. rampa, podizna platforma, naprava za spuštanje), ako su ugrađene:

13.10 Čvrstoća konstrukcije nadogradnje

13.10.1 Broj homologacije, ako postoji:

13.10.2 Za konstrukciju nadogradnje koja još nije homologirana

13.10.2.1 Podroban opis konstrukcije nadogradnje tipa vozila uključujući njezine dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale i njezino pričvršćenje na okvir šasije:

13.10.2.2 Crteži vozila i onih dijelova unutarnje opreme koji utječu na čvrstoću konstrukcije nadogradnje ili na prostor za preživljavanje:.

13.10.2.3 Položaj težišta vozila u voznome stanju, u uzdužnom, poprečnom i uspravnom smjeru:

13.10.2.4 Najveći razmak između središnjica vanjskih sjedala za putnike:

13.11 Točke Pravilnika TPV 152 koje mora ta tehnička jedinica dokazano ispunjavati:

14. POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA NAMIJENJENA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

14.1 Električna oprema u skladu s Pravilnikom TPV 156

14.1.1 Zaštita električnih vodova od pregrijavanja:

14.1.2 Tip prekidača strujnog kruga:

14.1.3 Tip i način rada glavne sklopke akumulatora:

14.1.4 Opis i položaj sigurnosne pregrade za tahograf:

14.1.5 Opis električne instalacije koja je stalno pod naponom. Treba navesti primijenjenu normu EN:

14.1.6 Izvedba i zaštita električne instalacije iza prostora za vozača:

14.2 Zaštita od opasnosti požara

14.2.1 Tip teško zapaljivih materijala u prostoru za vozača:

14.2.2 Tip toplinske zaštite iza prostora za vozača (ako postoji):

14.2.3 Smještaj i toplinska zaštita motora:

14.2.4 Smještaj i toplinska zaštita ispušnog sustava:

14.2.5 Tip i konstrukcija toplinske zaštite sustava trajnog kočenja:

14.2.6 Tip, konstrukcija i položaj grijača s vlastitim unutarnjim izgaranjem:

14.3 Posebni zahtjevi za nadogradnju, ako postoji, u skladu s ADR-sporazumom

14.3.1 Opis primijenjenih mjera radi sukladnosti sa zahtjevima za vozila tipova EX/ll i EX/lll:

14.3.2 U slučaju vozila tipa EX/lll, otpornost protiv topline izvana:

15. PONOVNA UPORABLJIVOST, MOGUĆNOST RECIKLIRANJA I OPORABA

15.2. Masa referentnog vozila s nadogradnjom ili masa šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujuću tekućine, alate, zamjenski kotač, ako je ugrađen) bez vozača:

15.3. Masa materijala referentnog vozila

15.3.1. Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi prethodne obrade (**):

15.3.2. Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi rastavljanja (**):

15.3.3. Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi obrade nemetalnog ostatka, za koji se smatra da se može reciklirati (**):

15.3.4. Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi obrade nemetalnog ostatka, a koji se smatra da energetski oporabljiv (**):

15.3.5. Neiskoristivi materijali:

15.3.6. Ukupna količina materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti i/ili reciklirati:

15.3.7. Ukupna količina materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti i/ili oporabiti:

15.4. Omjeri

15.4.1. Omjer mogućnosti recikliranja»Rcyc (%«:

15.4.2. Omjer oporabe »Rcov (%«:

16. DOSTUPNOST DO PODATAKA O POPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU VOZILA

16.1 Naslov glavne na internetske stranice za dostupnost podacima o popravljanju i održavanju vozila:

16.1.1 Datum, od kojega je to raspoloživo (najkasnije 6 mjeseci od datuma homologacije):

16.2 Uvjeti dostupnosti internetskoj stranici:

16.3 Oblik u kojem su podaci o popravljanju i održavanju vozila dostupni na internetskoj stranici:

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje (postoje slučajevi kad ne treba ništa prekrižiti kad je primjenjivo više od jedne mogućnosti).

(2) Navesti dopušteno odstupanje.

(3) Treba tu upisati najveće i najmanje vrijednosti za svaku inačicu.

(4) Samo za potrebe definicije terenskih vozila

(5) Odrediti tako da je jasna stvarna vrijednost za svaki tehnički sastav tipa vozila

(6) Vozila koja kao pogonsko gorivo upotrebljavaju benzin i plin, ali kod kojih je sustav za benzin ugrađen samo za uporabu u nuždi ili za pokretanje motora i u kojima spremnik goriva ne može sadržavati više od 15 litara benzina, pri ispitivanju će se smatrati vozilima s pogonom samo na plin.

(a) Kad je sastavnom dijelu vozila već dodijeljena homologacija, ne treba je opisivati ako je njezina oznaka navedena u toj homologaciji. Slično tome, ne treba opisivati sastavni dio ako je njegova konstrukcija jasno vidljiva iz priloženih shema i crteža. Za svaku stavku za koju se moraju priložiti crteži ili fotografije, treba navesti brojeve odgovarajućih priloženih dokumenata.

(b) Kad identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, sadržane u ovom opisnom dokumentu, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom ‘’?« (npr. ABC?123?).

(c) Kategorizacija prema definicijama u Prilogu ll. A.

(d) Oznaka prema normi EN 10027-1: 2005. Ako to nije moguće, moraju se navesti ovi podaci:

– oznaka materijala

– granica elastičnosti

– prekidna čvrstoća

– produljenje (u %)

– Brinellova tvrdoća®

(e) »Izbočena kabina« prema definiciji u točki 2.7 Priloga I. Pravilnika TPV 114.

(f) Kad postoji izvedba s uobičajenom kabinom i izvedba s kabinom s krevetom, treba navesti dimenzije i mase za oba slučaja.

(g) Norma ISO 612: 1978: Cestovna vozila – Dimenzije motornih vozila i vučenih vozila – nazivi i definicije.

(g1) Motorno vozilo i prikolica s rudom: naziv 6.4.1

Poluprikolica i prikolica sa središnjom osovinom: naziv 6.4.2

Napomena: u slučaju prikolice sa središnjom osovinom, os spojnice mora se smatrati prednjom osovinom.

(g1) Naziv 6.19.2.

(g3) Naziv 6.20.

(g4) Naziv 6.5.

(g5) Naziv 6.1 i za vozila koja nisu kategorije M1: Pravilnika TPV 148 točka 2.4.1 Priloga l.

(g6) Naziv 6.17.

(g7) Naziv 6.2 i za vozila koja nisu kategorije M1: Pravilnika TPV 148 točka 2.4.2 Priloga l.

(g8) Naziv 6.3 i za vozila koja nisu kategorije M1: Pravilnika TPV 148 točka 2.4.3 Priloga l.

(g9) Naziv 6.6.

(g10) Naziv 6.10.

(g11) Naziv 6.7.

(g12) Naziv 6.11.

(g13) Naziv 6.18.1.

(g14) Naziv 6.9.

(h) Masa vozača i, kad se primjenjuje, člana posade računa se sa 75 kg (sastoji se od: 68 kg za masu putnika i 7 kg za masu prtljage u skladu s normom ISO 2416: 1992), spremnik goriva je napunjen s 90 % i drugi sustavi koji sadrže tekućine (osim otpadne vode) sa 100 % obujma koje je naveo proizvođač.

(i) Za prikolice i poluprikolice, i za vozila spojena s prikolicom ili poluprikolicom, koje proizvode značajno uspravno opterećenje na vučnoj spojnici ili sedlu, to opterećenje, podijeljeno s normiranim gravitacijskim ubrzanjem, treba uključiti u najveću tehnički dopuštenu masu.

(j) »Prepust spojnice« je vodoravni razmak između spojnice prikolice sa središnjom osovinom i središnjice stražnje osovine (osovina).

(k) U slučaju vozila koje može kao pogonsko gorivo upotrebljavati ili benzin, dizelsko gorivo, itd. ili u kombinaciji s drugom vrstom goriva, stavke treba ponoviti.

(l) Iznos treba zaokružiti na najbližu desetinku mm.

(m) Vrijednost mora biti računana (? = 3,1416) i zaokružena na najbliži cijeli cm3.

(n) Odrediti u skladu sa zahtjevima Pravilnika TPV 140.

(o) Odrediti u skladu sa zahtjevima Pravilnika TPV 139

(p) Tražene pojedinosti moraju se navesti za svaku od predviđenih inačica.

(q) Za prikolice, najveća brzinu koju dopušta proizvođač.

(r) Za gume kategorije Z koje su predviđene za ugradbu na vozila čija najveća brzina prelazi 300 km/h moraju se navesti odgovarajući podaci.

(s) Broj mjesta za sjedenje koji treba navesti mora dogovarati onom za vozilo u vožnji. U slučaju prilagodljivog rasporeda, može se navesti raspon.

(t) R-točka ili »referentna točka sjedala« je točka koju je odredio proizvođač vozila za svaki položaj za sjedenje u odnosu na trodimenzionalni referentni sustav opisan u Prilogu lll. Pravilnika TPV 132.

(u) Simboli i oznake koje treba upotrijebiti navedeni su u točkama 1.1.3 i 1.1.4 Prilog lll. Pravilnika TPV 131.Za sigurnosne pojase tipa »S« treba navesti dodatnu oznaku tipa (tipova).

(v) Ti su pojmovi definirani u normi ISO 22628: 2002: Cestovna vozila – Mogućnost recikliranje i oporaba – Postupak izračuna.

PRILOG II.

DEFINICIJE KATEGORIJA VOZILA I TIPOVA VOZILA

A. DEFINICIJA KATEGORIJA VOZILA

Kategorije vozila određene su na sljedeći način:

(Izraz »najveća masa« u sljedećim definicijama označava »najveću tehnički dopuštenu ukupnu masu« kako je navedeno u točki 2.8 Priloga l.)

1. Kategorija M: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz putnika.

Kategorija M1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala.

Kategorija M2: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.

Kategorija M3: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa je veća od 5 tona.

Tipovi nadogradnje i označivanje koje se odnosi na kategoriju M određeni su u točki 1 (vozila kategorije M1) i u točki 2. (vozila kategorije M2 i M3) dijela C. ovog Priloga i upotrebljavaju se prema namjeni navedenoj u tom dijelu.

2. Kategorija N: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz roba.

Kategorija N1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija najveća masa nije veća od 3,5 tone.

Kategorija N2: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.

Kategorija N3: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 12 tona.

U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa za kategorizaciju vozila jest masa vučnog vozila, u stanju pripremljenom za vožnju, uvećana za masu koja odgovara najvećem statičkom uspravnom opterećenju koje se prenosi s poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom na vučno vozilo i, kad je primjenjivo, za najveću masu vlastitog tereta vučnog vozila.

Tipovi nadogradnje i označivanje koje se odnosi na kategoriju N određeni su u točki 3. dijela C ovoga Priloga i upotrebljavaju se prema namjeni navedenoj u tom dijelu.

3. Kategorija O: Prikolice (uključujući poluprikolice).

Kategorija O1: Prikolice čija najveća masa nije veća od 0,75 tona.

Kategorija O2: Prikolice čija je najveća masa veća od 0,75 tona, a ne prelazi 3,5 tona.

Kategorija O3: Prikolice čija je najveća masa veća od 3.5, a ne prelazi 10 tona.

Kategorija O4: Prikolice čija je najveća masa veća od 10 tona.

U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa koja se primjenjuje za kategorizaciju vozila jest masa koja odgovara najvećemu statičkom uspravnom opterećenju koje se prenosi na tlo preko osovine ili osovina poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, spojene na vučno vozilo i opterećene najvećim teretom.

Tipovi nadgradnje i označivanje koje se odnosi na kategoriju O određeni su u točki 4. dijela C ovog Priloga i upotrebljavaju se prema namjeni navedenoj u tom dijelu.

4. TERENSKA VOZILA (oznaka G)

4.1 Vozila kategorije N1 s najvećom masom manjom od dvije tone i vozila kategorije M1 se smatraju terenskim vozilima ako imaju:

– najmanje jednu prednju i jednu stražnju osovinu konstruiranu za istovremeni pogon, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti

– najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili mehanizam sa sličnim učinkom i ako, računano bez priključnog vozila, mogu savladati uspon od 30%.

Osim toga, ova vozila moraju zadovoljavati barem pet od sljedećih šest zahtjeva:

– kut prednjeg prepusta mora biti najmanje 25°

– kut stražnjeg prepusta mora biti najmanje 20°

– kut kosine mora biti najmanje 20°

– zračnost od tla ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm

– zračnost od tla ispod stražnje osovine mora biti najmanje 180 mm

– zračnost od tla između osovina mora biti najmanje 200 mm.

4.2 Vozila kategorije N1 s najvećom masom većom od dvije tone ili vozila kategorije N2, M2 ili M3 s najvećom masom koja ne prelazi 12 tona smatraju se terenskim vozilima ako imaju istovremeni pogon na sve kotače, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti, ili ako zadovoljavaju sljedeća tri zahtjeva:

– da je najmanje jedna prednja i jedna stražnja osovina konstruirana za istovremeni pogon, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti,

– da ima najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim učinkom

– ako, računano bez priključnog vozila, mogu savladati uspon od 25 %.

4.3 Vozila kategorije M3 s najvećom masom većom od 12 tona ili kategorije N3 smatraju se terenskim vozilima ako imaju istovremeni pogon na sve kotače, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti, ili ako zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

– da je najmanje polovina kotača ima pogon

– da ima najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam s sličnim učinkom

– ako, računano bez priključnog vozila, mogu savladati uspon od 25 %.

da zadovoljavaju najmanje četiri od slijedećih šest zahtjeva:

– kut prednjeg prepusta mora biti najmanje 25°

– kut stražnjeg prepusta mora biti najmanje 25°

– kut kosine mora biti najmanje 25°

– zračnost od tla ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm

– zračnost od tla između osovina mora biti najmanje 300 mm

– zračnost od tla ispod stražnje osovine mora biti najmanje 250 mm.

4.4 Opterećenje i uvjeti ispitivanja

4.4.1. Vozila kategorije N1 s najvećom masom koja ne prelazi dvije tone i vozila kategorije M1 moraju biti u stanju pripremljenom za vožnju, što znači opskrbljeni tekućinom za hlađenje, mazivom, gorivom, zamjenskim kotačem i vozačem (vidi napomenu (°) u Prilogu I.).

4.4.2. Motorna vozila koja nisu navedena u točki 4.4.1 moraju se opteretiti do tehnički dopuštene najveće mase prema podacima proizvođača.

4.4.3. Mogućnost savladavanja zahtijevanog uspona (od 25% i 30 %) se provjerava jednostavnim proračunom. U posebnom slučaju, tehnička služba smije zatražiti dopremu vozila predmetnog tipa za stvarno ispitivanje.

4.4.4. Pri mjerenju kutova prednjeg i stražnjeg prepusta i kuta kosine, ne uzima se u obzir zaštita od stražnjeg podlijetanja.

4.5 Definicije i shematski prikazi zračnosti od tla. (Za definicije kutova prednjeg i stražnjeg prepusta i kuta kosine, vidi napomene (na), (nb) i (nc) u Prilogu I.).

4.5.1 ‘Zračnost od tla između osovina’ označava najkraću udaljenost između ravnine tla i najniže čvrste točke vozila. Više osovinske šasije se smatraju jednom osovinom.

4.5.2 ‘Zračnost od tla ispod neke osovine’ znači udaljenost do tla ispod najviše točke luka kružnice, koji prolazi kroz središta površine dodira kotača s tlom jedne osovine (kod dvostrukih kotača to je unutarnji kotač) i dodiruje najnižu čvrstu točku na vozilu između kotača.

Nijedan kruti dio vozila ne smije zadirati u osjenčani dio označen na crtežu. Kad je primjenjivo, razmaci od tla za više osovina se prikazuju u skladu s njihovim rasporedom, npr. 280/250/250.

4.6 Kombinirano označivanje

Oznaku ‘G’ treba kombinirati s oznakom ‘M’ ili ‘N’. Na primjer, vozilo kategorije N1 koje je prikladno za terensku uporabu (izvan cesta) treba biti označeno kao N1G.

2. ‘Vozilo posebne namjene’ označava vozilo kategorije M, N, ili O za prijevoz putnika ili robe i za izvođenje posebnih radova za što je potrebna posebna izvedba nadogradnje i/ili opreme.

5.1 Motorno vozilo za stanovanje’ označava vozilo kategorije M posebne namjene proizvedeno tako da ima prostor za stanovanje koji sadrži najmanje sljedeću opremu:

– stol i stolice

– prostor za odmor koji je moguće izvesti iz sjedala

– opremu za kuhanje

– spremište.

Oprema mora biti kruto pričvršćena u prostoru za stanovanje; međutim, stol može biti jednostavno uklonjiv.

5.2 ‘Oklopljeno vozilo’ označava vozila namijenjena zaštiti putnika i/ili robe koja se prevozi i čiji oklop zadovoljava zahtjeve zaštite protiv metaka.

5.3 ‘Bolničko vozilo’ označava vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.

5.4 ‘Pogrebno vozilo’ označava vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz umrlih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.

5.5 ‘Vozilo pristupačno za invalidska kolica’ označava vozila kategorije M1 proizvedena ili posebno prerađena za smještaj jedne ili više osoba koje sjede u invalidskim kolicima pri prijevozu cestom.

5.6 ‘Prikolica za stanovanje’ vidi normu HRN ISO 3833: 2001, naziv br. 3.2.1.3.

5.7 ‘Auto dizalica’ označava vozilo posebne namjene kategorije N3 koje nije opremljeno za prijevoz roba, opremljeno dizalicom čiji je moment dizanja veći od 400 kNm, ili jednak.

5.8 ‘Ostala vozila posebne namjene’ označava vozila prema definiciji u točki 5., s izuzetkom onih koja su navedena u točkama od 5.1 do 5.6.

Označivanje koje se odnosi na ‘vozila posebne namjene’ određeno je u točki 5. dijela C. ovoga Priloga i treba se upotrijebiti za namjene navedene u tom dijelu.

B. DEFINICIJA TIPOVA VOZILA

1. Za kategoriju M1:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača

– proizvođačevu oznaku tipa

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/platforma (očite i bitne) razlike);

– motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni);

»inačica tipa« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– oblik nadogradnje (limuzina, kupe, kabriolet, karavan, itd.)

– motor:

– način rada (vidi točku 3.2.1.1 Priloga lll.);

– broj i raspored cilindara;

– razlika u snazi više od 30 % (najveća vrijednost je više od 1,3 puta veća od najmanje)

– razlika u radnom obujmu motora više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje)

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost)

– upravljane osovine (broj i raspored)

»izvedba inačice« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji, u skladu sa zahtjevima Priloga Vlll.

Više podataka za sljedeće značajke vozila ne mogu se kombinirati u određenoj izvedbi:

– tehnički dopuštena najveća ukupna masa

– radni obujam

– najveća neto snaga

– tip mjenjača i broj stupnjeva prijenosa

– najveći broj mjesta za sjedenje prema definiciji u dodatku ll. C.

2. Za kategoriju M2 i M3:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača

– proizvođačevu oznaku tipa

– kategoriju

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/samonosiva konstrukcija, jednopodno/katno, kruto/zglobno (očite i bitne razlike);

– broj osovina

– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni);

»inačica« tipa označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– razred prema definiciji u Pravilniku TPV 152 »Autobusi« (odnosi se samo na potpuna vozila)

– stupanj izrade (npr. dovršeno/nepotpuno)

– pogonski motor

– način rada (vidi točku 3.2.1.1 Priloga lll.)

– broj i raspored cilindara

– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje)

– razliku u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje)

– položaj (prednji, središnji, stražnji)

– razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje)

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost)

– upravljane osovine (broj i raspored)

»izvedba inačice« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji, u skladu sa zahtjevima Priloga Vlll.

3. Za kategoriju N1, N2 i N3:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača

– proizvođačevu oznaku tipa

– kategoriju

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/podnica (očite i bitne razlike);

– broj osovina

– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni);

»inačica tipa« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– vrstu nadogradnje (npr. ravna platforma/kiper/cisterna/vučno vozilo za poluprikolicu) (odnosi se samo na potpuna vozila)

– stupanj izrade (npr. potpuno/nepotpuno)

– pogonski motor

– način rada (vidi točku 3.2.1.1 Priloga lll.)

– broj i raspored cilindara

– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje)

– razlika u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje)

– razlika u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje)

– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost)

– upravljane osovine (broj i raspored)

»izvedba inačice« označava sastavljena vozila od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji, u skladu sa zahtjevima Priloga Vlll.

4. Za kategorije O1, O2, O3 i O4:

»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– proizvođača

– proizvođačevu oznaku tipa

– kategoriju

– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

– šasija/samonosiva konstrukcija (očite i bitne razlike);

– broj osovina

– prikolica s rudom/poluprikolica/prikolica sa središnjom osovinom

– tip sustava kočenja (npr. bez kočnice/s naletnom kočnicom/s uobičajenom kočnicom)

»inačica tipa« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

– stupanj izrade (potpuno/nepotpuno)

– vrstu nadgradnje (npr. kamp-prikolica/ravna platforma/cisterna) (odnosi se samo na potpuna/dovršena vozila)

»izvedba inačice« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji.

5. Za sve kategorije:

Potpuna identifikacija vozila jedino preko oznake tipa, inačice i izvedbe mora odgovarati točno jednoj definiciji za sve značajke potrebne za stavljanje u uporabu vozila.

C. DEFINICIJA TIPOVA NADOGRADNJE

(odnosi se samo na potpuna i dovršena vozila)

Tip nadogradnje koji je naveden u dodatku l., točki 9.1 prvoga dijela Priloga lll. i u točki 37. Priloga lX. mora se označiti sa sljedećim oznakama:

1. Osobni automobili (M1):

AA – limuzina Norma HRN ISO 3833:2003, naziv 3.1.1.1, uključujući također vozila koja imaju više od četiri bočna prozora

AB – vozilo sa stražnjim

vratima Limuzina (AA) sa stražnjim (petim) vratima

AC – karavan Norma HRN ISO 3833:2003, naziv 3.1.1.4

AD – kupe Norma HRN ISO 3833:2003, naziv 3.1.1.5

AE – kabriolet Norma HRN ISO 3833:2003, naziv 3.1.1.6

AF – višenamjensko vozilo Motorno vozilo drukčije od navedenih u AA do AE, koje je namijenjeno za prijevoz putnika i njihove prtljage ili robe u jednom prostoru. Takvo vozilo ne smatra se vozilom kategorije M1 ako zadovoljava oba sljedeća uvjeta:

(a) broj mjesta za sjedenje, osim vozačevog, nije veći od šest:

smatra se da postoji ‘mjesto za sjedenje’ ako je vozilo opremljeno s ‘dostupnim’ sidrištima sjedala

‘dostupnim’ smatraju se sidrišta koja se mogu upotrijebiti. Da bi proizvođač spriječio da sidrišta budu dostupna, mora fizički spriječiti njihovu uporabu, npr. zavarivanjem na njih pločica ili ugradbom sličnih trajnih dodataka koji se ne mogu ukloniti s uobičajenim alatom; i

(b) P – (M + N x 68) > N x 68

gdje je:

P = najveća tehnički dopuštena ukupna masa u kg

M = masa u voznome stanju u kg

N = broj mjesta za sjedenje, osim vozačevoga.

2. Motorna vozila kategorija M2 i M3

Vozila razreda l. (vidi Pravilnik TPV 152 ‘Autobusi’)

CA jednopodna

CB katna

CC zglobna jednopodna

CD zglobna katna

CE niskopodna jednopodna

CF niskopodna katna

CG zglobna niskopodna jednopodna

CH zglobna niskopodna katna

Vozila razreda ll. (vidi Pravilnik TPV 152 ‘Autobusi’)

CI jednopodna

CJ katna

CK zglobna jednopodna

CL zglobna katna

CM niskopodna jednopodna

CN niskopodna katna

CO zglobna niskopodna jednopodna

CP zglobna niskopodna katna

Vozila razreda III. (vidi Pravilnik TPV 152 ‘Autobusi’)

CQ jednopodna

CR katna

CS zglobna jednopodna

CT zglobna katna

Vozila razreda A. (vidi Pravilnik TPV 152 ‘Autobusi’)

CU jednopodna

CV katna

Vozila razreda B. (vidi Pravilnik TPV 152 ‘Autobusi’)

CW jednopodna

3. Motorna vozila kategorije N:

BA – kamion Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.1.1 Priloga l.

BB – furgon Teretno vozilo sa zatvorenom nadogradnjom, čija je kabina integrirana u nadogradnju.

BC – tegljač za poluprikolice Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.1.1 Priloga l.

BD – tegljač za prikolice Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije (cestovni traktor) određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.1.1 Priloga 1.

Međutim, vozilo označeno kao BB, s najvećom tehnički dopuštenom masom koja nije veća od 3 500 kg, ne smatra se vozilom kategorije N, ako:

– ima više od šest mjesta za sjedenje, osim vozačevog, ili

– ispunjava oba sljedeća uvjeta:

(a) broj mjesta za sjedenje, osim vozačevog, nije veći od šest, i

(b) P – (M + N x 68) > N x 68.

Međutim, vozilo označeno kao BA, BB s najvećom tehnički dopuštenom masom koja je veća od 3 500 kg, BC ili BD ne smatra se vozilom kategorije N, ako ispunjava i jedan od sljedećih uvjeta:

(a) broj mjesta za sjedenje, osim vozačevog, veći je od osam, ili

(b) P – (M + N x 68) > N x 68.

Vidi u točki 1. dijela C. ovoga Priloga definicije za ‘mjesta za sjedenje’, P, M i N.

4. Vozila kategorije O

DA poluprikolica Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.2.2 Priloga 1.

DB prikolica s rudom Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.2.3 Priloga 1.

DC prikolica sa

središnjom osovinom Vidi Pravilnik TPV 148 ‘Mase i dimenzije određenih kategorija motornih i priključnih vozila, točka 2.2.4 Priloga 1.

5. Vozila za posebne namjene

SA motorna vozila za stanovanje

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.1)

SB oklopljena vozila

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.2)

SC bolnička vozila

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.3)

SD pogrebna vozila

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.4)

SE kamp prikolice

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.5)

SF autodizalice

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.6)

SG druga vozila za posebne namjene

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.7)

SH vozila pristupačna za invalidska kolica

(Vidi Prilog lI. A., točka 5.5)

PRILOG III.

OPISNI DOKUMENT ZA EU HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

(Objašnjenja su navedena na posljednjoj stranici Priloga l.)

I. DIO

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

A: Za kategorije M i N

0. OPĆI PODACI

1.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovački naziv(nazivi) (ako postoji):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1 Mjesto te oznake:

0.4 Kategorija vozila (c)::

0.4.1 Razredba (razredbe) sukladno opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3 Broj osovina i kotača:

1.3.2 Broj i položaj upravljanih osovina:

1.3.3 Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4 Šasija vozila (ako postoji) (crtež s glavnim dimenzijama):

1.6 Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

1.8 Položaj upravljača: (lijevi/desni) (1)

1.8.1 Vozilo opremljeno za promet desnom/lijevom stranom (1)

2. MASE I DIMNENZIJE (f) (g)

(u kg i mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1 Razmak/razmaci osovina (pri punom opterećenju) (g1)

2.1.1 Vozila s dvije osovine:

2.1.2 Vozila s tri ili više osovina:

2.1.2.1 Osovinski razmak između susjednih osovina redoslijedom od krajnje prednje do krajnje stražnje osovine:

2.1.2.2 Ukupni razmak između osovina:

2.3.1 Razmak kotača upravljanih osovina (g4):

2.3.2 Razmak kotača ostalih osovina (g4):

2.4 Vanjske dimenzije vozila

2.4.1 Šasije bez nadogradnje:

2.4.4.1 Duljina (g5):

2.4.1.1.1 Najveća dopuštena duljina:

2.4.1.1.2 Najmanja dopuštena duljina:

2.4.1.2 Širina (g7):

2.4.1.2.1 Najveća dopuštena širina:

2.4.1.2.2 Najmanja dopuštena širina:

2.4.1.3 Visina (u položaju za vožnju) (g8) (za ovjes s prilagođavanjem po visini navesti uobičajeni položaj za vožnju)

2.4.2 Šasije s nadogradnjom:

2.4.2.1 Duljina (g5):

2.4.2.1.1 Duljina površine za teret:

2.4.2.2 Širina (g7):

2.4.2.2.1. Debljina zidova (u slučaju vozila predviđenih za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3 Visina (u položaju za vožnju) (g8) (za ovjes s prilagođavanjem po visini navesti uobičajeni položaj za vožnju)

2.6 Masa vozila u voznome stanju

Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila druge kategorije od M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa šasije ili šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alat, zamjenski kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu) (h) (najveća i najmanja za svaku inačicu)::

2.6.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.7 Najmanja masa dovršenog vozila prema izjavi proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila:

2.8 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (i) (3):

2.8.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici(3):

2.9 Najveća tehnički dopuštena opterećenja osovina:

2.10 Najveća tehnički dopuštena opterećenja skupine osovina:

2.11 Najveća tehnički dopuštena vučena masa motornog vozila za:

2.11.1 prikolicu s rudom:

2.11.2 poluprikolicu:

2.11.3 prikolicu sa središnjom osovinom:

2.11.4 Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila (3):

2.11.6 Najveća masa prikolice bez kočnice:

2.12 Najveće tehnički dopušteno statičko vertikalno opterećenje/masa na spojnoj točki vozila:

2.12.1 motornog vozila:

2.16 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti sukladno zahtjevima u Prilogu lV. Pravilnika TPV 148:

2.16.1 Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.2 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na spojnoj točki prema podacima proizvođača ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na spojnoj točki (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.3 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.4 Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.5 Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

3 POGONSKI MOTOR (k)

3.1 Proizvođač:

3.1.1 Proizvođačeva oznaka motora (postavljena na motor ili drugi način identifikacije):

3.1.2 Broj homologacije (ako je primjenjivo) uključujući s oznakom goriva:

3.2 Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.1.1 Radni postupak: vanjski izvor paljenje/kompresijsko paljenje, četverotaktni/dvotaktni (1)

Radni ciklus: četverotaktni/dvotaktni/rotacijski (1)

3.2.1.2 Broj i položaj cilindara:

3.2.1.3 Radni obujam motora (m): cm3

3.2.1.6 Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): min-1

3.2.1.8 Najveća neto snaga(n): kW pri min-1 (prema podacima proizvođača)

3.2.2.1 Laka terena vozila: dizelsko gorivo/ benzin/ UNP (ukapljeni naftni plin)/PP (prirodni plin) ili biometan/etanol (E 85)/biodizel/vodik (1)(6)

3.2.2.2 Teška terena vozila: dizelsko gorivo/ benzin/(UNP)/PP-H/ PP-L/, PP-HL/etanol (1)(6)

3.2.2.4 Vrsta vozila s obzirom na gorivo: s jednim gorivom, s dva goriva, prilagodljivo vrsti goriva (1)

3.2.2.5 Najveća dopuštena količina biogoriva u gorivu (prema podacima proizvođača): % obujamski

3.2.3 Spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1 Glavni spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1.1 Broj i obujam svakog spremnika:

3.2.3.2 Spremnik (spremnici) za rezervno gorivo

3.2.3.2.1 Broj i obujam svakog spremnika:

3.2.4 Napajanje gorivom

3.2.4.1 S rasplinjačem: da/ne (1)

3.2.4.2 S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s kompresijskim paljenjem): da/ne (1)

3.2.4.2.2 Radni postupak: izravno ubrizgavanje/pretkomora/vrtložna komora (1)

3.2.4.3 S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja): da/ne (1)

3.2.7 Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

3.2.8 Sustav usisa

3.2.8.1 Kompresor: da/ne (1)

3.2.8.2 Hladnjak stlačenog zraka: da/ne (1)

3.2.9 Ispušni sustav

3.2.9.4 Tip i oznaka ispušnog (ispušnih) prigušnika zvuka:

Kad postoje, mjere za smanjenje vanjske buke u motornom prostoru i na samom motoru:

3.2.9.5 Položaj izlaznog otvora:

Kad postoje, mjere za smanjenje vanjske buke u motornom prostoru i na samom motoru:

3.2.12 Mjere protiv onečišćivanja zraka

3.2.12.2 Dodatne naprave za smanjenje onečišćenja (ako postoje i nisu opisane u drugim točkama):

3.2.12.2.1 Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11 Sustavi regeneracije/metoda u sustavima naknadne obrade ispušnih plinova, opis:

3.2.12.2.1.11.6 Potrošni reagensi: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11.7 Vrsta i koncentracija reagensa potrebnoga za katalitičku reakciju:

3.2.12.2.2 Osjetilo za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.3 Upuhivanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.4 Povrat ispušnih plinova: da/ne (1)

3.2.12.2.5 Sustav za nadzor emisije isparivanjem: da/ne (1)

3.2.12.2.6 Odvajač čestica: da/ne (1)

3.2.12.2.7 Sustav automatske dijagnostike u vozilu (OBD): da/ne (1)

3.2.12.2.8 Ostali sustavi (opis i način rada):

3.2.12.2.9 Ograničivač zakretnog momenta: da/ne (1)

3.2.13.1 Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije (samo za motore s kompresijskim paljenjem):

3.2.15 Sustav napajanja motora ukapljenim naftnim plinom (UNP):da/ne (1)

3.2.16 Sustav napajanja motora prirodnim plinom (PP):da/ne (1)

3.3 Elektromotor

3.3.1 Tip (način motanja, pobuda):

3.3.1.1 Najveća satna snaga:

3.3.1.2 Radni napon:

3.3.2 Akumulator

3.3.2.4 Položaj:

3.4 Motor ili kombinacija motora

3.4.1 Hibridno električno vozilo: da/ne (1)

3.4.2 Kategorija hibridnog vozila: punjenje iz vanjskog izvora/punjenje iz unutarnjeg izvora: (1)

3.6.5 Temperatura maziva

najmanja:

najveća:

4 PRIJENOS SNAGE

4.2 Tip (mehanički, hidraulički, električni, itd.):

4.5 Mjenjač

4.5.1 Tip (ručni/automatski/bezstupnjeviti)(1)

4.6 Prijenosni omjeri

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer(omjeri) pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za CVT(*)

1

2

3

Najmanja vrijednost za CVT(*)

Za vožnju unatrag

(*) Bezstupnjeviti prijenos

4.7 Najveća brzina vozila (u km/h) (q):

4.9 Tahograf: da/ne (1):

4.9.1 Oznaka homologacije:

5. OSOVINE

5.1 Opis svake osovine:

5.2 Marka:

5.3 Tip:

5.4 Položaj podizne osovine (podiznih osovina):

5.5 Položaj opterećene osovine (opterećenih osovina):

6. OVJES

6.2 Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine, skupine osovina ili kotača:

6.2.1 Podešavanje razine: da/ne/po izboru: da/ne (1)

6.2.3 Zračni ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina): da/ne (1)

6.2.3.1 Ovjes pogonske osovine istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne (1)

6.2.4 Zračni ovjes nepogonske osovine (nepogonskih osovina): da/ne (1)

6.2.4.1 Ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina) istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne (1)

6.6.1 Kombinacija (kombinacije) guma/kotač

(a) za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, oznaku brzinske kategorije, otpor kotrljanja u skladu ISO 28580 (kad je primjenjivo) (f);

(b) za kotače navesti veličinu (veličine) naplatka i dubinu (dubine) nalijeganja

6.6.1.1 Osovine

6.6.1.1.1 Osovina 1.:

6.6.1.1.2 Osovina 2.:

itd.

6.6.1.2 Zamjenski kotač, ako postoji:.:

6.6.2 Gornja i donja granična vrijednost dinamičkog polumjera

6.6.2.1 Osovina 1.:

6.6.2.2 Osovina 2.:

itd.

7. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.2 Prijenosi mehanizam i naprava za upravljanje:

7.2.1 Tip prijenosnog mehanizma (po potrebi, navesti za podatke za prednje i stražnje kotače:

7.2.2 Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; po potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.3 Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji):

8. SUSTAV KOČENJA

8.5 Protublokirajući kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.9 Kratak opis sustava kočenja (sukladno točki 1.6 dopune Dodatka 1. Priloga lX. Pravilnika TPV 109:

8.11 Podaci o tipu sustava trajnog kočenja:

9 NADOGRADNJA

9.1 Tip nadogradnje:

9.3 Vrata za putnike, šarke i brave:

9.3.1 Raspored i broj vrata:

9.9. Uređaji za neizravno gledanje:

9.9.1. Zrcala (navesti za svako zrcalo):

9.9.1.1. Marka:

9.9.1.2. Oznaka homologacije tipa:

9.9.1.3. Inačica:

9.9.1.6. Dodatna oprema koja može smanjivati stražnje vidno polje:

9.9.2. Uređaji za neizravno gledanje osim zrcala:

9.9.2.1. Tip i opis uređaja:

9.10 Unutarnja oprema

9.10.3 Sjedala

9.10.3.1 Broj mjesta za sjedenje (s):

9.10.3.1.1 Položaj i raspored:

9.10.3.2 Sjedalo (sjedala) namijenjeno (namijenjena) za uporabu samo kad vozilo miruje:

9.10.4.1 Tip(tipovi) naslona za glavu: integrirani/odvojivi/zasebni (1)

9.10.4.2 Broj (brojevi) homologacije, ako postoji:

9.10.8 Plin koji se upotrebljava u sustavu klimatizacije:

9.10.8.1 Sustav klimatizacije je konstruiran za uporabu stakleničkog plina na bazi fluora s potencijalom globalnoga zatopljenja većim od 150:da/ne (1)

9.12.2 Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da/ne/po izboru):

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje pojasa

Prvi red sjedala

L

C

R

Drugi red sjedala (1)

L

C

R

(1) Tablica se po potrebi može proširiti za vozila koja imaju više od dva reda sjedala ili ako imaju više od tri sjedala po širini vozila.

9.17 Obvezne natpisne pločice

9.17.1 Fotografije i/ili crteži položaja obveznih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2 Fotografije i/ili crteži obveznih natpisne pločice i natpisa (ispunjen primjerak s mjerama):

9.17.3 Fotografije i/ili crteži identifikacijske oznake vozila (ispunjen primjerak s mjerama):

9.17.4.1 Objašnjenje znakova u drugom i, po potrebi, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3 norme HRN ISO 3779:2001:

9.17.4.2 Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4 norme HRN ISO 3779:2001 treba ih navesti:

9.22 Zaštita od podlijetanja sprijeda

9.22.0 Prisutnost: da/ne/nepotpuna (1)

9.23 Zaštita pješaka

9.23.1 Mora se priložiti podroban opis, s fotografijama ili crtežima, vozila s obzirom na strukturu, dimenzije, odgovarajuće referentne crte i materijale od kojih je izrađen prednji prednji dio vozila (unutarnji i vanjski). Taj opis mora uključiti sve pojedinosti ugrađenoga zaštitnog sustava:

9.24 Prednji zaštitni sustavi

9.22.1 Prednji zaštitni sustav: da/ne/po izbori (1)

9.24.3 Oznaka homologacije ako postoji:

11. VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA I PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1 Razred i tip vučne spojnice (vučnih spojnica) koja je (koje su) ugrađena (ugrađene) ili će biti ugrađena (ugrađene):

11.3 Upute za pričvršćivanje tipa vučne spojnice na vozilo i fotografije ili crteži veznih točaka na vozilu prema podacima proizvođača, i dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa vučne spojnice ograničena za određene inačice ili izvedbe tipa vozila:

11.4 Uputa za ugradbu posebnih vučnih podmetača ili ugradbenih ploča:

11.5 Broj (brojevi) homologacije:

12. RAZNO

12.7.1 Vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz: da/ne (1)

13. POSEBNE ODREDBE ZA AUTOBUSE

13.1 Razred vozila: (razred I., razred II., razred III., razred A, razred B.) (1)

13.1.2 Tipovi šasije na koju se može ugraditi homologirana nadogradnja (proizvođač (proizvođači)) i tip (tipovi) vozila)

13.3 Broj putnika (koji stoje i sjede)

13.3.1 Ukupno (N):

13.3.2 Na katu (Na)(1):

13.3.3 Na donjoj razini (Nb) (1):

13.4 Broj putnika (koji sjede)

13.4.1 Ukupno (A):

13.4.2 Na katu (Aa) (1):

13.4.3 Na donjoj razini (Ab) (1):

13.4.4 Broj mjesta za invalidska kolica za vozila kategoriji M2 i M3:

16. DOSTUPNOST INFORMACIJA ZA POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE VOZILA

16.1 Adresa glavne web-stranice za dostupnost informacijama za popravljanje i održavanje vozila:

B: Za kategoriju O

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovački naziv(nazivi) (ako postoji):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1 Mjesto te oznake:

0.4 Kategorija vozila (c)::

0.4.1 Razredba (razredbe) sukladno opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Adresa(adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3 Broj osovina i kotača:

1.3.2 Broj i položaj upravljanih osovina:

1.4 Šasija (ako postoji) (crtež s glavnim dimenzijama):

2. MASE I DIMNENZIJE (f) (g)

(u kg i mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1 Razmak/razmaci osovina (pri punom opterećenju) (g1)

2.1.1 Vozila s dvije osovine:

2.1.2 Vozila s tri ili više osovina:

2.1.2.1 Osovinski razmak između susjednih osovina redoslijedom od krajnje prednje do krajnje stražnje osovine:

2.1.2.2 Ukupni razmak između osovina:

2.3.1 Razmak kotača upravljanih osovina (g4):

2.3.2 Razmak kotača ostalih osovina (g4):

2.4 Vanjske dimenzije vozila

2.4.1 Šasije bez nadogradnje:

2.4.4.1 Duljina (g5):

2.4.1.1.1 Najveća dopuštena duljina:

2.4.1.1.2 Najmanja dopuštena duljina:

2.4.1.2 Širina (g7):

2.4.1.2.1 Najveća dopuštena širina:

2.4.1.2.2 Najmanja dopuštena širina:

2.4.2 Šasije s nadogradnjom:

2.4.2.1 Duljina (g5):

2.4.2.1.1 Duljina površine za teret:

2.4.2.1.2 U slučaju prikolica, najveća dopuštena duljina ruda (g6):

2.4.2.2 Širina (g7):

2.4.2.2.1. Debljina zidova (u slučaju vozila predviđenih za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3 Visina (u položaju za vožnju) (g8) (za ovjes s prilagođavanjem po visini navesti uobičajeni položaj za vožnju)

2.6 Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila druge kategorije od M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa šasije ili šasija s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alat, zamjenski kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu) (h) (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.6.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.7 Najmanja masa dovršenog vozila prema izjavi proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila:

2.8 Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (i) (3):

2.8.1 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnoj točki (3):

2.9 Tehnički dopuštena najveća opterećenja osovina:

2.10 Najveća tehnički dopuštena opterećenja skupine osovina:

2.12 Tehnički dopušteno najveće statičko opterećenje/masa na spojnoj točki:

2.12.2 poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom:

2.16 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti sukladno zahtjevima u Prilogu lV. Pravilnika TPV 148 – 97/27/EZ:

2.16.1 Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

2.16.2 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na spojnoj točki prema podacima proizvođača ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na spojnoj točki (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.3 Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.4 Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

2.16.5 Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (5)):

4. PRIJENOSNIK SNAGE

4.7 Najveća konstrukcijska brzina vozila (u km/h) (q):

5. OSOVINE

5.1 Opis svake osovine:

5.2 Marka:

5.3 Tip:

5.4 Položaj podizne osovine (podiznih osovina):

5.5 Položaj opterećene osovine (opterećenih osovina):

6. OVJES

6.2 Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine ili kotača:

6.2.1 Prilagođavanje razine: da/ne/po izboru (1)

6.2.4 Zračni ovjes nepogonske (nepogonskih) osovine (osovina): da/ne (1)

6.2.4.1 Ovjes nepogonske (nepogonskih) osovine (osovina) koji je istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne(1)

6.6.1 Kombinacija guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija najveća brzina prelazi 300 km/h, treba navesti istovrijedne podatke; za kotače navesti veličinu naplatka i dubinu nalijeganja

6.6.1.1 Osovine

6.6.1.1.1 Osovina 1.:

6.6.1.1.2 Osovina 2.:

itd.

6.6.1.2 Zamjenski kotač, ako postoji:.:

6.6.2 Gornja i donja granična vrijednost dinamičkog polumjera

6.6.2.1 Osovina 1.:

6.6.2.2 Osovina 2.:

itd.

7. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.2 Prijenosi mehanizam i naprava za upravljanje

7.2.1 Tip prijenosnog mehanizma (po potrebi, navesti za podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.2 Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; po potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.3 Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji):

8. SUSTAV KOČENJA

8.5 Protublokirajući sustav kočenja: da/ne/po izboru (1)

8.9 Kratak opis sustava kočenja (sukladno točki 1.6 dopune Priloga 1. Priloga lX. Pravilnika TPV 109):

9 NADOGRADNJA

9.1 Tip nadogradnje primjenjujući oznake određene u Dijelu C Priloga II.:

9.17 Obvezne natpisne pločice

9.17.1 Fotografije i/ili crteži položaja obveznih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2 Fotografije i/ili crteži obveznih natpisne pločice i natpisa (ispunjen primjerak s mjerama):

9.17.3 Fotografije i/ili crteži identifikacijske oznake vozila (ispunjen primjerak s mjerama):

9.17.4.1 Objašnjenje znakova u drugom i, po potrebi, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3 norme HRN ISO 3779:2001:

9.17.4.2 Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4 norme HRN ISO 3779:2001 moraju se navesti:

11. VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA I PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1 Razred i tip vučne spojnice (spojnica) koja je ugrađena ili će biti ugrađena:

11.5 Broj (brojevi) homologacije:

II. DIO

Matrica koja prikazuje dopuštene kombinacije u raznim izvedbama i inačicama tipa vozila podataka iz Dijela 1.

Stavka br.

Sve

Izvedba 1

Izvedba 2

itd.

Izvedba n

Napomena:

(a) Posebna matrica mora se popuniti za svaku inačicu unutar jednog tipa.

(b) Stavke za koje nema ograničenja pri kombinacijama unutar jedne inačice, moraju se upisati u stupac s nazivom »sve«.

(c) Gornji se podatak može prikazati u prikladnom obliku ili udruženo s podacima u Dijelu I.

(d) Svaka inačica i izvedba mora biti označena slovnobrojčanom kodnom oznakom koji se sastoji od kombinacije slova i brojeva, koja također mora biti upisana u potvrdu o sukladnosti (Prilog lX.) za određeno vozilo.

(e) Inačica (inačice) na koju (koje) se primjenjuje Prilog Xl. mora (moraju) se označiti posebnom slovnobrojčanom kodnom oznakom.

III. DIO

Brojevi homologacija

Navesti podatke zahtijevane u sljedećoj tablici s obzirom na primjenjive elemente za određeno vozilo prema Prilogu lV. ili Prilogu Xl. (Sve odgovarajuće homologacije za svaki element moraju biti uključene. Međutim, podaci koji se odnose na sastavne dijelove ne moraju se tu navoditi tako dugo dok su takvi podaci uključeni certifikatu o homologaciji koji se odnosi na odredbe o ugradbi).

Predmet

Broj homologacije ili broj izvještaja o ispitivanju(***)

Država članica ili ugovorna strana Sporazuma(*) koja je izdala homologaciju (**) ili izvještaj o ispitivanju(***)

Datum izmjene/dopune

Inačica/izvedba

(*) Ugovorna stranka Prerađenog sporazuma iz 1958.

(**) Treba navesti ako se taj podatak nije mogao dobiti iz broja homologacije.

(***) Treba navesti kad proizvođač primjenjuje odredbe članka 9. stavka 6. – 10. stavka 4. U takvom slučaju mora se navesti propis u drugom stupcu.

Potpis:

Položaj u poduzeću:

Datum: ‘

PRILOG IV.

POPIS PROPISA KOJI ODREĐUJU ZAHTJEVE ZA EU HOMOLOGACIJU VOZILA

I. DIO

Popis propisa za EU homologaciju vozila proizvedenih u neograničenim serijama

Stavka

Predmet homologacije

Oznaka Pravilnika

Oznaka Direktive ili Uredbe (EZ)

Primjenjuje se za kategoriju vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Razina buke

TPV 101

Direktiva 70/157/EEZ

x

x

x

x

x

x

2.

Emisije

TPV 102

Direktiva 70/220/EEZ

x

x

x

x

x

x

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

Uredba (EZ) br. 715/2007

x (9)

x (9)

x (9)

x (9)

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

Direktiva 70/221/EEZ

x(5)

x(5)

x(5)

x(5)

x(5)

x(5)

x

x

x

x

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

Direktiva 70/222/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

Direktiva 70/311/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

Direktiva 70/387/EEZ

x

x

x

x

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

Direktiva 70/388/EEZ

x

x

x

x

x

x

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

Direktiva 2003/97/EZ

x

x

x

x

x

x

9.

Kočenje

TPV 109

Direktiva 71/320/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

Direktiva 72/245/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

Direktiva 72/306/EEZ

x

x

x

x

x

x

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

Direktiva 74/60/EEZ

x

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

Direktiva 74/61/EEZ

x

x

x

x

x

x

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

Direktiva 74/297/EEZ

x

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

Direktiva 74/408/EEZ

x

x

x

x

x

x

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

Direktiva 74/483/EEZ

x

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

Direktiva 75/443/EEZ

x

x

x

x

x

x

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

Direktiva 76/114/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

Direktiva 76/115/EEZ

x

x

x

x

x

x

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

Direktiva 76/756/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21.

Katadiopteri

TPV 121

Direktiva 76/757/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

Direktiva 76/758/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

Direktiva 76/759/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

Direktiva 76/760/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

Direktiva 76/761/EEZ

x

x

x

x

x

x

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

Direktiva 76/762/EEZ

x

x

x

x

x

x

27.

Vučna kuka

TPV 127

Direktiva 77/389/EEZ

x

x

x

x

x

x

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

Direktiva 77/538/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

Direktiva 77/539EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

Direktiva 77/540/EEZ

x

x

x

x

x

x

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

Direktiva 77/541/EEZ

x

x

x

x

x

x

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 132

Direktiva 77/649/EEZ

x

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

Direktiva 78/316/EEZ

x

x

x

x

x

x

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

Direktiva 78/317/EEZ

x

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

Direktiva 78/318/EEZ

x

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

Direktiva 2001/56/EZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37.

Blatobrani

TPV 137

Direktiva 78/549/EEZ

x

38.

Nasloni za glavu

TPV 138

Direktiva 78/932/EEZ

x

39.

Emisija CO2 /potrošnja goriva

TPV 139

Direktiva 80/1268/EEZ

x

x

40.

Snaga motora

TPV 140

Direktiva 80/1269/EEZ

x

x

x

x

x

x

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

Direktiva 2005/55/EEZ

x(10)

x(10)

x(10)

x

x(10)

x(10)

x

42.

Bočna zaštita

TPV 142

Direktiva 89/297/EEZ

x

x

x

x

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

TPV 143

Direktiva 91/226/EEZ

x

x

x

x

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

Direktiva 92/21/EEZ

x

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

Direktiva 92/22/EEZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46.

Gume

TPV 146

Direktiva 92/23/EZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47.

Uređaji za ograničavanje

brzine

TPV 147

Direktiva 92/24/EZ

x

x

x

48.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod t. 44)

TPV 148

Direktiva 97/27/EZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

TPV 149

Direktiva 92/114/EEZ

x

x

x

50.

Sastavnice vučne spojnice

TPV 150

Direktiva 94/20/EEZ

x(3)

x (3)

x (3)

x (3)

x (3)

x (3)

x

x

x

x

51.

Zapaljivost

TPV 151

Direktiva 95/28/EEZ

x

52.

Autobusi

TPV 152

Direktiva 2001/85/EZ

x

x

53.

Prednji sudar

TPV 153

96/79/EZ

x(6)

54.

Bočni sudar

TPV 154

Direktiva 96/27/EZ

x(11)

x (11)

55.

(prazno)

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

TPV 156

Direktiva 98/91/EZ

x (4)

x(4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

TPV 157

Direktiva 2000/40/EZ

x

x

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

Direktiva 2003/102/EZ

x(6)

x (6) (7)

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

Direktiva 2005/64/EEZ

x

x

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

Direktiva 2005/66/EEZ

x

x

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

Direktiva 2006/40/EZ

x

x (8)

(x) Propis se primjenjuje (pogledati propis za pojedinosti).

(1) Vozila te kategorije moraju biti opremljena odgovarajućom napravom za odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

(2) Vozila te kategorije moraju biti opremljena odgovarajućom napravom za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla.

(3) Zahtjevi Pravilnika TPV 150 se primjenjuju samo za vozila s vučnom spojnicom.

(4) Zahtjevi Pravilnika TPV 156 se primjenjuju samo u slučaju kad proizvođač podnese zahtjev za homologaciju tipa vozila predviđena za prijevoz opasnih tvari.

(5) U slučaju vozila na ukapljeni naftni plin ili prirodni plin, do donošenja odgovarajućih izmjene i dopuna Pravilnika TPV 103 koje se odnose na spremnike za ukapljeni naftni plin i prirodni plin, potrebna je homologacija vozila prema UNECE Pravilniku br. 67, s uključenim 01 nizom izmjena i dopuna ili UNECE Pravilniku br. 110.

(6) Najveća tehnički dopuštena ukupna masa ne prelazi 2,5 tona.

(7) Izvedena iz vozila kategorije M1

(8) Samo za vozila kategorije N1, razreda I kako je opisano u prvoj tablici u točki 5.3.1.4 Priloga I. Pravilnika TPV 102.

(9) Za vozila referentne mase koja ne prelazi 2 610 kg. Na zahtjev proizvođača može se primijeniti za vozila referentne mase koja ne prelazi 2 840 kg.

(10) Za vozila referentne mase koja prelazi 2 610 kg i za koja nije iskorištena mogućnost iz napomene (9).

(11) Primjenjuje se samo za vozila kod kojih se ‘referentna točka sjedala’ (R točka) najnižega sjedala ne nalazi više od 700 mm iznad razine tla. R točka je definirana u Pravilniku TPV 132.

DODATAK

Popis propisa za homologaciju vozila kategorije M1 proizvedenih u malim serijama u skladu s člankom 23.

Redni

broj

Predmet homologacije

Oznaka Pravilnika

Oznaka Direktive ili Uredbe (EZ)

M1

1.

Razina buke

TPV 101

Direktiva 70/157/EEZ

A

2.a

Emisije, s iznimkom cijeloga sklopa zahtjeva koji se odnose na ugrađene sustave ugrađene dijagnostike (OBD-ove)

TPV 102

Direktiva 70/220/EEZ

A

2.

Emisije (Euro 5 i 6), s iznimkom cijeloga sklopa zahtjeva koji se odnose na ugrađene sustave ugrađene dijagnostike (OBD-ove) i dostupnost informacija

TPV 102

Uredba (EZ) br. 715/2007

A

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

Direktiva 70/221/EEZ

B

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

Direktiva 70/222/EEZ

B

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

Direktiva 70/311/EEZ

C

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

Direktiva 70/387/EEZ

C

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

Direktiva 70/388/EEZ

B

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

Direktiva 2003/97/EZ

X (2)

B (4)

9.

Kočenje

TPV 109

Direktiva 71/320/EEZ

A

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

Direktiva 72/245/EEZ

A (1)

C (3)

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

Direktiva 72/306/EEZ

A

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

Direktiva 74/60/EEZ

C

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

Direktiva 74/61/EEZ

A

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

Direktiva 74/297/EEZ

C

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

Direktiva 74/408/EEZ

C

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

Direktiva 74/483/EEZ

C

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

Direktiva 75/443/EEZ

B

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

Direktiva 76/114/EEZ

B

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

Direktiva 76/115/EEZ

B

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

Direktiva 76/756/EEZ

B

21.

Katadiopteri

TPV 121

Direktiva 76/757/EEZ

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

Direktiva 76/758/EEZ

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

Direktiva 76/759/EEZ

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

Direktiva 76/760/EEZ

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

Direktiva 76/761/EEZ

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

Direktiva 76/762/EEZ

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

Direktiva 77/389/EEZ

B

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

Direktiva 77/538/EEZ

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

Direktiva 77/539EEZ

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

Direktiva 77/540/EEZ

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

Direktiva 77/541/EEZ

A (2)

B (4)

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 132

Direktiva 77/649/EEZ

A

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

Direktiva 78/316/EEZ

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

Direktiva 78/317/EEZ

C

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

Direktiva 78/318/EEZ

C

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

Direktiva 2001/56/EZ

C

37.

Blatobrani

TPV 137

Direktiva 78/549/EEZ

B

39.

Emisija CO /potrošnja goriva

TPV 139

Direktiva 80/1268/EEZ

A

40.

Snaga motora

TPV 140

Direktiva 80/1269/EEZ

C

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila, s iznimkom kompleta zahtjeva koji se odnose na sustave ugrađene dijagnostike (OBD-ove)

TPV 141

Direktiva 2005/55/EEZ

A

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

Direktiva 92/21/EEZ

C

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

Direktiva 92/22/EEZ

X (2)

B (4)

46.

Gume

TPV 146

Direktiva 92/23/EZ

X (2)

B (4)

50.

Vučne spojnice

TPV 150

Direktiva 94/20/EEZ

X (2)

A (4)

53.

Prednji sudar

TPV 153

Direktiva 96/79/EZ

N/A

54.

Bočni sudar

TPV 154

Direktiva 92/21/EEZ

N/A

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

Direktiva 2003/102/EZ

N/A

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

Direktiva 2005/64/EEZ

N/A (5)

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

Direktiva 2005/66/EEZ

X (2)

A(4)

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

Direktiva 2006/40/EZ

X (2)

B (3)

(1) Elektronički podsklop.

(2) Sastavni dio.

(3) Vozilo.

(4) Odredbe za ugradbu.

(5) Međutim, primjenjuje se ograničenje iz Priloga V. toga pravilnika.

Tumač:

X Certifikat o EU homologaciji mora se izdati; mora se osigurati sukladnost proizvodnje.

A: Dopuštena su samo odstupanja koja su navedena u propisu. Ne zahtijevaju se certifikat o homologaciji i homologacijska oznaka. Izvještaj o ispitivanju mora izraditi prijavljena tehnička služba

B: Tehnički zahtjevi propisa moraju biti ispunjeni. Ispitivanja navedena u propisu moraju ce provesti u cijelosti; uz suglasnost tijela za homologaciju može ih provesti sam proizvođač; proizvođaču se može dopustiti izdavanje izvještaja o ispitivanju; certifikat o homologaciji ne treba izdati niti se zahtijeva homologacija.

C: Proizvođač mora na prihvatljiv način dokazati tijelu za homologaciju da su ispunjeni bitni zahtjevi propisa

N/A Taj se propis ne primjenjuje (nema zahtjeva).

II. DIO

Popis UNECE pravilnika koji se priznaju kao alternativa za propise iz Dijela I.

Kad se upućuje na posebni propis u tablici u Dijelu I., homologacija izdana na temelju sljedećih UNECE pravilnika, koje je Zajednica prihvatila kao ugovorna stranka ‘prerađenog Sporazuma iz 1958.’ Gospodarske komisije UN-a za Europu na temelju Odluke Vijeća 97/836/EZ[2]1 ili kasnijih odluka Vijeća kako je navedeno u članku 3. stavku 3. te Odluke mora se priznati kao istovrijedna EU homologaciji dodijeljenoj u skladu s posebnom direktivom ili uredbom.

Za svaku daljnju izmjenu i dopunu niže navedenih UNECE pravilnika[3]2 mora se također smatrati da je istovrijedna, pridržavajući se odluke Vijeća iz članka 4. stavka 2. Odluke 97/836/EZ.

Br.

Predmet

Br. osnovnog UNECE Pravilnika br.

Niz izmjena i dopuna

1.(*)

Razina buke

51

02

Zamjenski ispušni sustavi za smanjenje buke

59

00

2.

Emisije

83

05

Zamjenski katalizatori

103

00

3.

Spremnici goriva

34

02

Spremnici goriva UNP

67

01

Spremnici goriva PP

110

00

Zaštita od stražnjeg podlijetanja

58

01

5.

Uređaj za upravljanje

79

01

6.

Brave i šarke vrata

11

01

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

28

00

8.

Uređaji za neizravno gledanje

46

02

9.

Kočenje

13

10

Kočenje

13H

00

Kočne obloge

90

01

10.

Elektromagnetske smetnje

10

02

11.

Dim iz Dieselovih motora

24

03

12.

Unutrašnja opremljenost

21

01

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe

18

03

Naprave za imobilizaciju vozila

116

00

Alarmni sustavi

97

116

01

00

14.

Ponašanje uređaja za upravljanje u slučaju sudara

12

03

15.

Čvrstoća sjedala

17

07

Čvrstoća sjedala (autobusi)

80

01

16.

Vanjske izbočine

26

03

17.

Brzinomjer

39

00

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

14

06

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

48

03

21.

Katadiopteri

3

02

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla

7

02

Svjetla za vožnju po danu

87

00

Bočna svjetla za označivanje

91

00

23.

Pokazivači smjera

6

01

24.

Svjetlo stražnje registarske

pločice

4

00

25.

Glavna svjetla (R2 i HS1)

1

02

Glavna svjetla (SB)

5

02

Glavna svjetla

(H1,H2,H3,HB3,HB4,H7 i/ili H8, H9,HIR1,HIR2,i/ili H11)

8

05

Glavna svjetla (H4)

20

03

Glavna svjetla (HSB)

31

02

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima

37

03

Glavna svjetla sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu

98

00

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima

99

00

Glavna svjetla (asimetrični svjetlosni snop)

112

00

Glavna svjetla (namjestivi sustavi prednjeg osvjetljavanja)

123

00

26.

Prednja svjetla za maglu

19

02

28.

Stražnja svjetla za maglu

38

00

29.

Svjetla za vožnju unatrag

23

00

30.

Parkirna svjetla

77

00

31.

Sigurnosni pojasi i sustavi za držanje

16

04

Sigurnosni držači za djecu

44

04

32.

Vozačevo vidno polje

125

00

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

121

00

36.

Sustavi grijanja

122

00

38.

Nasloni za glavu (kombinirani sa sjedalima)

17

07

Nasloni za glavu

25

04

39.

CO2 emisije – potrošnja goriva

101

00

40.

Snaga motora

85

00

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

49

04

42.

Bočna zaštita

73

00

45.

Sigurnosna stakla

43

00

46.

Gume za osobna vozila i

njihove prikolice

30

02

Gume za gospodarska vozila i njihove prikolice

54

00

Zamjenski kotači/gume za privremenu upotrebu

64

01

Buka od kotrljanja

117

01

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

89

00

50.

Vučne spojnice

55

01

Naprave za spajanje vozila

102

00

51.

Zapaljivost

118

00

52.

Autobusi

107

02

Čvrstoća strukture (autobusi

66

00

53.

Prednji sudar

94

01

54.

Bočni sudar

95

02

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

105

04

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

93

00

Kad posebni propis sadrži zahtjeve za ugradbu, oni se također primjenjuju za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice homologirane u skladu s UNECE pravilnicima.

(*) Obrojčivanje stavka u ovoj tablici upućuje na obrojčivanje iz tablice u Dijelu I.

PRILOG V.

POSTUPCI ZA HOMOLOGACIJU VOZILA

1. U slučaju zahtjeva za homologaciju vozila kao cjeline tijelo za homologaciju mora:

(a) provjeriti jesu li sve homologacije prema posebnim pravilnicima u skladu sa svim vrijedećim zahtjevima odgovarajućih posebnih pravilnika;

(b) na podlozi dostavljene dokumentacije, provjeriti jesu li obilježja vozila s podacima, sadržani u l. dijelu opisnog dokumenta vozila, navedeni u opisnoj dokumentaciji i/ili certifikatima o homologaciji prema odgovarajućim posebnim pravilnicima; kad neki podatak iz l. dijela opisnog dokumenta nije uključen u opisnoj dokumentaciji nekih od posebnih pravilnika, treba provjeriti jesu li odgovarajući dio ili značajka usklađeni s podacima iz opisne mape vozila;

(c) na izabranom uzorku vozila tipa, za koji je zatražena homologacija, provesti ili organizirati provođenje pregleda dijelova ili sustava radi provjere je li vozilo (jesu li vozila) izrađeno (izrađena) u skladu s odgovarajućim podacima u vjerodostojnoj opisnoj dokumentaciji za svaku od homologacija na osnovi posebnih pravilnika;

(d) provesti ili organizirati provođenje provjere ugradbe zasebnih tehničkih jedinica, kad je to potrebno:

(e) provesti ili organizirati provođenje potrebnih provjera prisutnosti uređaja predviđenih u bilješkama (1) i (2) l. dijela Prilog lV., kad je to potrebno:

2. Broj pregledanih vozila za potrebe točke (c) prvoga stavka mora omogućiti odgovarajuću provjeru različitih kombinacija za homologaciju, u skladu sa sljedećim kriterijima:

Kategorija vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

o1

O2

O3

O4

Kriteriji

Motor

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Mjenjač

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Broj osovina

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost)

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Upravljane osovine (broj, položaj)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oblik nadogradnje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Broj vrata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Strana vožnje

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Broj sjedala

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Razina opremljenosti

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

3. U slučaju kad ne postoje certifikati o homologaciji za neki od posebnih pravilnika, tijelo za homologaciju mora:

(a) organizirati potrebna ispitivanja i provjere koje se zahtijevaju u svakom od odgovarajućih propisa;

(b) provjeriti je li vozilo sukladno s pojedinačnim podacima u opisnoj mapi vozila i zadovoljava li tehničke zahtjeve svakog od odgovarajućih propisa;

(c) provesti ili organizirati provođenje odgovarajućih provjera ugradbe zasebnih tehničkih jedinica, kad je to potrebno:

(d) provesti ili organizirati provođenje potrebnih provjera prisutnosti uređaja predviđenih u bilješkama (1) i (2) l. dijela Prilog lV., kad je to potrebno.

DODATAK 1.

Norme koje moraju zadovoljavati subjekti iz članka 37.

1. Aktivnosti koje se odnose na homologaciju tipa, a koje se moraju provesti u skladu s propisima iz popisa u Prilogu IV. ovoga Pravilnika:

1.1 Kategorija A (ispitivanja provedena na vlastitoj opremi):

EN ISO/IEC 17025: 2005 o općim zahtjevima za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Tehnička služba imenovana za aktivnosti kategorije A može provoditi ili nadzirati ispitivanjima u skladu s propisima za koja imenovana, na proizvođačevoj opremi ili treće strane.

1.2 Kategorija A (nadziranje ispitivanja koja se provode na proizvođačevoj opremi ili treće strane:

EN ISO/IEC 17020: 2004 o općim zahtjevima za djelovanje različitih tipova tijela koja provode preglede.

Prije provođenja ispitivanja ili nadzora nad ispitivanjima na proizvođačevoj opremi ili treće strane, tehnička služba mora provjeriti da ta ispitna oprema i mjerni uređaji zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve norme iz točke 1.1.

2. Aktivnosti koje se odnose na sukladnost proizvodnje:

2.1 Kategorija C (postupak za početnu ocjenu i nadzorne preglede proizvođačevoga sustava upravljanja kvalitetom)

EN 45012: 1998 o općim zahtjevima za tijela koja provode ocjenjivanje i certifikaciju/upisivanje sustava upravljanja kvalitetom.

2.2 Kategorija D (pregled ili ispitivanje uzoraka proizvoda ili njihov nadzor)

EN ISO/IEC 17020: 2004 o općim zahtjevima za djelovanje različitih tipova tijela koja provode pregled.

DODATAK 2.

Postupak za ocjenjivanje tehničkih služba

1. SVRHA OVOGA DODATKA

1.1 Ovaj Dodatak propisuje uvjete u skladu s kojima mjerodavno tijelo iz članka 42.#clanak42 ovoga Pravilnika mora provoditi ocjenu tehničkih služba.

1.2 Ti se zahtjevi uz nužne promjene moraju primjenjivati na sve tehničke službe, bez obzira na njihov pravni status (neovisna organizacija, proizvođač ili tijelo za homologaciju koje djeluje kao tehnička služba).

2. Načela ocjenjivanja

Ocjenjivanje se temelji na više načela:

– neovisnost, koja je osnova za nepristranosti i objektivnosti zaključaka,

– pristup koji se temelji na dokazima i tako jamči pouzdane i ponovljive zaključke.

Neovisni ocjenjivači moraju pokazati povjerenje i principijelnost te moraju poštivati povjerljivost i diskreciju. O svojim nalazima i zaključcima. Oni moraju izvještavati istinito i točno o nalazima i zaključcima.

3. POTREBNA OSPOSOBLJENOST NEOVISNIH OCJENJIVAČA

3.1 Ocjene mogu provoditi samo neovisni ocjenjivači koji posjeduju tehničko i upravno znanje potrebno za takvu svrhu.

3.12 Neovisni ocjenjivači moraju biti obučeni osposobljeni posebno za poslove ocjenjivanja. K tomu Osim toga, oni moraju posebno poznavati tehničko područje u kojem tehnička služba provodi svoje aktivnosti.

3.3 Bez obzira na odredbe u točkama 3.1 i 3.2, ocjenu iz stavak 4. članka 42. stavak 4. moraju provoditi auditori ocjenjivači koji su neovisni o aktivnostima za koje se ocjena provodi.

4. ZAHTJEV ZA IMENOVANJE

4.1 Pravovaljano ovlašteni predstavnik tehničke službe koja podnosi zahtjev, mora podnijeti službeni zahtjev mjerodavnom tijelu koji sadrži sljedeće podatke:

(a) opće značajke tehničke službe, uključujući gospodarski subjekt, ime, adresu, pravni status i ljuske i tehničke resurse;

(b) opće podatke o tehničkoj službi, npr. njezine djelatnosti, njezin položaj u većem gospodarskom subjektu, ako postoji, i adrese svih njezinih fizičkih lokacija koje su obuhvaćene imenovanjem;

(c) suglasnost, da će tehnička služba ispunjavati zahtjeve za imenovanje i druge obveze kako su određene u odgovarajućim direktivama;

(d) opis troškova/usluga za ocjenu sukladnosti koje tehnička služba izvodi u okviru odgovarajućih propisa i popis propisa za koje je tehnička služba zatražila imenovanje, uključujući po potrebi ograničenja mogućnosti;

(e) primjerak (presliku) priručnika o kvaliteti tehničke službe.

4.2 Mjerodavno tijelo mora proučiti podatke koje mu je dostavila tehnička služba s obzirom na njihovu prikladnost.

5. PREGLED RESURSA

Mjerodavno tijelo mora analizirati svoju sposobnost za provođenje ocjene tehničke službe, posebno u smislu svoje vlastite politike, osposobljenosti i raspoloživosti odgovarajućih ocjenitelja i stručnjaka specijalista.

6. PODUGOVARANJE OCJENJIVANJA

6.1 Mjerodavno tijelo može za dijelove ocjene sklopiti podugovor s drugim tijelom za imenovanje ili zatražiti pomoć od tehničkih stručnjaka specijaliste drugih mjerodavnih tijela. Tehnička služba koja je podnijela zahtjev mora dati suglasnost za podugovarače i stručnjake specijaliste.

6.2 Mjerodavno tijelo mora uzeti u obzir certifikate o akreditaciji s odgovarajućim područjem radi provođenja cjelovite ocjene tehničke službe.

7. PRIPREMA ZA OCJENU

7.1 Mjerodavno tijelo mora službeno imenovati ocjenitelje. Prethodno mora utvrditi da odgovara stručno znanje potrebno u svakoj ocjeni. Posebno, ocjeniteljski tim kao cjelina mora imati:

(a) odgovarajuće znanje iz posebnoga područja za kaje je zaraženo imenovanje, i

(b) dostatno razumijevanje za pouzdanu ocjenu osposobljenosti tehničke službe za djelovanje u njezinom području imenovanja.

7.2 Mjerodavno tijelo mora jasno odrediti zadatak ocjeniteljskoga tima. Zadatak je ocjeniteljskoga tima je pregledati dokumente preuzete od tehničke službe koja je podnijela zahtjev i na licu mjesta provesti ocjenu.

7.3 Mjerodavno tijelo mora zajedno s tehničkom službom i imenovanim ocjeniteljskim timom dogovoriti datum i program ocjene. Međutim, mjerodavno tijelo je dalje odgovorno poštiva datum koji je u skladu s planiranim nadzorom i ponovnom ocjenom.

7.4 Mjerodavno tijelo mora osigurati da ocjeniteljski tim raspolaže s odgovarajućim dokumentima s kriterijima, dokumentacijom o prijašnjim ocjenama i odgovarajućim dokumentima i spisima tehničke službe.

8. Ocjena na licu mjesta provesti

Ocjeniteljski tim mora provesti ocjenu tehničke službe u prostorijama tehničke službe u kojima se obavlja jedna ili više bitnih aktivnosti i, kad je bitno, mora izvršiti preglede na drugim odabranim mjestima djelovanja tehničke službe.

9. ANALIZA REZULTATA I IZVJEŠTAJ O OCJENI

9.1. Ocjeniteljski tim mora analizirati sve podatke i dokaze sakupljene tijekom pregleda dokumenata i zapisa tijekom ocjene na licu mjesta provesti. Ta analiza mora biti dostatna da omogući ocjeniteljskom timu određivanje stupnja osposobljenosti i sukladnosti tehničke službe u odnosu na zahtjeve za imenovanje.

9.2. Postupci mjerodavnoga tijela pri izradi izvještaja moraju osigurati ispunjavanje sljedećih zahtjeva.

9.2.1. Prije napuštanja mjesta, ocjeniteljski tim mora održati sastanak s tehničke službe. Na tom sastanku, ocjeniteljski tim mora podnijeti pismeni ili usmeni izvještaj o rezultatima svoje analize. Tehničkoj službi mora se omogućiti da postavlja pitanje u svezi rezultata, uključujući tu, po potrebi, nesukladnosti i na čemu se one temelje.

9.2.2. Pismeni izvještaj o rezultatima ocjene mora se odmah staviti na uvid tehničkoj službi. Taj izvještaj o rezultatima ocjene mora sadržavati zapažanja o osposobljenosti i sukladnosti i mora navoditi nesukladnosti, ako ih ima, koje treba otkloniti kako bi se zadovoljili svi zahtjevi za imenovanje.

9.2.3. Od tehničke službe mora se zatražiti da se očituje na izvještaj o ocjeni i da opiše popravne radnje koje je poduzela ili namjerava poduzeti u točno određenom roku kako bi se otklonile sve uočene nesukladnosti.

9.3. Mjerodavno tijelo mora analizirati odgovore tehničke služe o načinu otklanjanja nesukladnosti radi provjere da li se popravne radnje čine dostatnim i učinkovitim. Ako se smatra da odgovori tehničke službe ne izgledaju dostatnim, moraju se zatražiti dodatna podaci. Osim toga, mogu se zahtijevati dokazi o učinkovitosti primjene poduzetih poravnih radnja, ili se može provesti dodatna ocjena radi provjere učinkovitosti primjene popravnih radnja.

9.4. Izvještaj o ocjeni mora uključivati najmanje sljedeće elemente:

a) jedinstvenu identifikaciju tehničke služe;

b) datum (datume) ocjene na licu mjesta;

c) ime (imena) ocjenitelja i/ili eksperata koji su sudjelovali u ocjeni;

d) jedinstvenu identifikaciju svih ocjenjivanih mjesta;

e) predloženo područje koje je ocijenjeno za imenovanje;

f) izjava o prikladnosti unutarnje organizacije i postupcima koje je tehničke služba prihvatila kao dokaz o povjerenju u njezinu osposobljenost, koja se temelji na njezinom ispunjavanju zahtjeva za imenovanje;

g) podatke o načinu otklanjanja svih nesukladnosti;

h) prijedlog da li će se podnositelj zahtjeva imenovati ili potvrditi kao tehničke služba i, u potvrdnom slučaju, i područje na koje se odnosi imenovanje.

10. DODJELJIVANJE/POTVRĐIVANJE IMENOVANJA

10.1 Tijelo za homologaciju mora bez nepotrebnog odlaganja odlučiti o tome da li će dodijeliti, potvrditi ili proširiti imenovanje na temelju izvještaja ili više izvještaja i drugih odgovarajućih podataka.

10.2 Tijelo za homologaciju mora dostaviti certifikat tehničkoj službi. Taj certifikat mora sadržavati sljedeće podatke:

(a) identitet i logotip tijela za homologaciju;

(b) jednoznačni identitet imenovane tehničke službe;

(c) datum početka valjanosti odobrenja imenovanja i datum isteka valjanosti;

(d) kratki opis ili pozivanje na područje imenovanja (odgovarajući propisi ili njihovi dijelovi);

(e) izjavu o sukladnosti i pozivanje na ovaj pravilnik.

11. PONOVNA OCJENA I NADZOR

11.1 Ponovna ocjena slična je početnoj ocjeni, osim što se mora uzeti u obzir iskustvo dobiveno tijekom prijašnjih ocjena. Ocjene na licu mjesta u okviru nadzora nisu tako detaljne kao ponovna ocjena.

11.2 Mjerodavno tijelo mora izraditi program ponovne ocjene i nadzora svake imenovane tehničke službe tako da uzorci koji predstavljaju područje imenovanja redovito ocjenjuju.

Razdoblje između dvije ocjene na licu mjesta, bez obzira radi li se o ponovnoj ocjeni ili nadzoru, ovisi o dokazanoj stabilnosti koju tehnička služba dosegne.

11.3 Kad se tijekom nadzora ili ponovnih ocjena utvrde nesukladnosti, mjerodavno tijelo mora odrediti točne rokove za provođenje popravnih radnji.

11.4 Kad popravne radnje ili mjere za poboljšanje nisu provedene dogovorenom roku ili se ne smatraju zadovoljavajućim, mjerodavno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere poput provođenja nove ocjene, odlaganja ili povlačenja imenovanja za jednu ili više aktivnosti za koje je tehnička služba bila imenovana.

11.5 Kad mjerodavno tijelo odluči odložiti ili povući imenovanje tehničke službe, o tom je mora obavijestiti preporučenim pismom. U takvom slučaju, mjerodavno tijelo mora donijeti sve potrebne mjere da se osigura kontinuitet aktivnosti koje je tehnička služba već poduzela.

12. REGISTAR IMENOVANIH TEHNIČNIH SLUŽBA

12.1 Mjerodavno tijelo mora voditi registar tehničkih služba radi dokazivanja da su zahtjevi za imenovanje, uključujući i za osposobljenost, bili učinkovito ispunjeni.

12.2 Mjerodavno tijelo mora čuvati na sigurnom registar tehničkih služba da se osigura tajnost.

12.3 Registar tehničkih služba mora uključivati najmanje:

(a) odgovarajuću prepisku;

(b) zapise i izvještaje o ocjenama;

(c) preslike potvrda o imenovanju.

PRILOG VI.

OBRASCI CERTIFIKATA O HOMOLOGACIJI VOZILA

Obrazac A

(upotrebljava se za homologaciju vozila)

(najveći format: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFIKAT O EU HOMOLOGACIJI VOZILA

Naziv tijela za homolgaciju

Izjava o: za tip:

– izmjeni/dopuni EU homologacije (1) – dovršenog vozila (1)

– obijanju homologacije (1) – nepotpunog vozila (1)

– povlačenju homologacije (1) – vozila s potpunim i nepotpunim inačicama (1)

– vozila s dovršenim i nepotpunim inačicama (1)

s obzirom na Direktivu 2007/46/EZ s uključenim izmjenama i dopunama zaključno s Direktivom …/…/EZ/Uredbom (EZ) …/….(1)

Broj homologacije:

Razlog za izmjenu/dopunu:

DIO I.

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovački naziv(nazivi) (2):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu:

0.3.1 Mjesto te oznake:

0.4 Kategorija vozila (3):

0.4.1 Razredba (razredbe) sukladno opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5 Naziv i adresa proizvođača potpunog vozila:

Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila:

Naziv i adresa proizvođača posljednje faze nepotpunog vozila:

Naziv i adresa proizvođača dovršenog vozila:

0.8 Adresa(adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv i adresa proizvođačevog predstavnika (ako postoji):

DIO II.

Ja niže potpisani ovim potvrđujem točnost proizvođačevih podataka u priloženom opisnom dokumentu za gore opisano (opisana) vozilo (vozila) (uzorak (uzorci) koji (koje) je tijelo za homologaciju izabralo i koji (koje) je proizvođač dostavio kao prototip (prototipove) za taj tip vozila) i da se priloženi rezultati ispitivanja odnose na taj tip vozila.

1. Za potpuna i dovršena vozila/inačice (1)

Tip vozila zadovoljava/ne zadovoljava(1) tehničke zahtjeve svih odgovarajućih regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu lV. i Prilogu Xl.(1)(4) Direktive 2007/46/EZ.

2. Za nepotpuna vozila/inačice(1)

Tip vozila zadovoljava/ne zadovoljava(1) tehničke zahtjeve regulatornih akata u popisu u tablici na stranici 2.

3. Homologacija dodijeljena/odbijena/povučena(1)

4. Homologacija dodijeljena na osnovi članka 20. Direktive 2007/46/EZ i njezina valjanost je tako ograničena do dd/mm/gg.

................................

(Mjesto) Potpis) (Datum)

Prilozi: Opisni dokument

Rezultati ispitivanja (vidi Prilog VIII.)

Ime (imena) i uzorak potpisa osobe ovlaštene (imena i uzorci potpisa osoba ovlaštenih) za potpisivanje potvrda o sukladnosti i njezin (njihov) položaj u poduzeću.

NAPOMENA: Ako se ovaj obrazac upotrebljava za homologaciju prema člancima 20, 22 ili 23 Direktive 2007/46/EZ (članka 21.#clanak21, 23.#clanak23 ili 24.#clanak24 ovoga Pravilnika), ne smije imati zaglavlje ‘Certifikat o EZ homologaciji vozila’, osim:

– u slučaju koji je naveden u članku 20. Direktive 2007/46/EZ (članka 21.#clanak21 ovoga Pravilnika) kad Komisija odobri državi članici da dodijeli homologaciju u skladu s tom Direktivom i

– u slučaju homologacije vozila kategorije M1 u skladu s postupkom propisanim u članku 22. Direktive 2007/46/EZ (članka 23.#clanak23 ovoga Pravilnika).

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Ako nije raspoloživo u vrijeme dodjeljivanja homologacije, ta se stavka može popunit kasnije kad se vozilo stavi na tržište.

(3) Prema definiciji u Dijelu A. Prilog II.

(4) Vidi str. 2.

CERTIFIKAT O EU HOMOLOGACIJI VOZILA

Stranica 2.

Ova se homologacija za dovršena i nepotpuna vozila, njihove inačice ili verzije bazira na niže navedenoj homologaciji (navedenim homologacijama) za nepotpuna vozila:

1. stupanj: Proizvođač osnovnog vozila:

Broj homologacije:

Datum:

Vrijedi za inačice i verzije:

2. stupanj: Proizvođač osnovnog vozila:

Broj homologacije:

Datum:

Vrijedi za inačice i verzije:

3. stupanj: Proizvođač osnovnog vozila:

Broj homologacije:

Datum:

Vrijedi za inačice i verzije (po potrebi):

U slučaju kad homologacija uključuje jednu ili više nepotpunih inačica i verzije (po potrebi), treba popisati one inačice koje su dovršene ili potpune.

Dovršene/potpune inačice:

Popis zahtjeva koji su primijenjeni za homologaciju nepotpunog tipa vozila, inačice ili verzije (po potrebi, uzimajući u obzir područje primjene i zadnju izmjenu ili dopunu niže popisanih propisa).

Stavka

Predmet

Oznaka propisa

Zadnja izmjena

Vrijedi za inačicu ili, po potrebi, za verziju

(Navesti u popisu samo za predmete za koje postoji EU homologacija)

U slučaju vozila za posebnu namjenu, odobreni izuzeci ili posebne odredbe koje se primjenjuju sukladno Prilogu Xl. i izuzeci odobreni sukladno članku 20:

Oznaka propisa

Stavka

Vrsta homologacije i priroda izuzeća

Vrijedi za inačicu ili, po potrebi, za verziju

DODATAK

Popis propisa koje zadovoljava tip vozila

(treba popuniti samo u slučaju homologacije tipa u skladu s člankom 6. stavak 3.)

Predmet

Pozivanje na propis (1)

Važi za izvedbe

Pravilnik

Direktiva ili Uredba EZ

osnovni

izmijenjeni

osnovni

izmijenjena

1

2

3

4

5

6

7

1.

Razina buke

TPV 101

Direktiva 70/157/EEZ

2.

2. Emisije

TPV 102

Direktiva 70/220/EEZ

2a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila /dostupnost informacija

TPV 102

Uredba (EZ) br. 715/2007

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

Direktiva 70/221/EEZ

4.

Prostor stražnje registarske pločice

TPV 104

Direktiva 70/222/EEZ

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

Direktiva 70/311/EEZ

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

Direktiva 70/387/EEZ

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

Direktiva 70/388/EEZ

8.

Stražnja vidljivost

TPV 108

Direktiva 71/127/EEZ

8a

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

Direktiva 2003/97/EZ

9.

Kočenje

TPV 109

Direktiva 71/320/EEZ

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

Direktiva 72/245/EEZ

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

Direktiva 72/306/EEZ

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

Direktiva 74/60/EEZ

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

Direktiva 74/61/EEZ

14.

14. Zaštita vozača od upravljač. mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

Direktiva 74/297/EEZ

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

Direktiva 74/408/EEZ

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

Direktiva 74/483/EEZ

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

Direktiva 75/443/EEZ

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

Direktiva 76/114/EEZ

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

Direktiva 76/115/EEZ

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

Direktiva 76/756/EEZ

21.

Katadiopteri

TPV 121

Direktiva 76/757/EEZ

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 121

Direktiva 76/757/EEZ

23.

Pokazivači smjera

TPV 122

Direktiva 76/758/EEZ

24.

Svjetlo stražnje registarske pločice

TPV 123

Direktiva 76/759/EEZ

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 124

Direktiva 76/760/EEZ

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 125

Direktiva 76/761/EEZ

27.

Vučne kuke

TPV 126

Direktiva 76/762/EEZ

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 127

Direktiva 77/389/EEZ

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 128

Direktiva 77/538/EEZ

30.

Parkirna svjetla

TPV 129

Direktiva 77/539/EEZ

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 130

Direktiva 77/540/EEZ

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 131

Direktiva 77/541/EEZ

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 132

Direktiva 77/649/EEZ

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 133

Direktiva 78/316/EEZ

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 134

Direktiva 78/317/EEZ

36.

Sustavi grijanja

TPV 135

Direktiva 78/318/EEZ

37.

Blatobrani

TPV 136

Direktiva 2001/56/EZ

38.

Nasloni za glavu

TPV 137

Direktiva 78/549/EEZ

39.

Emisija CO2 /potrošnja goriva

TPV 138

Direktiva 78/932/EEZ

40.

Snaga motora

TPV 139

Direktiva 80/1268/EEZ

41.

Emisija iz Dieselovih motora

TPV 140

Direktiva 80/1269/EEZ

42.

Bočna zaštita

TPV 141

Direktiva 2005/55/ES

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

TPV 142

Direktiva 89/297/EEZ

44.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 143

Direktiva 91/226/EEZ

1

2

3

4

5

6

7

45.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

Direktiva 92/21/EEZ

46.

Sigurnosna stakla

TPV 145

Direktiva 92/22/EEZ

47.

Gume

TPV 146

Direktiva 92/23/EEZ

48.

Uređaji za ograničavanje brzine

TPV 147

Direktiva 92/24/EEZ

49.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod t. 44)

TPV 148

Direktiva 97/27/ES

50.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

TPV 149

Direktiva 92/114/EEZ

51.

Vučne spojnice

TPV 150

Direktiva 94/20/EZ

52.

Zapaljivost

TPV 151

Direktiva 95/28/EZ

53.

Autobusi

TPV 152

Direktiva 2001/85/EZ

54.

Prednji sudar

TPV 153

Direktiva 96/79/EZ

55.

Bočni sudar

TPV 154

Direktiva 96/27/EZ

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

TPV 156

Direktiva 98/91/EZ

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

TPV 157

Direktiva 2000/40/EZ

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

Direktiva 2003/102/EZ

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

Direktiva 2005/64/EZ

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

Direktiva 2005/66/EZ

61.

Sustavi klimatizacije

TPV 161

Direktiva 2006/40/EZ

(1) Ili UNECE pravilnici za koje se smatra da su istvrijedni.

Obrazac B


Obrazac C


PRILOG VII.

SUSTAV BROJČANOG OZNAČIVANJA CERTIFIKATA O EU HOMOLOGACIJI (1)

1. Broj certifikata o EU homologaciji mora se sastojati od četiri dijela za homologaciju vozila kao cjeline i pet dijelova za homologaciju sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice, kao što je niže objašnjeno. U svi slučajevima, dijelovi moraju biti odvojeni znakom ‘*’.

1. dio: malo slovo ‘e’ iza kojeg se nalazi razlikovni broj države članice koja izdaje EU homologaciju tipa; razlikovni broj za Republiku Hrvatsku je 25, a razlikovni brojevi za države članice Europske unije su sljedeći:

1 Njemačka: ..................

11 Ujedinjena Kraljevina:...

24 Irska:...................

2 Francuska:..................

12 Austrija:..........................

26 Slovenija:.............

3 Italija:...........................

13 Luksemburg:...................

27 Slovačka:..............

4 Nizozemska:................

17 Finska:.............................

29 Estonija:...............

5 Švedska:.......................

18 Danska:...........................

32 Latvija:.................

6 Belgija:.........................

19 Rumunjska:.....................

34 Bugarska:.............

7 Mađarska:....................

20 Poljska:............................

36 Litva:....................

8 Češka Republika:........

21 Portugal:..........................

49 Cipar:...................

9 Španjolska:..................

23 Grčka:.............................

50 Malta:..................

2. dio: broj osnovne direktive ili uredbe

3. dio: broj direktive ili uredbe s najnovijim izmjenama i dopunama, uključujući provedbeni propis, koja je upotrijebljena za homologaciju tipa;

– U slučaju homologacija tipa vozila kao cjeline, to označava najnoviju direktivu ili uredbu kojom se mijenja (mijenjaju) neki članak (članci) Direktive 2007/46/EZ.

– U slučaju EU homologacija tipa vozila kao cjeline dodijeljenih u skladu s postupkom opisanim u članku 22. Direktive 2007/46/EZ (članku 23.#clanak23 ovoga Pravilnika) to označava najnoviju direktivu ili uredbu s najnovijim izmjenama i dopunama kojom se mijenja (mijenjaju) neki članak (članci) Direktive 2007/46/EZ, osim kad su se s velikim slovima KS zamijenila prva dva znaka (npr. 20).

– To označava najnoviju direktivu ili uredbu koja sadrži stvarne odredbe koje zadovoljava sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica.

– Kad direktiva ili uredba, uključujući provedbene propise, sadrži različite tehničke odredbe koje se primjenjuju od određenih datuma, u 3. dijelu treba dodati slovnobrojčani znak koja jasno pokazuje prema kojima je homologacija dodijeljena. Ako se to odnosi na različite kategorije vozila, znak se može odnositi na određenu kategoriju vozila.

4. dio: broj u nizu s četiri znamenke (po potrebi s ništicama na početku) za EU homologacije tipa vozila ili s četiri ili pet znamenka za homologaciju prema pojedinačnoj direktivi ili uredbi, za označivanje osnovnog broja homologacije tipa. Niz treba početi od 0001 za svaku osnovnu direktivu ili uredbu.

5. dio: broj u nizu s dvije znamenke (po potrebi s ništicama na početku) za označivanje izmjene ili dopune. Niz počinje od 00 za svaki osnovni broj homologacije.

2. U slučaju homologacije tipa za vozilo kao cjelinu, 2. dio mora se ispustiti.

U slučaju nacionalne homologacije tipa dodijeljene u skladu s člankom 23. Direktive 2007/46/EZ za vozila proizvedena u malim serijama, 3. dio mora se zamijeniti velikim slovima NKS.

3. Samo na propisanim pločicama proizvođača na vozilu, 5. dio mora se ispustiti.

4. Primjeri izgleda brojeva homologacije tipa

4.1 Primjer za treću homologaciju sustava (još bez izmjene/dopune) koja je izdana u Francuskoj prema:

(a) prema Direktivi 71/320/EEZ:

e2*71/320*2002/2078*00003*00

(a) prema Direktivi 2005/55/EZ:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 – za direktivu ili uredbu s dvije različite tehničke odredbe (vidi točku 3).

4.2. Primjer za drugu izmjenu ili dopunu četvrte homologacije vozila kao cjeline, koja je izdana u Ujedinjenoj Kraljevini:

e1*2007/2046*0004*02

4.3. Primjer za homologaciju tipa dodijeljenu za vozilo proizvedeno u malim serijama, koja je izdana u Luxembourgu prema članku 22.:

e13*KS07/46*0001*00

4.4. Primjer za nacionalnu homologaciju tipa dodijeljenu za vozila proizvedena u malim serijama, koja je izdana u Nizozemskoj prema članku 23.:

e13*NKS*0001*00

4.5. Primjer za broj homologacije tipa koji je utisnut na propisanoj pločici ili pločicama proizvođača vozila:

e13*2007/2046*0004.

5. Prilog VII. ne primjenjuje se za UNECE pravilnike iz popisa u Prilogu IV. Za homologacije koje su dodijeljene u skladu s UNECE pravilnicima mora se i dalje upotrebljavati odgovarajući sustav brojčanog označivanja predviđen u odgovarajućim pravilnicima.

(1) Sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice moraju se označivati u skladu s odredbama odgovarajućih propisa.

DODATAK

Oznaka EU homologacije tipa sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice

1. Oznaka certifikata o EU homologaciji tipa sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice mora se sastojati od:

1.1 pravokutnika oko malog slova ‘e’ iza kojeg se nalazi razlikovna broje države koja je dodijelila EU homologaciju tipa sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice; razlikovni broj za Republiku Hrvatsku je 25, a razlikovni brojevi za države članice Europske unije dani su u toki1. ovoga Priloga.

1.2 ‘broja osnovne direktive’, u blizini pravokutnika, koji se nalazi u 4. dijelu broja homologacije tipa, ispred kojeg se nalaze dvije znamenke koje prikazuju redoslijedni broj dodijeljen najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama odgovarajuće posebne direktive ili uredbe.

1.3 dodatnog jednog ili više simbola postavljenih iznad pravokutnika, koji omogućuju identifikaciju određenih značajka. Takvi dodatni podaci su specificirani u odgovarajućim posebnim propisima.

2. Oznaka homologacije tipa sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice treba se postaviti na zasebnu tehničku jedinicu ili sastavni dio tako da je neizbrisiva i jasno čitljiva.

3. Primjer oznake homologacije tipa sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice prikazan je u Dopuni.

DOPUNA DODATKU 1.

Primjer oznake homologacije tipa sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice

Tumačenje: gornja homologacija tipa izdana je u Belgiji pod brojem 0004.01 koji predstavlja redoslijedni broj koji pokazuje razinu tehničkih zahtjeva koje ispunjava takav sastavni dio. Redoslijedni broj je dodijeljen u skladu s odgovarajućom posebnom direktivom ili uredbom.

Napomena: Dodatni simboli nisu prikazani u ovom primjeru.’

PRILOG VIII.

REZULTATI ISPITIVANJA

(Treba ispuniti tijelo za homologaciju i priložiti certifikatu o EU homologaciji vozila tipa)

Iz podataka mora biti razvidno na koje se inačice i izvedbe odnose. Jedna izvedba može imati samo jedan rezultat. Međutim, dopuštena je kombinacija više rezultata za istu izvedbu kad se navede koji je najgori slučaj. U tom primjeru, treba u bilješci navesti da su za stavke označene sa znakom (*) navedeni samo najlošiji rezultati.

1. Rezultati mjerenja razine buke

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

Inačica/izvedba

Buka u vožnji (dB(A)/E):

Buka u mirovanju (dB(A)/E):

pri (min-1):

2. Rezultati mjerenja emisije ispušnih plinova

2.1 Emisije iz motornih vozila

Treba navesti propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

Gorivo (goviva) (1):..............(dizelsko gorivo, benzin, UNP, PP, kombinacija dvaju goriva: benzin/PP, etanol, itd.)

2.1.1 Ispitivanje tipa l. (2): emisije vozila pri ispitnom ciklusu nakon pokretanja hladnog motora

Inačica/izvedba

CO

HC

NOx

HC + NOx

Krute čestice

2.1.2 Ispitivanje tipa II. (2): podaci o emisijama potrebni za tehničke preglede vozila (EKO-ispitivanje)

Tip II., ispitivanje na praznom hodu:

Inačica/izvedba

CO %

Brzina vrtnje motora

Temperatura ulja u motoru

Tip II., ispitivanje na povišenoj brzini vrtnje:

Inačica/izvedba

CO %

Lambda vrijednost

Brzina vrtnje motora

Temperatura ulja u motoru

2.1.3 Rezultati ispitivanja tipa III.:

2.1.4 Rezultati ispitivanja tipa lV. (ispitivanje emisije isparavanjem): .........................................g/ispitivanje

2.1.5 Rezultati ispitivanja tipa V. na trajnost:

– tip trajnosti: 80 000 km/100 000 km/nije primjenjivo (3)

– faktor starenja DF: računano/određeno (3)

– specificirana vrijednost:

CO:…………………………...

HC:………………………..

NOx:………………………..

2.1.6 Rezultati ispitivanja tipa Vl. (emisija pri niskoj temperaturi okoline)

Inačica/izvedba

CO: g/km

HC: g/km

2.1.7 OBD: da/ne (3)

2.2 Emisije iz motora za uporabu u vozilima

Treba navesti propis s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljena za homologaciju. U slučaju nekog dva s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

Gorivo (goriva) (1):..............(dizelsko gorivo, benzin, UNP, PP, kombinacija dvaju goriva: benzin/PP, etanol, itd.)

2.2.1 Rezultati ESC ispitivanja (1)

CO:…………………………g/kWh

THC:……………………… g/kWh

NOx:……………………….. g/kWh

PT:………………………… g/kWh

2.2.2 Rezultati ESC ispitivanja (1)

Vrijednost zacrnjenja:…………m-1

2.2.3 Rezultati ETC ispitivanja (1)

CO:…………………………g/kWh

THC:……………………… g/kWh (4)

NMHC:…………………… g/kWh (4)

CH4:……………………….. g/kWh (4)

NOx:……………………….. g/kWh (4)

PT:………………………… g/kWh (4)

2.3 Dim iz dizelskih motora.

Treba navesti propis s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

2.3.1 Rezultati ispitivanja pri slobodnom ubrzavanju

Inačica/izvedba

Ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1)

Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu

Najveća brzina vrtnje motora

Temperatura ulja (min./max.)

3. Rezultati ispitivanja emisije CO2/potrošnje goriva (4)(2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju:

Inačica/izvedba

Masa emisije CO2 (vožnja u naselju) (g/km)

Masa emisije CO2 (izvan gradska vožnja) (g/km)

Masa emisije CO2 (kombinirana vožnja) (g/km)

Potrošnja goriva (vožnja u naselju) (l/100 km) (5)

Potrošnja goriva (izvan gradska vožnja) (l/100 km) (5)

Potrošnja goriva (kombinirana vožnja) (l/100 km) (5)

(1) Kad se primjenjuju ograničenja za gorivo, treba navesti ta ograničenja (npr. za prirodni plin tipa L ili tipa H).

(2) Ponoviti za benzin ili plinoviti gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za uporabu u nuždi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo plin.

(3) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(4) Kad je primjenjivo.

(5) Za vozila koja za gorivo upotrebljavaju PP, jedinicu ‘l/100 km’ treba zamijeniti s ‘m3/100 km’.

PRILOG IX.

EU POTVRDA O SUKLADNOSTI

Za potpuna/dovršena[4]1 vozila

I. DIO

(najveći format: A4 (210 x 297 mm), ili složeno na taj format)

Stranica 1.

Dole potpisani:

(ime i prezime)

s ovim potvrđujem da vozilo:

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

inačica (2[5]):

izvedba (2):

0.2.1 Trgovački naziv:

0.4 Kategorija vozila::

0.5 Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila:

Naziv i adresa proizvođača posljednje faze izrade vozila (1):

0.6 Mjesto i način postavljanja propisanih pločica:

Identifikacijska oznaka vozila:

Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji:

Na osnovi homologacija opisanoga (opisanih) tipa (tipova) vozila (1)

Osnovno vozilo:

Proizvođač:

Broj homologacije:

Datum:

2. stupanj: Proizvođač:

Broj EU homologacije:

Datum:

sukladno je u cijelosti potpunom/dovršenom (1) vozilu opisanom u

Broj EU homologacije:

Datum:

Vozilo se može za trajno registrirati bez dodatnih EU homologacija u državama članicama za vožnju po desnoj/lijevoj (1) strani i koje upotrebljavaju metričke/anglosaksonske([6]3) mjere za uređaj za mjerene brzine.

(Mjesto) (Datum)

(Potpis) (Položaj u poduzeću)

Prilozi (samo u slučaju višestupanjske homologacije): potvrda o sukladnosti za svaki stupanj.

Stranica 2.,,,,,,,,,

Za potpuna ili dovršena vozila kategorije M1

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim propisima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti se moraju provjeravati sukladno metodama danim u odgovarajućim propisima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim propisima.)

1. Broj osovina: i kotača:

2. Pogonske osovine:

3. Razmak između osovina: mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.1 Duljina:: mm

7.1 Širina:: mm

8. Visina: mm

11. Stražnji prepust:: mm

12.1 Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

14.3 Najveća tehnički dopuštena opterećenja osovina: 1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

16. Najveće tehnički dopušteno opterećenje krova: kg

17. Najveća masa prikolice: (s kočnicom):…………………….kg (bez kočnice): kg

18. Najveća masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora koja je postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga:……………………………….kW pri min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Prijenosni omjer pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ........ Osovina 2. .......... Osovina 3. ............... (za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija je najveća brzina veća od 300 km/h, treba navesti bitne značajke guma)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava kočenja:

37. Tip nadogradnje:

38. Boja vozila (1):

41. Raspored i broj vrata:

42.1 Broj i raspored sjedala:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

44. Najveća brzina: km/h

45. Razina buke

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnja primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: .................................................. dB(A) pri brzini vrtnje motora: ............................................ min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: ........... HC: .............. NOx: ........... HC + NOx: ................

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1)): ............. Krute čestice: .............................

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: ............. HC: ............. NMHC: ............... THC: ............ CH4: ............... Krute čestice: .......................

46.2 Emisija CO2/potrošnja goriva (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je primijenjena kod EU homologacije tipa:

Emisije CO2

Ppotrošnja goriva

Gradska vožnja

........ g/km

........ l/100 km/m3/100 km (2)

Vožnja izvan naselja

........ g/km

........ l/100 km/m3/100 km (2)

Kombinirana vožnja

........ g/km

........ l/100 km/m3/100 km (2)

(1) Navesti samo osnovnu boju (osnovne boje) prema sljedećem: bijela, žuta, narančasta, crvena, purpurna/ljubičasta, plava, zelena, siva, smeđa ili crna.

(2) Ponoviti za benzin ili plinoviti gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za uporabu u nuždi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo plin.

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

50. Napomena(1):

51. Iznimke:

(1) Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

Stranica 2.

Za potpuna ili dovršena vozila kategorije M2 i M3

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim posebnim pravilnicima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti treba provjeravati sukladno metodama danim u odgovarajućim posebnim pravilnicima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim posebnim pravilnicima.)

1. Broj osovina: i kotača: .............................

2. Pogonske osovine:

3. Razmak između osovina:: mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.1 Duljina:: mm

6.3 Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: mm

7.1 Širina:: mm

8. Visina: mm

10.1 Površina tla koju zauzima vozilo: m2

11. Stražnji prepust:: mm

12.1 Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

14.4 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina:
1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

16. Najveće tehnički dopušteno opterećenje krova: kg

17. Najveća masa prikolice: (s kočnicom): kg (bez kočnice): kg

18. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki motornog vozila: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora koja je postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga: ...................... kW pri min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Prijenosni oomjer pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ........ Osovina 2. ........... Osovina 3. ............. (za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija je najveća brzina veća od 300 km/h, treba navesti bitne značajke guma)

33.1 Pogonska osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava kočenja:

36. Tlak u tlačnom vodu sustava kočenja priključnog vozila: bar

37. Tip nadogradnje:

41. Raspored i broj vrata:

42.2 Broj mjesta za sjedenje (osim vozačeva):

42.3 Broj mjesta za stajanje:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

44. Najveća brzina: km/h

45. Razina buke

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnja primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: ..................................... dB(A) pri brzini vrtnje motora: min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: ............ HC: ........... NOx: ............. HC + NOx: ................

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1):
............... Krute čestice:

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: ……… HC: ……... NMHC:..……. THC:………… CH4:…..….. Krute čestice:……………..

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

50. Napomena(1):

51. Iznimke:

(1) Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

Stranica 2.

Za potpuna ili dovršena vozila kategorije N1, N2 i N3

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim posebnim pravilnicima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti treba provjeravati sukladno metodama danim u odgovarajućim posebnim pravilnicima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim posebnim pravilnicima.)

1. Broj osovina: ......................... i kotača: .......................

2. Pogonske osovine:

3. Razmak između osovina:: mm

4.1 Udaljenost središta sedla (najveća i najmanja vrijednost kod namjestivog sedla): mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.1 Duljina:: mm

6.3 Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: mm

6.5 Duljina teretnog prostora: mm

7.1 Širina:: mm

8. Visina: mm

10.2 Površina tla koju zauzima vozilo (samo N2 i N3): m2

11. Stražnji prepust: mm

12.1 Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

14.4 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina:
1. .......... kg 2. ........... kg 3. ........... kg

15. Položaj osovine (osovina) koja (koje) se može (mogu) uvući ili rasteretiti:

17. Najveća tehnički dopuštena masa koju može vući motorno vozila u slučaju:

17.1 prikolice s rudom:

17.2 poluprikolice:

17.3 prikolice sa središnjom osovinom:

17.4 Najveća tehnički dopuštena priključnog vozila (bez kočnice): kg

18. Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora koja je postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga: ......................... kW pri min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Prijenosni omjer pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ........... Osovina 2. .......... Osovina 3. ............. (za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija je najveća brzina veća od 300 km/h, treba navesti bitne značajke guma)

33.1 Pogonska osovina opremljena zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava kočenja:

36. Tlak u tlačnom vodu sustava kočenja priključnog vozila: bar

37. Tip nadogradnje:

38. Boja vozila (1):

39. Kapacitet spremnika za gorivo: m3

40. Najveći podizni moment dizalice: kNm

41. Raspored i broj vrata:

42.1 Broj i položaj sjedala:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

44. Najveća brzina: km/h

45. Razina buke

Broj osnovnog propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: ............................. dB(A) pri brzini vrtnje motora: min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnja primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: ............... HC: .......... NOx: ................ HC + NOx: .............

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1):
....................... Krute čestice: ..........................

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: .......... HC: .............. NMHC: ........... THC: .............. CH4: ................. Krute čestice: ....................

46.2 Emisija CO2/potrošnja goriva (1) (samo za N1):

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen kod EU homologacije:

Emisije CO2

Ppotrošnja goriva

Gradska vožnja

....... g/km

....... l/100 km/m3/100 km (2)

Vožnja izvan naselja

....... g/km

....... l/100 km/m3/100 km (2)

Kombinirana vožnja

....... g/km

....... l/100 km/m3/100 km (2)

(1) Ponoviti za benzin ili plinoviti gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za uporabu u nuždi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo plin.

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

48.1 Homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih tvari: da/razred(razredi):…………../ne (1)

48.2 Homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz određenih životinja: da/razred(razredi): ........................./ne (1)

50. Napomena(1):

51. Iznimke:

(1) Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

Stranica 2.

Za potpuna ili dovršena vozila kategorije O1, O2, O3 i O4

1. Broj osovina: ............................. i kotača:

3. Razmak između osovina:: mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.1 Duljina:: mm

6.4 Razmak između središta vučne spojnice i stražnjeg kraja vozila: mm

6.5 Duljina teretnog prostora: mm

7.1 Širina:: mm

8. Visina: mm

10.3 Površina tla koju zauzima vozilo (O2, O3 i O4): m2

11. Stražnji prepust:: mm

12.1 Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.5 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju ploluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa na spojnoj točki: 1. ......... kg 2. ........... kg 3. ....... kg spojna točka: ........... kg

14.6 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina: 1. ................... kg 2. .................. kg 3. ................. kg i, u slučaju ploluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa na spojnoj točki: ....................g

15. Položaj osovine (osovina) koja (koje) se može (mogu) uvući ili rasteretiti:

19.2 Za vučne spojnice razreda B, D, E i H: najveća masa vučnog vozila ili skupa vozila (ako je T ? 32 000 kg): kg

32. Gume i kotači: Osovina 1.:……. Osovina 2.: ……. Osovina 3.:............

33.2 Osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

37. Tip nadogradnje:

39. Kapacitet spremnika (samo za vozila cisterne): m3

43.2 Oznaka homologacije vvučne spojnice:

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

48.1 Homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih tvari: da/razred(razredi):…………../ne (1)

48.2 Homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz određenih životinja: da/razred(razredi:................../ne (1)

51. Iznimke:

50. Napomena(2):

(1) Prekrižiti nepotrebno.

(2) Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

II. DIO

POTVRDA O SUKLADNOSTI

Za nepotpuna vozila

(najveći format: A4 (210 x 297 mm), ili složeno na taj format)

Stranica 1.

Ovdje potpisani:

(ime i prezime)

potvrđuje da vozilo:

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip:

inačica (2):

izvedba (2):

0.2.1 Trgovački naziv:

0.4 Kategorija vozila::

0.5 Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila:

Naziv i adresa proizvođača posljednje faze izrade vozila (1):

0.6 Mjesto i način postavljanja propisane pločice proizvođača:

Identifikacijska oznaka vozila:

Mjesto identifikacijska oznaka vozila na šasiji:

Na osnovi homologacija opisanoga (opisanih) tipa (tipova) vozila (1)

Osnovno vozilo:

Proizvođač:

Broj homologacije:

Datum:

2. stupanj: Proizvođač:

Broj homologacije:

Datum:

sukladno je u cijelosti potpunom/dovršenom (1) vozilu opisanom u

homologaciji broj:

Datum:

Vozilo se ne može za trajno registrirati bez sljedećih homologacija:

(Mjesto) (Datum)

(Potpis) (Položaj u poduzeću)

Prilozi: potvrda o sukladnosti za svaki stupanj.

Stranica 2.

Za nepotpuna vozila kategorije M1

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim posebnim pravilnicima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti moraju se provjeravati sukladno metodama danim u odgovarajućim posebnim pravilnicima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim posebnim pravilnicima.)

1. Broj osovina: ........................... i kotača:

2. Pogonske osovine:………………………………….

3. Razmak između osovina:: mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.2 Najveća dopuštena duljina dovršenog vozila:: mm

7.2 Najveća dopuštena širina dovršenog vozila:: mm

9.1 Visina težišta: mm

9.2 Najveća dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

9.3 Najmanja dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

13.1 Najveća dopuštena masa dovršenog vozila: kg

13.2 Raspodjela te mase po osovinama: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. ........... kg 2. ........... kg 3. ............... kg

14.3 Najveća tehnički dopuštena opterećenja osovina: 1. ........... kg 2. ........... kg 3. ............... kg

16. Najveće tehnički dopušteno opterećenje krova: kg

17. Najveća masa prikolice: (s kočnicom):…………………….kg (bez kočnice): kg

18. Najveća masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga:....................... kW pri min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Stalni prijenosni odnos pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ……... Osovina 2. …..…. Osovina 3. ………..

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava za kočenje:

41. Raspored i broj vrata:

42.1 Broj i raspored sjedala:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

43.3 Tipovi ili razredi vučnih spojnica koje se mogu ugraditi:

43.4 Karakteristične vrijednosti (1): D…………./ V………../ S………./ U…………

45. Razina buke

Broj osnovne osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: ..................................... dB(A) pri brzini vrtnje motora: min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: ........... HC: ........... NOx: ............ HC + NOx: .............

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1):
.................... Krute čestice:

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: .......... HC: ............ NMHC: ............. THC: ............ CH4: ............ Krute čestice: .................

(2) Ponoviti za benzin ili plinoviti gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za uporabu u nuždi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo plin.

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

49. Šasija konstruirano samo za terenska vozila: da/ne (1)

50. Napomena:

Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

51. Izuzeci:

(1) Prekrižiti nepotrebno.

Stranica 2.

Za nepotpuna vozila kategorije M2 i M3

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim posebnim pravilnicima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti treba provjeravati u skladu s metodama danim u odgovarajućim posebnim pravilnicima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim posebnim pravilnicima.)

1. Broj osovina: ........................... i kotača:

2. Pogonske osovine:

3. Razmak između osovina:: mm

5. Razmak između kotača: 1. .... mm 2. ....... mm 3. .......mm

6.2 Najveća dopuštena duljina dovršenog vozila:: mm

6.3 Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: mm

7.1 Najveća dopuštena širina dovršenog vozila: mm

9.1 Visina težišta: mm

9.2 Najveća dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

9.3 Najmanja dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

12.3 Masa suhe gole šasije: kg

13.1 Najveća dopuštena masa dovršenog vozila: kg

13.2 Raspodjela te mase po osovinama: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. ............. kg 2. ......... kg 3. ............ kg 3. ............. kg

14.4 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina:
1. ............... kg 2. ............ kg 3. ........... kg 4. ............... kg

16. Najveće tehnički dopušteno opterećenje krova: kg

17. Najveća masa prikolice: (s kočnicom):…………………….kg (bez kočnice): kg

18. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga: kW pri ................. min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Stalni prijenosni odnos pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ............ Osovina 2. ......... Osovina 3. ........... (

33.1 Pogonska osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava za kočenje:

36. Tlak u tlačnom vodu sustava kočenja priključnog vozila: bar

41. Raspored i broj vrata:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

43.3 Tipovi ili razredi vučnih spojnica koje se mogu ugraditi:

43.4 Karakteristične vrijednosti (1): D............... / V............../ S.........../ U.............

45. Razina buke

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: dB(A) pri brzini vrtnje motora: min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama i dopunama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: .......... HC: .............. NOx: ............. HC + NOx: ...............

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1):
......... Krute čestice:

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: ................. HC: .................... NMHC: ............... THC: ..............CH4: ................... Krute čestice: .....................

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

49. Šasija konstruirano samo za terenska vozila: da/ne (1)

50. Napomena:

Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

51. Izuzeci:

Stranica 2.

Za nepotpuna vozila kategorije N1, N2 i N3

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim posebnim pravilnicima. Pri provjeri sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti treba provjeravati sukladno metodama danim u odgovarajućim posebnim pravilnicima, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja za COP koja su navedena u tim posebnim pravilnicima.)

1. Broj osovina: ............................... i kotača:

2. Pogonske osovine:

3. Razmak između osovina:: mm

4.2 Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolic(najveća i najmanja): mm

5. Razmak između kotača: 1. .......... mm 2. ................ mm
3. .......................... mm

6.2 Najveća dopuštena duljina dovršenog vozila:: mm

6.3 Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: mm

7.2 Najveća dopuštena širina dovršenog vozila:: mm

9.1 Visina težišta: mm

9.2 Najveća dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

9.3 Najmanja dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

12.3 Masa suhe gole šasije: kg

13.1 Najveća dopuštena masa dovršenog vozila: kg

13.2 Raspodjela te mase po osovinama: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.2 Raspodjela te mase po osovinama: 1. ............. kg 2. ...........kg 3. ................. kg 4. ..................... kg

14.4 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina:
1. .............. kg 2. ............. kg 3. .......... kg 4. .............. kg

15. Položaj osovine (osovina) koja (koje) se može (mogu) uvući ili rasteretiti:

17. Najveća tehnički dopuštena masa koju može vući motorno vozila u slučaju:

17.1 prikolice s rudom:

17.2 poluprikolice:

17.3 prikolice sa središnjom osovinom:

17.4 Najveća tehnički dopuštena priključnog vozila (bez kočnice): kg

18. Najveća masa skupa vozila: kg

19.1 Najveće uspravno opterećenje na spojnoj točki: kg

20. Proizvođač motora:

21. Oznaka motora koja je postavljena na motor:

22. Radni postupak:

22.1 Izravno ubrizgavanje: da/ne (1)

23. Broj i položaj cilindara:

24. Radni obujam: cm3

25. Gorivo:

26. Najveća neto snaga: ....................... kW pri min1

27. Spojka (tip):

28. Mjenjač (tip):

29. Prijenosni odnosi: 1. ……. 2. ……. 3. ……. 4...….. 5...….. 6. ……

30. Stalni prijenosni odnos pogonske osovine:

32. Gume i kotači: Osovina 1. ............. Osovina 2. ............. Osovina 3. .........

33.1 Pogonska osovina opremljena zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava za kočenje:

36. Tlak u tlačnom vodu sustava za kočenje priključnog vozila: bar

41. Raspored i broj vrata:

42.1 Broj i položaj sjedala:

43.1 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena:

43.3 Tipovi ili razredi vučnih spojnica koje se mogu ugraditi:

43.4 Karakteristične vrijednosti (1): D.............../ V........../ S............../ U.....................

44. Najveća brzina: km/h

45. Razina buke

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama koja je bila upotrijebljena za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

u mirovanju: dB(A) pri brzini vrtnje motora: min-1

u vožnji: dB(A)

46.1 Emisija ispušnih plinova (2)

Broj osnovnog propisa i propisa s najnovijim izmjenama koji je bio upotrijebljen za homologaciju. U slučaju nekog propisa s dva ili više stupnjeva primjene, treba navesti stupanj u kojem je primijenjen:

1. postupak ispitivanja:

CO: ......... HC: ........... NOx: .............. HC + NOx: ..................

Dim (ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m-1):
.............. Krute čestice:

2. postupak ispitivanja (ako se primjenjuje):

CO: ........... HC: ........... NMHC: ............ THC: ........... CH4: ........... Krute čestice: .................

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

48.1 homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih tvari: da/razred(razredi):…………../ne (1)

48.2 homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz određenih životinja: da/razred(razredi): /ne (1)

49. Šasija konstruirana samo za terenska vozila: da/ne (1)

50. Napomena:

Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

51. Izuzeci:

Stranica 2.

Za nepotpuna vozila kategorije O1, O2, O3 i O4

1. Broj osovina: .......................... i kotača:

3. Razmak između osovina:: mm

5. Razmak između kotača: 1. ............... mm 2. ................ mm
3. ......................... mm

6.2 Najveća dopuštena duljina dovršenog vozila:: mm

6.4 Razmak između središta vučne spojnice i stražnjeg kraja vozila: mm

7.2 Najveća dopuštena širina dovršenog vozila:: mm

9.1 Visina težišta: mm

9.2 Najveća dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

9.3 Najmanja dopuštena visina težišta dovršenog vozila: mm

12.3 Masa suhe gole šasije: kg

13.1 Najveća dopuštena masa dovršenog vozila: kg

13.2 Raspodjela te mase po osovinama: kg

14.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: kg

14.5 Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju ploluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa na spojnoj točki: 1. ......... kg 2. .......... kg 3. ........ kg spojna točka: .......... kg

14.6 Tehnički dopuštena masa svake osovine/skupine osovina: 1. ........... kg 2. .......... kg 3. ........... kg i, u slučaju ploluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa na spojnoj točki: .......... kg

15. Položaj osovine (osovina) koja (koje) se može (mogu) uvući ili rasteretiti:

19.2 Za vučne spojnice razreda B, D, E i H: najveća masa vučnog vozila ili skupa vozila (ako je T ? 32 000 kg): kg

32. Gume i kotači: Osovina 1. ...... Osovina 2. ........ Osovina 3.

33.2 Osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

34. Upravljanje, vrsta pomoći:

35. Kratak opis sustava za kočenje:

43.2 Oznaka EU homologacije vučne spojnice:

43.3 Tipovi ili razredi vučnih spojnica koje se mogu ugraditi:

43.4 Karakteristične vrijednosti (1): D ............./ V ............./ S............/ U............

47. Fiskalna snaga ili broj nacionalnog koda, ako se primjenjuje:

Belgija:…………

Bugarska:………

Češka Republika:….

Danska:…………..

Njemačka:………

Estonija:……………

Grčka:……………

Španjolska:………

Francuska:…………

Irska:……………

Italija:……………

Cipar:……………..…

Latvija:…………

Litva:..…………

Luksemburg:………

Mađarska:………

Malta:……………

Nizozemska:………

Austrija:…………

Poljska:…………

Portugal:……………

Rumunjska:………

Slovenija:………

Slovačka:……………

Finska:……………

Švedska:…………

Ujedinjena Kraljevina: ....

48.1 homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih tvari: da/razred(razredi): /ne (1)

48.2 homologacija dodijeljena je u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz određenih životinja: da/razred(razredi): /ne (1)

50. Napomena:

Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u sladu s Odlukom 2005/50/EZ proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

51. Izuzeci:

PRILOG X.

POSTUPCI ZA SUKLADNOST PROIZVODNJE

0. SUKLADNOST PROIZVODNJE

Cilj postupaka za sukladnost proizvodnje je osigurati da svako vozilo, sustav, sastavni dio i zasebna tehnička jedinica bude proizvedeno u skladu s homologiranim tipom.

Postupci uključuju neodvojivo jedno od drugoga, ocjenu sustava upravljanja kvalitetom, niže navedene kao prvo ocjenjivanje1[7] i provjeru predmeta homologacije i odgovarajuće kontrole proizvoda, niže navedene kao mjere za sukladnost proizvoda.

1. PRVO OCJENJIVANJE

1.1 Tijelo za homologaciju države članice mora prije dodjeljivanja homologacije provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovitog nadzora nad kakvoćom, na način da sastavni dijelovi, sustavi, zasebne tehničke jedinice ili vozila u proizvodnji budu u skladu s homologiranim tipom.

1.2 Tijelo za homologaciju mora provjeriti jesu li zadovoljeni zahtjevi iz točke 1.1. To se tijelo zadovoljava s prvim-ocjenjivanjem i početnim mjerama za sukladnost proizvodnje iz točki 2., uzimajući u obzir, po potrebi, jednu od mjera opisanih u točkama 1.2.1 do 1.2.3, ili kombinaciju dijela ili svih tih mjera.

1.2.1 Prvo ocjenjivanje i/ili ovjera mjera za sukladnost proizvoda može provesti tijelo za homologaciju koje dodjeljuje homologaciju ili tehnička služba koju imenuje to tijelo za homologaciju.

1.2.1.1 Pri razmatranju opsega prvog ocjenjivanja, koje treba provesti, tijelo za homologaciju može uzeti u obzir raspoložive podatke koji se odnose na:

– certifikaciju proizvođača opisanu u točki 1.2.3, koja nije obrađena ili priznata u skladu s tom točkom

– u slučaju homologacije sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice, ocjenjivanje sustava za osiguranje kakvoće koje provodi proizvođač (proizvođači) vozila u prostorijama proizvođača sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, sukladno s jednim ili više propisa za područje industrije koji zadovoljavaju zahtjeve iz usklađene norme HRN EN ISO 9001:2001, eventualno isključujući zahtjeve koji se odnose na zamisao i razvoj konstrukcije, točka 7.3 »Zadovoljstvo kupca i stalno poboljšavanje«.

1.2.2 Prvo ocjenjivanje i/ili provjeru mjera za sukladnost proizvodnje može provesti tijelo za homologaciju države članice ili tehnička služba koju za to odredi tijelo za homologaciju. U tom slučaju tijelo za homologaciju države članice izdaje izjavu o sukladnosti u kojoj treba navesti područje i mjesto proizvodnje relevantno za proizvod (proizvode) koji (koje) treba homologirati i pravilnik prema kojem te proizvode treba homologirati2[8]. Nakon prijema zahtjeva za izjavu o sukladnosti od tijela za homologaciju države koja dodjeljuje homologaciju, tijelo za homologaciju države članice dostavlja gornju izjavu o sukladnosti ili obavijest da ne može izdati takvu izjavu. Izjava o sukladnosti mora sadržavati najmanje ove podatke:

– grupa ili poduzeće (društvo)

(npr. XYZ Automotives)

– posebna organizacija

(npr. Odjel za Europu)

– tvornica (mjesto)

(npr. tvornica motora 1 (Ujedinjena Kraljevina), tvornica vozila 2 (Njemačka))

– vozila/sastavnog dijela

(npr. svi modeli kategorije M1)

– područje ocjene

(npr. sastavljanje motora, izrada nadogradnje, sastavljanje vozila)

– pregledani dokumenti

(npr. Priručnik za kakvoću i postupci za poduzeće i tvornicu)

– ocjena

(npr. provedeno 18 – 30/9/2001)
(npr. planirani pregled: ožujak 2002.)

3.3.3 Tijelo za homologaciju također mora prihvatiti odgovarajuću certifikaciju proizvođača prema usklađenoj normi EN ISO 9002:1994 (čije je područje primjene proizvodnja i proizvod (proizvodi) koje treba homologirati) ili EN ISO 9001:2000 moguće isključujući zahtjeve koji se odnose na zamisao i razvoj konstrukcije, podtočka 7.3 »Zadovoljstvo kupca i stalno poboljšavanje« ili prema istovrijednoj normi za ispunjavanje zahtjeva prvog ocjenjivanja iz točke 1.2. Proizvođač mora dostaviti podrobne podatke o certifikaciji i obvezati se da će o svim promjenama koje se odnose na rok važnosti i područja obavijestiti EU tijelo za homologaciju.

1.3 Za homologaciju vozila kao cjeline ne treba ponavljati prva ocjenjivanja, provedena radi dodjele homologacije za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, osim ako ih treba dopuniti ocjenjivanjem koje se odnosi na mjesto i aktivnosti sastavljanja vozila kao cjeline, a koje nije bilo obuhvaćeno u prijašnjim ocjenjivanjima.

2. MJERE ZA SUKLADNOST PROIZVODA

2.1 Svako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica, homologirani sukladno s ovim pravilnikom ili s nekim posebnim pravilnikom, moraju biti izrađeni tako da budu sukladni s homologiranim tipom, tj. da zadovoljavaju sve zahtjeve ovoga pravilnika ili nekih posebnih pravilnika, navedene u popisu u Prilogu IV. ili Prilogu XI.

2.2 Tijelo za homologaciju države članice mora, prije dodjele homologacije, provjeriti postojanje odgovarajućih mjera i dokumentiranih planova kontrole, koji moraju biti dogovoreni s proizvođačem za svaku homologaciju, za provođenje u određenim razdobljima onih ispitivanja ili pripadajućih provjera potrebnih za stalnu provjeru usklađenosti s homologiranim tipom, posebno uključujući, po potrebi, ispitivanja određena u posebnim pravilnicima.

2.3 Posjednik homologacije mora posebice:

2.3.1 osigurati postojanje i primjenu postupka za djelotvoran nadzor nad usklađenosti proizvoda (vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice) s homologiranim tipom

2.3.2 imati pristup ispitnoj ili drugoj odgovarajućoj opremi potrebnoj za provjeru usklađenosti sa svakim homologiranim tipom

2.3.3 osigurati da se rezultati ispitivanja ili provjere zapisuju i da priloženi dokumenti ostaju dostupni određeno vrijeme, koje treba biti određeno u sporazumu s tijelom za homologaciju. To razdoblje ne treba biti dulje od 10 godina

2.3.4 analizirati rezultate svakoga tipa ispitivanja i provjera u svrhu provjere i osiguravanja nepromjenljivosti značajka proizvoda, imajući u vidu promjene dopuštene u industrijskoj proizvodnji

2.3.5 osigurati da su za svaki tip proizvoda izvršene najmanje provjere propisane ovim pravilnikom kao i ispitivanja propisana posebnim pravilnicima, koje su navedene u popisu u prilozima IV. i XI.

2.3.6 osigurati da svi uzorci ili ispitni dijelovi koji daju dokaz o neusklađenosti s razmatranim tipom ispitivanja moraju imati za posljedicu uzimanje i ispitivanje novih uzoraka. Svi potrebni koraci za ponovno uspostavljanje usklađenosti odgovarajuće proizvodnje moraju biti poduzeti.

2.3.7 Za homologaciju vozila kao cjeline, provjere opisane u točki 2.3.5 ograničavaju se na one koje potvrđuju ispravnost proizvodne dokumentacije s obzirom na homologacijsku dokumentaciju, posebno s obzirom na opisni dokument propisan u prilogu lll. i na podatke koji su potrebni za potvrde o sukladnosti propisane u prilogu Xl. ovoga pravilnika.

3. MJERE ZA STALNU PROVJERU

3.1 Tijelo koje je dodijelilo homologaciju može u bilo koje vrijeme provjeriti metode nadzora nad sukladnošću koje se primjenjuju u svakoj proizvodnoj jedinici.

3.1.1 Uobičajene mjere moraju omogućiti uvid u stalnu učinkovitost postupaka uspostavljenih sukladno točki 1.2 ovoga Prilog (prvo ocjenjivanje i sukladnost proizvodnje).

3.1.1.1 Nadzor koji provodi certifikacijsko tijelo (prijavljeno ili priznato u skladu s odredbama iz točke 3.1.1) mora biti prihvaćeno kao da ispunjava zahtjeve točke 3.1.1 s obzirom na postupke uspostavljene kod prvog ocjenjivanja (točka 1.2.3).

3.1.1.2 Uobičajena učestalost provjera koje provodi tijelo za homologaciju (osim navedenih u točki 3.1.1.1) mora biti takva da se osigura da se odgovarajući nadzori primjenjuju u skladu s točkama 1. i 2. ovoga Prilog, u razdoblju koje ovisi o stupnju povjerenja koje postoji kod tijela za homologaciju

3.2 Pri svakom nadzoru podaci o ispitivanju i provjerama i zapisi o proizvodnji moraju biti dani nadzorniku, posebno podaci o ispitivanju i provjerama i zapisi o proizvodnji dokumentitrani sukladno točki 2.2 ovoga Prilog.

3.3 Kad vrsta ispitivanja dopušta, nadzornik može uzeti slučajne uzorke za ispitivanje u laboratoriju proizvođača (ili tehničke službe, kad to predviđa posebni pravilnik). Najmanji broj uzoraka može biti određen prema rezultatima proizvođačeve vlastite provjere.

3.4 Kad je razina nadzora nezadovoljavajuća ili kad potrebno je provjeriti valjanost ispitivanja provedenih u primjeni točke 3.2, nadzornik može izabrati uzorke koji će biti poslani tehničkoj službi koja je provela ispitivanja za homologaciju.

3.5 Kad se u nadzoru ili pregledu utvrdi da je razina kakvoće nezadovljavajuća, tijelo za homologaciju mora osigurati poduzimanje svih potrebnih koraka za ponovno uspostavljanje sukladnosti proizvodnje čim je prije moguće.

PRILOG XI.

POPIS PROPISA KOJI PROPISUJU ZAHTJEVE ZA EU HOMOLOLOGACIJU VOZILA ZA POSEBNE NAMJENE

DODATAK 1.

Motorna vozila za stanovanje, ambulantna vozila i pogrebna vozila

Red.

Broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

M1 ? 2 500(1) kg

M1 > 2 500(1) kg

M2

1.

Razina buke

TPV 101

H

G + H

G + H

2.

Emisije

TPV 102

Q

G + Q

G + Q

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

Q

G + Q

G + Q

3.

Spremnici goriva/zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

F

F

F

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

X

X

X

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

X

G

G

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

B

G + B

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

X

X

X

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

X

G

G

9.

Kočenje

TPV 109

X

G

G

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

X

X

X

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

H

H

H

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

C

G + C

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

X

G

G

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

X

G

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

D

G + D

G + D

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

X za kabinu

A za ostalo

G za kabinu

A za ostalo

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

X

X

X

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

D

G + L

G + L

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

A + N

A + G + N
za kabinu
A + N
za ostalo

A + G + N
za kabinu
A + N
za ostalo

21.

Katadiopteri

TPV 121

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

X

X

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

X

X

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

E

E

E

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

X

X

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

D

G + M

G + M

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 132

X

G

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

X

X

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

X

G + O

O

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

X

G + O

O

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

X

X

X

37.

Blatobrani

TPV 137

X

G

38.

Nasloni za glavu

TPV 138

D

G + D

39.

Emisija CO2 /potrošnja goriva

TPV 139

N/A

N/A

40.

Snaga motora

TPV 140

X

X

X

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

H

G + H

G + H

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

X

X

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

J

G + J

G + J

46.

Gume

TPV 146

X

G

G

47.

Uređaji za ograničavanje

brzine

TPV 147

48.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod t. 44)

TPV 148

X

50.

Vučne spojnice

TPV 150

X

G

G

51.

Zapaljivost

TPV 151

52.

Autobusi

TPV 152

A

53.

Prednji sudar

TPV 153

N/A

N/A

54.

Bočni sudar

TPV 154

N/A

N/A

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

X

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

N/A

N/A

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

X

X(2)

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

X

X

(1)Tehnički dopuštena najveća ukupna masa.

(2) Najveća ukupna masa ne prelazi 3,5 tona

DODATAK 2.

Oklopljena vozila

Red.

Broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

Primjenjuje se za kategoriju vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Razina buke

TPV 101

X

X

X

X

X

X

2.

Emisije

TPV 102

A

A

A

A

A

A

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

X

X

X

X

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

A

A

A

A

A

A

9.

Kočenje

TPV 109

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

X

X

X

X

X

X

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

A

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

X

X

X

X

X

X

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

N/A

N/A

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

X

D

D

D

D

D

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

A

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

X

X

X

X

X

X

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

A

A

A

A

A

A

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21.

Katadiopteri

TPV 121

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

X

X

X

X

X

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

X

X

X

X

X

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

A

A

A

A

A

A

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

X

X

X

X

X

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

A

A

A

A

A

A

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 132

S

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

X

X

X

X

X

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

A

O

O

O

O

O

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

A

O

O

O

O

O

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Blatobrani

TPV 137

X

38.

Nasloni za glavu

TPV 138

x

39.

Emisija CO2 /potrošnja goriva

TPV 139

N/A

x

40.

Snaga motora

TPV 140

X

X

X

X

X

X

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

X

X

X

X

X

X

42.

Bočna zaštita

TPV 142

X

X

X

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

TPV 143

X

X

X

X

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

X

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46.

Gume

TPV 146

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

TPV 147

X

X

X

48.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod t. 44)

TPV 148

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

TPV 150

A

A

A

50.

Vučne spojnice

TPV 151

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51.

Zapaljivost

TPV 152

X

52.

Autobusi

TPV 153

53.

Prednji sudar

TPV 154

N/A

54.

Bočni sudar

TPV 144

N/A

N/A

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

TPV 156

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

TPV 157

X

X

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

N/A

N/A

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

N/A

N/A

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

N/A

N/A

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

N/A

N/A

(1) Zahtjevi Pravilnika TPV 156 primjenjuju se jedino kad proizvođač ponese zahtjev za homologaciju tipa vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

DODATAK 3.

Vozila pristupačna za invalidska kolica

Red

broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

M1

1.

Razina buke

TPV 101

X

2.

Emisije

TPV 102

G + W1

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

X + W2

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

X

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

X

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

X

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

X

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

X

9.

Kočenje

TPV 109

X

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

X

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

X

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

X

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

X

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

X

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

X + W3

16.

Vanjske izbočine

TPV 116

X + W4

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

X

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

X + W5

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

X

21.

Katadiopteri

TPV 121

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

X

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

X + W6

32.

Vozačevo vidno polje

TPV 132

X

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

X

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

X

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

X

37.

Blatobrani

TPV 137

X

39.

Emisija CO2 /potrošnja goriva

TPV 139

X + W7

40.

Snaga motora

TPV 140

X

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

X

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

TPV 144

X + W8

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

X

46.

Gume

TPV 146

X

50

Vučne spojnice

TPV 150

X

53.

Prednji sudar

TPV 153

X + W9

54.

Bočni sudar

TPV 154

X + W10

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

X

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

N/A

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

X

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

X

DODATAK 4.

Ostala vozila za posebne namjene (uključujući kamp–prikolice)

Zahtjev za izuzetke dopušten je samo kad proizvođač dokaže tijelu za homologaciju da vozilo zbog posebne funkcije ne može udovoljiti svim zahtjevima.

Red

broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Razina buke

TPV 101

H

H

H

H

H

2.

Emisije

TPV 102

Q

Q

Q

Q

Q

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

B

B

B

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

X

X

X

X

X

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

X

X

X

X

X

9.

Kočenje

TPV 109

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

H

H

H

H

H

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

X

X

X

X

X

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

TPV 114

X

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

D

D

D

D

D

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

X

X

X

X

X

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

D

D

D

D

D

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21.

Katadiopteri

TPV 121

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

X

X

X

X

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

X

X

X

X

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

A

A

A

A

A

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

X

X

X

X

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

D

D

D

D

D

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

X

X

X

X

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

O

O

O

O

O

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

O

O

O

O

O

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40.

Snaga motora

TPV 140

X

X

X

X

X

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

H

H

H

H

H

42.

Bočna zaštita

TPV 142

X

X

X

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

TPV 143

45.

Sigurnosna stakla

TPV 145

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46.

Gume

TPV 146

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

TPV 147

X

X

X

48.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod t. 44)

TPV 148

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

TPV 149

X

X

X

50.

Vučne spojnice

TPV 150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51.

Zapaljivost

TPV 151

X

52.

Autobusi

TPV 152

X

X

54.

Bočni sudar

TPV 154

A

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari (ADR)

TPV 156

X

X

X

X

X

X

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

TPV 157

X

X

58.

Zaštita pješaka

TPV 158

N/A

59.

Mogućnost recikliranja

TPV 159

N/A

60.

Prednji zaštitni sustav

TPV 160

A

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

Z

DODATAK 5.

Auto-dizalice

Red

broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

Auto–dizalice

kategorije N

1.

Razina buke

TPV 101

T

2.

Emisije

TPV 102

X

2.a

Emisije (Euro 5 i 6) – laka teretna vozila/dostupnost informacija

TPV 102

N/A

3.

Spremnici goriva / zaštita od podlijetanja odostraga

TPV 103

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 104

X

5.

Uređaj za upravljanje

TPV 105

X (dopušteno upravljanje kranom)

6.

Brave i šarke vrata

TPV 106

A

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

TPV 107

X

8.

Uređaji za neizravno gledanje

TPV 108

X

9.

Kočenje

TPV 109

U

10.

Elektromagnetske smetnje

TPV 110

X

11.

Dim iz Dieselovih motora

TPV 111

X

12.

Unutrašnja opremljenost

TPV 112

X

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

TPV 113

X

15.

Čvrstoća sjedala

TPV 115

D

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

TPV 117

X

18.

Proizvođačeva pločica

TPV 118

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojasa

TPV 119

D

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 120

A+Y

21.

Katadiopteri

TPV 121

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

TPV 122

X

23.

Pokazivači smjera

TPV 123

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

TPV 124

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

TPV 125

X

26.

Prednja svjetla za maglu

TPV 126

X

27.

Vučna kuka

TPV 127

A

28.

Stražnja svjetla za maglu

TPV 128

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

TPV 129

X

30.

Parkirna svjetla

TPV 130

X

31.

Sigurnosni pojasi

TPV 131

D

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

TPV 133

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

TPV 134

O

35.

Naprave za brisanje i pranje

TPV 135

O

36.

Sustavi grijanja

TPV 136

X

40.

Snaga motora

TPV 140

X

41.

Emisija (Euro IV i V) – teška teretna vozila

TPV 141

V

42.

Bočna zaštita

TPV 142

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

TPV 143

X

Red.

broj

Predmet homologacije

Oznaka propisa

Auto–dizalice kategorije N

45.

Sigurnosna stakla

TPV 131

J

46.

Gume

TPV 146

A

Pod od uvjetom da su ispunjeni zahtjevi norme ISO 10571:1995 (gume za auto-dizalice ili slične specijalizirane strojeve) ili ETRTO priručnika.

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

TPV 147

X

48.

Mase i dimenzije

TPV 148

X

49.

Vanjske izbočine na kabini

TPV 149

X

50.

Vučne spojnice

TPV 150

X

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

TPV 157

X

Objašnjenje slovnih oznaka

X Bez izuzetaka osim navedenih u propisu.

N/A Taj se propis ne odnosi na to vozilo (ne postoji zahtjevi).

A Dopušteni su izuzeci kad te zahtjeve radi posebne namjene vozila nije moguće ispuniti u cjelini. Proizvođač mora dokazati tijelu za homologaciju da radi posebne namjene vozila nije moguće ispuniti zahtjev.

B Primjena je ograničena samo na vrata za prilaz sjedalima koja su u uobičajenoj uporabi za vrijeme vožnje i kad razmak između R-točke i sjedala u ravnini koja je poprečna u odnosu na površinu vrata, mjerene okomito na uzdužnu središnju ravninu vozila, nije manji od 500 mm.

C Primjena je ograničena samo na onaj dio vozila ispred krajnjeg stražnjeg sjedala namijenjenog uobičajenoj uporabi za vrijeme vožnje po cesti i koji je također ograničen područje udara glavom, prema definiciji u Pravilniku TPV 112.

D Primjena je ograničena na sjedala namijenjena uobičajenoj uporabi za vrijeme vožnje po cesti. Sjedala koja su konstruirana za uporabi za vrijeme vožnje po putu moraju biti označena jasno za putnike ili s pomoću piktograma ili znakom s prikladnim tekstom.

E Samo sprijeda.

F Dopuštena je preinaka položaja i duljine cijevi za dovod goriva i promjena položaja spremnika za gorivo unutar vozila.

G Zahtjevi u skladu s kategorijom osnovnog/nepotpunog vozila (čije je šasija bila upotrijebljena za izradu vozila za posebne namjene) U slučaju nezavršenih/završenih vozila prihvatljivo je da su zadovoljeni zahtjevi za vozila odgovarajuće kategorije (na osnovi najveće mase).

H Preinaka duljine ispušnog sustava do 2 m iza krajnjeg prigušivača zvuka dopuštena je bez dodatnih ispitivanja.

J Za sva prozorska stakla osim stakala u vozačevoj kabini (vjetrobransko staklo i bočna stakla), materijal može biti sigurnosno staklo ili čvrsta plastika.

K Dopušteni su dodatni alarmni uređaji za slučaj opasnosti.

L Primjena je ograničena na sjedala namijenjena uobičajenoj uporabi za vrijeme vožnje po cesti. Na svim stražnjim sjedištima obvezna su najmanje sidrišta za trbušne pojaseve. Sjedala koja su konstruirana za uporabi za vrijeme vožnje po putu moraju biti označena jasno za putnike ili s pomoću piktograma ili znakom s prikladnim tekstom.

M Primjena je ograničena na sjedala namijenjena uobičajenoj uporabi za vrijeme vožnje po cesti Na svim stražnjim sjedištima obvezna su najmanje sidrišta za trbušne pojase. Sjedala koja su konstruirana za uporabi za vrijeme vožnje po putu moraju biti označena jasno za putnike ili s pomoću piktograma ili znakom s prikladnim tekstom.

N Pod uvjetom da su ugrađeni svi obvezni uređaji i da im nije smanjena geometrijska vidljivost.

O Vozilo mora imati sprijeda ugrađen odgovarajući sustav.

Q Preinaka duljine ispušnog sustava iza stražnjeg prigušivača, koja nije veća od 2m dopuštena je bez dodatnog ispitivanja. homologacija koja dodijeljena je za osnovno vozilo predstavnika i dalje vrijedi bez obzira na izmjenu referentne težine.

R Pod uvjetom da se registarske ploče svih država članica mogu ugraditi i ostati vidljive.

S Faktor propuštanja svjetlosti je najmanje 60 %, a također kut zaklanjanja stupca ‘A’ nije veći od 10°.

T Ispitivati se moraju samo potpuna/dovršena vozila. Vozilo se može ispitati u skladu s Pravilnikom TPV 101. U svezi s primjenom točke 5.2.2.1 Priloga l. Pravilniku TPV 101 upotrebljavaju sljedeće granične vrijednosti:

– 81 dB(A) za vozila sa snagom motora manjom od 75 kW

– 83 dB(A) za vozila sa snagom motora ne manjom od 75 kW i manjom od 150 kW

– 84 dB(A) za vozila sa snagom motora ne manjom od 150 kW.

U Ispitivati se moraju samo potpuna/dovršena vozila. Vozila s najviše četiri osovine moraju zadovoljavati zahtjeve Pravilnika TPV 109. Odstupanja su dopuštena za vozila s više od četiri osovine ako.

– tako zahtjeva posebna konstrukcija

– ako zadovoljavaju sve radne značajke koje se odnose na parkirnu, radnu i pomoćnu kočnicu, koje su određene su u Pravilniku TPV 109.

V Prihvatljivo je ako su ispunjeni zahtjevi Pravilnika TPV 401.

W1 Zahtjevi moraju biti zadovoljeni iako su preinake u ispušnom sustavu dopuštene bez daljnjih ispitivanja, pod uvjetom da ne utječu na uređaje za smanjivanje emisija, uključujući filtar za čestice (ako postoji). Na preinačenom vozilu ne zahtijeva se novo ispitivanje emisije isparavanjem pod uvjetom uređaji za smanjivanje emisije isparavanjem ostanu takvi kakve je ugradio proizvođač osnovnoga vozila.

EU homologacija koja je izdana za najboljeg predstavnika osnovnog vozila važi i dalje bez obzira na promijenjenu referentnu masu.

W2 Zahtjevi moraju biti zadovoljeni iako su dopuštene preinake položaja i duljine vodova za dovod goriva, crijeva za gorivo i cijevi za odvod para goriva. Dopušteno je promijeniti položaj izvornog spremnika za gorivo.

W3 Mjesto za invalidska kolica smatra se mjestom za sjedenje. Za svaka invalidska kolica mora biti osiguran dovoljan prostor. Uzdužna ravnina posebne površine mora biti usporedna s uzdužnom ravninom vozila.

Odgovarajuće informacije moraju biti dostupne vlasniku vozila o tome da invalidska kolica kad se upotrebljavaju kao sjedalo u vozilu moraju moći izdržati sile koje prenosi mehanizam za sidrenje u različitim uvjetima vožnje.

Na sjedalima se mogu izvršiti prikladne preinake pod uvjetom da njihova sidrišta, mehanizmi i nasloni za glavu osiguravaju razinu učinkovitosti koja je predviđena u propisu.

W4 Sukladnost s propisom mora se zahtijevati za naprave za pomoć pri ulaženju kad su u položaju mirovanja.

W5 Svako mjesto za invalidska kolica mora biti opremljeno ugrađenim sustavom za držanje putnika koji se sastoji od sustava za držanje invalidska kolica i sustava za držanje korisnika invalidska kolica.

Sidrišta sustavom za držanje putnika moraju izdržati sile propisane u Pravilniku TPV 115 i normi ISO 10542–1: 2001.

Tkanine i dijelovi namijenjeni za osiguravanje invalidskih kolica (mehanizmi za sidrenje) moraju zadovoljavati zahtjeve iz Pravilnika TPV 131 i odgovarajućega dijela norme ISO 10542.

Ispitivanja mora izvoditi tehnička služba koja je ovlaštena za ispitivanje i provjeravanje u skladu s gore navedenim direktivama. Kriteriji su određeni u tim direktivama. Ispitivanja se moraju provoditi s modelom invalidskih kolica opisanim u normi ISO 10542.

W6 Kad je radi prilagođavanja potrebno premjestiti sidrišne točke za sigurnosne pase izvan propisanoga dopuštenoga odstupanja iz točke 2.7.8.1 Priloga I. Pravilnika TPV 131, tehnička služba mora provjeriti predstavlja li preinaka, ili ne predstavlja, pogoršanje. U takvom slučaju mora se provesti ispitivanje propisano u Prilogu VII. Pravilnika TPV 131. Nije potrebno izdati izmjenu/dopunu EU homologacije tipa.

W7 Nije potrebno provoditi novo ispitivanje emisija CO2 ako u primjeni odredaba iz točke W1 ne moraju provesti nova ispitivanja emisija iz ispušne cijevi.

W8 Za potrebe izračuna pretpostavlja se da je masa invalidskih kolica skupa sa svojim korisnikom 100 kg. Masa mora biti skoncentrirana u H-točki trodimenzionalne naprave.

Tehnička služba mora uzeti u razmatranje mogućnost uporabe električnih invalidskih kolica za čiju se masa, skupa sa svojim korisnikom, pretpostavlja da je 250 kg. Svako ograničenje broja putnika radi uporabe električnih invalidskih kolica mora se upisati u certifikat o homologaciji i unijeti na odgovarajućem jeziku u potvrdu o sukladnosti.

W9 Novo ispitivanje ne zahtijeva se na preinačenom vozilu pod uvjetom da prerada vozila nije utjecala na prednji dio šasije koji se nalazi ispred R-točke vozača i da nije uklonjen ili deaktiviran nijedan dio dodatnoga sustava za držanje putnika (bočni zračni jastuk ili jastuci).

W10. Nova ispitivanja ne zahtijevaju se na preinačenom vozilu pod uvjetom da se nisu mijenjala bočna ojačanja i da nije uklonjen ili deaktiviran nijedan dio dodatnoga sustava za držanje putnika (bočni zračni jastuk ili jastuci).

Y Pod uvjetom da su ugrađeni obvezni uređaji za osvjetljavanje.

Z Samo za vozila kategorije N1 razreda I. prema opisu u prvoj tablici u točki 5.3.1.4 Priloga I. Pravilnika TPV 102.

PRILOG XII.

OGRANIČENJE BROJA VOZILA ZA MALE SERIJE I ZA KRAJ SERIJE

A. OGRANIČENJE BROJA VOZILA ZA MALE SERIJE

1. Broj vozila jednoga tipa koja su namijenjena za registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu u jednoj godini u Zajednici u skladu s člankom 23., ne može prijeći niže navedene brojeve za odgovarajuće kategorije vozila:

Kategorija

Broj vozila

M1

1 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2. Broj vozila jednoga tipa koja su namijenjena za registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu u jednoj godini u Republici Hrvatskoj ne smije prijeći niže navedene brojeve za odgovarajuće kategorije vozila:

Kategorija

Broj vozila

M1

50

M2, M3

15

N1

50

N2, N3 (*)

25

O1, O2

50

O3, O4

25

B. OGRANIČENJE BROJA VOZILA ZA KRAJ SERIJE

Najveći broj potpunih i dovršenih vozila koja su namijenjena za stavljanje u uporabu u Republici Hrvatskoj po iz članka 28. ograničen je jednim od ovih načina:

– najveći broj vozila jednog ili više tipova ne smije prekoračiti 10 % za kategoriju M1 ili 30 % za ostale kategorije vozila svih odgovarajućih tipova, stavljenih u uporabu u u prethodnoj godini. Kad 10 % odnosno 30 % iznosi manje od 50 vozila, tada se može dopustiti stavljanje u uporabu najviše 50 vozila,

– vozila jednoga tipa ograničava se na ona za koja je izdana valjana potvrda o sukladnosti na dan izrade ili nakon toga i koja je vrijedila najmanje tri mjeseca nakon datuma njezina izdavanja, ali je kasnije prestala vrijediti zbog stupanja na snagu nekog propisa.

PRILOG XIII.

POPIS DIJELOVA I OPREME KOJI MOGU PREDSTAVLJATI ZNAČAJNU OPASNOST ZA ISPRAVNO DJELOVANJE SUSTAVA KOJI SU BITNI ZA SIGURNOST VOZILA ILI NJEGOVE EKOLOŠKE ZNAČAJKE, ZATJEVE ZA RADNE ZNAČAJKE, ODGOVARAJUĆE POSTUPKE ISPITIVANJA i ODREDBE ZA OZNAČIVANJE I PAKIRANJE

1. Dijelovi i oprema koji imaju značajan utjecaj na sigurnost vozila

Stavka br.

Opis stavke

Zahtjevi za radne značajke

Postupak ispitivanja

Zahtjevi za označivanje

Zahtjevi za pakiranje

1.

2.

3.

2. Dijelovi i oprema koji imaju značajan utjecaj na ekološke značajke vozila

Stavka br.

Opis stavke

Zahtjevi za radne značajke

Postupak ispitivanja

Zahtjevi za označivanje

Zahtjevi za pakiranje

1.

2.

3.

PRILOG XIV.

POPIS DODIJELJENIH EU HOMOLOGACIJA PREMA POJEDINAČNIM PROPISIMA

Naziv tijela za homologaciju

Broj popisa:

Za razdoblje od:.................................. do:

Za svaku EU homologaciju dodijeljenu, odbijenu ili povučenu u gore navedenom razdoblju treba navesti sljedeće podatke:

Proizvođač:

Broj EU homologacije:

Razlog za izmjenu/dopunu (ako je primjenjivo):

Marka:

Tip:

Datum izdavanja:

Prvi datum izdavanja (u slučaju izmjene/dopune):

PRILOG XV.

POPIS PRAVILNIKA ZA KOJE PROZVOĐAČ MOŽE BITI IMENOVAN KAO TEHNIČKA SLUŽBA

Predmet

Oznaka propisa

Pravilnik

Direktiva ili uredba

Odgovarajući UNECE Pravilnik (*)

46.

Gume

TPV 146

Direktiva 92/23/EEZ

30, 54, 117

61.

Sustav klimatizacije

TPV 161

Direktiva 2006/40/EZ

-

(*) Za pojedinosti vidi Dio II. Priloga IV.

PRILOG XVI.

POPIS PROPISA ZA KOJE PROZVOĐAČ ILI TEHNIČKA SLUŽBA MOŽE UPOTRIJEBITI METODE VIRTUALNOG ISPITIVANJA

Predmet

Oznaka propisa

Propis

Direktiva ili uredba

Odgovarajući UNECE Pravilnik (*)

1.

[ … ]

92/23/EEZ

30, 54

(*) Za pojedinosti vidi Dio II. Priloga IV.

DODATAK 1.

OPĆI UVJETI ZA METODE VIRTUALNOG ISPITIVANJA

1. Virtualni model ispitivanja

Za opis i provođenje virtualnoga ispitivanja kao osnovna struktura mora se upotrijebiti sljedeća shema:

(a) svrha

(b) strukturni model

(c) rubni uvjeti

(d) pretpostavljena opterećenja

(e) izračun

(f) ocjena

(g) dokumentacija.

2. Temelji računalne simulacije i izračuna

2.1 Matematični model

Računalni model simulacije koji dostavi podnositelj zahtjeva mora odražavati složenost vozila i/ili konstrukcijskoga elementa u povezanosti sa zahtjevima propisa i njegovih rubnih uvjeta.

Model se mora dostaviti tehničkoj službi.

2.2 Validacija modela

Model se mora validirati usporedbom sa stvarnim uvjetima ispitivanja. Usporedivost rezultata modela s rezultatima konvencionalnih postupaka ispitivanja mora biti dokazana.

2.3 Dokumentacija

Podnositelj zahtjeva mora dati na raspolaganje podatke i pomoćne alate koji se upotrebljavaju za simulaciju i izračun, odgovarajuće ih dokumentirati i čuvati u predmetu.

DODATAK 2.

POSEBNI UVJETI ZA METODE VIRTUALNOG ISPITIVANJA

Oznaka propisa

Uvjeti ispitivanja i opće odredbe

Oznaka

Točka

1.

[ … ]

(za svaki propis iz popisa u Prilog XVI.)

[ … ]

[ … ]

PRILOG XVII.

POSTUPCI ZA VIŠESTUPANJSKU HOMOLOGACIJU

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Za uspješnu provedbu postupka višestupanjske EU homologacije potrebno je sudjelovanje svih zainteresiranih proizvođača. Zato prije dodjeljivanja homologacije prvog i sljedećeg stupnja, tijelo za homologaciju mora provjeriti postojanje odgovarajućih dogovora između odgovarajućih proizvođača za dostavljanje i razmjenu dokumenata i podataka tako da tip dovršenog vozila zadovoljava tehničke zahtjeve svih odgovarajućih posebnih pravilnika, kako određeno je u Prilogu IV. ili Prilogu Xl. Ti podaci moraju sadržavati pojedinosti iz dodijeljenih homologacija za odgovarajuće sustave, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice i za dijelove vozila koji su ugrađeni u nedovršeno vozilo, ali još nisu homologirani.

1.2 EU homologacije u skladu s ovim dodatkom dodjeljuju se na bazi stupnja stvarne dovršenosti tipa vozila i moraju uključiti sve homologacije dodijeljene u prethodnim stupnjevima.

1.3 Svaki je proizvođač u postupka višestupanjske EU homologacije odgovoran za homologaciju i sukladnost proizvodnje sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koje je proizveo ili dodao prethodnom stupnju izrade. On nije odgovoran za dijelove koji su bili homologirani u prethodnom stupnju, osim u onim slučajevima kad preinačuje odgovarajuće dijelove u opsegu u kojem je prije dodijeljena homologacija postala nevažećom.

2. POSTUPCI

Tijelo za homologaciju mora:

(a) provjeriti, da li svi certifikati o EU homologaciji izdani prema propisima koji se upotrebljavaju za homologaciju vozila, vrijede za tip vozila na stupnju njegove dovršenosti i odgovaraju propisanim zahtjevima;

(b) utvrditi jesu li svi potrebni podaci, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila, uključeni u opisnu mapu;

(c) na podlozi dostavljene dokumentacije, provjeriti jesu li obilježja vozila s podacima, sadržani u l. dijelu opisne mape vozila, navedeni u opisnoj dokumentaciji i/ili certifikatima o homologaciji prema odgovarajućim propisima; kad za dovršeno vozilo neki podatak iz l. dijela opisne mape nije uključen u opisnoj dokumentaciji nekog od propisa, treba provjeriti jesu li odgovarajući dio ili značajka usklađeni s podacima iz opisne mape vozila;

(d) na izabranom uzorku vozila tipa, za koji je zatražena homologacija, provesti ili organizirati provođenje pregleda dijelova ili sustava radi provjere je li vozilo (jesu li vozila) izrađeno (izrađena) u skladu s odgovarajućim podacima u vjerodostojnoj opisnoj dokumentaciji za svaku od homologacija na osnovi odgovarajućih propisa;

(e) provesti ili organizirati provođenje provjere ugradbe zasebnih tehničkih jedinica, kad je to potrebno:

3. Broj vozila koja treba pregledati za potrebe točke 2(d) mora biti dostatan da omogući odgovarajući nadzor različitih kombinacija koje treba obuhvatiti EU homologacijom, ovisno o stupnju dovršenosti vozila i sljedećim kriterijima:

– motor

– mjenjač

– pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost)

– upravljane osovine (broj, položaj)

– vrsta nadogradnje

– broj vrata

– strana vožnje

– broj sjedala

– razina opreme.

4. IDENTIFIKACIJA VOZILA

4.1 Identifikacijska oznaka vozila

(a) Identifikacijska oznaka osnovnog vozila (VIN) koju propisuje Pravilnik TPV 118 mora se zadržati tijekom svih sljedećih stupnjeva postupka EU homologacije radi osiguravanja ‘sljedivosti’ postupka.

(b) Ipak, u konačnom stupnju dovršavanja, odgovarajući proizvođač u dogovoru s tijelom za homologaciju može zamijeniti prvi i drugi dio identifikacijske oznake vozila svojom vlastitom kodnom oznakom proizvođača i identifikacijskim kodnom oznakom vozila samo ako se vozilo mora registrirati pod njegovom vlastitim trgovačkim imenom.U takvom se slučaju cjelovita identifikacijska oznaka osnovnoga vozila ne smije ukloniti.

4.2 Na drugom i sljedećim stupnjevima svaki proizvođač mora, osim obvezne pločice proizvođača koju propisuje Pravilnik TPV 118, postaviti na vozilo dodatnu tablicu čiji je izgled prikazan u dopuni ovoga Priloga. Ta pločica mora biti čvrsto pričvršćena na vidljivom i lako dostupnom mjestu, na dijelu koji u uobičajenoj uporabi vozila ne treba mijenjati. Ovi podaci moraju biti jasno i neizbrisivo upisani prema navedenom redoslijedu:

– naziv proizvođača

– 1., 3. i 4. dio broja homologacije

– stupanj homologacije

– identifikacijski broj vozila

– najveća dopuštena ukupna masa vozila ([9]a)

– najveća dopuštena masa skupa vozila (kad je vozilo predviđeno za vuču prikolice)(a)

– najveća dopuštena ukupna masa za svaku osovinu, počevši od redom od prednje osovine (a)

– kod poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, najveća dopuštena masa na mehaničkoj (vučnoj) spojnici (a)

– ako nije gore drukčije navedeno, pločica mora biti sukladna sa zahtjevima Pravilnika TPV 118.

DODATAK

PRIMJER IZGLEDA DODATNE PLOČICE PROIZVOĐAČA

Ovaj je primjer prikazan samo kao uputa.

NAZIV PROIZVOĐAČA (3. stupanj)

e2*98/14*2609

3. stupanj

WD9VD5898D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

3 – 800 kg

PRILOG XVIII.

POTVRDA O PODRIJETLU VOZILA

Izjava proizvođača osnovnog/nepotpunog (*) vozila koje ne prati potvrda o sukladnosti

Ja, niže potpisani, ovime izjavljujem da je niže opisano vozilo proizvedeno u vlastitoj tvornici i da je to novo proizvedeno vozilo.

0.1 Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2 Tip vozila:

0.2.1 Trgovački naziv(nazivi):

0.3 Podaci za identifikaciju tipa vozila:

0.6 Identifikacijska oznaka vozila:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

Potpisani dodatno izjavljuje da je isporučeno vozilo u skladu sa sljedećim propisima:

Predmet

Oznaka propisa

Broj homologacije

Država članica ili stranka Sporazuma (*) koja je dodijelila homologaciju (**)

1. Razina buke

2. Emisije

3. …

itd.

(*) Stranka prerađenog Sporazuma iz 1958.

(**) Navesti ako nije razvidno iz brojeva homologacije.

Ova je izjava sukladna s odredbama iz Priloga Xl. ovoga Pravilnika[10].

(Mjesto) (Potpis) (Datum)

PRILOG XIX.

VREMENSKI RASPORED PRIMJENE OVOGA PRAVILNIKA ZA HOMOLOGACIJU

Odgovarajuće kategorije

Datumi primjene

Novi tipovi vozila

Po izboru*

Novi tipovi vozila

Obvezno

Postojeći tipovi vozila

Obvezno

M1

1. travnja 2010.

1. travnja 2011.*

1. siječnja 2012

Vozila posebne namjene kategorije M1

1. travnja 2010.

29. listopada 2011.*

29. travnja 2012.

Nepotpuna i potpuna vozila kategorije N1

1. travnja 2010.

29. listopada 2011.*

1. siječnja 2012.

Dovršena vozila kategorije N1

1. travnja 2010.

1. siječnja 2012.

29. travnja 2013.

Nepotpuna i potpuna vozila kategorija N2, N3, O1, O2, O3, O4

1. travnja 2010.

29. travnja. 2011.*

29. listopada 2012.

Nepotpuna i potpuna vozila kategorije M2, M3,

1. travnja 2010.

1. travnja 2011.*

1. siječnja 2012.

Vozila posebne namjene kategorija N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4

1. travnja 2010.

29. listopada 2012.

29. listopada 2014.

Dovršena vozila kategorije N2, N3

1. travnja 2010.

29. listopada 2012.

29. listopada 2014.

Dovršena vozila kategorije M2, M3,

1. travnja 2010.

29. listopada 2011.*

1. siječnja 2012.

Dovršena vozila kategorija O1, O2, O3, O4

1. travnja 2010.

1. siječnja 2012.

29. listopada 2013.

* Od tih datuma dodjeljuje se nacionalna homologacija kao alternariva EU homologaciji, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a, EU homologacija.

[1]* Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. kojom se uspostavlja okvir za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila s uključenim izmjenama Uredbom Komisije (EZ) br. 1060/2008.

[2]1 SL 346, 17.12.1997., sr. 78.

[3]2 Za kasnije izmjene i dopune, vidi najnoviju preradbu UNECE TRANS/W.29/343.

[4]1 Nepotrebno prekrižiti.

[5]2 Navesti brojčanu ili slovno-brojčanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za inačicu ili 35 znakova za izvedbu vozila.

[6]3 Navesti je li ugrađeni uređaj za mjerene brzine u metričkim ili metričkim i anglosaksonskimn jedinicama.

[7](1) Uputa za planiranje i provođenje ocjenjivanja nalazi se u normi HRN ISO 10011:1998 – 1., 2. i 3. dio.

[8](2) Naprimjer, odgovarajući pojedinači pravilnik kad treba homologirati sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu, ili Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila.

[9](a) Navesti samo kad je vrijednost promijenjena u odnosu na prethodni stupanj homologacije.

[10](*) Prekrižiti nepotrebno.

zatvori
Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila ( izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !