Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 15.9.2008 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3160

Na temelju članka 104.L408822 stavka 1. točke 3. alineje 9. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06 i 60/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način gospodarenja polikloriranim bifenilima (PCB) i polikloriranim terfenilima (PCT), otpadnim PCB-om i PCT-om (u daljnjem tekstu »PCB«) te opremom koja sadrži PCB i PCT (u daljnjem tekstu »oprema»), kako bi se oni u potpunosti oporabili i/ili zbrinuli zbog opasnosti koje predstavljaju za okoliš i ljudsko zdravlje.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »PCB« jesu:
– Poliklorirani bifenili
– Poliklorirani terfenili
– monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan, monometildibromodifenilmetan
– svaka mješavina koja sadrži gore navedene tvari u ukupnoj količini većoj od 0,005% ukupne mase.
2. »Oprema koja sadrži PCB« je svaka oprema i uređaj koji sadrže ili su sadržavali PCB kao što su transformatori, kondenzatori, spremnici koji sadrže rezidualne tvari i slično, koji nisu dekontaminirani i s kojima se postupa kao da sadrže PCB osim ako se analizom akreditiranog laboratorija ne dokaže suprotno;
3. »Otpadni PCB« je svaki PCB koji predstavlja otpad, definiran posebnim propisima o gospodarenju otpadom;
4. »Posjednik« je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi i/ili posjeduje PCB, otpadni PCB i/ili opremu koja sadrži PCB;
5. »Dekontaminacija« je svaki postupak kojim se omogućuje da se oprema, građevine, materijali, tekućine ili neke druge tvari kontaminirane PCB-om ponovno koriste, oprabe i/ili zbrinjavaju u sigurnim uvjetima, a koje mogu uključivati postupke kojima se PCB-i zamjenjuju odgovarajućim tekućinama koje ne sadrže PCB;
6. »Oporaba PCB-a« je svaki postupak propisan posebnim propisom pod oznakama R1 i R13.
7. »Zbrinjavanje PCB-a« je svaki postupak propisan posebnim propisom pod oznakama D8, D9, D10, D12 i D15. Postupak D12 dozvoljen je samo u sigurnom, dubinskom, podzemnom skladištu u suhim formacijama stijena isključivo za opremu koja sadrži PCB-e i otpadne PCB-e koji se ne mogu dekontaminirati.

II. GOSPODARENJE POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA

Obveze posjednika PCB-a

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan napraviti popis opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3. U slučaju kada je oprema sastavljena od više električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm3 uključuje zbroj svih pojedinih elemenata složenih uređaja.
(2) Popis opreme iz stavka 1. ovoga članka ispunjava se na obrascu PPCBU iz Dodatka 1. ovog Pravilnika koji sadrži sljedeće podatke:
1. ime i adresu posjednika,
2. lokaciju i opis opreme,
3. sadržaj PCB-a u opremi,
4. predviđeni datum i vrstu obavljene ili predviđene obrade ili zamjene,
5. predviđeni datum dekontaminacije opreme.
(3) Evidenciju o obrascima iz stavka 2. ovoga članka vodi Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 4.

(1) Posjednik je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih PCB-a te oporabu i/ili zbrinjavanje i dekontaminaciju PCB-a i opreme koja sadrži PCB iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika, najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.
(2) Oprema za koju se opravdano može pretpostaviti da sadrži PCB između 0,05% i 0,005% ukupne mase tekućine, popis iz članka 3. stavka 2. treba sadržavati samo 1., 2. i 3. točku.
(3) Oprema iz stavka 2. ovoga članka može biti označena kao »onečišćena PCB-om s manje od 0,05%«, a njena dekontaminacija obavlja se sukladno članku 11.#clanak11 stavku 2. ovog Pravilnika.
(4) U slučaju posjedovanja opreme iz stavka 2. ovoga članka posjednik je dužan kao dokaz priložiti rezultate mjerenja sadržaja PCB-a u tekućini.
(5) Posjednik opreme dužan je ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prijaviti bilo kakvu promjenu informacija specificiranih u stavku 2. ovog članka, najkasnije 90 dana po njenom nastanku.

Članak 5.

Posjednik je obvezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da oprema koja je predmetom popisa iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika bude označena sukladno posebnom propisu koji uređuje zaštitne mjere. Oznaka mora biti i na vratima prostorija u kojima je smještena takva oprema.

Članak 6.

(1) Posjednik opreme specificirane u članku 3.#clanak3 stavku 1. ovog Pravilnika dužan je izraditi plan dekontaminacije i/ili oporabe i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a.
Plan mora sadržavati podatke o:
– količini i sadržaju PCB-a u tekućini;
– postojećim i predviđenim postupcima za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš;
– postojećim i predviđenim postupcima zamjene sadržaja i dekontaminacije
– opremi i uređajima koji sadrže PCB;
– postupku oporabe i/ili zbrinjavanja PCB-a.
(2) Sastavni dio plana iz stavka 1. ovog članka čini i detaljan opis opreme koja je sadržavala PCB, a izrađuje se popunjavanjem obrasca PPCBO iz Dodatka 3. ovog Pravilnika. Plan dekontaminacije i/ili oporabe i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a dostavlja se Ministarstvu i Agenciji.

Članak 7.

(1) U cilju provedbe mjera gospodarenja PCB-om propisanih ovim Pravilnikom, zabranjuje se:
– puniti ili nadopunjavati transformator PCB-om,
– odvajati PCB od ostalih tvari radi ponovne uporabe PCB-a,
– privremeno skladištiti PCB, otpadni PCB ili uređaje koji sadrže PCB, duže od 24 mjeseca prije postupka dekontaminacije ili postupaka oporabe i/ili zbrinjavanja iz članka 2. točka 6. ovog Pravilnika,
– spaljivati PCB ili otpadni PCB na moru.
– stavljanje na tržište PCB-a i opreme koja sadrži PCB u koliko je masa PCB-a viša od 0,005% mase tekućine, nakon 31. 12. 2010. godine.
(2) Do trenutka njihove dekontaminacije, povlačenja iz uporabe i/ili oporabe i/ili zbrinjavanja u skladu s ovim Pravilnikom, održavanje uređaja koji sadrže PCB može se nastaviti samo ukoliko su PCB-i koje oni sadrže u skladu s tehničkim normama ili specifikacijama glede izolacijskih svojstava te pod uvjetom da su uređaji u dobrom radnom stanju i da ne propuštaju.

Članak 8.

(1) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim derivatima, rabljenim uljima i izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodi koja je određena standardima HRN EN 12766 – 1 : 2002 en i HRN EN 12766 – 2 : 2002 en.
(2) Mjerenje sadržaja PCB-a može se provesti i ostalim eksperimentalnim metodama ukoliko su rezultati potvrđivanja mjerenja istovjetni i potvrđeni rezultatima mjerenja standardiziranim metodama iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

(1) Pravna i fizička osoba-obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti dekontaminacije i/ili oporabe i/ili zbrinjavanja PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB dužna je pribaviti dozvolu Ministarstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom.
(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom pored uvjeta propisanih Zakonom o otpadu mora sadržavati i sljedeće podatke:
– popis opreme koja je predmet dekontaminacije,
– predviđeni postupak dekontaminacije,
– način izvođenja postupka i oblik nadzora radi kontrole opterećenja okoliša za vrijeme obavljanja postupka dekontaminacije i
– postupanje s ostacima otpada po završetku procesa dekontaminacije

Oporaba, zbrinjavanje i dekontaminacija

Članak 10.

(1) Prije preuzimanja PCB, rabljenog PCB-e i/ili opreme koja sadrži PCB, moraju se poduzeti sve mjere sprečavanja opasnosti od požara sukladno posebnim propisima u koju svrhu moraju biti odvojeni od zapaljivih proizvoda.
(2) Oprema koja sadrži PCB, a koja nije predmetom popisa iz članka 3.#clanak3 stavak 1. ovog Pravilnika i čini dio druge opreme, mora biti zasebno uklonjena i skupljena te predana ovlaštenoj osobi, nakon što je spomenuta oprema čiji je sastavni dio sačinjavala povučena iz uporabe, oporabljena i/ili zbrinuta.

Članak 11.

(1) Posjednik je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se transformatori i druga oprema sa sadržajem PCB-a iznad 0,05% ukupne mase tekućine dekontaminiraju na sljedeći način:
(a) dekontaminacija mora smanjiti sadržaj PCB-a ispod 0,05% mase tekućine i po mogućnosti na razinu ne višu od 0,005% mase tekućine;
(b) zamjenska tekućina koja ne sadrži PCB mora predstavljati znatno manju opasnost;
(c) zamjena tekućine ne smije ugroziti kasniju oporabu i/ili zbrinjavanje PCB-a;
(d) dekontaminirani transformator ili drugi uređaj, mora se označiti oznakom iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.
(2) Iznimno od odredaba članka 4.#clanak4 stavka 1. ovog Pravilnika, posjednik je obvezan osigurati da se transformatori i drugi uređaji čiji je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005% mase ili dekontaminiraju prema uvjetima propisanim točkama (b), (c) i (d) iz stavka 1. ovog članka ili oporabe i/ili zbrinu na kraju njihova radno korisnog vijeka.

Članak 12.

(1) Nakon što je dovršen postupak dekontaminacije opreme koja sadrži PCB, oznaka definirana člankom 5.#clanak5 ovog Pravilnika zamjenjuje se oznakom iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.
(2) Oznaku iz stavka 1. ovog članka potrebno je utisnuti na način da se ne može uništiti.

Članak 13.

(1) U slučaju kada se kao postupak oporabe i/ili zbrinjavnja koristi spaljivanje, primjenjuje se posebni propis kojim se propisuje termička obrada otpada.
(2) Dozvoljene su i druge metode oporabe i/ili zbrinjavanja PCB-a, ukoliko se njima postižu jednake norme sigurnosti okoliša u odnosu na spaljivanje te ukoliko udovoljavaju tehničkim uvjetima opisanim kao najbolje dostupne tehnike.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Posjednik opreme iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika dužan je popis opreme dostaviti Ministarstvu i Agenciji na propisanim obrascima iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovog Pravilnika u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Posjednik opreme iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika dužan je prema članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika opremu označiti u roku 9 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(3) Posjednik opreme iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika dužan je izraditi plan dekontaminacije iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Dodaci 1., 2. i 3. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/4
Urbroj: 531-08-3-2-1-08-1
Zagreb, 10. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

DODATAK 1.

Obrazac za registraciju opreme koja sadrži PCB (PPCBU)
 

Podaci o tvrtki/obrtu 

Posjednik:

 

Adresa:

 

Tel:
Fax:
Email:

 

Podaci o djelatnosti

Šifra djelatnosti:

 

Registarski broj tvrtke:

 

Podaci o opremi

Vrsta opreme

 

Lokacija opreme:

 

Datum instaliranja opreme

 

Količina PCB-a u opremi

 

Podaci o oporabi i/ili zbrinjavanju i dekontaminaciji

Predviđeni datum i način oporabe i/ili zbrinjavanja:

 

Predviđeni datum
dekontaminacije

 

Datum prijave

 

Ime i potpis odgovorne osobe:

 
   

DODATAK 2.

Dekontaminirana PCB oprema

Dekontaminirana PCB oprema

Tekućina, koja je sadržavala PCB, izmijenjena je:
s ___________________________ (naziv zamjenske tekućine)
dana ______________________________________ (datum)
od ________________________________________ (tvrtka)
Postotak PCB od mase tekućine u opremi:
Stara tekućina _____________________________________
Zamjenska tekućina _________________________________
 

DODATAK 3.

Obrazac za detaljan opis opreme koja je sadržavala PCB (PPCBO)

 

 Broj:
 

 

Datum: 
 

A

Podaci o tvrtki/obrtu i opremi

1.

Naziv tvrtke/obrta

 

2.

Sjedište tvrtke/obrta

 

3.

 

Lokacija na kojoj se oprema nalazi:
(Razlika od A2.)

 

4.

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

5.

Kontakt osoba:

 

6.

Djelatnost tvrtke/obrta

 

7.

 

Opis područja na kojem se oprema nalazi

 

Industrijsko područje

 

Naselje

 

Nenaseljeno područje

 

8.

 

Vrsta opreme

 

Transformatori

 

Kondenzatori

 

Drugo 

 

9.

Uporaba opreme na lokaciji

1985. godine

kWh/godina

Trenutno 

kWh/godina

10.

Nacrt uklanjanja PCB-a

 
 

B

Informacije o postojećoj PCB opremi

1.

Naziv tvrtke/obrta

 

2.

Vrsta opreme (transformator, kondenzator, itd.)

 

3.

Identifikacijska oznaka stavke iz registra stavki

 

4.

Serijski broj opreme

 

5.

Radno opterećenje

 

6.

Datum proizvodnje

 

7.

 

Masa (kg)

 

Masa opreme bez tekućine

 

Masa tekućine

 

Ukupna masa

 

Veličina opreme (dužina, širina, visina u m)

 

8.

Vrsta tekućine ili izolacijskog ulja

 

9.

 Sadržaj PCB-a u tekućini

> 10% PCB

 

> 0,05% PCB

 

> 0,005% PCB

 

< 0,005% PCB

 

Tekućina ne sadrži PCB
prema izjavi proizvođača opreme

 

Opremi je odstranjena tekućina

 

10.

Datum mjerenja sadržaja PCB i uporabljena metoda

 

11.

Izvođač mjerenja sadržaja PCB-a i broj izvješća o mjerenju

 

12.

 

Uporaba opreme

 

U uporabi: datum početka uporabe

 

Pripremljen za uporabu

 

Nije u uporabi

 

13.

 

Stanje opreme

 

Ispuštanje tekućine

 

Propisana mjera

 

Skladišni prostor (na otvorenom, prekriven, ograđeni prostor itd.)

 

14.

 

Održavanje opreme

 

Nadopunjavanje

 

Posljednje punjenje datum

 

Naziv tvrtke, koja je obavila punjenje

 

Naziv zamjenske tekućine/izolacijskog ulja

 

Naziv originalne tekućine, izolacijskog ulja

 

15.

Drugi podaci:

 
     

C

Informacije o skladištenju otpada, koji sadrži PCB

1.

Vrsta otpada (npr. transformatorsko ulje u posudama)

 

2.

Procjena količine (kg)

 

3.

Da li su posude za skladištenje atestirane?

 

4.

Da li je prostor za skladištenje označen?

 

5.

Da li je tlo ili građevina ojačana radi ispusta PCB-a?

 

6.

Opis provedenih sanacijskih djelatnosti ili oporabe i/ili zbrinjavanja uskladištenog otpada (kad, tko, gdje, itd.)

 

7.

Druge informacije, kao rezultati mjerenja sadržaja PCB-a i sl.

 

Prezime, ime i potpis odgovorne osobe:
Datum:

zatvori
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !