Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 11.5.2000 Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1099

Na temelju članka 3.L67851 stavka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« br. 27/99), ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM NJIHOVE GRADNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se građevine koje podliježu sanitarnom nadzoru tijekom gradnje i način obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje.

Članak 2.

Sanitarnom nadzoru tijekom gradnje podliježu građevine namijenjene za:

- javnu opskrbu vodom za piće;

- odvodnju otpadnih voda (kolektori, glavni odvodni kanali, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda);

- obradu, skladištenje i odlaganje otpada;

- obavljanje zdravstvene djelatnosti;

- proizvodnju i promet na veliko lijekova;

- proizvodnju i promet na veliko medicinskih i homeopatskih proizvoda;

- obavljanje djelatnosti odgoja, obrazovanja i kulture;

- obavljanje djelatnosti socijalne skrbi;

- obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i turizma;

- obavljanje djelatnosti sporta i rekreacije;

- proizvodnju, promet, uporabu i skladištenje izvora ionizirajućeg zračenja.

Sanitarnom nadzoru osim građevina iz stavka 1. ovoga članka podliježu i građevine za proizvodnju, uporabu i skladištenje izvora neionizirajućih zračenja čija je frekvencija niža od
3 000 000 GHz i ultrazvuka čija je frekvencija niža od 500 MHz.

Članak 3.

Sanitarni nadzor tijekom gradnje građevina iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika provodi se tijekom izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova provjerom da li se gradnja građevine izvodi u skladu s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima glede:

- vodoopskrbe;

- odvodnje otpadnih voda;

- odlaganja krutog otpada;

- prozračivanja;

- zaštite od buke;

- zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja te

- križne kontaminacije.

Članak 4.

Investitor je obvezan o početku gradnje građevina iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika kao i početku izvođenja građevinsko-instalaterskih radova obavijestiti nadležno državno tijelo za sanitarni nadzor koje je izdalo potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje najkasnije u roku osam dana prije početka gradnje građevina odnosno izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova.

Članak 5.

Novčanom kaznom od 10 000 do 50 000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor ako ne obavijesti nadležno državno tijelo za sanitarni nadzor o početku gradnje građevine i početku izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova u roku iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/0094
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 13. travnja 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.
zatvori
Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !