Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o hrvatskoj bazi podataka o vizama ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 29.4.2008 Pravilnik o hrvatskoj bazi podataka o vizama

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

1642

Na osnovi članka 211.L391393 točka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 79/07), ministar vanjskih poslova i europskih integracija, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O HRVATSKOJ BAZI PODATAKA O VIZAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj i opseg

Ovim se Pravilnikom uređuju sadržaj, funkcionalnosti i ovlasti za korištenje Hrvatske baze podataka o vizama (u daljnjem tekstu: HBV), te uvjeti i postupci za razmjenu podataka između nadležnih tijela o:
– zahtjevima za izdavanje vize, i za produljenje vize
– izdanim vizama
– odbijenim zahtjevima za izdavanje vize
– poništenim vizama
– vizama kojima je skraćen rok valjanosti
kako bi se olakšalo rješavanje tih zahtjeva i odlučivanje o njima.

Članak 2.

Definicije

U ovom Pravilniku, koriste se sljedeće definicije:
– »vizna tijela« su državna tijela u čijoj nadležnosti je: izdavanje vize, sudjelovanje u postupku izdavanja viza te odlučivanje o poništenju, skraćivanju roka valjanosti, ukidanju ili produljenju vize;
– »nadležno vizno tijelo« je tijelo koje je unijelo podatke u HBV;
– »članovi skupine« su drugi podnositelji zahtjeva s kojima putuje podnositelj zahtjeva, uključujući bračnog druga i djecu koji ga prate;
– »provjera« je postupak usporedbe skupova podataka kako bi se uspostavila vjerodostojnost identiteta.

Članak 3.

Kategorije podataka

U HBV se unose sljedeće kategorije podataka:
1. alfanumerički podaci o podnositelju zahtjeva i o zatraženoj, izdanoj, odbijenoj, poništenoj, ili produljenoj vizi i o vizi čiji je rok valjanosti skraćen;
2. fotografije;
3. poveznice s drugim zahtjevima.
Poruke prenesene infrastrukturom HBV-a, navedene u članku 13. i članku 17. ne pohranjuju se u HBV-u.

Članak 4.

Pristup za unošenje, izmjenu, brisanje i konzultiranje podataka

Pristup HBV-u za unošenje, izmjenu, ili brisanje podataka navedenih u članku 3.#clanak3 stavku 1. ovoga Pravilnika ima samo ovlašteni službenik viznih tijela.
Pristup HBV-u za konzultiranje podataka ima samo ovlašteni službenik viznih tijela, i to isključivo u svrhe utvrđene odredbama članaka 12.#clanak12 do 17.#clanak17 ovoga Pravilnika i u opsegu u kojem je to potrebno.
Suglasnost za pristup i razinu korištenja HBV-a službenicima i namještenicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje rukovoditelj ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za vanjske poslove, koja je nadležna za HBV.

II. UNOS I UPORABA PODATAKA U VIZNIM TIJELIMA

Članak 5.

Postupak unošenja podataka nakon zaprimanja zahtjeva

Vizno tijelo koje je zaprimilo zahtjev odmah otvara predmet zahtjeva u HBV, unošenjem podataka navedenih u članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.
Prigodom otvaranja predmeta zahtjeva, vizno tijelo provjerava u HBV je li evidentiran prethodni zahtjev istog podnositelja.
Ako je evidentiran prethodni zahtjev, vizno tijelo povezuje svaki novi predmet zahtjeva s prethodnim predmetima zahtjeva istog podnositelja.
Ako podnositelj zahtjeva putuje u skupini s drugim podnositeljima, vizno tijelo otvara predmet zahtjeva za svakog podnositelja i povezuje predmete članova skupine.

Članak 6.

Podaci nakon podnošenja zahtjeva

Vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) klasa predmeta/broj zahtjeva;
(b) oznaka statusa zahtjeva – označava se da je viza zatražena;
(c) tijelo kojem je podnesen zahtjev;
(d) sljedeći podaci unose se iz obrasca zahtjeva:
1. prezime, prezime pri rođenju (ranije prezime(na)); imena; spol; datum, mjesto i država rođenja;
2. sadašnje državljanstvo i državljanstvo pri rođenju;
3. vrsta i broj putne isprave, tijelo koje ju je izdalo te datum izdavanja i isteka roka valjanosti;
4. mjesto i datum podnošenja zahtjeva;
5. vrsta zatražene vize;
6. razdoblje za koje se traži izdavanje vize
7. odredište i trajanje namjeravanog boravka,
8. svrha putovanja
9. dan dolaska i odlaska, odnosno dan prvog ulaska i izlaska ako je riječ o vizi s dva ili više ulazaka
10. adresa na kojoj će boraviti u Republici Hrvatskoj
11. podaci o osobi koja je izdala poziv ili jamči da će platiti troškove uzdržavanja tijekom boravka, a to su,
– u slučaju fizičke osobe, prezime, ime i adresa osobe
– u slučaju pravne osobe, naziv, sjedište, prezime i ime osobe za kontakt;
(e) fotografiju podnositelja zahtjeva u skladu s provedbenim propisima koji uređuju postupak izdavanja viza
Ako je potrebno, vizno tijelo unosi sljedeće dodatne podatke iz obrasca zahtjeva:
(a) granični prijelaz ulaska ili tranzitna ruta;
(b) sadašnje zanimanje i poslodavac; za učenike: naziv škole;
(c) prezime i ime(na) podnositeljevih roditelja.

Članak 7.

Podaci koji se unose za izdanu vizu

Ako je odlučeno da se viza izda, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) promjena oznake statusa – označava se da je viza izdana, čime se zamjenjuje prijašnja oznaka da je viza zatražena;
(b) tijelo koje je izdalo vizu;
(c) datum i mjesto gdje je viza izdana;
(d) vrsta vize;
(e) broj naljepnice vize;
(f) razdoblje valjanosti vize;
(g) odobreni broj ulazaka;
(h) trajanje boravka odobreno vizom.
Ako podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva prije nego što je odlučeno o zahtjevu, nadležno vizno tijelo mijenja oznaku statusa – oznaka da je viza zatražena zamjenjuje se oznakom da je podnositelj odustao od zahtjeva i unosi se datum odustanka.

Članak 8.

Podaci koji se unose za odbijenu vizu

Ako je odlučeno da se viza odbije, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) promjena oznake statusa – označava se da je viza odbijena, čime se zamjenjuje oznaka da je viza zatražena;
(b) tijelo koje je odbilo vizu;
(c) mjesto i datum odluke.
U predmetu zahtjeva mora se navesti i osnova(e) za odbijanje vize, koja može biti jedna ili neke od sljedećih:
(a) razlozi iz članka 34. Zakona
1. stranac ne ispunjava uvjete iz članka 31. Zakona
– nema valjanu putnu ispravu,
– nema sredstva za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu,
– ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
– predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
2. postoji opravdana sumnja da boravak stranca neće biti korišten u namjeravanu svrhu
3. stranac pokušava ući u Republiku Hrvatsku prije proteka roka od:
– ako mu je odbijen ulazak, dva dana od odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku (članak 35. stavak 4. Zakona)
– ako mu je otkazan kratkotrajni boravak, 90 dana računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske (članak 43. stavak 4. Zakona)
– ako mu je otkazan privremeni boravak, 90 dana računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske (članak 55. stavak 5. Zakona),
– ako mu je otkazan stalni boravak, 90 dana računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske (članak 85. stavka 5. Zakona)
4. stranac nije prethodno podmirio troškove koji su nastali prilikom njegovog prisilnog udaljenja
5. stranac je u tranzitu i ne ispunjava uvjete za ulazak u treću državu
6. stranac ne plati novčanu kaznu izrečenu u Republici Hrvatskoj
(b) je stranac je već boravio u Republici Hrvatskoj 90 dana, a nije proteklo 6 mjeseci od dana prvog ulaska,
(c) stranac na zahtjev DM/KU ne priloži traženu dokumentaciju kojom dokazuje svrhu i uvjete svog boravka,
(d) se stranac osobno ne odazove na poziv DM/KU.

Članak 9.

Podaci koji se unose ako je rok valjanosti vize skraćen

Ako je odlučeno da se skrati rok valjanosti vize, nadležno vizno tijelo dodaje sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) promjena oznake statusa – označava se da je rok valjanosti vize skraćen, čime se zamjenjuje oznaka da je viza izdana;
(b) vizno tijelo koje je skratilo rok valjanosti vize;
(c) mjesto i datum odluke;
(d) broj naljepnice vize, ako je skraćenje roka u obliku nove naljepnice vize,
(b) skraćeni rok valjanosti vize.
U predmetu zahtjeva navodi se pravna osnova za skraćenje roka valjanosti vize odnosno nedostatak sredstava za uzdržavanje.

Članak 10.

Podaci koji se unose za poništenu vizu

Ako je odlučeno da se viza poništi, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) promjena oznake statusa – označava se da je viza poništena, čime se zamjenjuje oznaka da je viza izdana;
(b) tijelo koje je poništilo vizu;
(c) mjesto i datum odluke;
U predmetu zahtjeva navodi se osnova(e) za poništenje vize, u skladu s člankom 8.#clanak8 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Podaci koji se unose za produljenu vizu

Ako je odlučeno da se viza produlji, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:
(a) promjena oznake statusa – označava se da je viza produljena, čime se zamjenjuje oznaka da je viza izdana;
(b) tijelo koje je produljilo vizu;
(c) mjesto i datum odluke;
(d) serijski broj naljepnice vize, ako je produljenje u obliku nove naljepnice vize;
(e) razdoblje produljenja roka valjanosti;
(f) razdoblje produljenja odobrenog trajanja boravka.
U predmetu zahtjeva navodi se osnova(e) za produljenje vize, koja može biti jedna ili više od sljedećih:
(a) viša sila;
(b) humanitarni razlozi;
(c) ozbiljni profesionalni razlozi;
(d) ozbiljni osobni razlozi.

Članak 12.

Uporaba HBV za provedbu postupka

Nadležno vizno tijelo konzultira HBV u svrhu provedbe postupka i odlučivanja o zahtjevu, u skladu s provedbenim propisima koji uređuju postupak izdavanja viza.
U svrhe navedene u stavku 1. ovoga članka, nadležno vizno tijelo ima pristup pretraživanju jednog ili više od sljedećih skupova podataka:
(a) osobni podaci iz članka 6.(d)1.
(b) podaci o državljanstvu iz članka 6.(d)2.
(c) podaci o putnoj ispravi iz članka 6.(d)3.
(d) ime ili naziv jamca iz članka 6.(d)5.
(e) fotografije,
(f) serijski broj(evi) naljepnice vize za svaku ranije izdanu vizu.
Ako pretraga jednog ili više skupova podataka iz stavka 2. ovoga članka pokaže da su podaci o podnositelju zahtjeva uneseni u HBV, nadležnom viznom tijelu daje se pristup predmetu zahtjeva i povezanim predmetima, isključivo u svrhe navedene u stavku 1. ovoga članka.

Članak 13.

Uporaba HBV za konzultacije i zamolbe za dokumentima

U svrhu konzultacija između viznih tijela, u skladu s člankom 21. Zakona o strancima, nadležno vizno tijelo unosi zamolbu za konzultacijom s klasom predmeta zahtjeva u HBV, s naznakom tijela koje se ili koja se konzultiraju.
HBV-om se zamolba prenosi naznačenom tijelu ili tijelima.
Vizno tijelo ili tijela koji se konzultiraju unose odgovor u HBV, kojim se odgovor prenosi tijelu koje je uputilo zamolbu.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka može se primijeniti i za prijenos drugih obavijesti vezanih uz konzularnu suradnju između DM/KU kao i za prosljeđivanje preslika putnih isprava i druge dokumentacije priložene uz zahtjev.
Osobni podaci koji se prenose u skladu s ovim člankom, koriste se isključivo za konzultaciju između viznih tijela.

Članak 14.

Uporaba podataka za izvješća i statističke podatke

Nadležna vizna tijela imaju pristup konzultiranju sljedećih podataka, isključivo u svrhu izrade izvješća i statističkih podataka:
(a) oznaka statusa,
(b) nadležna vizna tijela,
(c) državljanstvo podnositelja zahtjeva,
(d) datum i mjesto podnošenja zahtjeva ili odluke o zahtjevu,
(e) vrsta tražene ili izdane vize,
(f) vrsta putne isprave,
(g) osnove unesene za svaku odluku u vezi s vizom ili zahtjevom za vizu,
(h) naplaćena konzularna pristojba.

III. UPORABA PODATAKA U DRUGIM TIJELIMA

Članak 15.

Pristup podacima u svrhu povjere

Tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice ili policijska uprava/policijska postaja (u daljnjem tekstu: PU/PP), imaju pristup pretraživanju sljedećih podataka, isključivo u svrhu provjere identiteta osobe i/ili vjerodostojnosti vize:
(a) podaci iz članka 6.(d)1.;
(b) podaci o putnoj ispravi iz članka 6.(d)3.;
(c) fotografije;
(d) serijski broj naljepnice vize.
Ako pretraga bilo kojih podataka iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su podaci o podnositelju uneseni u HBV, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup sljedećim podacima iz predmeta zahtjeva, kao i iz povezanih predmeta članova skupine:
(a) oznaka statusa i podaci iz obrasca zahtjeva, iz članka 6.(b) i (d);
(b) fotografije;
(c) podaci uneseni o eventualno prije izdanim ili odbijenim vizama, skraćenim rokovima valjanosti viza, poništenim, ili produljenim vizama.

Članak 16.

Uporaba podataka u svrhu povratka stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj

PU/PP ima pristup sljedećim podacima, i to isključivo u svrhu utvrđivanja identiteta i povratka stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj:
(a) podaci iz članka 6.(d)1,
(b) fotografija.
Ako pretraga jednog ili više skupova podataka nabrojanih u stavku 1. ovoga članka pokaže da su podaci o podnositelju uneseni u HBV, PU/PP daje se pristup konzultiranju sljedećih podataka iz predmeta zahtjeva i s njim povezanih predmeta:
(a) oznaka statusa i tijelo kod kojeg je podnesen zahtjev,
(b) podaci uneseni iz obrasca zahtjeva iz članka 6.(d),
(c) fotografija,
(d) podaci uneseni o svim prije izdanim ili odbijenim vizama, vizama kojima je skraćen rok valjanosti, poništenim, ili produljenim vizama.

Članak 17.

Uporaba podataka u postupku odlučivanja o zahtjevu za azilom

Tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevu za azil u prvom stupnju ima pristup pretraživanju sljedećih podataka, isključivo u svrhu provedbe postupka odlučivanja o zahtjevu za azilom:
(a) podaci iz članka 6.(d)1.
(b) fotografije.
Ako pretraga jednog ili više skupova podataka iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su podaci o podnositelju uneseni u HBV, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup konzultiranju sljedećih podataka iz predmeta zahtjeva i s njim povezanih predmeta:
(a) oznaka statusa i tijelo kod kojeg je podnesen zahtjev;
(b) podaci uneseni iz obrasca zahtjeva iz članka 6.(d);
(c) fotografije;
(d) podaci uneseni o svim prije izdanim ili odbijenim vizama, vizama kojima je skraćen rok valjanosti, poništenim, ili produljenim vizama.

IV. ČUVANJE I IZMJENA PODATAKA

Članak 18.

Rok čuvanja pohranjenih podataka

Svaki predmet zahtjeva pohranjuje se u HBV na rok od 5 (pet) godina, osim u slučajevima iz članka 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovoga Pravilnika.
Razdoblje iz stavka 1. ovoga članka računa se od:
(a) dana isteka roka valjanosti vize, ako je viza bila izdana;
(b) novoga dana isteka roka valjanosti vize, ako je rok valjanosti vize bio skraćen, ili ako je viza bila poništena ili produljena;
(c) dana otvaranja predmeta zahtjeva u HBV, ako je viza odbijena, ili ako je podnositelj odustao od zahtjeva.
Nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka automatski se briše predmet zahtjeva i poveznica(e) s tim predmetom.

Članak 19.

Izmjena podataka

U skladu s odredbom članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, vizno tijelo koje je unijelo podatke u HBV ima ih pravo izmijeniti, ažuriranjem, dopunom ili ispravkom podataka, ili njihovim brisanjem.
Ako drugo vizno tijelo ima dokaz koji upućuje da su podaci procesuirani u HBV netočni ili da su ti podaci bili procesuirani u HBV protivno ovom Pravilniku, o tome je dužno odmah obavijestiti vizno tijelo koje je podatke unijelo. Takva se poruka prenosi infrastrukturom HBV-a.
Nadležno vizno tijelo iz stavka 2. ovoga članka provjerava podatke i, ako je potrebno, mijenja ih ili briše.

Članak 20.

Ranije brisanje podataka

Predmeti zahtjeva i njihove poveznice o podnositelju koji je stekao hrvatsko državljanstvo prije roka iz članka 18.#clanak18 stavaka 1. ovoga Pravilnika brišu se iz HBV-a nakon što nadležno vizno tijelo dobije obavijest da je podnositelj stekao hrvatsko državljanstvo.

Članak 21.

Zaštita podataka u HBV-u

U svrhu zaštite podataka u HBV-u, vode se bilješke (logovi) o svakom pristupu sustavu i o svakom pristupu podacima.
Bilješke se koriste radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu, a brišu se nakon dvije godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Početak prikupljanja i unošenja podataka u HBV

Vizna tijela počinju prikupljati i unositi podatke u HBV na način propisan ovim Pravilnikom najkasnije od 1. lipnja 2009. godine.
Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do roka iz stavka 1. ovoga članka, vizna tijela dužna su utvrditi i pripremiti sve potrebne tehničko-informatičke pretpostavke za primjenu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2008. godine.

Klasa: 216-03/08-01/125
Urbroj: 521-VI-02/MT-08-04
Zagreb, 21. travnja 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o hrvatskoj bazi podataka o vizama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !