Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 19.3.2002 Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

609

Na temelju čl. 88.L79740 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 5. ožujka 2002. donio je

PRAVILNIK

O INFORMATIVNOM PROSPEKTU MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način objave informativnog prospekta mirovinskog fonda (u daljnjem tekstu informativni prospekt) kojeg je mirovinsko društvo dužno izdati najkasnije do 31. ožujka svake godine s informacijama do 31. prosinca za prethodnu godinu.

Članak 2.

Informativni prospekt sadržava:

1. podatke o mirovinskom fondu,

2. podatke o mirovinskom društvu,

3. podatke o banci skrbniku,

4. podatke o Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija) i Središnjem registru osiguranika (u daljnjem tekstu Regos),

5. podatke o pravima članova fonda,

6. informacije propisane člankom 89. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon).

Podaci o mirovinskom fondu

Članak 3.

Pod podacima o mirovinskom fondu u smislu članka 2. stavka 1. t. 1. podrazumijevaju se:

1. ime fonda,

2. datum osnivanja fonda,

3. način obračuna naknada za mirovinsko društvo:

– naknada od uplaćenih doprinosa,

– naknada za uspješnost u poslovanju mirovinskog fonda,

– naknada za upravljanje imovinom mirovinskog fonda i

– naknada za izlaz člana iz mirovinskog fonda,

4. način obračuna naknade za banku skrbnika

5. podaci o portfelju fonda sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) i Pravilniku o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova:

– s osvrtom na investicijske ciljeve fonda i

– promjenama u strukturi portfelja,

6. popis svih pojedinih ulaganja koja čine 1% ili više od ukupne imovine mirovinskog fonda, s količinom vrijednosnih papira u vlasništvu fonda, pojedinačnom vrijednošću (u kunama) na zadnji dan izvještajnog razdoblja, ukupnom vrijednošću tog vrijednosnog papira u imovini fonda i tvrtkom izdavatelja predmetnog vrijednosnog papira,

7. izračun vrijednosti obračunske jedinice i način prijenosa računa člana iz jednog fonda u drugi,

8. iscrpan opis poreznog statusa mirovinskog fonda,

9. način izračuna rezultata poslovanja fonda, a posebno definiranje pojmova referentni prinos, zajamčeni prinos i realni prinos,

10. prikaz stope prometa i volumena fonda s posebnim obrazloženjem,

11. statut fonda.

Podaci o mirovinskom druŠtvu

Članak 4.

Pod podacima o mirovinskom društvu u smislu članka 2. stavka 1. t. 2. podrazumijevaju se:

1. tvrtka, pravni oblik i sjedište mirovinskog društva,

2. uprava i nadzorni odbor mirovinskog društva:

– ime i dužnosti članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva,

3. organizacijska shema mirovinskog društva,

4. objašnjenja načina donošenja investicijskih odluka s podacima o:

– određivanju odgovornosti,

– o investicijskim savjetnicima mirovinskog društva i njihovom odnosu i mogućoj povezanosti s revizorom mirovinskog društva,

– donošenju i opsegu donošenja investicijskih odluka (komisijski, pojedinačno ili po grupama vrijednosnih papira).

5. iznos temeljnog kapitala mirovinskog društva, imena i adrese dioničara i postotak dionica koje posjeduju, odnosno vlasnika udjela i veličina njihovog udjela,

6. podaci o revizoru mirovinskog društva, a posebno:

– ime revizorske tvrtke,

– sjedište revizorske tvrtke.

7. informacija o tome jesu li članovi Uprave i Nadzornog odbora članovi fonda kojim upravlja mirovinsko društvo,

8. načela i strategija ulaganja mirovinskog društva.

Podaci o banci skrbniku

Članak 5.

Pod podacima o banci skrbniku u smislu članka 2. stavka 1. t. 3. podrazumijevaju se:

1. tvrtka, pravni oblik i sjedište banke skrbnika,

2. djelatnost banke skrbnika,

3. iznos temeljnog kapitala banke skrbnika,

4. način obavljanja skrbničkih poslova u inozemstvu.

Informacije o Agenciji i Regosu

Članak 6.

Informativni prospekt mora sadržavati osnovne podatke o Agenciji i Regosu s objašnjenjem njihove uloge u mirovinskom sustavu.

Prava Članova fonda

Članak 7.

U informativnom je prospektu potrebno na jasan i nedvosmislen način prikazati prava članova fonda koja su propisana Zakonom, s posebnim naglaskom na slobodi odlučivanja o izboru fonda i njegovom napuštanju.

INFORMACIJE PROPISANE ČLANKOM 89. ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 8.

Informativni prospekt mora sadržavati podatke propisane čl. 89. Zakona.

Oblik i naČin objave informativnog prospekta

Članak 9.

(1) Informativni prospekt mora sadržavati sve podatke propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Podaci moraju biti objavljeni tako da jasno i nedvosmisleno informiraju članove fonda.

(3) Kad se brošura informativnog prospekta objavljuje u obliku novinskog izdanja, mora se objaviti u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/37

Urbroj: 383-02-01-1

Zagreb, 5. ožujka 2002.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

zatvori
Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !