Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda ("Narodne novine", br. XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.10.2007 Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3119

Na temelju članka 114.cL357892 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 11. listopada 2007. godine, donijela je

PRAVILNIK

O INFORMATIVNOM PROSPEKTU ZATVORENOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj i oblik informativnog prospekta zatvorenog mirovinskog fonda, te postupak njegovog odobravanja od strane Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

Informativni prospekt zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda sadrži:
1) podatke o zatvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu,
2) podatke o dobrovoljnom mirovinskom društvu,
3) podatke o banci skrbniku,
4) podatke o Agenciji,
5) podatke o pravima članova fonda,
6) informacije o mogućnostima koje pruža članstvo u fondu,
7) informacije o pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva,
8) informacije o mogućnostima za ostvarivanje prava iz dodatnog mirovinskog osiguranja,
9) promjenu politike ulaganja imovine,
10) obavijest da su pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda i mirovinsko društvo koje njime upravlja u slučaju odlaska člana fonda na rad u drugu državu dužni ga informirati o pravima koja je stekao na temelju dotadašnjeg članstva u fondu.

Članak 3.

Podaci o zatvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu:
1) ime fonda;
2) datum osnivanja fonda;
3) oblik fonda odnosno naznaku da se nudi zatvoreni mirovinski fond;
4) ciljevi, strategija i rizici poslovanja fonda;
5) ograničenja ulaganja imovine fonda;
6) vrednovanje, način kupnje i prodaje imovine fonda;
7) način obračuna naknada za dobrovoljno mirovinsko društvo;
8) način obračuna naknada za banku skrbnika;
9) podaci o portfelju fonda na zadnje izvještajno razdoblje:
9.1. po strukturi ulaganja u pojedine vrste imovine i
9.2. visina i popis pojedinih ulaganja.
10) izračun vrijednosti obračunske jedinice;
11) način izračuna rezultata poslovanja fonda uz definiranje pojmova nominalni i realni prinos;
12) uputu na koji su način dostupna financijska izvješća sadašnjim ili budućim članovima fonda;
13) porezni tretman dobrovoljne mirovinske štednje;
14) definiranje državnih poticaja;
15) statut zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Članak 4.

Podaci o dobrovoljnom mirovinskom društvu:
1) tvrtka, pravni oblik i sjedište društva;
2) članovi uprave i nadzornog odbora društva;
3) iznos temeljnog kapitala društva, podaci o dioničarima odnosno vlasnicima udjela društva;
4) organizacijska shema društva;
5) objašnjenje načina donošenja investicijskih odluka;
6) načela i strategija ulaganja mirovinskog društva, s posebnim naglaskom na zakonska ograničenja ulaganja;
7) izjavu društva koje upravlja s više dobrovoljnih fondova da će se članstvo u dobrovoljnim fondovima nuditi na jednakim i ravnopravnim načelima, bez spominjanja uspješnosti poslovanja drugog dobrovoljnog fonda kojima upravlja kao motiva za učlanjenje u dobrovoljni fond koji se prospektom nudi;
8) podaci o revizoru društva.

Članak 5.

Podaci o banci skrbniku:
1) tvrtka, pravni oblik i sjedište,
2) djelatnost banke skrbnika,
3) temeljni kapital banke skrbnika i
4) način obavljanja skrbničkih poslova u inozemstvu.

Članak 6.

Informacije o Agenciji:
U informativnom prospektu zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda mora se uz osnovne podatke o Agenciji obvezno naznačiti da REGOS kao državno tijelo za prikupljanje i evidenciju doprinosa za drugi stup nije uključen u dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

Članak 7.

Prava članova fonda:
Informativni prospekt mora na jasan i nedvosmislen način sadržavati prava članova fonda koja su propisana Zakonom, a mora se uručiti osobi prije stjecanja članstva u fondu.

Članak 8.

Postupak odobravanja informativnog prospekta ili njegovih naknadnih izmjena:
1) Zahtjev za odobrenje prospekta ili njegovih naknadnih izmjena, društvo podnosi Agenciji.
2) Prospekt ili njegove naknadne izmjene ne smiju se uručiti osobi ili objaviti prije nego što ga odobri Agencija.
3) Agencija je dužna u roku 30 dana od dana zaprimanja, odlučiti o zahtjevu ili naknadnim izmjenama.
4) Ako Agencija ne odobri zahtjev ili naknadne izmjene, društvo mora u ponovljenim zahtjevima uvažiti primjedbe Agencije.

Članak 9.

Prospekt mora sadržavati sve podatke propisane Zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/39
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 11. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !