Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 9.8.2000 Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

 

1699

Temeljem članka 225.L69319 stavak 3. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

 

O INSPEKCIJI SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se inspekcijski poslovi po granama inspekcije sigurnosti unutarnje plovidbe, vrste inspekcijskog nadzora, uvjete koje mora ispunjavati inspektor i stručna sprema inspektora, način rada, prava i obveze inspektora, način polaganja stručnog ispita inspektora, te oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice i značke inspektora.

Članak 2.

(1) Inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Zakona o plovidbi unutarnjim vodama koje se odnose na sigurnost plovidbe, Pravila Hrvatskog registra brodova, odredbama međunarodnih ugovora i drugih propisa kojima se uređuje pitanje sigurnosti unutarnje plovidbe.

(2) Inspekcijski poslovi obuhvaćaju i poslove kojima se prati i unapređuje sigurnost unutarnje plovidbe.

Članak 3.

(1) Obavljanje inspekcijskih poslova u nadležnosti je Ministarstva i kapetanija kao područnim jedinicama Ministarstva.

(2) Inspekcijske poslove obavljaju: viši inspektori, inspektori, inspektori druge vrste zvanja, te ovlašteni stručni djelatnici, prema članku 211. stavak 3. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (u daljnjem tekstu inspektori).

II. VRSTE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 4.

Inspekcijski nadzor obuhvaća obavljanje poslova nautičke, brodostrojarske, hidrograđevinske, radio službe i inspekcije zaštite voda od onečišćenja s plovila.

Članak 5.

(1) Poslovi nautičke inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad stranim i domaćim plovilima (brodovima, čamcima, skelama i plutajućim objektima), nadzor nad stanjem isprava i knjiga, njihovom posadom, opremom, sredstvima i uređajima, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka, nadzor nad lukama, zimovnicima i prevodnicama u pogledu uvjeta sigurnog uplovljavanja, manevriranja, pristajanja i boravka brodova u njima, nadzor nad uvjetima plovidbe, stanju objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima, nadzor nad javnim prijevozom putnika i stvari, nadzor nad stranim i domaćim plovilima u pogledu udovoljavanja sigurnosnim standardima glede najmanje dopuštene životne dobi članova posade, zdravstvene sposobnosti članova posade, stručnoj osposobljenosti posade, nadzor nad zadovoljavanjem standarda u pogledu opskrbe broda hranom i pićem, uvjeta rada na brodu, uvjeta života na brodu, radnih sati, nadzor nad domaćim brodovima u pogledu udovoljavanja standardima sigurnosti plovidbe, a koji se odnose na životne i radne uvjete na brodu i dr.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito nautički inspektori.

Članak 6.

(1) Poslovi brodostrojarske inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad domaćim i stranim plovilima u pogledu njihovih pogonskih i drugih postrojenja, nadzor nad stanjem isprava i knjiga, nadzor nad opremom, sredstvima i uređajima u pogledu njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti, nadzor nad posadom brodova, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na brodu, nadzor nad domaćim i stranim brodovima u pogledu stanja trupa i navođa, nadzor nad brodom i teretom u pogledu ocjene stabiliteta, nadzor nad ispravnosti brodskih uređaja za ukrcanje i iskrcanje tereta, ocjena stabiliteta i plovnosti kod havarije trupa, pregled i odobravanje tehničke ispravnosti za domaće čamce, nadzor nad gradnjom domaćih čamaca, nadzor nad radom Hrvatskog registra brodova, nadzor nad zadovoljavanjem standarda rada i održavanje ventilacije, grijanja, rasvjete, te vodovodnog sustava koji su u vezi s uslužnom službom, te prostorima za čuvanje i pripremu hrane, uvjeta rada na brodu, uvjeta života na brodu, radnih sati, nadzor na domaćim brodovima u pogledu udovoljavanja standardima sigurnosti plovidbe, a koji se odnose na životne i radne uvjete na brodu i dr.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito brodostrojarski inspektori.

Članak 7.

(1) Poslovi hidrograđevinske inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad stanjem, te radovima uređenja i održavanja plovnih putova, luka, zimovnika i hidrotehničkih objekata u pogledu sigurnosti plovidbe, nadzor nad radom pravne osobe kojoj je povjereno održavanje i uređenje plovnih putova i izgradnja hidrotehničkih objekata sigurnosti plovidbe, nadzor nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala i dubina, nadzor nad stanjem obilježenosti i objektima za obilježavanje plovnih putova, nadzor nad radom pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje stručno-tehničkih poslova obilježavanja plovnih putova, nadzor nad ostalim radovima koji se izvode na vodnom dobru, a mogu utjecati na stanje sigurnosti plovidbe i dr.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito hidrograđevinski inspektori.

Članak 8.

(1) Poslovi radio inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad održavanjem radio uređaja i opreme na domaćim i stranim plovilima, obalnim radio postajama, te njihovom opremom koja služi sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života, nadzor nad radom radio službe sigurnosti plovidbe, nadzor nad brodskim ispravama i knjigama koji se odnose na radio uređaje i njihovu opremu, nadzor nad članovima posade broda koji obavljaju poslove radio službe na brodu, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na brodu, te nadzor nad djelatnicima obalnih radio postaja koji obavljaju poslove radio službe.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito radio inspektori sigurnosti plovidbe.

Članak 9.

(1) Poslovi inspekcije zaštite voda od onečišćenja s broda obuhvaćaju naročito:

nadzor nad domaćim i stranim plovilima u pogledu zaštite voda od onečišćenja, nadzor nad stanjem isprava i knjiga, nadzor nad opremom za sprečavanje onečišćenja voda s plovila, te udovoljavanju odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na plovilu, te pregled cjevovoda i spojnica za rukovanje s brodom.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju inspektori zaštite voda od onečišćenja, nautički inspektori ili brodostrojarski inspektori.

Članak 10.

Poslovi kojima se prati i unapređuje sigurnost unutarnje plovidbe su:

1. Praćenje i proučavanje stanja sigurnosti plovidbe i s drugim inspekcijama, tijelima državne uprave, i ustanovama, organizacijama i fizičkim osobama čija je djelatnost vezana za unapređenje sigurnosti unutarnje plovidbe.

2. Poticanje i davanje prijedloga za unapređenje sigurnosti unutarnje plovidbe.

Članak 11.

Ukoliko to okolnosti pojedinog slučaja zahtijevaju, svaki inspektor može obaviti i poslove koji su u nadležnosti druge vrste poslova inspekcije sigurnosti unutarnje plovidbe.

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI INSPEKTOR I STRUČNA SPREMA INSPEKTORA

Članak 12.

Za inspektora može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnostiL69321 (»Narodne novine« br. 74/94) ispunjava i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 13.

(1) Inspektor će biti razriješen dužnosti:

1. ako pismeno zatraži da ga se razriješi dužnosti,

2. ako bude pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,

3. ako se utvrdi da nema sposobnosti za obavljanje dužnosti inspektora,

4. ako nadležno tijelo utvrdi da je zbog zdravstvenog stanja nesposoban za obavljanje dužnosti inspektora.

(2) Odluka o razrješenju od dužnosti iz razloga navedenih u prethodnom stavku pod točkom 3. i 4. može se donijeti samo ako je prethodno proveden odgovarajući postupak u kojem su utvrđeni razlozi za razrješavanje i ako je u tom postupku inspektoru bilo omogućeno da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(3) Kada ocjeni da su ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka iz stavka 2. ovoga članka, rukovoditelj tijela ministarstva nadležnog za sigurnost unutarnje plovidbe dužan je podnijeti obrazloženi prijedlog za pokretanje tog postupka.

IV. PROGRAM STRUČNIH ISPITA ZA INSPEKTORE SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 14.

Inspektori moraju imati položen državni stručni ispit za inspektora sigurnosti unutarnje plovidbe. Državni stručni ispit se polaže prema Uredbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenikaL69322 (»Narodne novine« br. 45/95). Ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom pri nadležnom tijelu za polaganje državnih stručnih ispita.

Članak 15.

Osoba koja polaže stručni ispit dužna je podnijeti prijavu čelniku tijela državne uprave u kojem je u službi. Obrazac za podnošenje prijave, kao i ostali obrasci u svezi ispita, propisan je Pravilnikom o obrascima za polaganje državnog stručnog ispitaL69323 (»Narodne novine« br. 85/95).

Članak 16.

Državni stručni ispit za inspektora sigurnosti unutarnje plovidbe (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio polaže se usmeno prema Programu općeg dijela državnog stručnog ispitaL69324 (»Narodne novine« br. 50/95). Posebni dio stručnog ispita sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Članak 17.

Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita sastoji se od pisane zadaće na zadanu temu iz djelokruga inspektora sigurnosti unutarnje plovidbe (izrada nacrta akata: zapisnik, rješenje, prijava o prekršaju i dr. koju sastavlja odnosno donosi inspektor u okviru svojih poslova i zadataka).

Članak 18.

Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i provjere znanja iz sljedećih predmeta:

1. Plovidbeno pravo na unutarnjim vodama,

2. Sigurnost unutarnje plovidbe,

3. Inspekcija sigurnosti unutarnje plovidbe.

Članak 19.

(1) Predmet Plovidbeno pravo na unutarnjim vodama obuhvaća sljedeće teme:

1. ustrojstvo Uprave unutarnje plovidbe i Kapetanije,

2. plovidba,

3. plovni putovi,

4. klasifikacija plovnih putova,

5. održavanje plovnih putova,

6. obilježavanje plovnih putova,

7. brod, čamac, plutajući objekt,

8. Upisnici brodova, čamaca i plutajućih objekata,

9. posada plovila, zapovjednik,

10. prijevoz i plovidbeni poslovi,

11. luke i pristaništa na unutarnjim vodama,

12. lučko područje,

13. lučke djelatnosti,

14. lučke uprave,

15. lučke naknade i pristojbe.

(2) Predmet Plovidbeno pravo na unutarnjim vodama obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o plovidbi unutarnjim vodamaL69325 (»Narodne novine« br. 19/98),

2. Zakon o lukama unutarnjih vodaL69326 (»Narodne novine« br. 142/98),

3. Konvencija o režimu plovidbe rijekom Dunav i druge preuzete i potpisane međunarodne konvencije,

4. Evropski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) i drugi potpisani i preuzeti dvostrani i višestrani međunarodni ugovori,

5. Preuzete međunarodne preporuke i rezolucije,

6. Zakon o vodamaL69327 (»Narodne novine« br. 107/95).

Članak 20.

(1) Predmet Sigurnost unutarnje plovidbe obuhvaća sljedeće teme:

1. sigurnost plovidbe,

1. pravila plovidbe,

2. sposobnost broda za plovidbu,

3. baždarenje brodova,

4. brodske isprave i knjige,

5. posada broda,

6. zapovjednik broda,

7. državna pripadnost i identifikacija broda,

8. prijevoz putnika i stvari,

9. plovidbene nezgode,

10. spašavanje,

11. vađenje potonulih stvari,

12. odgovornost vlasnika broda i brodara,

13. inspekcijski nadzor,

14. održavanje reda na plovnim putovima,

15. održavanje reda u lukama i pristaništima,

16. prijevoz i pretovar opasnih tvari,

17. prelazak državne granice u smislu plovidbe.

(2) Predmet Sigurnost plovidbe unutarnjim vodama obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o plovidbi unutarnjim vodamaL69328 (»Narodne novine« br. 19/98),

2. Zakon o lukama unutarnjih vodaL69329 (»Narodne novine« br. 142/98),

3. Zakon o Hrvatskom registru brodovaL69330 (»Narodne novine« br. 81/96),

4. Tehnička pravila Hrvatskog registra brodova,

5. Zakon o nadzoru državne granice (pročišćeni tekstL69331) (»Narodne novine« br. 34/95),

6. Preuzete međunarodne konvencije, preporuke, rezolucije i potpisani dvostrani i višestrani međunarodni ugovori.

Članak 21.

(1) Predmet Inspekcija sigurnosti unutarnje plovidbe obuhvaća sljedeće teme:

1. ustroj inspekcije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvu, Upravi unutarnje plovidbe i Kapetanijama,

1. provođenje inspekcijskog nadzora,

2. nadležnosti inspektora,

3. prava, obveze i odgovornosti inspektora,

4. unutarnje poslovanje tijela inspekcije (uredsko poslovanje, vođenje evidencije i podnošenje izvješća),

5. grane inspekcije sigurnosti unutarnje plovidbe,

6. inspekcijski zapisnik, ispitni postupak,

7. inspekcijsko rješenje, žalba i izvršenje rješenja,

8. pokretanje upravnog spora,

9. privredni prijestup, prijave, nadležnost za rješavanje,

10. plovidbeni prekršaji, nadležnost za vođenje prekršajnog postupka,

11. skraćeni prekršajni postupak,

12. predmeti inspekcijskog nadzora po granama inspekcije,

13. isljeđivanje plovidbenih nezgoda.

(2) Predmet Inspekcija sigurnosti unutarnje plovidbe obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o plovidbi unutarnjim vodamaL69332 (»Narodne novine« br. 19/98),

2. Zakon o lukama unutarnjih vodaL69333 (»Narodne novine«, br. 142/98),

3. Zakon o sustavu državne upraveL69334 (»Narodne novine« br. 75/93),

4. Zakon o upravnom postupkuL69335 (»Narodne novine« 53/91),

5. Zakon o upravnim sporovimaL69336 (»Narodne novine« br. 53/91, 9/92 i 77/92),

6. Zakon o prekršajimaL69337 (»Narodne novine« br. 2/73, 5/73),

7. Zakon o privrednim prijestupimaL69338 (»Narodne novine« br. 53/91, 91/92),

8. Kazneni zakonL69339 (»Narodne novine« br. 110/97),

9. Zakon o kaznenom postupkuL69340 (»Narodne novine« br. 110/97).

Članak 22.

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa navedenih u člancima u 19., 20. i 21. ovoga Pravilnika, podzakonski akti koji proizlaze iz tih propisa, kao i svi novi propisi donijeti iz područja iz kojih se polaže posebni dio državnog stručnog ispita za inspektora sigurnosti unutarnje plovidbe.

V. ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA

Članak 23.

Inspektorima i ovlaštenim državnim službenicima Ministarstva odnosno kapetanija izdaje se iskaznica inspektora, odnosno ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova i značka kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo i ovlasti.

Članak 24.

Obrazac iskaznice i ovlaštenja izrađuje se polaroid tehnikom u boji na punijem papiru svijetle krem boje, dimenzije 96x65 mm na dvije stranice, prednja strana i poleđina. Iskaznica odnosno ovlaštenje se plastificira u PVC foliju. Tekst se ispisuje u tamnoplavoj boji prema obrascima koji su prilog ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 25.

(1) Značka inspektora je izrađena iz metala i okruglog je oblika promjera 55 mm. Na vanjskom rubu izrađen je hrvatski pleter u zlatnoj boji. U sredini gornjeg dijela pletera nalazi se hrvatski grb u propisanim bojama, visine 16 mm, a u sredini donjeg dijela pletera nalazi se srebrnasta pločica širine pletera u koju se upisuje broj znaka. Središnja podloga je sjajne srebrne boje. Ispod gornjeg dijela pletera lijevo i desno od grba ispisano je u luku tamnoplavim slovima vel. 3 mm »REPUBLIKA HRVATSKA«. U središnjem dijelu podloge nalazi se stilizirani znak ukriženih sidara crne boje. U donjem dijelu ispod sidra ispisano je u dva reda tamnoplavom bojom »INSPEKTOR SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE«. Značka je izrađena u niskom reljefu, tako da su pleter, grb i pločica izbočeni, dok se serijski broj značke utiskuje. Značka se sa stražnje strane pričvršćuje na kožni povez pomoću navoja s maticom ili na drugi način prema tehničkom rješenju isporučitelja.

(2) Oblik i izgled značke inspektora sigurnosti unutarnje plovidbe prilog je ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 26.

Kožni povez za nošenje iskaznice i značke je tamnoplave boje i dvostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8x12 mm, a na naslovnom dijelu je utisnuto »REPUBLIKA HRVATSKA – INSPEKTOR SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE«.

Članak 27.

(1) Inspektor, odnosno ovlašteni državni službenik po prestanku ovlaštenja, dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka ovlaštenja, vratiti iskaznicu, odnosno ovlaštenje i značku Ministarstvu.

(2) Iskaznica ili ovlaštenje i značka moraju se vratiti i u sljedećim slučajevima:

1. ako je inspektor razriješen dužnosti,

2. ako je inspektoru prestao radni odnos,

3. ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je inspektor grubo kršio svoja ovlaštenja.

(3) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica, odnosno ovlaštenje i značka, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka. U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo je dužno poništiti iskaznicu odnosno ovlaštenje.

(4) Ako inspektor izgubi iskaznicu, ovlaštenje ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice, ovlaštenja ili značke, dužan je o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka, pisano obavijestiti Ministarstvo.

(5) Nova iskaznica, ovlaštenje ili značka izdat će se umjesto izgubljene ili nestale na neki drugi način, nakon što je oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Članak 28.

(1) Iskaznica, ovlaštenje i značka smiju se koristiti samo u službene svrhe. Svaka zloporaba povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

(2) Iskaznicu, ovlaštenje i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 29.

Radi osiguranja slobodnog kretanja na području luka otvorenih za međunarodni promet, u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima, u postupku izdavanja iskaznice, odnosno ovlaštenja, Ministarstvo će zatražiti odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno nadležne policijske uprave.

Članak 30.

Iskaznicu inspektora, ovlaštenje za obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova i značku izdaje Ministarstvo, a iskaznicu i ovlaštenje potpisuje ministar ili osoba koju on ovlasti. Ovlaštenja za obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova, prava i obveze stručnih djelatnika utvrđuju se rješenjem ministra.

Članak 31.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih iskaznica, ovlaštenja i značaka.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime ovlaštene službene osobe kojoj se izdaje iskaznica ili ovlaštenje i značka, poslove po vrsti inspekcije koje je ovlaštena obavljati, serijski broj iskaznice ili ovlaštenja i značke, datum izdavanja, rok važenja i rubriku za napomenu.

(3) Iskaznice i ovlaštenja izdana prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika zamijenit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

VI. PRAVA I OBVEZE INSPEKTORA

Članak 32.

U obavljanju inspekcijskih poslova inspektor obavlja inspekcijske poslove iz svog djelokruga samostalno, donosi rješenja i poduzima mjere predviđene zakonom, propisima donesenim na osnovi zakona i drugim pravnim aktima.

Članak 33.

(1) Ako je za obavljanje određenog inspekcijskog posla ili drugog tehničkog posla u svezi s inspekcijom potrebna posebna stručnost ili specifično znanje, inspektor može prije donošenja odluke zatražiti nalaz ili mišljenje odgovarajućeg stručnjaka.

(2) Osoba od koje se nalaz ili mišljenje traži, ne smije imati nikakav gospodarski interes u svezi broda, brodara, luke ili drugog objekta o kojem treba dati nalaz ili mišljenje.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka, u obavljanju povjerenih joj poslova ima prava i dužnosti inspektora.

(4) Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, a poglavito u obavljanju inspekcije životnih i radnih uvjeta na domaćim brodovima, inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija (npr. inspekcija rada, sanitarna inspekcija, zdravstvena inspekcija i dr.).

Članak 34.

(1) Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora, inspektori imaju pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, pregledati poslovne prostorije, poslovne spise, zgrade, predmete, robu i druge stvrai kod nadziranih fizičkih ili pravnih osoba, vodeći pritom računa da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Inspektori imaju pravo saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(3) Nadzirane fizičke osobe i odgovorne osobe u nadziranim pravnim osobama (korisnici luka i pristaništa, organizacije koje obavljaju poslove održavanja i obilježavanja plovnih putova, brodari, vlasnici brodova i dr.) ili osobe koje ih zamjenjuju, zapovjednici brodova i drugih plovila dužni su omogućiti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskih poslova, dati mu potrebne podatke, pružiti mu pomoć u osobama i tehničkim sredstvima, kada mu je ova potrebna za izvršenje određenog inspekcijskog posla.

Članak 35.

Ako se inspektoru prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 36.

Inspektor može prije obavljanja inspekcijskog nadzora obavijestiti pravne ili fizičke osobe čije objekte namjerava nadzirati, zapovjednike brodova i plovila i odgovorne osobe brodara i drugih organizacija, kako bi se djelotvornije obavio inspekcijski pregled i osigurala nazočnost odgovornih osoba, osim ako bi takva obavijest mogla biti štetna za djelotvorno izvršenje inspekcijskog pregleda.

Članak 37.

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, čije je provođenje ovlašten nadzirati, ima pravo i dužnost:

1. Saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,

2. Narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

3. Podnijeti prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi učinjenog prekršaja,

4. Podnijeti prijavu za pokretanje kaznenog postupka radi učinjenog kaznenog djela,

5. Naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja kada je za to ovlašten prema posebnim propisima,

6. Donijeti rješenje o prekršaju u skraćenom postupku kada je za to ovlašten prema posebnim propisima,

7. Predložiti tijelima lokalne samouprave i tijelima lokalne samouprave i uprave, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obustavu izvršenja propisa i drugih akata koji su u suprotnosti sa zakonima, propisima donesenim na temelju zakona i drugim pravnim aktima čije provođenje inspektor nadzire,

8. Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi povredu propisa i drugih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama je nadležno neko drugo tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 38.

Inspektor je posebno odgovoran:

1. ako u obavljanju inspekcijskog nadzora propusti poduzeti odnosno odrediti mjere ili radnje koje je po zakonu ili drugim propisima bio dužan poduzeti, odnosno odrediti,

2. ako prekorači svoje zakonske i drugim propisima utvrđene ovlasti,

3. ako ne podnese prijavu radi pokretanja prekršaja odnosno kaznenog postupka ili ne obavijesti nadležna državna tijela o nedostacima i povredama propisa.

Članak 39.

Inspektor je dužan prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora voditi postupak primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL69341 (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96), te odredbe drugih propisa kojima se određuje način rada državnih službenika.

Članak 40.

(1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom stanju, inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetnoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati nadziranu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi, zapovjednika broda ili drugog plovila ili osobu koja ga zamjenjuje.

(4) Osoba iz stavka 3. ima pravo na zapisnik izjaviti svoje primjedbe.

(5) Zapisnik potpisuje osoba iz stavka 3. a inspektor joj je dužan uručiti primjerak zapisnika.

Članak 41.

Inspektor je dužan u najkraćem roku bez odgađanja obavijestiti službu Ministarstva nadležnu za sigurnost unutarnje plovidbe ako je:

1. zabranio ili ograničio plovidbu broda ili zabranio isplovljenje broda,

2. zabranio ili ograničio pristajanje brodova u luci ili pristaništu,

3. zabranio ili ograničio plovidbu na plovnom putu,

4. naredio obustavu radova na izgradnji objekata koji se grade na plovnom putu ili vodnom dobru.

Članak 42.

Inspektor je dužan voditi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama, te o svom radu izvještavati službu Ministarstva nadležnu za sigurnost plovidbe unutarnjim vodama u utvrđenim rokovima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ravnatelj Uprave nadležne za inspekciju sigurnosti unutarnje plovidbe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donosi Naputak kojim će odrediti način rada, propisati obrasce zapisnika, rješenja, prijava i izvješća te propisati postupanje u svezi s tim aktima.

Članak 44.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja legitimacija inspektora sigurnosti plovidbe i obrascu ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslovaL69342 (»Narodne novine«, br. 46/88) i Pravilnik o stručnom ispitu za inspektora sigurnosti plovidbeL69343 (»Narodne novine« br. 2/87).

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/18
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

  


zatvori
Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !