Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 03.04.2009 Pravilnik o inspekcijskom nadzoru štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji

MINISTARSTVO FINANCIJA

928

Na temelju članka 85.aL445690 Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, broj 141/06 i 25/09), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O INSPEKCIJSKOM NADZORU ŠTEDNO-
-KREDITNIH ZADRUGA U LIKVIDACIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje djelokrug, način i uvjeti obavljanja inspekcijskog nadzora štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, ovlaštene osobe inspekcijskog nadzora i mjere inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

(1) Inspekcijski nadzor se obavlja po predstavkama građana, te po nalogu ministra financija odnosno osobe koju on ovlasti.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po utvrđenim prioritetima, ekonomičnosti i javnom interesu za obavljanje nadzora.

Članak 3.

Inspekcijski nadzor obavlja se kod štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji (dalje u tekstu: subjekti nadzora).

Članak 4.

Inspekcijski nadzor obuhvaća pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata kod subjekata nadzora.

II. CILJEVI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 5.

Ciljevi inspekcijskog nadzora subjekata nadzora jesu:

– utvrđivanje provodi li se likvidacija prema zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupak likvidacije,

– poduzimanje korektivnih mjera radi zaustavljanja nepravilnosti u poslovanju subjekata nadzora,

– prikupljanje pouzdanih i vjerodostojnih financijskih i drugih podataka te njihovo pravodobno dostavljanje nadležnim tijelima.

III. OVLAŠTENE OSOBE INSPEKCIJSKOG NADZORA SUBJEKATA NADZORA

Članak 6.

(1) Ovlaštene osobe za obavljanje inspekcijskog nadzora su inspektori Odjela za nadzor financijskih institucija Ministarstva financija (dalje u tekstu: inspektori).

(2) Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju službene iskaznice koje izdaje ministar financija.

IV. DJELOKRUG I SADRŽAJ INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 7.

(1) Inspekcijski nadzor subjekata nadzora obavlja se radi provjere pravilnosti primjene zakona i drugih propisa.

(2) Provjerom pravilnosti primjene zakona i drugih propisa, u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se provjera primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte nadzora.

Članak 8.

Inspekcijski nadzor se obavlja za razdoblje od početka likvidacijskog postupka do završetka likvidacijskog postupka.

Članak 9.

(1) Odluku o obavljanju inspekcijskog nadzora subjekata nadzora donosi ministar financija ili osoba koju on ovlasti.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– naziv subjekta nadzora,

– predmet nadzora,

– razdoblje obuhvaćeno nadzorom.

– ime i prezime inspektora,

– početak provođenja nadzora,

– vrijeme trajanja izravnog nadzora.

(3) Kada je u odluci za obavljanje inspekcijskog nadzora navedeno više inspektora, nositelj naloga je inspektor koji je prvi naveden.

V. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA SUBJEKATA NADZORA

Članak 10.

(1) Inspektor dostavlja subjektu nadzora pisanu obavijest o početku obavljanja nadzora te o predmetu i razdoblju obuhvaćenom nadzorom. Inspektor je dužan zatražiti da se odredi osoba koja će prisustvovati nadzoru, osigurati dokumente i pružiti sva potrebna objašnjenja u svezi s nadzorom.

(2) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su nakon primljene obavijesti o nadzoru pripremiti svu potrebnu dokumentaciju radi što djelotvornijeg i bržeg obavljanja nadzora.

Članak 11.

(1) Prije početka inspekcijskog nadzora, inspektor dužan je javiti se odgovornoj osobi subjekta nadzora radi obavljanja nadzora.

(2) Inspektor može obavljati nadzor, ako to okolnosti zahtijevaju, i bez prethodne obavijesti iz članka 9.#clanak9 stavak 1. ovoga Pravilnika, ako tako odluči ministar financija ili osoba koju on ovlasti.

(3) Pri provedbi postupka nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka inspektor je obvezan:

– pokazati službenu iskaznicu,

– izložiti predmet nadzora,

– predočiti okvirni vremenski plan inspekcijskog nadzora.

(4) Inspekcijski nadzor se u pravilu provodi u poslovnim prostorijama subjekta nadzora. Likvidator subjekta nadzora obvezan je osigurati uvjete za obavljanje nadzora. Ako poslovne prostorije nisu prikladne za provedbu inspekcijskog nadzora, inspekcijski nadzor se u okviru mogućnosti provodi u službenim prostorijama subjekta nadzora, odnosno uz njegov pristanak može se provesti i u stambenim prostorijama.

(5) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori su dužni savjesno i stručno obavljati zadaću koja im je povjerena, te se korektno i odgovorno ponašati prema ovlaštenim predstavnicima subjekta nadzora.

(6) Inspektor je ovlašten u tijeku postupka nadzora proširiti predmet nadzora i razdoblje obuhvaćeno inspekcijskim nadzorom.

(7) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru dati na uvid svu potrebnu računovodstvenu i financijsku dokumentaciju, evidencije, odluke i druge akte temeljem kojih subjekt nadzora posluje.

(8) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru dati na uvid izvješće revizije, izvješće osobe zadužene za nepravilnosti i drugih kontrolnih tijela koja se odnose na predmet nadzora.

(9) Inspekcijski nadzor provodi se u tijeku uobičajenog radnog vremena, a nastavak inspekcijskog nadzora nakon proteka radnog vremena je dopušten ako je to neophodno potrebno u svrhu nadzora i uz pristanak subjekta nadzora.

Članak 12.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru subjekta nadzora sastavlja se zapisnik. U zapisnik se unose sve važne radnje poduzete u postupku inspekcijskog nadzora i inspekcijskim nadzorom utvrđeno činjenično stanje te se prilaže dokumentacija koja služi kao dokaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Inspektor treba utvrditi da li je likvidator subjekta nadzora prema odredbama članaka 122. i 376. Zakona o trgovačkim društvima sastavio financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije uključujući i početno likvidacijsko financijsko izvješće te izvješće o stanju subjekta nadzora, koja sastavlja po stupanju na dužnost.

(3) Sukladno članku 376. stavku 2. Zakona o Trgovačkim društvima na izradu početnih likvidacijskih financijskih izvješća kao i na sva financijska izvješća za razdoblje likvidacije primjenjuju se propisi o izradi godišnjih financijskih izvješća. Dakle, potrebno je izraditi financijska izvješća definirana u članku 15. Zakona o računovodstvu.

(4) U nalaz zapisnika treba unijeti i tekst izreke zaključka, ako je isti donesen tijekom nadzora. U zapisnik treba unijeti i sva značajnija usmena objašnjenja koju su dali odgovorni djelatnici i druge osobe u svezi s predmetom nadzora.

(5) Nakon dostavljanja zapisnika, odgovorna osoba subjekta nadzora može uložiti primjedbe u pisanom obliku u roku od petnaest dana od dana primitka zapisnika.

(6) Inspektor koji je obavio nadzor dužan je u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(7) Ukoliko se prigovor ne usvaja inspektor je dužan razloge pismeno obrazložiti, a prigovor priložiti uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Ako se prigovor usvaja inspektor je dužan sastaviti dopunski zapisnik i isti dostaviti odgovornoj osobi subjekta nadzora.

VI. MJERE INSPEKCIJSKOG NADZORA SUBJEKATA NADZORA

Članak 13.

(1) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrde radnje za koje postoji osnovana sumnja o učinjenom kaznenom djelu inspektori su dužni podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

(2) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrde radnje koje imaju obilježja prekršaja inspektori su dužni podnijeti optužni prijedlog o počinjenju prekršaja nadležnom prekršajnom sudu.

(3) Ako su inspekcijskim nadzorom utvrđene nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, inspektori nalažu mjere za otklanjanje nepravilnosti.

VII. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 14.

(1) Načelnik ustrojstvene jedinice za inspekcijski nadzor subjekata nadzora u Ministarstvu financija, na osnovi pojedinačnih izvješća inspektora, sastavlja godišnje izvješće o radu inspekcijskog nadzora.

(2) Izvješće o radu sadržava:

– naziv subjekta nadzora,

– predmet nadzora,

– razdoblje koje je obuhvaćeno nadzorom,

– vrijeme koje je potrebno za obavljanje nadzora,

– rezultate nadzora – utvrđene nepravilnosti,

– broj inspektora koji su obavili nadzor,

– broj i vrstu nadzora koje je obavio svaki inspektor pojedinačno,

– ostale informacije o aktivnostima ustrojstvene jedinice za inspekcijski nadzor.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka načelnik ustrojstvene jedinice za inspekcijski nadzor dostavlja u roku 30 dana po isteku razdoblja na koje se izvješće odnosi ministru financija putem ravnatelja uprave u čijem sastavu je ustrojstvena jedinica.

VIII. DODACI ZA POSEBNE UVJETE RADA I NADPROSJEČNE REZULTATE U RADU

Članak 15.

Inspektor ima pravo na dodatak u visini 10% od osnovne plaće radnog mjesta inspektora, zbog obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebni uvjeti rada utvrđeni su Uredbom o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službiL445692 (»Narodne novine«, broj 74/02 i 58/08).

Članak 16.

Za natprosječne rezultate u radu inspektor može svake godine ostvariti dodatak, koji može iznositi najviše do tri osnovne plaće tog inspektora.

Odluku o isplati dodatka iz stavka 1. ovoga članka, na temelju ocjene o radu, donosi ministar financija, na prijedlog ravnatelja Uprave za financijski sustav.

Članak 17.

Kriteriji za nadprosječne rezultate u radu su:

– stručnost, kreativnost i samostalnost u obavljanju poslova,

– zalaganje i samoinicijativnost u radu,

– pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova,

– veći broj kvalitetno i sveobuhvatno obavljenih kontrola u vremenu kraćem od planiranog,

– veći broj kvalitetno sačinjenih upravnih akata,

– rad na posebno složenom inspekcijskom nadzoru,

– rad po pozivu za obavljanje posla koji ne trpi odgodu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 452-01/09-01/15
Urbroj: 513-11/09-1
Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !