Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 7.2.2005 Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI

313

Na temelju članka 77.L123941 stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 121/03 i 177/04), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI FARMACEUTSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama farmaceutskih inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 2.

Službenu iskaznicu farmaceutskom inspektoru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izdaje ministar zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 3.

Obrazac iskaznice farmaceutskog inspektora izrađuje se na punijem papiru tamnoplave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzija 105 x 75 mm. Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana iskaznice iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno od grba ispisano je Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, iskaznica farmaceutskog inspektora, a ispod toga ime i prezime farmaceutskog inspektora,

– desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 5.

Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su ovlaštenja farmaceutskog inspektora, datum izdavanja iskaznice, vlastoručni potpis farmaceutskog inspektora, vlastoručni potpis ministra zdravstva i socijalne skrbi i pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 6.

O izdanim iskaznicama vodi se upisnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime farmaceutskog inspektora kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.

Članak 7.

Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti farmaceutskog inspektora.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugoj osobi.

Članak 8.

Farmaceutski inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika. Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Farmaceutski inspektor kojem prestane državna služba u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ili je premješten s radnog mjesta farmaceutskog inspektora, obvezan je danom prestanka državne službe, odnosno premještaja iskaznicu predati neposredno nadređenom službeniku.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektoraL123943 (»Narodne novine«, br. 63/03).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-05/3
Urbroj: 534-06-05-2
Zagreb, 1. veljače 2005.

Potpredsjednik Vlade
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !