Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o iskaznici inspektora rada – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 23.10.1996 Pravilnik o iskaznici i znački inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 29.L672608 stavka 2. Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine" br. 56/96) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA RADA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i materijal, oblik, veličina, boja i sadržaj značke, kojima viši inspektori rada u Ministarstvu rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu. Ministarstvo), inspektori rada u Ministarstvu i inspektori rada u područnim jedinicama Ministarstva dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti, te način njihova izdavanja i uporabe.

Članak 2.

Obrasci iskaznica "A", "B" i "C" te obrazac značke tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Obrasci iskaznica izrađuju se na punijem papiru svijetlo plave boje veličine 85x55 mm i zaštićuju omotom od prozirne plastične mase.

Članak 4.

Obrasci iskaznica višega inspektora rada u Ministarstvu (obrazac "A"), inspektora rada u Ministarstvu (obrazac "B") i inspektora rada u područnim jedinicama Ministarstva (obrazac "C") sadrže:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut grb Republike Hrvatske,

2. natpis "Republika Hrvatska",

3. natpis "Ministarstvo rada i socijalne skrbi",

4. natpis "Inspekcija rada",

5. natpis koji označava odgovarajuću područnu jedinicu Ministarstva (samo kod obrasca "C"),

6. naziv "Iskaznica višeg inspektora rada" (obrazac "A") ili "iskaznica inspektora rada u Ministarstvu" (obrazac "B") ili "iskaznica inspektora rada" (obrazac "C"),

7. mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm, preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva,

8. ime i prezime nositelja iskaznice,

9. jedinstveni matični broj građana nositelja iskaznice,

10. serijski broj iskaznice,

b) na poleđini:

11. tekst ovlasti nositelja iskaznice,

12. evidencijski broj iskaznice,

13. nadnevak izdavanja iskaznice i

14. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra.

Članak 5.

Značka je izvedena od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana.

Veličina značke je 60x55 mm.

Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova "RH" (Republika Hrvatska).

U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Polja grba su izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst "INSPEKCIJA RADA" u plavom emajlu.

Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je plavim emajlom upisan četveroznamenkasti broj.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

Iskaznica i značka se nosi u kožnome povezu, crne boje, trostrukoga pregiba. Veličina svakog pregiba je 8x12 cm.

Članak 7.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo.

Članak 8.

O izdanim iskaznicama i značkama višim inspektorima rada, inspektorima rada u Ministarstvu i inspektorima rada u područnim jedinicama Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori rada) vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora rada kojemu je izdana iskaznica i značka, broj iskaznice i značke, nadnevak uručenja, nadnevak povratka, potpis inspektora rada, te odjeljak za napomene.

Članak 9.

Inspektor rada koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena da ne vrijedi u "Narodnim novinama".

Ako je ostanak bez iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora rada, isti će snositi troškove oglašavanja i izdavanja nove iskaznice ili značke.

Članak 10.

Inspektor rada kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje dužan je Ministarstvu vratiti iskaznicu i značku u roku od osam dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.

Inspektoru rada može se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega povedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

Članak 11.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici inspektora radaL43161 ("Narodne novine" br. 50/94).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/96-01/14
Urbroj: 524-02-96-1
Zagreb, 2. listopada 1996.

Ministar
Joso Škara, v. r.zatvori
Pravilnik o iskaznici inspektora rada –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !