Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 13.3.2002 Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra

ministarstvo pomorstva, prometa i veza

546

Na temelju članka 93.L79576 stavka 5. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/99., 128/99., 68/01. i 109/01.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI NADZORNIKA TELEKOMUNIKACIJA I OVLAŠTENOG ZAPOSLENIKA KOJI OBAVLJA POSLOVE KONTROLE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj iskaznice koju nosi nadzornik telekomunikacija te oblik i sadržaj iskaznice koju nosi ovlašteni zaposlenik Hrvatskog zavoda za telekomunikacije koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: kontrolor radiofrekvencijskog spektra), kao i postupci u slučaju vraćanja, privremenog oduzimanja, gubitka ili nestanka iskaznica i zamjene iskaznica, te vođenje popisa izdanih iskaznica.

OBLIK I SADRŽAJ ISKAZNICE NADZORNIKA TELEKOMUNIKACIJA

Članak 2.

(1) Iskaznica nadzornika telekomunikacija sastoji se od pokaznice i službene značke.

(2) Pokaznica iz stavka 1. ovoga članka otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90¤60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

(3) Pokaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Hrvatski zavod za telekomunikacije«,

4. naziv: »ISKAZNICA NADZORNIKA TELEKOMUNIKACIJA«,

5. broj iskaznice,

6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28¤32 mm,

7. ime i prezime nositelja iskaznice,

8. jedinstveni matični broj (JMBG) nositelja iskaznice,

b) na stražnjoj stranici:

9. opis ovlasti nositelja iskaznice,

10. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

11. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

12. mjesto za pečat i potpis direktora Hrvatskog zavoda za telekomunikacije.

(4) Obrazac pokaznice iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

(5) Službena značka iz stavka 1. ovoga članka okruglog je oblika, promjera 55 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 5 mm. U središtu službene značke na zrakasto-srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 16 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjeg polja. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena, između pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ispisan je tekst: »NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJA«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka se na stražnjoj strani pričvršćuje na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na koji drugi odgovarajući način.

(6) Prikaz službene značke iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.b ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

(7) Nadzornik telekomunikacija nosi iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka u kožnom povezu crne boje i trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8¤12 cm, a na naslovnom dijelu kožnog poveza zlatnom su bojom utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJA«.

OBLIK I SADRŽAJ ISKAZNICE KONTROLORA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 3.

(1) Iskaznica kontrolora radiofrekvencijskog spektra sastoji se od pokaznice i službene značke.

(2) Pokaznica iz stavka 1. ovoga članka otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90¤60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

(3) Pokaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Hrvatski zavod za telekomunikacije«,

4. naziv: »ISKAZNICA KONTROLORA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA«,

5. broj iskaznice,

6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28¤32 mm,

7. ime i prezime nositelja iskaznice,

8. jedinstveni matični broj (JMBG) nositelja iskaznice,

b) na stražnjoj stranici:

9. opis ovlasti nositelja iskaznice,

10. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

11. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

12. mjesto za pečat i potpis direktora Hrvatskog zavoda za telekomunikacije.

(4) Obrazac pokaznice iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.a ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

(5) Službena značka iz stavka 1. ovoga članka okruglog je oblika, promjera 55 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 5 mm. U središtu službene značke na zrakasto-srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 16 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjeg polja. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena, između pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ispisan je tekst: »KONTROLOR RF--SPEKTRA«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka se na stražnjoj strani pričvršćuje na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na koji drugi odgovarajući način.

(6) Prikaz službene značke iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.b ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

(7) Kontrolor radiofrekvencijskog spektra nosi iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka u kožnom povezu crne boje i trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8¤12 cm, a na naslovnom dijelu kožnog poveza zlatnom su bojom utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – KONTROLOR RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA«.

VRAĆANJE I PRIVREMENO ODUZIMANJE ISKAZNICA

Članak 4.

(1) Nadzornik telekomunikacija i kontrolor radiofrekvencijskog spektra, kojima prestane radni odnos u Hrvatskom zavodu za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Zavod), ili koji su raspoređeni na drugo radno mjesto, moraju s danom prestanka radnog odnosa ili s danom raspoređivanja na drugo radno mjesto vratiti iskaznicu direktoru Zavoda.

(2) Nadzorniku telekomunikacija i kontroloru radiofrekvencijskog spektra privremeno će se oduzeti iskaznica ako je protiv njih pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez pokretanja istrage, i to do okončanja postupka.

GUBITAK ILI NESTANAK ISKAZNICA

Članak 5.

(1) Nadzornik telekomunikacija i kontrolor radiofrekvencijskog spektra, koji izgube iskaznicu ili na drugi način ostanu bez iskaznice, moraju o tome odmah izvijestiti direktora Zavoda.

(2) Nadzorniku telekomunikacija i kontroloru radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovoga članka izdat će se nova iskaznica nakon što izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica bude oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

ZAMJENA ISKAZNICA

Članak 6.

Iskaznica državnog inspektora za telekomunikacije i iskaznica državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra, koje su izdane prema dosadašnjem propisu, zamijenit će se iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

VOĐENJE POPISA IZDANIH ISKAZNICA

Članak 7.

(1) Zavod vodi popis izdanih iskaznica iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, koji sadrži upisni broj, ime i prezime, jedinstveni matični broj (JMBG) i radno mjesto nositelja iskaznice, broj iskaznice, nadnevak izdavanja iskaznice te prostor za upis napomena.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka Zavod je obvezan jedanput godišnje dostavljati ministarstvu nadležnom za telekomunikacije.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu iskaznice državnog inspektora za telekomunikacije i obrascu iskaznice državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektraL79578 (»Narodne novine«, br. 84/94.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/11
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 5. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.zatvori
Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !