Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 24.07.1996 Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 25.L41953 stavka 2. i 3. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O ISPITNOM PROGRAMU ZA VODITELJA POSLOVNICE, SASTAVU ISPITNE KOMISIJE I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ispitni program za voditelja poslovnice, sastav ispitne komisije, te način polaganja stručnog ispita za voditelja poslovnice u putničkoj agenciji.

Članak 2.

Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se pred ispitnom komisijom koja se, prema potrebi, a uz suglasnost Ministarstva turizma, ustrojava pri odgovarajućem visokom učilištu.

II. ISPITNI PROGRAM

Članak 3.

Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se prema ispitnom programu i nastavnom planu za polaganje ispita za voditelja poslovnice koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. ISPITNA KOMISIJA

Članak 4.

Ispitnu komisiju pred kojom kandidati za voditelja poslovnice polažu stručni ispit rješenjem imenuje ministar turizma.

U ispitnu komisiju pred kojom kandidati za voditelja poslovnice polažu stručni ispit, kao članovi, imenuju se nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici Ministarstva turizma, kao i drugi stručni djelatnici na području turizma koji moraju imati visoku stručnu spremu društvenog usmjerenja, te iskustvo od najmanje pet godina provedenih na radu u turističkoj djelatnosti ili na radu koji je u svezi s turističkom djelatnošću.

Članak 5.

Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice sastoji se od predsjednika ispitne komisije, tajnika ispitne komisije i najmanje tri člana.

Ispitna komisija

1. utvrđuje pravovaljanost prijava za polaganje ispita za voditelja poslovnice;

2. utvrđuje popis prijavljenih kandidata za polaganje ispita za voditelja poslovnice;

3. utvrđuje uspjeh kandidata.

Predsjednik Ispitne komisije:

1. utvrđuje datum održavanja i raspored polaganja ispita za voditelja poslovnice;

2. rukovodi radom ispitne komisije;

3. brine se, da se rad ispitne komisije odvija u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, te da se o radu ispitne komisije vodi zapisnik, kojeg vodi tajnik ispitne komisije;

IV. PRIJAVE ZA ISPIT

Članak 6.

Kandidat koji želi polagati stručni ispit za voditelja poslovnice, nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za voditelja poslovnice, u sredstvima javnog priopćavanja, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku određenom u oglasu.

Svaki kandidat koji želi pristupiti polaganju stručnog ispita za voditelja poslovnice, dužan je prije ispita pohađati seminar za voditelja poslovnice pri visokom učilištu.

Članak 7.

Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice kandidat je dužan priloiti:

1. Dokaz da je uplatio iznos naknade troškova seminara i ispita kojeg je utvrdila ispitna komisija.

2. Potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog jezika;

3. Potvrdu visokog učilišta o pohađanju seminara za voditelja poslovnice.

V. SADRŽAJ ISPITA

Članak 8.

Ispit za voditelja poslovnice sadrži slijedeće predmete:

1. Politički sustav Republike Hrvatske,

2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske,

3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje,

4. Osnove turističkog zakonodavstva,

5. Putničke agencije.

Ispit za voditelja poslovnice, pored predmeta iz stavka 1. ovoga članka, sadrži i provjeru znanja u praksi. Način i sadržaj provjere znanja u praksi utvrđuje ispitna komisija.

VI. OCJENJIVANJE

Članak 9.

Ocjena uspjeha o ispitu je "položio" ili "nije položio".

Članak 10.

O položenom stručnom ispitu svakom kandidatu visoko učilište izdaje uvjerenje o položenom ispitu za voditelja poslovnice.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju ispita u sljedećem ispitnom roku.

VII. ADMINISTRACIJA ISPITA

Članak 11.

U tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno i to na način da se za svakog kandidata u zapisnik posebno unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije, te tajnik ispitne komisije.

Zapisnik se, zajedno s drugom dokumentacijom ispita, obvezno trajno čuva u arhivu visokog učilišta.

Članak 12.

Tajnik ispitne komisije obavlja ove poslove:

- vodi zapisnik za svakog kandidata posebno;

- brine se da kandidat bude upoznat s rasporedom polaganja ispita;

- sastavlja izvještaj o rezultatu ispita;

- obavlja i ostale poslove u vezi s radom ispitne komisije.

Članak 13.

Svu dokumentaciju ispita čuva tajnik ispitne komisije pred kojom se polaže stručni ispit za voditelja poslovnice.

Članak 14.

Troškove seminara i ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice snosi kandidat.

Visinu iznosa troškova po kandidatu za voditelja poslovnice utvrđuje ispitna komisija, a ovaj iznos objavljuje se zajedno s oglasom o provođenju seminara i stručnog ispita za voditelja poslovnice.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/96-01/21
Urbroj: 529-02-96-1
Zagreb, 30. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.

ISPITNI PROGRAM

S NASTAVNIM PLANOM ZA VODITELJE POSLOVNICA

1. POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(3 nastavna sata)

1. USPOSTAVA NEZAVISNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE

Uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj (prvi demokratski izbori, pobjeda HDZ-a, saziv prvog višestranačkog Hrvatskog sabora)

Donošenje hrvatskog Ustava od 22. prosinca 1990.

Referendum o suverenosti i samostalnosti, objava nezavisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. i odluka Sabora od 8. listopada 1991.

Agresija na Hrvatsku i domovinski rat 1991.-1992. god.

2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA HRVATSKOG USTAVA

Ljudska prava, socijalna pravda, nepovredivost vlasništva, vladavina prava, višestranački sustav, ustavnost i zakonitost, načelo diobe vlasti, lokalna samouprava)

3. USTROJSTVO VLASTI DRŽAVE HRVATSKE

Hrvatski sabor (Zastupnički dom, Županijski dom - način njihova izbora, djelokrug)

Predsjednik Republike Hrvatske (izbor, prava i dužnosti)

Vlada Republika Hrvatske (imenovanje, odgovornost, struktura, ovlasti)

Sudbena vlast (samostalnost i neovisnost, Državno sudbeno vijeće, vrste sudova)

4. HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I STRANAČKI SUSTAV.

2. GOSPODARSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(3 nastavna sata)

1. EKONOMSKE POSLJEDICE OSAMOSTALJENJA REPUBLIKE HRVATSKE

Dezintegracija ekonomskog prostora bivše Jugoslavije

Gubitak tržišta bivših socijalističkih zemalja

Domovinski rat

2. NAPUŠTANJE SOCIJALISTIČKOG PRIVREDNOG SUSTAVA I PRIJELAZ U PODUZETNIČKO TRŽIŠNO GOSPODARSTVO

Uvođenje tržišnih odnosa

Privatizacija i denacionalizacija

Reforma pravnog sustava

3. STABILIZACIJA GOSPODARSTVA

Specifičnosti stabilizacije u Republici Hrvatskoj

Obilježja stabilizacijskog plana iz 1992.

Stabilizacijski plan iz 1993. i njegovi rezultati

4. AKTIVIRANJE GOSPODARSKOG RAZVITKA

Povratna obnova

Restrukturiranje privrede

Normalizacija poslovanja (nelikvidnosti i nezaposlenosti)

5. EKONOMSKA ORIJENTACIJA REPUBLIKE HRVAT-

SKE

Odnosi s Europskom Unijom

Odnosi sa zemljama centralne i istočne Europe

Odnosi s mediteranskim zemljama i zemljama u razvitku

Odnosi s balkanskim zemljama.

3. OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE
(5 nastavnih sati)

1. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU

Turist i turizam; turističko putovanje

Vrste turizma

Važnost i složenost turizma

Glavna obilježja turizma

Postanak i životni put turističkoga odredišta - destinacije

Osnovni činitelji razvoja turističke destinacije

Razvitak turizma

Suvremeni turizam

2. OBILJEŽJA TURISTIČKE POTRAŽNJE

Poticaji i ograničenja turističke potražnje

Turističke potrebe i proces donošenja odluka o turističkom putovanju

Turistički motivi, aktivnosti i oblici turizma

3. ČINITELJI NUŽNI ZA RAZVOJ TURIZMA

Prijevoz

Turističke atrakcije

Smještaj i prehrana

Turističko posredovanje

4. UČINCI TURIZMA

Utjecaj turizma na gospodarski razvitak

Djelovanje razvitka turizma na prirodnu okolinu

Djelovanje razvitka turizma na društvo i kulturu

5. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE U TURIZMU

Turistički sustav i organizacija

Planiranje turističkoga razvitka

Marketing u turizmu

6. TURISTIČKO POSLOVANJE

Poslovanje ugostitelja

Poslovanje putničkih agencija.

4. OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA

(6 nastavnih sati)

1. DRŽAVNA UPRAVA U PODRUČJU TURIZMA

2. SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA

3. BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE

4. UGOSTITELJSKA DJELATNOST

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

- Podzakonski akti za provedbu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

- Posebne uzance u ugostiteljstvu

5. TURISTIČKA DJELATNOST

Zakon o turističkoj djelatnosti

- pojam turističke djelatnosti, tko sve može obavljati turističku djelatnost

- putničke agencije (usluge putničke agencije, vrste putničkih agencija, poslovnice, voditelj poslovnice)

- turistički vodiči (pojam turističkog vodiča, odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča, obveze pri pružanju usluga turističkog vodiča, obveze putničkih agencija pri angažiranju turističkog vodiča, prestanak važenja odobre nja za pružanje usluga turističkog vodiča)

- turističke pratitelji (tko može biti turistički pratitelj, obveze turističkog pratitelja, obveze putničkih agencija pri angažiranju turističkog pratitelja)

- turistički animatori (pojam turističkog animatora, razliko vanje turističkog vodiča, turističkog pratitelja i turističkog animatora)

- turistički zastupnici (pojam turističkog zastupnika, tko može biti turistički zastupnik, ovlaštenja i poslovi turističkih zastupnika)

- podzakonski akti za provedbu Zakona o turističkoj djelat nosti

Zakon o obveznim odnosima - ugovori u turizmu

- ugovor o organiziranju putovanja

- posrednički ugovor o putovanju

- ugovor o alotmanu.

5. PUTNIČKE AGENCIJE
(15 nastavnih sati)

1. RAZVITAK, FUNKCIJE I VRSTE PUTNIČKIH AGENCIJA

Nastanak putničkih (turističkih) agencija;

Razvitak u svijetu i u Hrvatskoj.

Osnovne funkcije putničkih (turističkih) agencija:

- touroperatorska (proizvodna),

- detaljistička i

- receptivna.

Podjela putničkih (turističkih) agencija koja proizlazi iz funkcija putničkih (turističkih) agencija.

Turistička agencija kombiniranog poslovanja (karaktera).

2. DETALJISTIČKE I RECEPTIVNE PUTNIČKE (TURISTIČKE) AGENCIJE

Detaljističke putničke (turističke) agencije - kanali prodaje turoperatora, prijevoznika (željezničkih, zračnih, brodskih, cestovnih), hotela i drugih nudilaca turističkih usluga. Detaljističke agencije i kompjutorski rezervacijski sustavi (CRS) na američkom i europskom tržištu.

Receptivne putničke (turističke) agencije - kao posrednici između hotela i turoperatora. Poslovne aktivnosti receptivne putničke agencije u realizaciji turističkog aranžmana turoperatora (i odnosi s drugim sudionicima). Receptivna putnička agencija kao stvaralac i nudilac izleta na receptivnom tržištu. Formiranje izleta kao proizvoda i plasman (promidžba i prodaja). Realizacija izleta i kvaliteta.

3. TUROPERATORI

Pojava i razvoj turoperatora na europskom i američkom tržištu. Razvojni odnosi turoperatora i slobodnog zračnog prometa na europskom tržištu. Odnosi turoperatora i prijevoznika (željezničkog, zračnog, autobusnog i brodskog prometa). Izravni i neizravni odnosi turoperatora i hotela na receptivnom tržištu. Mjesto i uloga turoperatora u razvoju masovnog turizma i selektivnih oblika turizma (specijalizacija).

Marketing turoperatora. Politika proizvoda i cijena. Politika i strategija promocije i distribucije. Oglašavanje, unapređenje prodaje, osobna prodaja, odnosi s javnošću i publicitet. Kanali prodaje (distribucije). Direktori marketing (Saga Hol). Direktna pošta, banka podataka i brošura kao temeljni elementi direktnog marketinga turoperatora. Informatizacija poslovanja i odnosi s kompjutorskim rezervacijskim sustavima (CRS) na međunarodnom tržištu (tržištu u zračnom prometu i dr.). Osnovne funkcije menadžmenta turoperatora.

4. TURISTIČKI ARANŽMAN KAO PROIZVOD

Komponente i elementi turističkih aranžmana:

- Cijene turističkih aranžmana

- Kalkulacija

- Realizacija turističkih aranžmana

- Sudionici u realizaciji turističkih aranžmana

Funkcija brošure u životnom vijeku turističkih aranžmana (kao prodajno i promotivno sredstvo).

5. VRSTE PUTNIČKIH AGENCIJA PO ZAKONU O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

- Putničke agencije organizatori putovanja

- Putničke agencije posrednici

6. PUTNIČKE AGENCIJE I STRUKOVNE UDRUGE U TURIZMU

- Strukovne udruge u Hrvatskoj

- Međunarodne strukovne udruge

7. IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U PUTNIČKOJ AGENCIJI

- Izdavanje putnih isprava u avionskom prometu;

- Izdavanje putnih isprava u željezničkom prometu;

- Izdavanje putnih isprava u autobusnom prometu;

- Izdavanje putnih isprava u brodskom prometu.

8. OSNOVE FINANCIJA ZA PUTNIČKE AGENCIJE

9. OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA PUTNIČKE AGENCIJE

10. OSNOVE INFORMATIKE ZA PUTNIČKE AGENCIJE.

zatvori
Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !