Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 22.12.2008 Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

4106

Na temelju članka 36.L424377 i članka 244.L424378 stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/07, 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi:

PRAVILNIK

O ISPRAVAMA I KNJIGAMA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj, obrasci, način vođenja, rokovi valjanosti, postupci izdavanja, zamjene i poništavanja te rokovi čuvanja isprava i knjiga plovila unutarnje plovidbe.

2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na čamce.

Članak 2.

1) Svaka isprava plovila je javna isprava koja mora sadržavati naziv isprave, broj, datum i mjesto izdavanja, činjenice koje se potvrđuju ispravom, naziv i pečat tijela koje je ispravu izdalo i potpis ovlaštene osobe.

2) Knjige plovila su evidencije u koje se kronološkim redom unose propisani podaci. Svaka knjiga plovila sadrži naziv knjige, broj, datum i mjesto izdavanja, naziv i pečat tijela koje je izdalo knjigu i potpis ovlaštene osobe, osnovne podatke o plovilu, podatke o zaključenju i zamjeni prethodno izdane knjige i broj stranica. Stranice knjige plovila moraju biti označene rednim brojevima.

3) Lučke kapetanije dužne su voditi službene evidencije o izdanim ispravama i knjigama plovila.

Članak 3.

1) Podaci upisani u isprave i knjige plovila ne smiju se ni na koji način učiniti nečitljivima, niti se smiju naknadno unositi podaci, riječi ili brojke kojima bi se mijenjao sadržaj već upisanih podataka. Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitljivi, a ispravci moraju sadržavati datum, pečat tijela i potpis ovlaštene osobe koja ih je unijela. Nepopunjeni stupci i rubrike moraju biti precrtani.

2) Ispunjene, oštećene ili neuredne isprave i knjige plovila moraju se odmah zamijeniti novima. Zamijenjene knjige plovila vlasnik ili brodar dužan je čuvati u rokovima propisanim ovim pravilnikom.

3) Prilikom zamjene isprava i knjiga plovila lučka kapetanija zaključit će zamijenjene isprave i knjige naznačujući mjesto i datum zaključenja. Službena zabilješka o zaključenju ovjerava se pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

II. ISPRAVE PLOVILA

Članak 4.

1) Isprave plovila unutarnje plovidbe su Upisni list i Privremeni upisni list.

Upisni list

Članak 5.

1) U upisni list upisuju se sljedeći podaci:

a) Podaci za identifikaciju plovila (ime ili oznaka plovila, jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj), državna pripadnost plovila, luka upisa, broj uloška glavne knjige upisnika plovila u koji je plovilo upisano, pozivna oznaka/ATIS broj)

b) Podaci o vlasniku i brodaru te sva ograničenja stvarnih prava na plovilu (ime, prezime, adresa i mjesto prebivališta fizičke osobe, odnosno, naziv, sjedište i matični broj pravne osobe),

c) Tehnički i ostali podaci o plovilu (vrsta plovila prema UN/ECE ili Tehničkoj direktivi, porivni uređaji (vrsta, broj, ukupna snaga broj i vrsta pokretača), podaci o radnom stroju (vrsta, kapacitet, snaga), materijal izrade brodskog trupa, jednostruka ili dvostruka oplata, godina i mjesto gradnje i preinake plovila, dozvoljeni broj putnika, glavne dimenzije plovila (najveća duljina, širina, visina, visina boka, najveći i najmanji gaz, najmanji slobodni bok), područje plovidbe, status Rajnskog plovila, posebna ograničenja i odobrenja te dopunski upisi i napomene.

2) Obrazac upisnog lista dan je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Obrazac br. 1.)

Članak 6.

1) Lučka kapetanija koja je izdala upisni list jedino je ovlašteno tijelo za unos, promjenu ili brisanje podataka u upisnom listu.

2) Upisni list se izdaje, zamjenjuje i poništava po službenoj dužnosti na teret vlasnika plovila odnosno brodara.

3) U slučaju promjene bilo kojeg podatka iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika, vlasnik plovila, odnosno, brodar dužni su pisanim putem u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju koja će obaviti promjene podataka u upisnom listu, odnosno izdati novi upisni list.

4) U slučaju preinake plovila ili promjene bilo kojeg podatka iz članka 5. stavka 1. točke c ovoga Pravilnika, Tehničko nadzorno tijelo ili priznato klasifikacijsko društvo dužno je odmah po saznanju, pisanim putem obavijestiti lučku kapetaniju koja je izdala upisni list.

Privremeni upisni list

Članak 7.

1) U privremeni upisni list upisuju se sljedeći podaci:

a) Podaci za identifikaciju plovila (ime ili oznaka plovila, jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj), državna pripadnost plovila)

b) Podaci o vlasniku plovila (ime, prezime, adresa i mjesto prebivališta fizičke osobe, odnosno, naziv, sjedište i matični broj pravne osobe),

c) Tehnički i ostali podaci o plovilu (vrsta plovila prema UN/ECE ili Tehničkoj direktivi, porivni uređaji (vrsta, broj, ukupna snaga broj i vrsta pokretača), podaci o radnom stroju (vrsta, kapacitet, snaga), materijal izrade brodskog trupa, jednostruka ili dvostruka oplata, godina i mjesto gradnje i preinake plovila, dozvoljeni broj putnika, najveći i najmanji gaz, najmanji slobodni bok, status Rajnskog plovila, posebna ograničenja i odobrenja te dopunski upisi i napomene.

2) Obrazac privremenog upisnog lista dan je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Obrazac br. 2.)

Članak 8.

1) Zamijenjene i poništene isprave plovila čuvaju se u zbirci isprava plovila.

2) Poništavanje isprava plovila vrši se otiskivanjem pečata dimenzije (100 mm x 30 mm) s tekstom »Poništeno« pisano velikim tiskanim slovima, otiska crvene boje, na prvoj stranici isprave.

III. KNJIGE PLOVILA

Članak 9.

1) Knjige plovila izdaju lučke kapetanije.

2) Knjige plovila propisane ovim Pravilnikom su:

A) Popis posade,

B) Brodski dnevnik i

C) Radio dnevnik.

Popis posade

Članak 10.

1) Na plovilu koje ima ukrcanu posadu mora se voditi popis posade.

2) Popis posade sadrži podatke o ukrcanim članovima posade plovila te njihovoj stručnoj osposobljenosti i poslovima koje obavljaju.

Članak 11.

1) Popis posade mora sadržavati:

a) podatke o plovilu (ime ili oznaku, najveću dužinu plovila, vrstu plovila, najveći dozvoljeni broj putnika, luku upisa plovila te podatak o sustavu upravljanja plovilom)

b) podatke o posadi (najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu u pojedinom obliku plovidbe, imena i prezimena članova posade, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, zvanje brodarca, serijski broj brodarske knjižice brodarca, datum izdavanja brodarske knjižice i naziv tijela koje je izdalo brodarsku knjižicu, svojstvo ukrcanja brodarca, datum i mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja brodarca i potpis zapovjednika plovila)

c) broj popisa posade, datum i mjesto izdavanja, naziv tijela koje ga je izdalo te pečat i potpis ovlaštene osobe.

d) podatke o zaključenom popisu posade (broj, datum i mjesto izdavanja te naziv tijela koje ga je izdalo)

2) Obrazac popisa posade dan je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Obrazac br. 3.)

Članak 12.

1) Podatke iz članka 11. stavka 1. točke a, c i d ovoga Pravilnika te podatke o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu upisuje lučka kapetanija koja je izdala popis posade.

2) Ostale podatke iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Pravilnika upisuje zapovjednik plovila, a ovjerava lučka kapetanija.

3) Zapovjednik plovila dužan je upisati svaku promjenu članova posade te podnijeti je lučkoj kapetaniji na ovjeru.

Članak 13.

1) Ispunjeni popis posade predaje se najbližoj lučkoj kapetaniji koja će ga zamijeniti novim.

2) U novi popis posade upisuju se podaci iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Pravilnika i unosi se službena zabilješka koja sadrži broj, datum te naziv tijela koje je izdalo zaključeni popis posade.

3) U ispunjenom popisu posade označavaju se osobe čiji su podaci preneseni u novi popis posade i upisuje se službena zabilješka kojom se popis posade zaključuje.

4) Ako u popisu posade za vrijeme plovidbe nema mjesta za upis novih članova posade ili drugih ukrcanih osoba, propisani podaci se privremeno upisuju u brodski dnevnik, odakle će se naknadno upisati u novi popis posade.

5) Vlasnik ili brodar plovila dužan je čuvati zaključeni popis posade deset godina od dana zaključenja.

Brodski dnevnik

Članak 14.

1) Brodski dnevnik mora se voditi na plovilu koje ima vlastiti porivni uređaj.

2) Brodski dnevnik sadrži:

a) podatke o plovilu (ime ili oznaku, vrsta plovila, luka upisa, ukupna snaga porivnog uređaja),

b) broj brodskog dnevnika, datum i mjesto izdavanja, naziv tijela koje ga je izdalo, pečat i potpis ovlaštene osobe,

c) podatke o zaključenom brodskom dnevniku (broj, datum i mjesto izdavanja te naziv tijela koje ga je izdalo).

3) Brodski dnevnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je dan u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 4).

Članak 15.

1) U brodski dnevnik upisuju se sljedeći podaci:

a) hidrometeorološki podaci koji se odnose na: vremenske uvjete, temperaturu zraka i vodostaj kod kojega se označuje i vodomjerna stanica prema kojoj se plovilo orijentira,

b) podaci o kretanju i radu plovila, s podacima o polasku, dolasku i iznimnom zadržavanju plovila,

c) sastav i oblik povorke, težina tereta i gaz plovila,

d) podaci o uzimanju i ostavljanju plovila iz vuče,

e) podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i strojarnici na radnim mjestima za koja su potrebne svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova na plovilu,

f) podaci o opremanju i raspremanju plovila,

g) važne napomene u toku plovidbe, koje obuhvaćaju osobito podatke,

– izmjerenim dubinama u plovnom putu, obilježavanju i nastalim promjenama na plovnom putu,

– pretrpljenim nezgodama i havarijama plovila,

– značajnijim popravcima i radovima izvršenim za vrijeme putovanja,

– promjenama brojnog stanja i sastava posade,

– pojavama težih oboljenja članova posade i putnika

– primjedbe i zapažanja u svezi s plovnim putom (smetnje za plovidbu, nedostacima u obilježavanju plovnog puta, signalizacijom i dr.)

– podaci o radu porivnog uređaja i njegovom održavanju.

Članak 16.

(1) Brodski se dnevnik vodi za vrijeme plovidbe i za vrijeme boravka plovila u luci ili pristaništu, svakog dana od 00 do 24 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, brodski se dnevnik ne vodi dok je plovilo u raspremi. Boravak plovila u raspremi i opremanju smatra se izvanrednim događajem.

Članak 17.

(1) Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik plovila, a u smjeni, časnik palube.

(2) Kada brodski dnevnik vodi časnik palube, zapovjednik plovila svakodnevno ovjerava podatke unesene u dnevnik.

Članak 18.

(1) Zapovjednik domaćeg plovila koje dolazi iz inozemstva dužan je brodski dnevnik podnijeti na uvid i ovjeru nadležnoj lučkoj kapetaniji pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

(2) Zapovjednici plovila koja plove između domaćih luka dužni su brodski dnevnik podnijeti na uvid i ovjeru nadležnoj lučkoj kapetaniji i to poslije svakog važnijeg izvanrednog događaja, a najmanje jedanput mjesečno.

(3) Lučka kapetanija je dužna pregledati i ovjeriti brodski dnevnik, upisujući svoje eventualne primjedbe u svezi s urednim vođenjem dnevnika.

(4) Ispunjeni brodski dnevnik predaje se lučkoj kapetaniji koja će ga zaključiti i zamijeniti novim.

5) Vlasnik ili brodar plovila dužan je čuvati zaključeni brodski dnevnik deset godina od dana zaključenja.

Radio dnevnik

Članak 19.

1) Radio dnevnik mora se voditi na plovilu koje je opremljeno radiouređajem.

2) Radio dnevnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je dan u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Obrazac br. 5)

Članak 20.

1) Radio dnevnik mora sadržavati:

a) podatke iz dozvole za radijsku postaju na plovilu (ime ili oznaka plovila, pozivna oznaka plovila (ATIS broj), luka upisa, vlasnik plovila, podatke o uređaju),

b) broj radio dnevnika, datum i mjesto izdavanja, naziv tijela koje ga je izdalo, pečat i potpis ovlaštene osobe,

c) podatke o zaključenom radio dnevniku (broj, datum i mjesto izdavanja te naziv tijela koje ga je izdalo).

2) U radio dnevnik upisuju se:

a) podaci o radio uređajima,

b) broj dnevnika i imena radio operatora,

c) skraćeni podaci o obavljenim radio komunikacijama s naznakom vremena, pozivnih znakova radio postaja koje sudjeluju u komunikaciji, frekvenciji odnosno kanalu na kojem se vrši komunikacija te snazi i trajanju rada.

3) Vlasnik ili brodar plovila dužan je čuvati zaključeni radio dnevnik tri godine od dana zaključenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbeL424380 (»Narodne novine« broj 103/00, 24/04).

Članak 22.

Sve isprave i knjige plovila koje se vode temeljem Pravilnika o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbeL424381 (»Narodne novine« broj 103/00, 24/04), mogu se i dalje voditi do ispunjenja, a najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/80

Urbroj: 530-05-08-1

Zagreb, 9. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv zemlje i tijela koje izdaje Upisni list
Name des ausstellenden Staates und der ausstellenden Behörde

Redni broj:____________

Ordnungsnummer:

UPISNI LIST
SCHIFFSZEUGNIS

I.

1. ? Plovilo s mehaničkim porivom 2. ? Plovilo bez mehaničkog
Fahrzeug mit eigenem Antrieb poriva

Fahrzeug ohne eigenen
Antrieb

Ime ili oznaka plovila: ______________

Name oder Bezeichnung des Fahrzeuges:

2. Ima pravo i dužnost viti zastavu Republike Hrvatske

Recht und Pflicht zur Führung der Flagge der Republik Kroatien

3. Jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj):

Einheitliche Schiffsidentifikationsnummer (ENI Nummer)

4. Vlasnik (naziv-ime, adresa):

Eigentümer (Bezeichung-Name, Anschrift)

5. Brodar (naziv-ime, adresa)

Schiffseigner (Bezeichung-Name, Anschrift)

6. Luka upisa plovila:

Hafen der Eintragung des Fahrzeuges:

7. Broj upisnika plovila:

Nummer der Fahrzeugeintragung

8. Pozivna oznaka/ATIS broj:

Rufbezeichnung/ATIS Nummer:

9. Područje plovidbe:

Wasserstrassenbereich

10. STATUS RAJNSKOG PLOVILA da ? ne ?

Rhein – Fahrzeug Status ja nein

11. Vrsta plovila (prema UN/ECE ili Tehničkoj direktivi)

Art des Fahrzeuges (laut UN/ECE oder der technischen
Anordnung)

12. Najveća nosivost, po ispravi o baždarenju: t

Größte Tragfähigkeit laut Eichschein:

ili najveća istisnina: m3

oder maximale Verdrängung:

13. Dozvoljeni broj putnika:

Höchstzulässige Zahl der Fahrgäste:

14. Vrsta porivnog uređaja:

Art der Antriebmaschine:

15. Broj porivnih uređaja:

Anzahl der Motoren zum Hauptantrieb:

16. Ukupna snaga porivnih uređaja: kW

Gesamte Hauptantriebsleistung :

17. Broj i vrsta pokretača:

Zahl und Art des Schiffsantriebs:

18. Vrsta radnog stroja:

Art der Arbeitsmaschine:

19. Snaga ili kapacitet radnog stroja:

Leistung oder Kapazität der Arbeitsmaschine:

20. Materijal izrade trupa plovila:

Baustoff des Schiffskörpers:

21. ? Jednostruka oplata 20. ? Dvostruka oplata

Einseitige Schalung Zweiseitige Schalung

22. Godina i mjesto gradnje plovila:

Baujahr und – Ort:

23. Godina i mjesto preinake plovila:___________

Jahr und Ort des Schiffsumbaus

24. Najveća duljina (S listom kormila i čigom): m

Länge über alles (mit Bugspreit und Steuerblatt)

25. Najveća širina: m

Breite über alles

26. Visina boka: m

Seitenhöhe

27. Visina najviše nepokretne točke (od dna plovila): m

Höhe des höchsten Fixpunktes (vom Schiffsboden)

28. Gaz bez tereta (najveći ): m

Tiefgang ohne Ladung (größter)

29. Gaz s teretom (najveći): m

Tiefgang mit Ladung (größter):

30. Najmanji dozvoljeni slobodni bok: m

Minimal zugelassener Freibord:

31. Posebna ograničenja, odobrenja:

Sonstige Begrenzungen, Genehmigungen:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

32. Dopunski upisi i napomene:

Nachträgliche Eintragungen und Bemerkungen ___________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

33. Izdano u:____________________

Ausgestellt in:

Dana:

Datum:

Potpis (ime):

Unterschrift (Name):

Pečat:

Stempel:

II.

Upisi o promjeni brodara

Eintragungen über die Änderung des Schiffeigners

34. Plovilo je u eksploataciji kod (naziv ili ime, adresa):

Schiff ist im Einsatz bei (Bezeichnung oder Name, Anschrift)

Dana:_______

Datum:

Potpis (ime):____

Unterschrift (Name):

Pečat

Stempel:

Plovilo je u eksploataciji kod (naziv ili ime, adresa):

__________________________________________________

Schiff ist im Einsatz bei (Bezeichnung oder Name, Anschrift)

Dana:

Datum

Potpis:

Unterschrift

Pečat

Stempel

Plovilo je u eksploataciji kod (naziv ili ime, adresa):

Schiff ist im Einsatz bei (Bezeichnung oder Name, Anschrift)

__________________________________________________

Dana:

Datum

Potpis

Unterschrift

Pečat

Stempel

III.

Upisi iz uloška glavne knjige upisnika plovila unutarnje plovidbe

Eintragungen aus der Hauptbucheinlage des Binnenschiffsregisters

30. LIST A BLATT A

Bilješke i rješenja tijela uprave

Bemerkungen und amtliche Bescheinigungen

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

31. LIST B BLATT B

R. br.

Ordnungs-
nummer

Upisi

Eintragungen

Dijelovi plovila

Schiffsbestandteile

31. LIST C BLATT C

R. br.

Ordnungs nummer

Upisi

Eintragungen

Iznos

Summe

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv zemlje i tijela koje izdaje Privremeni upisni list
Name des ausstellenden Staates und der ausstellenden Behörde

Redni broj:____________

Ordnungsnummer:

PRIVREMENI UPISNI LIST

VORLÄUFIGES SCHIFFSZEUGNIS

I

1. ? Plovilo s mehaničkim porivom 2. ? Plovilo bez mehaničkog
Fahrzeug mit eigenem Antrieb poriva

Fahrzeug ohne eigenen
Antrieb

Ime ili oznaka plovila: ______________

Name oder Bezeichnung des Fahrzeuges:

2. Ima pravo i dužnost viti zastavu Republike Hrvatske

Recht und Pflicht zur Führung der Flagge der Republik Kroatien

3. Jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj):

Einheitliche Schiffsidentifikationsnummer (ENI Nummer)

4. Vlasnik (naziv-ime, adresa):

Eigentümer (Bezeichung-Name, Anschrift)

5. Luka upisa plovila:

Hafen der Eintragung des Fahrzeuges:

6. Pozivna oznaka/ATIS broj:

Rufbezeichnung/ATIS Nummer:

7. STATUS RAJNSKOG PLOVILA da ? ne ?

Rhein – Fahrzeug Status ja nein

8. Vrsta plovila (prema UN/ECE ili Tehničkoj direktivi) Art des Fahrzeuges (laut UN/ECE oder der technischen Direktive)

9. Najveća nosivost, po ispravi o baždarenju: t

Größte Tragfähigkeit laut Eichschein:

ili najveća istisnina: m3

oder maximale Verdrängung:

10. Dozvoljeni broj putnika:

Höchstzulässige Zahl der Fahrgäste:

11. Vrsta porivnog uređaja:

Art der Antriebmaschine:

12. Broj porivnih uređaja:

Anzahl der Motoren zum Hauptantrieb:

13. Ukupna snaga porivnih uređaja: kW

Gesamte Hauptantriebsleistung :

14. Broj i vrsta pokretača:

Zahl und Art des Schiffsantriebs:

15. Vrsta radnog stroja:

Art der Arbeitsmaschine:

16. Snaga ili kapacitet radnog stroja:

Leistung oder Kapazität der Arbeitsmaschine:

17. Materijal izrade trupa plovila:

Baustoff des Schiffskörpers:

18. ? Jednostruka oplata 20. ? Dvostruka oplata

Einseitige Schalung Zweiseitige Schalung

19. Gaz bez tereta ( najveći ): m

Tiefgang ohne Zuladung (größter)

20. Gaz s teretom (najveći): m

Tiefgang mit Zuladung (größter):

21. Najmanji dozvoljeni slobodni bok: m

Minimal zugelassener Freibord:

22. Posebna ograničenja, odobrenja:

Sonstige Begrenzungen, Genehmigungen:

23. Dopunski upisi i napomene:

Nachträgliche Eintragungen und Bemerkungen

24. Izdano u:

Ausgestellt in:

Dana:

Datum

Potpis (ime)

Unterschrift (Name)

Pečat

Stempel

II

Upisi iz uloška glavne knjige upisnika plovila unutarnje plovidbe

Eintragungen aus der Hauptbucheinlage des Binnenschiffsregisters

30. LIST A BLATT A

Bilješke i rješenja tijela uprave

Bemerkungen und amtliche Bescheinigungen

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

31. LIST B BLATT B

R. br.

Laufende-
nummer

Upisi

Eintragungen

Dijelovi plovila

Schiffsbestandteile

31. LIST C BLATT C

R. br.

Laufende-
nummer

Upisi

Eintragungen

Iznos

Summe

zatvori
Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !