Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa ("Narodne novine", br. XX/07, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 10.12.2007 Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3621

Na temelju članka 50.L366435 stavka 5. i članka 51.L366436 stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« br. 106/99, 63/00 i 107/07), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika na svojoj 68. sjednici, uz suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, donijelo je

PRAVILNIK

O IZBORU OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA I POSTUPKU ZATVARANJA OSOBNOG RAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj prijave o izboru osiguravajućeg društva, postupak i rokovi izvješćivanja izabranog osiguravajućeg društva, postupak zatvaranja osobnog računa radi prijenosa ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava u izabrano osiguravajuće društvo, sadržaj naloga koji izdaje Središnji registar osiguranika obveznom mirovinskom društvu i sadržaj doznake sredstava izabranom osiguravajućem društvu.

II. IZBOR/PROMJENA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 2.

Član obveznog mirovinskog fonda (u daljnjem tekstu: član fonda) izbor osiguravajućeg društva obavlja osobno, prijavom Središnjem registru osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS).
Prijava se obavlja putem obrasca R-POD – »Prijava o izboru osiguravajućeg društva« (u daljnjem tekstu: obrazac R-POD) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Član fonda može u istom danu izabrati samo jedno osiguravajuće društvo.
Promjenu izbora osiguravajućeg društva član fonda može obaviti najranije prvi radni dan nakon prethodnog izbora/promjene osiguravajućeg društva, a u roku do 15 dana od dana prvog izbora.

III. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 4.

Obrazac R-POD ispisuje se u tri istovjetna primjerka na prijavnom mjestu REGOS-a.
Svaki ispisani primjerak obrasca R-POD potpisuje član fonda i ovjerava REGOS nakon čega počinje teći rok iz članka 50. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.
Jedan potpisani i ovjereni primjerak obrasca R-POD uručuje se članu fonda, drugi primjerak ostaje u REGOS-u, a treći primjerak dostavlja se izabranom osiguravajućem društvu u roku od 30 dana nakon što je izbor osiguravajućeg društva postao konačan sukladno članku 50. stavku 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

IV. ZATVARANJE OSOBNOG RAČUNA

Članak 5.

Postupak zatvaranja osobnog računa člana fonda REGOS pokreće prvi radni dan nakon što je izbor osiguravajućeg društva postao konačan izdavanjem naloga za doznaku obveznom mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojem je osobni račun koji se zatvara.
Nalog iz stavka 1. ovog članka sadrži matične podatke člana fonda čiji se račun zatvara, broj osobnog računa koji se zatvara, razlog zatvaranja i datum pokretanja postupka zatvaranja.
REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom osiguravajućem društva na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa.
Podatak o izračunatom iznosu iz stavka 3. ovog članka REGOS dostavlja obveznom mirovinskom društvu prvi radni dan nakon izračuna.

Članak 6.

Po primitku doznake iz članka 51. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, REGOS uplaćena sredstva prosljeđuje izabranom osiguravajućem društvu.
Doznaka koju REGOS prosljeđuje izabranom osiguravajućem društvu sadrži broj računa osiguravajućeg društva, poziv na broj odobrenja u kojem je sadržan jedinstveni identifikacijski podatak budućeg korisnika mirovine prema propisima koji reguliraju to područje, pripadni iznos sredstava koja se doznačuju za budućeg korisnika mirovine, svrhu doznake te mjesto i datum doznake.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-07-39508/001
Zagreb, 3. prosinca 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.


 
zatvori
Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !