Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima, te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvima ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 7.2.2007 Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima, te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

605

Na temelju odredbi članka 40.b.L324932 stavak 4. i članka 42.L324933 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O IZDAVANJU DOZVOLA OVLAŠTENIM DRUŠTVIMA, BROKERIMA I INVESTICIJSKIM SAVJETNICIMA, TE O IZDAVANJU ODOBRENJA ČLANOVIMA UPRAVE I RUKOVODITELJIMA U OVLAŠTENIM DRUŠTVIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se:
– sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole ovlaštenom društvu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima;
– sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole brokeru/investicijskom savjetniku;
– sadržaj dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za člana uprave/rukovoditelja u ovlaštenom društvu.
(2) Sve izjave i preslike isprava, koje se sukladno odredbama ovog pravilnika dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, moraju biti javnobilježnički ovjerene, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE OVLAŠTENOM DRUŠTVU

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole ovlaštenom društvu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje dozvole ovlaštenom društvu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima« (Obrazac IDD), koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(2) Obrazac IDD mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
(3) Obrazac IDD ovjeravaju pečatom i potpisuju članovi uprave ovlaštenog društva, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Članak 3.

(1) Ovlašteno društvo dužno je uz zahtjev iz članka 2.#clanak2 ovog pravilnika priložiti:
1. statut, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;
2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;
3. dokaz da je ovlašteno društvo na neodređeno vrijeme zaposlilo brokera i/ili investicijskog savjetnika;
4. interne akte ovlaštenog društva;
5. izjavu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova ovlaštenog društva, koji uvjeti su propisani posebnim pravilnikom;
6. prikaz organizacijske strukture ovlaštenog društva;
7. opis programske podrške koju ovlašteno društvo koristi pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima;
8. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.
(2) Banka je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezna uz zahtjev priložiti:
1. odobrenje za rad banke izdano od Hrvatske narodne banke;
2. prijedlog rukovoditelja za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
(3) Brokersko društvo je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezno uz zahtjev priložiti:
1. dokaz o uplati temeljnog kapitala u novcu, sukladno odredbama članka 46. Zakona o tržištu vrijednosnih papira;
2. za svakog osnivača koji je pravna osoba: a) izvadak iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra u zemlji sjedišta, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva; b) popis dioničara ili članova te pravne osobe, iz registra dionica ili knjige udjela; c) financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine; d) popis osoba povezanih s osnivačem, te opis načina povezanosti;
3. izjavu svakog člana ili dioničara da nema udjele ili dionice u drugom brokerskom društvu;
4. prijedlog članova uprave i rukovoditelja za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
(4) Inozemno brokersko društvo koje osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj je, osim priloga iz stavka 1. i 3. ovoga članka, obvezno uz zahtjev priložiti:
1. ovlaštenje za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u zemlji svog sjedišta;
2. dokaz o dostavi inozemnom regulatornom tijelu obavijesti o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole brokeru / investicijskom savjetniku podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje dozvole brokeru/investicijskom savjetniku« (Obrazac IDBIS), koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(2) Obrazac IDBIS mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
(3) Obrazac IDBIS potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.
(4) Obrazac IDBIS ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje društva kod kojeg je podnositelj zahtjeva u radnom odnosu i obavlja poslove s vrijednosnim papirima, čime društvo potvrđuje istinitost i točnost podataka o radnom odnosu koji su navedeni u zahtjevu.

Članak 5.

Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev iz članka 4.#clanak4 ovog pravilnika priložiti:
1. domovnicu i osobnu iskaznicu, odnosno za stranog državljaninu putovnicu;
2. dokaz o stručnoj spremi;
3. svjedodžbu/uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;
4. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, ne starije od 3 mjeseca;
5. radnu knjižicu, odnosno za stranog državljanina odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;
6. dokaz o ispunjavanju uvjeta sukladno propisima o zapošljavanju stranaca;
7. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ČLANU UPRAVE I RUKOVODITELJU U OVLAŠTENOM DRUŠTVU

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje dužnosti člana uprave i rukovoditelja u brokerskom društvu podnosi nadzorni odbor odnosno članovi brokerskog društva.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje dužnosti rukovoditelja za poslove s vrijednosnim papirima u banci koja je ovlašteno društvo, podnosi uprava banke.

Članak 7.

Uz zahtjev iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika obvezno se prilaže sljedeća dokumentacija koja se odnosi na kandidata za člana uprave/rukovoditelja:
1. domovnica i osobna iskaznica, odnosno za stranog državljanina putovnica;
2. životopis, s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova);
3. dokaz o visokoj stručnoj spremi;
4. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;
5. za stranog državljanina radna dozvola;
6. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od Odsjeka za kroatistiku jednog od Filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj;
7. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin;
8. izjava da nije bio član uprave/rukovoditelj u ovlaštenom društvu odnosno drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečaj ili kojemu je oduzeto odobrenje za rad;
9. izjava da nije član uprave odnosno prokurist u drugom ovlaštenom društvu.

Članak 8.

(1) Uz zahtjev iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika obvezno se dostavlja obrazac »Upitnik za kandidata za člana uprave/rukovoditelja u ovlaštenom društvu« (Obrazac IOUR), koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(2) Obrazac IOUR mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
(3) Obrazac IOUR potpisuje kandidat za člana uprave/rukovoditelja, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirimaL324935 (»Narodne novine« br. 143/02).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/4
Urbroj: 326-111/07-1
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

[Obrazac IDD]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE OVLAŠTENOM DRUŠTVU ZA OBAVLJANJE POSLOVA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

• Uputa
Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
• Značenje izraza u ovom zahtjevu:
Društvo – banka ili brokersko društvo koje je podnositelj zahtjeva.
Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Zakon – Zakon o tržištu vrijednosnih papiraL324936 (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06).
1. Poslovi iz članka 34. Zakona za koje Društvo podnosi zahtjev:
1. Kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca)
2. Trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun
3. Upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz članka 74. stavak 5. Zakona, za račun nalogodavca – vlasnika portfelja
4. Poslovi posebne burzovne trgovine
5. Poslovi agenta izdanja
6. Pokroviteljstvo izdanja
7. Investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
8. Poslovi skrbništva nad vrijednosnim papirima
2. Podaci o Društvu:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Poslovna adresa:
Broj telefona:
Broj telefaksa:
Elektronska pošta:
Internet-stranice:
Broj zaposlenih:
Statistički broj Društva dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:
Matični broj subjekta (MBS):
Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
Iznos temeljnog kapitala Društva:
Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:
3. Podaci o podružnici:
Poslovna adresa:
Broj telefona:
Broj telefaksa:
Odgovorna osoba:
Broj zaposlenih:
4. Oblik društva:
Dioničko društvo
Društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja:
5. Popis osnivača Društva:
Ime i prezime         Adresa                             MBS
Tvrtka društva       Ulica, grad, država
1.

6. Navedite sve članove uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Društva), njihovo zvanje, broj dionica/udjela Društva te postotak glasova koji im pripada:
Ime i prezime         Funkcija                          Broj dionica
                                                                    % glasova
1.

7. Navedite zaposlenike s položenim ispitom za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika koje Društvo prijavljuje:
Ime i prezime         Adresa                             Datum polaganja ispita ili
                                                                     stjecanja dozvole za B/IS
1.

8. Navedite sve dioničare/članove koji posjeduju više od 5% redovnih dionica/udjela u Društvu:
(Ako društvo posjeduje vrijednosne papire s pravom glasa osim redovnih dionica, navedite na posebnom prilogu vlasnike koji posjeduju više od 5% takvih vrijednosnih papira te ga priložite zahtjevu)
Ime i prezime         Broj                                                 %
Naziv tvrtke          dionica/udjela                             glasova/udjela
1.

9. Naziv burze ili uređenog javnog tržišta kojeg je Društvo član:
Naziv burze ili uređenog                            Datum ulaska u članstvo
javnog tržišta
1.

10. Datum ulaska Društva u članstvo Središnje depozitarne agencije i oznaka člana:
Datum:                                                     Oznaka:
DA/NE pitanja:
Ako je odgovor na bilo koje od slijedećih pitanja »da«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu, uključujući imena, prezimena i adrese svake fizičke ili tvrtku pravne osobe, uz detaljan opis njihove povezanosti s društvom.

                                                                                        DA     NE

11. Obavlja li Društvo, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, poslove s vrijednosnim papirima propisane člankom 34. Zakona?
12. Obavlja li Društvo neku drugu djelatnost, koja nije vezana uz vrijednosne papire?
13. Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkom 8. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?
14. Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5., 6. ili 7. bila kažnjavana (od strane hrvatskog ili stranog suda) za počinjena:
I. kaznena djela normirana Kaznenim zakonom u Glavi XXI – Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, Glavi XXIII – Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava, a koja uključuju:
a. krivotvorenje novca
b. krivotvorenje vrijednosnih papira
c. krivotvorenje znakova za vrijednost
d. izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje
e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
h. pogodovanje vjerovnika
i. zlouporaba stečaja
j. zlouporaba u postupku stečaja
k. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja
l. obmanjivanje kupaca
m. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
n. utaja poreza i drugih davanja
o. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
p. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
q. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
r. nedozvoljena trgovina zlatom
s. nesavjesno gospodarsko poslovanje
t. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
u. prijevara u gospodarskom poslovanju
v. sklapanje štetnog ugovora
w. primanje mita u gospodarskom poslovanju
x. davanje mita u gospodarskom poslovanju
y. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
z. nedozvoljena proizvodnja
aa. nedozvoljena trgovina
bb. izbjegavanje carinskog nadzora
cc. krivotvorenje isprave
dd. krivotvorenje službene isprave
ee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave
ff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava
gg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja
II. kaznena djela normirana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, a koja uključuju:
a. neovlašteno korištenje i odavanje povlaštenih informacija
b. manipuliranje tržištem i širenje neistinitih informacija
c. usklađeno djelovanje radi stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi
d. navođenje neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija
e. nedopušteno uvrštenje vrijednosnih papira
f. prikrivanje vlasništva
g. nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima
15. Je li koja od osoba navedenih pod točkama 5., 6. ili 7. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja ovlaštenog društva?
16. Da li je otvoren stečajni postupak nad Društvom?
17. Da li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 5., 6. ili 7. trenutno vodi bilo kakav sudski postupak?
(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)
18. Obavlja li Društvo bilo kakvo drugo poslovanje s nekom drugom fizičkom ili pravnom osobom, sukladno čemu bi ta osoba zadržavala određene račune ili evidencije Društva, ili vrijednosne papire ili sredstva Društva?
(ako »da«, navesti ime osobe, adresu i odgovarajuće brojeve kunskog ili deviznog računa)
19. Ima li bilo koji vlasnik dionica/udjela Društva, prema saznanju potpisnika zahtjeva, izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom ovlaštenom društvu ili drugom trgovačkom društvu?
20. Ima li Društvo izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom ovlaštenom društvu ili drugom trgovačkom društvu?
21. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5., 6. ili 7., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom ovlaštenom društvu ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom ovlaštenom društvu?

22. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:
Račun za redovno poslovanje         Račun nalogodavca
            Banka:
Broj kunskog računa:
Broj deviznog računa:
23. Ima li Društvo nekretnine u vlasništvu?
            Adresa:
            Opis:
24. Ima li Društvo nekretnine u posjedu?
            Adresa:
            Opis:
DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV:
1) Ovlašteno društvo je obvezno uz zahtjev priložiti:
1. statut, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;
2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;
3. dokaz da je ovlašteno društvo na neodređeno vrijeme zaposlilo brokera i/ili investicijskog savjetnika;
4. interne akte ovlaštenog društva;
5. izjavu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova ovlaštenog društva, koji uvjeti su propisani posebnim pravilnikom;
6. prikaz organizacijske strukture ovlaštenog društva;
7. opis programske podrške koju ovlašteno društvo koristi pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima;
8. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.
2) Banka je, osim priloga iz stavka 1., obvezna uz zahtjev priložiti:
1. odobrenje za rad banke izdano od Hrvatske narodne banke;
2. prijedlog rukovoditelja za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
3) Brokersko društvo je, osim priloga iz stavka 1., obvezno uz zahtjev priložiti:
1. dokaz o uplati temeljnog kapitala u novcu, sukladno odredbama članka 46. Zakona o tržištu vrijednosnih papira;
2. izjavu svakog člana ili dioničara da nema udjele ili dionice u drugom brokerskom društvu;
3. za svakog osnivača koji je pravna osoba: a) izvadak iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra u zemlji sjedišta, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva; b) popis dioničara ili članova te pravne osobe, iz registra dionica ili knjige udjela; c) financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine; d) popis osoba povezanih s osnivačem, te opis načina povezanosti;
4. prijedlog članova uprave i rukovoditelja za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
4) Inozemno brokersko društvo koje osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj je, osim priloga iz stavka 1. i 3., obvezno uz zahtjev priložiti:
1. ovlaštenje za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u zemlji svog sjedišta;
2. dokaz o dostavi inozemnom regulatornom tijelu obavijesti o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj.
* sve izjave i preslike isprava moraju biti javnobilježnički ovjerene, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

IZMJENE PODATAKA IZ ZAHTJEVA

Društvo je obvezno u roku od 8 (osam) dana izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka navedenih u ovom zahtjevu, ovlaštenom društvu, brokeru ili investicijskom savjetniku.

POTPISNA STRANICA

• Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilozima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici i Društvo nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.
• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.
Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, čine kazneno djelo.
Naziv Društva:                                         Datum:
Zahtjev ispunio:
        Ime i prezime, funkcija                     Vlastoručni potpis
Ovaj zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave odnosno osnivača:
        Ime i prezime                                  Vlastoručni potpis

                                                              Pečat Društva:
 

[Obrazac IDBIS]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BROKERU INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Uputa
Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
Značenje izraza u ovom zahtjevu:
Podnositelj – fizička osoba koja podnosi zahtjev.
Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Društvo – ovlašteno društvo u kojem je Podnositelj u radnom odnosu.

Podaci o Podnositelju
OSOBNI PODACI:
 

Ime:
Prezime /djevojačko prezime:
Datum i mjesto rođenja:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
Adresa za dostavu pošte:
Spol:
Državljanstvo:
PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:
Broj OI:
Datum izdavanja:
Mjesto izdavanja:
Broj putovnice:
KONTAKT PODACI:
Broj telefona:
Elektronska pošta:
PODACI O OBRAZOVANJU:
Stupanj obrazovanja:
Obrazovna institucija:
Zvanje i godina stjecanja:
Akademska titula:
Područje znanstvenog rada:
Naziv magistarskog rada
ili disertacije:
STRUČNI ISPIT:
Datum polaganja ispita:
Organizator ispita:
PODACI O ZAPOSLENJU:
Tvrtka Društva:
Adresa sjedišta:
Poslovna adresa:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Web-stranice:
Poslovi koje Podnositelj obavlja:
Funkcija koju Podnositelj obnaša:
PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:
Ime i prezime oca:
Ime i djevojačko prezime majke:
Ime i djevojačko prezime
bračnog druga:
Ime i prezime djeteta (djece):
Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog
društva u kojem Podnositelj
izravno ili neizravno ostvaruje
udjel u kapitalu veći od 10%:

Navesti ovlašteno društvo(a) u kojima je Podnositelj do sada radio, te na kojim poslovima je radio:
Razdoblje                          Tvrtka društva                         Poslovi
1.
Je li Podnositelj ikad iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na tržištu kapitala:
            DA
            NE
ako DA, navedite:
            Gdje:
            U kojem razdoblju:
            Razlog isključenja:
Je li u posljednjih 5 (pet) godina Podnositelj kažnjavan (od strane hrvatskog ili stranog suda) za počinjena:
I. kaznena djela normirana Kaznenim zakonom u Glavi XXI – Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, Glavi XXIII – Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava, a koja uključuju:
  

 

DA

NE
a. krivotvorenje novca
b. krivotvorenje vrijednosnih papira
c. krivotvorenje znakova za vrijednost
d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje
e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
h. pogodovanje vjerovnika
i. zloupotreba stečaja
j. zlouporaba u postupku stečaja
k. obmanjivanje kupaca
l. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
m. utaja poreza i drugih davanja
n. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
o. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
p. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
q. nedozvoljena trgovina zlatom
r. nesavjesno gospodarsko poslovanje
s. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
t. prijevara u gospodarskom poslovanju
u. sklapanje štetnog ugovora
v. primanje mita u gospodarskom poslovanju
w. davanje mita u gospodarskom poslovanju
x. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
y. nedozvoljena proizvodnja
z. nedozvoljena trgovina
aa. izbjegavanje carinskog nadzora
bb. krivotvorenje isprave
cc. krivotvorenje službene isprave
dd. posebni slučajevi krivotvorenja isprave
ee. izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava.
ff. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

 
  
II. kaznena djela normirana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, a koja uključuju:
 DANE
a. neovlašteno korištenje i odavanje povlaštenih informacija
b. manipuliranje tržištem i širenje neistinitih informacija
c. usklađeno djelovanje radi stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi
d. navođenje neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija
e. nedopušteno uvrštenje vrijednosnih papira
f. prikrivanje vlasništva
g. nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima.

 
  

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom prilogu ovom zahtjevu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV:

Podnositelj je obvezan uz zahtjev priložiti:
1. domovnicu i osobnu iskaznicu, odnosno za stranog državljaninu putovnicu;
2. dokaz o stručnoj spremi;
3. svjedodžbu/uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;
4. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, ne starije od 3 mjeseca;
5. radnu knjižicu, odnosno za stranog državljanina odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;
6. dokaz o ispunjavanju uvjeta sukladno propisima o zapošljavanju stranaca;
7. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.
* sve izjave i preslike isprava moraju biti javnobilježnički ovjerene, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.
Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari čini kazneno djelo.
Vlastoručni potpis Podnositelja:
Potpis Podnositelja na ovom zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren.
Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje Društva s kojim je broker i investicijski savjetnik u radnom odnosu na poslovima s vrijednosnim papirima, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost navedenih podataka o radnom odnosu:
Tvrtka Društva:
                Ime i prezime, funkcija                 Vlastoručni potpis
1.
Mjesto:
Datum:
Pečat Društva:

[Obrazac IOUR]

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE/RUKOVODITELJA U OVLAŠTENOM DRUŠTVU

1. Osobni podaci kandidata:
Ime:
Prezime/Djevojačko prezime:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
2. Podaci o ovlaštenom društvu (dalje: Društvo) u kojemu se kandidirate za člana uprave/rukovoditelja:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija za koju se kandidirate:
3. Podaci o društvu u kojem ste trenutno zaposleni:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Poslovi/funkcija koju obnašate:
4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s Društvom?
DA
NE
Ako DA, navedite pojedinosti:
5. Jeste li član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili ustanove?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija koju obavljate:
6. Jeste li vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Oblik povezanosti:
7. Jesu li ovlaštena društva ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imala financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija koju ste obavljali:
8. Jeste li bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist trgovačkog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija koju ste obavljali:
9. Jesu li u ovlaštenom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik/član uprave, nadzornog odbora, prokurist i dr.) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike (kao broker, investicijski savjetnik i dr.), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona koji reguliraju rad ovlaštenih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija koju ste obavljali:
Nadzorno tijelo:
Primijenjene mjere i podnijete prijave:
10. Je li ovlaštenom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
MBS:
Funkcija koju ste obnašali:
Nadzorno tijelo:
11. Je li protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?
Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela:
– prouzrokovanja stečaja
– povrede obveze vođenja poslovnih knjiga
– oštećenja vjerovnika
– pogodovanja vjerovnika
– zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja
– neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin, odnosno za kaznena djela predviđena Zakonom o tržištu vrijednosnih papira:
– neovlašteno korištenje i odavanje povlaštenih informacija
– manipuliranje tržištem i širenje neistinitih informacija
– usklađeno djelovanje radi stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi
– navođenje neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija
– nedopušteno uvršenje vrijednosnih papira
– prikrivanje vlasništva
– nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima,
odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja ovlaštenog društva?
DA
NE
Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.
12. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor ovlaštenih društava ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno je li Vam neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela suglasnost za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Nadzorno tijelo:
Odluka:
13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?
DA
NE
Ako DA, navedite koje:

POTPISNA STRANICA

Svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, potvrđujem da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajnije utjecati na davanje odobrenja.
Mjesto i datum: __________________________________
Ime i prezime kandidata: ___________________________
Potpis kandidata: _________________________________
Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za člana uprave/rukovoditelja ovlaštenog društva.

zatvori
Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima, te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !