Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 2.10.2001 Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

1452

Na temelju odredbe čl. 27.L76502 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00), Savjet Agencije na sjednici održanoj 20. rujna 2001. donio je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD
MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju dokumenti potrebni za izdavanje odobrenja za rad mirovinskom društvu kao sadržaj i oblik tih dokumenata koje mirovinsko društvo podnosi Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

Na temelju odredbe čl. 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), mirovinsko društvo je dužno priložiti sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad (Prilog 1);

2. Primjerke zadnje verzije dokumenata iz članka 21. Zakona;

3. Dokumente propisane Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizacijuL76504 (»Narodne novine«, br. 57/01);

4. Statut mirovinskog fonda;

5. Ugovor s bankom skrbnikom, sukladno odredbi članka 79. Zakona;

6. Informacije o banci skrbniku (Prilog 2);

7. Procjenu dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda koji bi mogli pristupiti fondu u prve dvije godine, njihovu strukturu temeljenu na istraživanju tržišta kao i načinu postizanja toga broja;

8. Izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda.

Članak 3.

(1) Istraživanja tržišta radi procjene dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda mogu provoditi pravne osobe koje su registrirane za istraživanja tržišta i koje se tom djelatnošću bave najmanje tri godine.

(2) Uzorak istraživanja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) sadržavati najmanje tisuću ispitanika, zaposlenih osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, mlađih od 50 godina života;

b) reprezentativnost uzorka mora se izraziti u proporciji između broja ispitanika i zaposlenih osoba po županijama, gradovima i naseljima;

c) istraživanja se mogu provoditi metodama osobnog ili telefonskog istraživanja;

d) upitnik treba sadržavati pitanja koja od ispitanika traže hipotetsko opredjeljivanje za određeni fond na temelju trenutno raspoloživih informacija o fondovima.

Članak 4.

Prilozi iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, sastavni su dio pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/14
Urbroj: 383-01-01-1
Zagreb, 28. rujna 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

  
 
                                                     PRILOG 1.
 
 
  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA 

       RAD MIROVINSKOG DRUŠTVA
 
 
 
1. Mjesto i datum podnošenja zahtjeva: ______________________________
 
2. MBS: _____________________________________________________________
 
3. Tvrtka, skraćena tvrtka: _________________________________________
 
4. Sjedište mirovinskog društva: ____________________________________
 
5. Temeljni kapital mirovinskog društva: ____________________________
 
6. Datum usvajanja osnivačkog akta na temelju kojeg se upisuje osniva-
   nje, datum usvajanja statuta/društvenog ugovora, te datum i kratki 
   sadržaj izmjena i dopuna tih akata: ______________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
 
7. Datum i vrijeme upisa u registarski sud, broj rješenja, ime i prezi-
   me suca, te MBS po kojem je upisan član koji odgovara za obveze sub-
   jekta upisa: _____________________________________________________
   
   __________________________________________________________________
 
8. Redni broj i datum izdavanja isprave na kojoj se temelji upis i broj 
   pod kojim se ona vodi u zbirci isprava: __________________________
   
   __________________________________________________________________
 
9. Osobe ovlaštene za zastupanje - ime i prezime osobe s JMBG ili za 
   stranca s brojem putovnice i države koja je izdala putovnicu, među-
   sobni odnosi u zastupanju, ovlasti i ograničenja: 
   __________________________________________________________________
        
   __________________________________________________________________
 
10.Zabilježbe: ______________________________________________________
 
 
 
                                      Za podnositelja
                                      ________________
 
 
 
 
 
 
                       PRILOG 2. – Informacije o banci skrbniku
 
 
                       INFORMACIJE O BANCI SKRBNIKU
 
 
I. DIO - OSNOVNE INFORMACIJE
 
1.Naziv banke skrbnika: ___________________________________________
 
2.Datum osnivanja banke: __________________________________________
 
3.Informacije o sjedištu banke:
        • Ulica i broj: ___________________________________________
        • Mjesto:__________________________________________________
        • Država: _________________________________________________
        • Broj telefona: __________________________________________
        • Broj telefaksa: _________________________________________
        • E-mail adresa: __________________________________________
        • WWW stranica: ___________________________________________
        • SWIFT adresa: ___________________________________________
 
4.Operativna adresa skrbničkog odjela/ sektora (ukoliko je različita 
  od adrese pod 3.):
        • Ulica i broj: ___________________________________________
        • Mjesto: _________________________________________________
        • Država: _________________________________________________
        • Kontakt osoba: ime i prezime, telefon i telefaks: _______
          _________________________________________________________
        • SWIFT adresa: ___________________________________________
 
5.      Matični broj banke skrbnika: ______________________________
 
6.      Račun banke za namirenje u HNB-u: _________________________
 
7.      Račun depozitne institucije: ______________________________
 
8.      Odgovorna osoba za dane informacije:  
        • Ime i prezime: __________________________________________
        • Telefon: ________________________________________________
        • Telefaks: _______________________________________________
        • E-mail adresa: __________________________________________
 
 
 
 

II. DIO - INFORMACIJE O BANCI SKRBNIKU

1. Financijski podaci za banku skrbnika u zadnje tri godine:

 

Godina

2000.

1999.

1998.

Imovina

   

Temeljni kapital

   

Zadržana dobit i rezerve

   

Kreditni rejting banke

   
 
 

2. Pregled kretanja imovine u skrbništvu banke unatrag tri godine (u milijunima kuna, na kraju tromjesečja):

Godina

Tromjesečje

 

I

II

III

IV

     
     
 

3. Naziv i sjedište revizora: ––––––––––––––––––––––––––––––

III. DIO – VLASNIČKA STRUKTURA BANKE SKRBNIKA

Ime/ naziv

Udio u vlasništvu (u %)

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 4.

 

 5.

 

 6.

 

 7.

 

 8.

 

 9.

 

10.

 
 

Napomena: Molimo navedite sve dioničare koji imaju 5% ili više glasova i najvećih 10 dioničara

 

IV. DIO – PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE BANKE SKRBNIKA

Za sve članove Uprave potrebno je navesti sljedeće podatke:R.br.

Ime i prezime

JMBG (broj

putovnice)

Nadležnost

UnutarUprave

Datum

imenovanja

            

V. DIO – PODACI O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA BANKE SKRBNIKA

Za sve članove Nadzornog odbora potrebno je navesti sljedeće podatke:R.br.

Ime i prezime

JMBG (broj

putovnice)

Nadležnost

unutar NO

Datum

imenovanja

            

VI. DIO – PODACI O SKRBNIČKOM ODJELU

Za svaku odgovornu osobu potrebno je navesti:

1.Ime i prezime: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.JMBG: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.Dužnosti i odgovornosti: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.Datum stupanja na navedenu dužnost: ––––––––––––––––––––––––––––

5.Zanimanja tijekom proteklih 10 godina, poslodavac, priroda posla, pozicija:

 

1

2

3

trg.društvo/ ustanova

   

adresa

   

djelatnost

   

opis dužnosti i odgovornosti

   

datum zasnivanja radnog odnosa

   

datum prestanka radnog odnosa

   

razlog prestanka radnog odnosa

   
 

6.Broj osoba zaposlenih u skrbničkom odjelu: ––––––––––––––––––––––––

7.Osoba za kontakt: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.Broj telefona: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.E-mail adresa: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Za svaku odgovornu osobu potrebno je priložiti:

1. Presliku diplome o stručnoj spremi

2. Životopis

3. Izvod iz kaznene evidencije.

VII. DIO – PODACI O SKRBNIČKOM POSLOVANJU BANKE

Da li banka obavlja skrbničke poslove za druge mirovinske i investicijske fondove:

DA ILI NE

Ukoliko da, molimo navedite nazive tih fondova i društava koja njima upravljaju:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VIII. DIO – PRILOZI

Banka skrbnik mora priložiti sljedeće:

A. Revidiranu bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama kapitala i izvješće o promjenama u financijskom položaju (izvješće o novčanom tijeku) i bilješke revidirane od strane neovisnog revizora za zadnje tri godine.

B. Akt o unutarnjem ustrojstvu banke skrbnika iz kojega je vidljivo da je u banci osnovana ustrojstvena jedinica koja se bavi poslovima skrbništva.

C. Prikaz organizacijskog ustrojstva skrbničkog odjela.

D. Kratki opis informatičkog sustava koji banka skrbnik koristi za praćenje neto imovinske vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda. Minimalni podaci koje generira taj informatički sustav su:

1.Struktura portfelja mirovinskog fonda po vrsti, količini, cijeni i udjelu vrijednosnih papira

2.Obveze fonda (naziv i iznos)

3.Neto vrijednost fonda

4.Broj obračunskih jedinica u fondu

5.Vrijednost obračunske jedinice.

 
zatvori
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !