Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 22.2.2002 Pravilnik o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

407

Na temelju članka 27.L79323 stavak 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 14. veljače 2002. donio je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU OVLAŠTENJA AKTUARU
U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

– program i trajanje stručne izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu (u daljnjem tekstu: stručna izobrazba),

– organizacija i provedba stručne izobrazbe;

– program i način polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu (u daljnjem tekstu: stručni ispit);

– izdavanje privremenog ovlaštenja ;

– oduzimanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu (u daljnjem tekstu: ovlaštenje).

II. PROGRAM I TRAJANJE STRUČNE IZOBRAZBE

Članak 2.

(1) Stručna izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu, koju organizira Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija), samostalno ili u suradnji s Ministarstvom financija RH, može pohađati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je hrvatski državljanin;

– da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj;

– da je završila prirodoslovno-matematički fakultet (studij matematike ili fizike), ekonomski fakultet ili neki od tehničkih fakulteta;

– da nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala;

– da nije pod istragom.

(2) Program stručne izobrazbe obuhvaća sljedeća područja: mirovinsko osiguranje; osiguranje i reosiguranje; ekonomika mirovinskog osiguranja, osiguranja i reosiguranja; računovodstvo u mirovinskom osiguranju i osiguranju; vjerojatnost i statistika; aktuarska matematika mirovinskog osiguranja i osiguranja; financijska matematika; osnove investiranja; te pravni propisi iz područja mirovinskog osiguranja i osiguranja.

(3) Odluku o nastavnome planu i programu te trajanju stručne izobrazbe propisuje Agencija, na prijedlog Hrvatskoga aktuarskog društva.

Članak 3.

Kandidati su dužni platiti naknadu za pohađanje stručne izobrazbe te Agenciji dostaviti dokaz o uplati prije početka predavanja na stručnoj izobrazbi. Odluku o visini naknade donosi Savjet Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

III. ORGANIZACIJA I PROVEDBA STRUČNE IZOBRAZBE

Članak 4.

(1) Agencija raspisuje javni poziv za podnošenje prijava za pohađanje stručne izobrazbe. U javnom pozivu određuje se vrijeme, mjesto i trajanje stručne izobrazbe, kao i rok za podnošenje prijave.

(2) Kandidati podnose prijavu za pohađenje stručne izobrazbe na posebnom obrascu (Obrazac AMOD-1).

(3) Kandidati su uz prijavu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2.#clanak2 stavak 1. ovog Pravilnika te dokaz o uplaćenoj pristupnoj naknadi (pristupnini). Odluku o visini pristupnine donosi Savjet Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(4) Nakon prikupljenih prijava, Agencija utvrđuje listu kandidata za pohađanje stručne izobrazbe.

(5) Kandidate s utvrđene liste Agencija će pisanim putem izvijestiti o vremenu održavanja, trajanju i programu izobrazbe, nastavnom programu pojedinih kolegija, predavačima i stručnoj literaturi, te iznosu i roku uplate naknade za pohađanje stručne izobrazbe.

(6) Osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2.#clanak2 stavak 1. ovog Pravilnika, Agencija će pisanim putem izvijestiti da nisu uvršteni na listu kandidata za pohađanje stručne izobrazbe. Tim osobama Agencija nije dužna vratiti uplaćenu pristupninu.

(7) Kandidati s utvrđene liste iz stavka 4. ovoga članka dužni su nazočiti najmanje na 60 posto sati predavanja iz svih kolegija koji su na programu stručne izobrazbe.

IV. STRUČNI ISPIT

Članak 5.

(1) Po završetku stručne izobrazbe polaznici mogu pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu, a najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od završetka stručne izobrazbe.

(2) Stručni ispit sastoji se od pojedinačnih ispita iz svih kolegija na programu stručne izobrazbe. Ispit iz pojedinog kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela ili samo od pisanog dijela.

(3) Prijave za polaganje ispita iz pojedinih kolegija sa stručne izobrazbe kandidati podnose Agenciji na posebnom obrascu (Obrazac AMOD-2).

(4) Pisani dio ispita iz pojedinog kolegija kandidat polaže pod šifrom. Kandidat koji ispravno odgovori na najmanje 50 posto postavljenih pitanja smatra se da je položio ispit, odnosno da može pristupiti usmenom dijelu ispita iz tog kolegija.

(5) Stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo, čijeg predsjednika i članove imenuje i razrješuje ravnatelj Agencije. Povjerenstvo se sastoji od 5 (pet) članova, od kojih najmanje 2 (dva) predlaže Hrvatsko aktuarsko društvo.

(6) Radi obavljanja administrativnih poslova ravnatelj Agencije imenuje i razrješuje tajnika Ispitnog povjerenstva iz redova zaposlenika u stručnim službama Agencije.

(7) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva, uz suglasnost ravnatelja Agencije.

Članak 6.

(1) Kandidat je položio stručni ispit kada uspješno položi sve kolegije sa stručne izobrazbe. Stručni ispit smatra se položenim danom polaganja posljednjeg ispita sa stručne izobrazbe.

(2) Kandidat koji nije položio ispit iz nekog od kolegija ima pravo na popravni ispit iz tog kolegija u roku od 30 (trideset) dana od dana polaganja ispita. Popravni ispit iz pojedinog kolegija može se polagati najviše dva puta.

(3) Kandidat koji nije položio stručni ispit može se prijaviti za ponovno polaganje ispita nakon isteka jedne godine od zadnjeg dana polaganja prethodnog ispita. Na ponovnom polaganju stručnog ispita kandidat mora polagati sve kolegije sa stručne izobrazbe.

(4) Stručni ispit može se ponovno polagati najviše dva puta.

(5) Odluku o iznosu naknade na ime pokrića troškova popravnog, odnosno ponovljenog ispita donosi Savjet Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Kandidati mogu pristupiti popravnom, odnosno ponovljenom ispitu tek nakon što Agenciji dostave dokaz o uplaćenoj naknadi.

V. IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 7.

(1) Agencija će izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu osobi koja je položila stručni ispit iz prethodnog članka te koja uz položeni ispit udovoljava i sljedećim uvjetima:

– diplomirani profesor ili inženjer matematike s najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na aktuarskim poslovima;

– diplomirani ekonomist ili osoba s visokom stručnom spremom drugog odgovarajućeg prirodoslovno-matematičkog ili tehničkog usmjerenja s najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na aktuarskim poslovima.

(2) Agencija će izdati privremeno ovlaštenje osobama kojima je Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u osiguravajućim društvima na temelju Pravilnika o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslovaL79325 (»Narodne novine« broj 40/96 i 10/00), a koji su dužni u roku od 1 (jedne) godine od dana izdavanja privremenog ovlaštenja pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka u trenutku izdavanja ovlaštenja Agencije moraju osim uvjeta iz članka 2. Pravilnika priložiti i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 (šest) mjeseci.

Članak 8.

(1) Osobe iz članka 7.#clanak7 stavaka 1. i 2. ovog Pravilnika Agenciji podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu (Obrazac AMOD-3).

(2) Agencija će na temelju podnesenih i dokumentiranih zahtjeva izdati ovlaštenje na prijedlog Povjerenstva za izdavanje ovlaštenja, kojega imenuje ravnatelj Agencije, uz mišljenje Hrvatskoga aktuarskog društva. Rok za izdavanje ovlaštenja je 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Sadržaj i oblik ovlaštenja iz članka 7.#clanak7 stavaka 1. i 2. ovog Pravilnika otisnut je na Obrascu AMOD-4.

(4) Odluku o iznosu naknade za izdavanje ovlaštenja iz članka 7.#clanak7 stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika donosi Savjet Agencije, uz odobrenje Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Agencija može oduzeti ovlaštenje osobi koja ima zvanje ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu ako utvrdi:

– da je nesavjesno obavljala dužnosti propisane Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine temeljem individualne kapitalizirane štednje;

– da je svojim radom prouzročila štetu osiguranicima u mirovinskom osiguravajućem društvu ili samom društvu;

– da više ne udovoljava uvjetima iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

(2) Prijedlog za oduzimanje ovlaštenja može dati i Hrvatsko aktuarsko društvo ili mirovinsko osiguravajuće društvo.

(3) Osoba kojoj je Agencija oduzela ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja tek nakon proteka 2 (dvije) godine od dana oduzimanja ovlaštenja. Agencija će izdati ili odbiti izdati ovlaštenje na temelju prijedloga Povjerenstva za izdavanje ovlaštenja, uz mišljenje Hrvatskoga aktuarskog društva.

Članak 10.

(1) Agencija vodi evidenciju o kandidatima koji su pohađali stručnu izobrazbu, kandidatima koji su položili stručni ispit, te o izdanim i oduzetim ovlaštenjima za obavljanje aktuarskih poslova u mirovinskom osiguravajućem društvu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka čuva se sukladno odredbama Pravilnika o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Agencije.

(3) Svako izdavanje i oduzimanje ovlaštenja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Obrasci iz članka 4., 5. i 8. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/35

Urbroj: 383-02-01-1

Zagreb, 14. veljače 2002.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

 

Obrazac AMOD-1

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

P R I J A V A

za pohađanje stručne izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu

Ime i prezime ________________________

JMBG _____________________________

Datum, mjesto i država rođenja __________

Adresa prebivališta ___________________

Stručna sprema ______________________

Zanimanje __________________________

Potpis

______________

Mjesto i datum _______________________

U privitku:

1. Životopis

2. Ovjerena preslika diplome prirodoslovno-matematičkoga, ekonomskoga ili nekog od tehničkih fakulteta

3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

4. Dokaz o prebivalištu na području Republike Hrvatske

5. Dokaz o neosuđivanju za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala

6. Dokaz o neprovođenju istrage

7. Dokaz o uplaćenoj pristupnini

  

Obrazac AMOD-2

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA

I OSIGURANJA

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

P R I J A V A

za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu

Ime i prezime ____________________

JMBG _________________________

Kolegij _________________________

Stručna izobrazba odslušana _________

Ispit se polaže (zaokružiti):

a) prvi put

b) prvi put, popravni ispit _________ put

c) ponovljeni ispit ________ put

d) ponovljeni ispit ________put, popravni ispit _______ put

Potpis kandidata

_______________

Mjesto i datum _________________

U privitku:

1. Dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje popravnog, odnosno ponovljenog ispita

 

Obrazac AMOD-3

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Z A H T J E V

za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu

Ime i prezime ______________________

JMBG ___________________________

Datum, mjesto i država rođenja _________

Adresa prebivališta/boravišta ___________

Stručna sprema _____________________

Zanimanje _________________________

Ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

izdano u __________________________

Potpis

__________

Mjesto i datum _____________________

U privitku:

 1. Životopis

 2. Ovjerena preslika diplome ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili nekog od tehničkih fakulteta

 3. Ovjerena preslika ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova

 4. Prijevod ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova od strane ovlaštenog sudskog tumača (samo ako je izdano u stranoj zemlji)

 5. Dokaz o radnom iskustvu u struci

 6. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (ne treba za strane ovlaštene aktuare)

 7. Dokaz o prebivalištu na području Republike Hrvatske (ne treba za strane ovlaštene aktuare)

 8. Dokaz o neosuđivanju za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala

 9. Dokaz o neprovođenju istrage

10. Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje ovlaštenja

   

Obrazac AMOD-4

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

Na temelju članka 27.L79326 Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99 i 63/00) te članka 7.L79328 Pravilnika o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu (»Narodne novine« broj 17/02 od 22. veljače 2002.) izdaje se

O V L A Š T E NJ E

za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
u mirovinskom osiguravajućem društvu

___________________________________________________________________________________________

(Ime i prezime)

JMBG ___________, rođen/a ___________ u, _____________

(datum rođenja) (mjesto rođenja)

––––––––––––––.

(država rođenja)

Ovim ovlaštenjem imenovani/a stječe pravo obavljanja poslova ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu, što mu po propisima pripada.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Ravnatelj

–––––––––––––––––

 
zatvori
Pravilnik o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !