Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

3712

Na temelju članka 21.L417703 stavka 1. i članka 22.L417704 stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 79/2006 i 105/2006 – ispravak), donosim

PRAVILNIK

O IZGLEDU, SADRŽAJU I PRAVU UPORABE SLUŽBENE ISKAZNICE I SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIH OSOBA OPERATIVNO-TEHNIČKOG CENTRA ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj, pravo uporabe, vođenje evidencija te način izdavanja i zamjene službene iskaznice i službene značke službenih osoba Operativno – tehničkog centra za nadzor telekomunikacija.

II. PRAVO UPORABE

Članak 2.

Pravo uporabe službene iskaznice i službene značke (u daljnjem tekstu iskaznica i značka) imaju službene osobe Operativno – tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (u daljnjem tekstu OTC).

Službene osobe OTC-a koriste iskaznicu i značku za identifikaciju prilikom obavljanja službenih poslova i zadaća propisanih djelokrugom rada OTC-a u Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

III. IZGLED SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 3.

Iskaznica se izrađuje na obrascu veličine 54×86 mm, na podlozi zlatne boje s reljefnom strukturom u višebojnoj tiskarskoj tehnici s pripadajućim zaštitnim elementima.

Na prednjoj strani iskaznice, od vrha prema dolje, jedno ispod drugog nalazi se:

1. logotip (znak) Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija,

2. naziv »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. naziv »OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA«,

4. skraćeni naziv »OTC«,

5. naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA«,

6. mjesto za fotografiju odnosno fotografija nositelja službene iskaznice veličine 25×30,

7. ispod fotografije upisano ime i prezime službene osobe,

8. otisnut broj iskaznice,

9. na podlozi duž lijevog i desnog ruba iskaznice proteže se zlatni pleterni ornament.

Članak 4.

Logotip (znak) iz točke 1. stavka 2. članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika komponiran je od tri dijela i to:

1. sredine u kojoj je otisnut grb Republike Hrvatske na srebrnoj podlozi,

2. stilizirana slova O, T i C oko grba Republike Hrvatske kao stilizirana kratica OTC-a u obliku povećala, simbola funkcije nadzora,

3. šest koncentričnih elipsoida oko grba Republike Hrvatske i stilizirane kratice OTC-a.

Koncentrični elipsoidi su univerzalni simbol komunikacijske mreže.

4. kružnog okvira tamnoplave boje unutar kojega je kružno, slovima zlatne boje, ispisan tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA«.

Članak 5.

Znak OTC-a opisan u članku 4. može se koristiti na memorandumu (službenom dopisu OTC-a), omotnicama, omotima spisa i drugim materijalima OTC-a.

Članak 6.

Na poleđini iskaznice otisnut je tekst sa sljedećim sadržajem:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, izvršiti nadzor izravnim pristupom objektima i tehničkoj opremi pravnih i fizičkih osoba koje raspolažu i pružaju javne telekomunikacijske usluge i usluge pristupa, MORH-a i OS RH te drugih tijela koja raspolažu vlastitom telekomunikacijskom mrežom u vezi s funkcijom tajnog nadzora telekomunikacija.«

Na poleđini iskaznice nalazi se otisnut logotip (znak) OTC-a.

Ispod teksta, u donjem dijelu iskaznice, ispisuje se datum izdavanja iskaznice.

IV. IZGLED SLUŽBENE ZNAČKE

Članak 7.

Značka je okruglog oblika dimenzija 57×57 mm izrađena odmesinga sa završnom obradom u bojama čiji izgled odgovara opisu logotipa (znaka) Operativno – tehničkog centra za nadzor telekomunikacija.

Značka, na poleđini, sadrži ugraviran serijski broj te ima elastično pero za učvršćivanje u kožni povez.

Članak 8.

Službene osobe OTC-a nose iskaznicu u kožnom povezu zajedno sa značkom.

Kožni povez je crne boje s dvostrukim preklopom.

Svaki preklop je dimenzija 80×110 mm.

Na vanjskoj strani gornjeg preklopa reljefno je ucrtan grb Republike Hrvatske.

Na unutarnjoj strani gornjeg preklopa kožnog poveza nalazi se prostor za službenu iskaznicu.

Na unutarnjoj strani donjeg prekolopa kožnog poveza smještena je službena značka učvršćena elastičnim perom.

V. IZDAVANJE I EVIDENCIJA SLUŽBENIH ISKAZNICA I ZNAČKI

Članak 9.

Iskaznicu i značku s pripadajućim kožnim povezom izdaje Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija.

Evidencija iskaznica i znački vodi se u Kabinetu ravnatelja.

Evidencija o izdanim iskaznicama i značkama sadrži:

1. ime i prezime službene osobe kojoj je izdana iskaznica i značka,

2. naziv radnog mjesta službene osobe,

3. naziv ustrojstvene jedinice u kojoj službena osoba obavlja poslove,

4. broj službene iskaznice,

5. serijski broj značke,

6. datum izdavanja,

7. rubrika za napomene.

Članak 10.

Službena osoba koja izgubi iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke obvezna je odmah obavijestiti svog neposredno nadređenog rukovoditelja.

Nova iskaznica odnosno značka izdat će se osobi iz stavka 1. ovog članka nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Službena osoba koja je izgubila iskaznicu odnosno značku snosi troškove oglasa i izrade nove iskaznice odnosno značke.

Članak 11.

Službena osoba kojoj prestane služba u OTC-u dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe iskaznicu i značku predati neposredno nadređenom rukovoditelju.

Obvezu iz stavka 1. ovog članka ima i službena osoba OTC-a koja izgubi status službene osobe ili koja dulje od 30 dana ne obavlja svoje poslove (bolovanje, školovanje i sl.).

Neposredno nadređeni čelnik obvezan je, bez odgađanja, iskaznicu i značku dostaviti ustrojstvenoj jedinici koja vodi evidenciju iskaznica i značaka.

Službenoj osobi koja je udaljena iz službe oduzima se iskaznica i značka na temelju rješenja o udaljenju.

VI. OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE I ZNAČKE

Članak 12.

Obrazac iskaznice i logotipa (znaka) OTC-a otisnut je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Iskaznice i značke izradit će se, prema odredbama ovog Pravilnika, u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/08-01/1

Urbroj: 508-08-13

Zagreb, 31. listopada 2008.

Ravnatelj
Dinko Majić, v. r.

zatvori
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !