Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava

ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

3711

Na temelju članka 15.L417700 stavka 1. i članka 16.L417701 stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 79/06 i 105/06) ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU, SADRŽAJU I PRAVU UPORABE SLUŽBENE ISKAZNICE I SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIH OSOBA ZAVODA ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj, odnosno obrazac službene iskaznice i izgled službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (u daljnjem tekstu: ZSIS), pravo uporabe službene iskaznice i službene značke, vođenje evidencija o službenim iskaznicama i službenim značkama, te njihovog zaduživanja, zamjene i razduživanja.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se reljefnom strukturom u višebojnoj tiskarskoj tehnici s pripadajućim zaštitnim elementima.

Veličina iskaznice je 54×86 mm.

Podloga iskaznice je plave boje.

U podlozi iskaznice je pleterni ornament, s desne strane, okomito, reljefni ispis »SLUŽBENA ISKAZNICA«, a s lijeve strane, okomito, reljefni i kontinuirani ispis kratice »ZSIS«.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka, od vrha prema dolje sadrži:

1. u gornjem dijelu znak ZSIS-a;

2. ispod znaka iz točke 1. ovog stavka naziv »REPUBLIKA HRVATSKA«, »ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA»; »ZSIS«;

3. ispod naziva iz točke 2. ovog stavka ispisan je naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA«;

4. ispod teksta iz točke 2. i 3. ovog stavka nalazi se prostor za fotografiju, odnosno fotografija nositelja službene iskaznice veličine 25×30 mm;

5. ispod fotografije upisano je ime i prezime nositelja iskaznice;

6. ispod imena i prezimena nositelja iskaznice otisnut je serijski broj iskaznice;

Znak iz točke 1. stavka 3. ovog članka sastoji se od tri dijela:

1. središnjeg dijela u kojem je otisnut stilizirani globus s dva dijagonalna crvena kvadrata (iz grba RH) između kojih je postavljen stilizirani ključ zlatne boje (simbol sigurnosnog koda);

2. prostor oko središnjeg dijela znaka sa stiliziranim hrvatskim kružnim pleterom, srebrne boje, kao ukras, ali i kao simbol međusobne isprepletenosti informacijskih sustava cijeloga svijeta i RH;

3. okvira znaka iz dvije koncentrične kružnice između kojih je kružno ispisan na tamnoplavoj podlozi slovima zlatne boje tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« »ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA«;

U znaku koriste se hrvatske nacionalne boje crvena, srebrna (bijela) i plava boja, te zlatna boja.

Članak 3.

Na poleđini iskaznice otisnut je tekst sa sljedećim sadržajem:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosno- obavještajnom sustavu RH, obavljati poslove nadzora u područjima sigurnosti informacijskih sustava i mreža državnih tijela, sigurnosnih akreditacija informacijskih sustava i mreža državnih tijela, upravljanja kriptomaterijalima koji se koriste u razmjeni klasificiranih podataka između državnih tijela RH i stranih zemalja i organizacija, te koordinacije prevencije i otklanjanja problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža u državnim tijelima, izvršiti pristup objektima i tehničkoj opremi pravnih i fizičkih osoba u vezi sa standardima sigurnosti informacijskih sustava, te obavljati druge poslove propisane Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.«

Ispod teksta iz stavka 1., u donjem dijelu iskaznice, ispisuje se datum izdavanja iskaznice.

U podlozi iskaznice nalazi se otisnut pleterni ornament i znak ZSIS-a u transparentnim bojama.

Članak 4.

Službena značka (u daljnjem tekstu: značka) okruglog je oblika dimenzija 57×57 mm izrađena od mesinga sa završnom obradom u bojama, čiji izgled odgovara opisu znaka ZSIS-a.

Značka, na poleđini, sadrži ugraviran serijski broj te ima elastično pero za učvršćivanje u kožni povez.

Članak 5.

Službene osobe ZSIS-a prilikom obavljanja službenih poslova i zadaća koriste iskaznicu i značku.

Zabranjeno je iskaznicu ili značku davati drugoj osobi na korištenje.

Članak 6.

Znak ZSIS-a opisan u članku 2. stavku 4. može se koristiti na memorandumu (službenom dopisu ZSIS-a), omotnicama, omotima spisa i drugim materijalima ZSIS-a.

Članak 7.

Osobe iz članka 5. stavka 1. nose iskaznicu u kožnom povezu zajedno sa značkom.

Kožni povez iz stavka 1. ovog članka crne je boje, dvostrukog preklopa, a svaki je preklop dimenzija 78×108 mm.

Na vanjskoj strani gornjeg preklopa kožnog poveza reljefno je utisnut grb Republike Hrvatske.

Na unutarnjoj strani gornjeg preklopa kožnog poveza nalazi se prostor za iskaznicu.

Na unutarnjoj strani donjeg preklopa kožnog poveza smještena je značka, učvršćena elastičnim perom.

Članak 8.

Iskaznicu i značku s pripadajućim kožnim povezom izdaje ZSIS.

O zaduženim iskaznicama i značkama u ZSIS-u Kabinet ravnatelja vodi evidenciju koja sadrži: ime i prezime službene osobe kojoj je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta službene osobe, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj službena osoba obavlja poslove, broj iskaznice, serijski broj značke, datum izdavanja te rubriku za napomene.

Članak 9.

Službena osoba koja izgubi iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke, obvezna je o tome odmah obavijestiti nadređenog rukovoditelja.

Iskaznica i/ili značka iz stavka 1. ovog članka proglašava se nevažećom oglasom u Narodnim novinama.

Troškove oglasa iz stavka 2. ovog članka snosi službena osoba ZSIS-a koje je zadužila izgubljenu iskaznicu.

Članak 10.

Službena osoba zadužit će novu iskaznicu i/ili značku nakon okončanja postupka iz članka 9.

Troškove izrade nove iskaznice i/ili značke iz stavka 1. ovog članka snosi službena osoba koja istu zadužuje.

Članak 11.

Službena osoba kojoj prestane služba u ZSIS-u dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe iskaznicu i značku razdužiti nadređenom rukovoditelju.

Obvezu iz st. 1. ovog članka ima i službena osoba ZSIS-a koja izgubi status službene osobe.

Nadređeni rukovoditelj iz st. 1. ovog članka obvezan je bez odgađanja zaprimljenu iskaznicu i značku dostaviti u Kabinet ravnatelja ZSIS-a.

Članak 12.

Obrazac iskaznice i izgled značke ZSIS-a otisnut je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-03/08-02/01

Urbroj: 509-01/01-08-01

Zagreb, 3. studenoga 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Bruno Baljkas, v. r.

PRILOG

SLUŽBENA ZNAČKA I SLUŽBENA ISKAZNICA ZSIS-a

zatvori
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !