Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć – (“Narodne novine”.: br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 18.2.2003 Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

MINISTARSTVO OBRANE

349

Na temelju članka 49.L92258 stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02. i 58/02.) donosim

PRAVILNIK

O IZNOSU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se iznos, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć djelatnih vojnih osoba, ročnika, pričuvnika i kadeta te državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pripadnici Oružanih snaga) koji u miru u obavljanju službe ili u svezi sa službom bez svoje krivnje zadobiju ranu ili ozljedu te iznos, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obitelji pripadnika Oružanih snaga koji pogine ili umre od zadobivene rane ili ozljede.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 2.

Pripadnici Oružanih snaga koji u miru u obavljanju službe ili u svezi sa službom bez svoje krivnje zadobiju ranu ili ozljedu ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 1,5 proračunske osnovice za obračun osnovne plaće djelatne vojne osobe, službenika i namještenika, ako su se zbog zadobivene rane ili ozljede nalazili na:

– bolovanju, u trajanju od najmanje 30 radnih dana – djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici,

– poštedi, u trajanju od najmanje 30 radnih dana – ročnici, pričuvnici i kadeti.

Članak 3.

Obitelj pripadnika Oružanih snaga koji pogine ili umre od zadobivene rane ili ozljede pod okolnostima iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od tri proračunske osnovice za obračun osnovne plaće djelatne vojne osobe, službenika i namještenika.

Članom obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatra se bračni drug, djeca, roditelji, posvojitelj ili posvojenik.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 4.

Za donošenje rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga Pravilnika nadležan je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga odnosno osoba koju on ovlasti na temelju prijave čelnika ustrojstvene jedinice Oružanih snaga ili nadležnog zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine koja obvezno mora sadržavati okolnosti stradavanja.

Čelnik ustrojstvene jedinice odnosno nadležni zapovjednik dužan je podnijeti prijavu na zahtjev osobe koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć na temelju odredaba ovoga Pravilnika.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je uz zahtjev priložiti:

– medicinsku dokumentaciju,

– potvrdu o bolovanju odnosno poštedi koju je izdao nadležni liječnik – za ranjene ili ozlijeđene pripadnike Oružanih snaga,

– smrtni list odnosno izvod iz matične knjige umrlih – za poginule ili umrle pripadnike Oružanih snaga.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pismeno podnijeti žalba ministru obrane u roku od 15 dana od dana primitka, a podnosi se preko osobe koja je donijela pobijano rješenje.

Rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga Pravilnika djelatnim vojnim osobama raspoređenima na službu u Ministarstvo obrane donosi Personalna služba, a prijavu podnosi čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

Čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane dužan je podnijeti prijavu na zahtjev osobe koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć na temelju odredaba ovoga Pravilnika. Osoba koja ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć dužna je uz zahtjev priložiti dokumente navedene u stavku 3. ovoga članka.

Tiskanica prijave za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po odredbama ovoga Pravilnika ne isključuje pravo na naknade materijalne i nematerijalne štete pripadnicima Oružanih snaga koji u miru u obavljanju službe ili u svezi sa službom bez svoje krivnje zadobiju ranu ili ozljedu odnosno obitelji pripadnika Oružanih snaga koji pogine ili umre od zadobivene rane ili ozljede, ali se na odgovarajući način uzima u obzir prilikom određivanja iznosa materijalne štete u postupku sklapanja izvansudske nagodbe odnosno u parničnom postupku pred nadležnim redovnim sudom.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-4
Zagreb, 4. veljače 2003.

Ministrica
Ž
eljka Antunović, v. r.

  

Tiskanica prijave (TP)

______________

(grupacija OS RH)

 

________________________________

(postrojba/ustrojstvena jedinica)

 

KLASA: _______________________

URBROJ: ______________________

___________ , _________ 200__.

(mjesto) (datum)

 
  

NAČELNIKU GS OS RH/

PERSONALNOJ SLUŽBI

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć,

Klasa: _______________________________ , Ur.broj:: __________________ od ______________ 2003. godine, podnosim

  

P R I J A V U

za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

  

_______________________, MB: _______________________, ______________________ , _________________________ ,

(čin, ime i prezime) (datum rođenja) (status:DVO/ročnik/pričuvnik/kadet/

službenik/namještenik

 

na dužnosti _________________________________________________________________________________________

prilikom obavljanja službe odnosno u svezi sa službom bez svoje krivnje zadobio je ranu/ozljedu, na opisani način:

 

____________________________________________________________________________________________________

(iscrpan činjenični opis s naznakom mjesta, vremena i okolnosti stradavanja odnosno nastupanja smrti)

___________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________
______________________________


_____________________________________________________________________________________________
______________________________


_____________________________________________________________________________________________
______________________________


_____________________________________________________________________________________________
______________________________

 

U skladu s navedenim predlažem donošenje rješenja o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć djelatniku/ročniku/pričuvniku

/kadetu, članu obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, posvojitelj ili posvojenik).

 

Prilog:

1.        medicinska dokumentacija

(izvornik ili ovjerena preslika)

2.        potvrda o bolovanju, odnosno poštedi ZAPOVJEDNIK/ČELNIK USTROJSTVENE JEDINICE

(izvornik ili ovjerena preslika)

3.        smrtni list, odnosno izvod iz matične M.P. _____________________________

knjige umrlih (čin, ime i prezime)

  
zatvori
Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !