Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/97-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 16.07.1997 Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 9.L49803 stavka 6. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZRADBI, IZDAVANJU I OBJAVI HRVATSKIH NORMI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje postupak izradbe, izdavanja i objave hrvatskih normi te utvrđuju pravila za označivanje hrvatskih normi.

Članak 2.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: ravnatelj Zavoda) donosi godišnje i višegodišnje programe normizacije kojima se utvrđuje koje će se hrvatske norme izdavati.

II. IZRADBA I IZDAVANJE HRVATSKIH NORMI

Članak 3.

Hrvatske norme mogu nastati:

- izradbom norme

- prihvaćanjem međunarodne ili europske norme ili norme normizacijske ustanove druge države (u daljnjem tekstu: strane norme).

a) Izradba hrvatske norme

Članak 4.

Postupak za izradbu hrvatske norme započinje prijedlogom za izradbu i izdavanje hrvatske norme, koji mogu podnijeti zainteresirane pravne osobe iz gospodarstva, tijela državne uprave, gospodarske i obrtničke komore, zainteresirane ustanove i druge pravne osobe.

Prijedlog za izradbu i izdavanje hrvatske norme mogu podnijeti i programski odbori ili tehnički odbori (u daljnjem tekstu: TO).

Uz prijedlog za izradbu i izdavanje hrvatske norme predlagatelj je dužan dostaviti obrazloženje i podatke na temelju kojih se može ocijeniti opravdanost prijedloga.

Obrazloženi prijedlog podnosi se Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

Prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen prednacrt norme.

Članak 5.

Ravnatelj Zavoda donosi odluku o izradbi i izdavanju hrvatske norme.

Odluka o izradbi i izdavanju hrvatske norme sadrži:

- naziv postojeće strane norme ili drugog odgovarajućeg dokumenta koji je osnova za pripremu hrvatske norme

- način izradbe hrvatske norme

- naziv i oznaku TO-a koji će obaviti pripremu prednacrta norme.

O odluci o izradbi i izdavanju hrvatske norme Zavod obavještava predlagatelja iz članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ako prijedlog iz članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika bude odbijen, predlagatelj može podnijeti prigovor ravnatelju Zavoda u roku od 8 dana po primitku odluke. O tom prigovoru konačnu odluku donosi ravnatelj Zavoda.

Članak 6.

O odluci o izradbi i izdavanju hrvatske norme javnost se obavještava obaviješću o prihvaćanju prijedloga za izradbu i izdavanje hrvatske norme koja se objavljuje u Glasilu Zavoda.

Na temelju odluke o izradbi i izdavanju hrvatske norme TO izrađuje nacrt norme.

Članak 7.

Izradba nacrta norme započinje izradbom prednacrta norme koji prihvaćaju članovi TO-a.

Prednacrt norme prihvaćen na način određen u stavku 1. ovoga članka predstavlja nacrt norme koji TO upućuje na raspravu.

Članak 8.

TO upućuje nacrt norme na raspravu i o tome objavljuje obavijest u Glasilu Zavoda.

Objava rasprave o nacrtu norme sadrži oznaku i naziv nacrta norme, način izradbe nacrta norme, naziv mjerodavnog TO-a i poziv zainteresiranima da sudjeluju u raspravi putem pisanih primjedbi na nacrt norme.

Rok je za slanje pisanih primjedbi najmanje 30 dana od dana objave rasprave o nacrtu norme u Glasilu Zavoda.

Tekst nacrta norme koji je na raspravi na raspolaganju je svim zainteresiranima u Zavodu.

Članak 9.

Mjerodavni TO razmatra dobivene primjedbe na nacrt norme, prihvaća ih ili odbija i o tome donosi odluku.

O odluci kojom odbija primjedbe mjerodavni TO obavještava davatelja primjedbe najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke.

Protiv odluke mjerodavnog TO-a može se najkasnije u roku od 15 dana po primitku obavijesti iz stavka 2. ovoga članka podnijeti prigovor ravnatelju Zavoda, koji donosi konačnu odluku.

TO predlaže ravnatelju Zavoda da konačni tekst nacrta norme objavi kao hrvatsku normu.

U radu TO-a sve odluke donose se dvotrećinskom većinom glasova svih članova TO-a.

Članak 10.

Izgled naslovne stranice i teksta norme mora biti u skladu s hrvatskom normom o oblikovanju norme.

Prije izdavanja hrvatske norme konačni tekst hrvatske norme potpisuju:

- predsjednik mjerodavnog TO

- načelnik odjela za normizaciju i

- ravnatelj Zavoda.

Hrvatska se norma izdaje kao posebno izdanje Zavoda, a obavijest o tome objavljuje se u Glasilu Zavoda.

Izvornik hrvatske norme s potpisima iz stavka 2. ovog članka pohranjuje se u Zavodu.

b) Prihvaćanje stranih normi

Članak 11.

Strane norme mogu se prihvatiti:

- objavljivanjem obavijesti o prihvaćanju strane norme

- objavljivanjem strane norme s hrvatskim ovitkom.

Članak 12.

TO priprema prijedlog za prihvaćanje strane norme.

Prijedlog za prihvaćanje strane norme daje se na raspravu, tako da se odluka o objavi prijedloga za prihvaćanje strane norme objavljuje u Glasilu Zavoda.

Rok je za raspravu najmanje 30 dana od dana objave rasprave.

Nakon provedene rasprave ravnatelj Zavoda može donijeti odluku o prihvaćanju strane norme.

Članak 13.

Kod prihvaćanja strane norme objavljivanjem obavijesti o prihvaćanju Zavod objavljuje obavijest o tome u Glasilu Zavoda te one tako postaju hrvatske norme.

Članak 14.

Objavljivanje strane norme s hrvatskim ovitkom način je prihvaćanja strane norme kojim se norma pretiskuje te joj se dodaje naslovna stranica, predgovor i, po potrebi, dodatci i objašnjenja za uporabu norme u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku.

Obavijest o prihvaćanju strane norme objavom strane norme s hrvatskim ovitkom objavljuje se u Glasilu Zavoda te ona tako postaje hrvatska norma.

c) Preispitivanje, mijenjanje i dopunjavanje hrvatskih normi

Članak 15.

Mjerodavni TO dužan je najdalje u roku od 5 godina od izdavanja te svakih daljnjih 5 godina preispitati postojeće hrvatske norme te predložiti ravnatelju Zavoda da izmijeni, dopuni ili povuče odgovarajuću hrvatsku normu.

Članak 16.

Hrvatske norme mogu se ispravljati, mijenjati, dopunjavati i povlačiti.

Izmjena je mijenjanje ili brisanje određenoga dijela sadržaja hrvatske norme.

Dopuna je dodavanje određenoga dijela sadržaja hrvatske norme.

Ispravak se objavljuje radi uklanjanja tiskarskih, jezičnih ili sličnih pogrešaka u objavljenom tekstu hrvatske norme.

Ispravak, izmjena ili dopuna izdane hrvatske norme objavljuju se kao dodatak izdanoj hrvatskoj normi.

Za izradbu i izdavanje izmjene i dopune hrvatske norme odgovarajuće se primjenjuju odredbe za izradbu i izdavanje hrvatskih normi.

Ako se strana norma za koju je već objavljena izmjena, dopuna ili ispravak, prihvaća prvi put, tada se tekst dopune ili ispravka smatra sastavnim dijelom norme i prihvaća zajedno s tom normom u jedinstvenu hrvatsku normu.

Članak 17.

U slučaju kad je donesena nova hrvatska norma ili kad je postojeća hrvatska norma postala neprimjenjiva ravnatelj Zavoda može donijeti odluku o povlačenju hrvatske norme, o čemu se objavljuje obavijest u Glasilu Zavoda.

III. OZNAČIVANJE HRVATSKIH NORMI

Članak 18.

Zavod vodi upisnik hrvatskih normi koje su izdane i objavljene.

Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži oznaku i naziv hrvatske norme, mjerodavni TO, broj stranica, ICS oznaku, oznaku jezika te godinu i broj izdanja.

Zavod jednom godišnje izdaje katalog izdanih i objavljenih hrvatskih normi koji sadrži oznaku i naziv hrvatske norme, mjerodavni TO, broj stranica, ICS oznaku, oznaku jezika, godinu i broj izdanja i dr.

Članak 19.

Hrvatske se norme označuju ovako:

HRN XXXX(X)

dodatna brojčana oznaka
(4 odnosno 5 znamenki)

oznaka za hrvatsku normu

Dodatne brojčane oznake slijede jedna za drugom počevši od broja 1000 nadalje, ovisno o redoslijedu upisa u upisnik iz članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika.

Članak 20.

U slučaju prihvaćanja stranih normi kao hrvatskih normi oznaci za hrvatsku normu dodaje se oznaka strane norme.

Primjeri:

HRN ISO 6701-1

HRN EN ISO 8402

HRN EN 45001

HRN DIN 4102-2

HRN IEC 50(426)

HRN ETS 300 265

Članak 21.

Referencijska je oznaka hrvatske norme oznaka sastavljena od oznake hrvatske norme i pripadajuće godine izdavanja te norme, razdvojene dvotočjem.

Primjer:

HRN ISO 9000-2:1996

Referencijska oznaka hrvatske norme dopunjuje se oznakom jezika na kojem je tekst norme objavljen.

Primjeri:

HRN 1001:1997 hr

HRN EN 54-1:1997 de

HRN EN 45001:1996 hr/en/fr/de

Članak 22.

Izmjena i dopuna hrvatske norme označjuje se ovako: HRN XXXX:1997/D1:1998

Ispravak hrvatske norme označuje se ovako: HRN XXXX:1997/Ispr.1:1998

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/01
Urbroj: 558-06/1-97-1
Zagreb, 10. s rpnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !