Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izvanrednim događajima žičare ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 25.02.2009 Pravilnik o izvanrednim događajima žičare

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

542

Na temelju članka 49.L438294 stavka 3. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA ŽIČARE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se kategorizacija izvanrednih događaja, ovlasti i obveze za istragu izvanrednog događaja, ovlasti istražitelja i istražnog povjerenstva, način ustrojavanja istražnog povjerenstva, način i postupak ustanovljavanja uzroka, posljedica, okolnosti pod kojima je nastao i odgovornost za izvanredni događaj, veću materijalnu štetu i veći prekid prometa, način obavješćivanja zdravstvene ustanove i ovlaštenih osoba nadležnih tijela o izvanrednom događaju, te način vođenja evidencije i drugih podataka o izvanrednim događajima.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»Izvanredni događaj« je neželjeni ili neočekivani događaj u prometu žičara ili slijed takvih događaja, koji je imao ili mogao imati štetne posljedice za siguran tijek prometa. Izvanredni događaji su: ozbiljna nesreća, nesreća, izbjegnuta nesreća i poremećaj;

»Hazard« je stanje koje može dovesti do izvanrednoga događaja.

»Istraga« je postupak koji se provodi s ciljem utvrđivanja uzroka, posljedica, drugih relevantnih okolnosti izvanrednoga događaja i odgovornosti za njegov nastanak te sprječavanja budućih izvanrednih događaja.

»Istražno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

»Izbjegnuta nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičara koji je za posljedicu mogao imati tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veću materijalnu štetu na žičarama ili u okolišu.

»Nesreća« je izvanredni događaj sa štetnim posljedicama u prometu žičara.

»Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičara koji je za posljedicu imao smrt i/ili tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veliku materijalnu štetu na postrojenjima žičara ili okolišu.

»Velika materijalna šteta« je šteta koju istražno tijelo može odmah procijeniti najmanje na 3.000.000,00 kuna.

»Poremećaj« je bilo koji događaj, osim ozbiljne nesreće i nesreće, povezan s radom postrojenja žičare, a koji utjeće na siguran tijek prometa.

– »Rizik« je kombinacija učestalosti ili vjerojatnosti nastanka i nastanak posljedica određenoga hazardnog događaja.

– »Sigurnosna analiza« je dokument, priložen glavnomu projektu, a izrađuje se za svaku žičaru, podsustav ili sigurnosnu komponentu.

– »Sigurnosno izvješće« je dokument, priložen glavnom projektu, koji se izrađuje na osnovi sigurnosne analize, a sastoji se od sažetoga prikaza rizika i hazarda tijekom rada i pogona.

(2) Izrazi koji nisu gore navedeni, a koriste se u ovom Pravilniku, za njihovo pojašnjenje, koristiti hrvatsku normu HRN EN1907:2005 Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba – Nazivlje.

Članak 3.

Upute za rad, tehničko-tehnološke postupke i pravila za postupanje u slučaju Izvanrednog događaja i otklanjanja posljedica izvanrednog događaja koje donosi Upravitelj moraju biti u skladu s hrvatskom normom HRN EN1909:2004.

II. KATEGORIZACIJA IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 4.

Izvanredni događaji su:

a) ozbiljna nesreća,

b) nesreća,

c) izbjegnuta nesreća,

d) poremećaj.

III. ISTRAŽNO POVJERENSTVO

Članak 5.

Upravitelj žičare svojim aktom imenuje do opoziva kompetentnu osobu kao voditelja Istražnog povjerenstva za izvanredne događaje, (u daljnjem tekstu: Voditelj Povjerenstva) koji je kao odgovorna osoba dužna, u slučaju izvanrednog događaja na žičari ili njenoj okolini, u ime Upravitelja organizirati i provesti istragu o izvanrednom događaju u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Voditelj Povjerenstva treba biti kompetentna osoba koja, na temelju kvalifikacija i sposobnosti može voditi i koordinirati rad povjerenstva za izvanredne događaje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), preuzeti ulogu istražitelja ili prema procjeni izvanrednog događaja odabrati osobu kojoj će povjeriti ulogu istražitelja.

Članak 7.

(1) Voditelj povjerenstva utvrđuje popis stručnjaka koji su u radnom odnosu kod Upravitelja i koji prema potrebi i tipu izvanrednog događaja mogu sudjelovati kao članovi u radu Povjerenstva.

(2) Voditelj povjerenstva, za slučaj nedostatnog broja kompetentnih osoba za rad u Povjerenstvu iz odredbe prethodnog stavka, preko Ministarstva proširuje popis stručnjaka koje Upravitelji mogu uključiti u rad svojih Povjerenstava.

(3) Popis kompetentnih osoba iz stavka 1. ovog članka te popis stručnjaka iz stavka 2. ovog članka Voditelj povjerenstva dostavlja Upravitelju na odobrenje.

Članak 8.

(1) Osoba koja je na posredan ili neposredan način sudjelovala u Izvanrednom događaju ili mogla utjecati na tijek Izvanrednog događaja ne može biti član Povjerenstva koje istražuje taj Izvanredan događaj.

(2) U slučaju da se odredba prethodnog stavka odnosi na Voditelja povjerenstva Upravitelj mora imenovati drugu osobu koja će voditi rad Povjerenstva vezan uz taj Izvanredan događaj.

Članak 9.

(1) Svaki izvanredni događaj na žičari mora biti prijavljen Upravitelju, odnosno Voditelju Povjerenstva, usmeno odmah i pisano na obrascu »Prijava izvanrednog događaja« (u daljnjem tekstu: Prijava) u što kraćem roku.

(2) Izvršni radnik koji je podnio usmenu prijavu, ispunjava obrazac Prijave i predaje Voditelju Povjerenstva.

(3) Na osnovi usmene i/ili pisane Prijave Voditelj Povjerenstva procjenjuje tip izvanrednog događaja i određuje postupak:

a) U slučaju ozbiljne nesreće obavještava ovlaštene osobe nadležnih tijela, pokreće formiranje Povjerenstva i odmah pokreće postupak istrage u dogovoru s ovlaštenim osobama nadležnog tijela.

b) U slučaju nesreće, izbjegnute nesreće i poremećaja pokreće formiranje Povjerenstva i odmah pokreće postupak istrage.

Članak 10.

(1) Po primitku obavijesti o Izvanrednom događaju Voditelj Povjerenstva utvrđuje Upisnik podataka Izvanrednog događaja (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) U Upisnik se upisuju kronološkim redom sve radnje, primljeni usmeni i pisani nalozi, registrirani podaci, primljeni i dani dokumenti, zapisnici i obrasci kako bi se omogućio puni uvid u kronološki slijed svih radnji od početka istrage do predaje svih traženih izvješća i arhiviranja dokumentacije i upisa u Knjigu izvanrednih događaja.

(3) Za vođenje i točnost podataka u Upisniku odgovoran je Voditelj povjerenstva.

(4) Izjava ili nalog koju Voditelj povjerenstva upiše u Upisnik, a primatelj potpiše smatraju se uredno predanima.

(5) Voditelj povjerenstva svojim potpisom potvrđuje primitak Izjave ili naloga zapisanih u Upisnik, koji moraju biti potpisani od strane davatelja, čime se isti smatraju uredno zaprimljenima.

(6) Uz upisnik se odlažu svi zapisnici i dokumentacija vezana uz Izvanredan događaj.

Članak 11.

(1) Zadaća Povjerenstva je utvrditi uzroke, posljedice, okolnosti i odgovornosti za izvanredan događaj, te o tome podnijeti pisano izvješće Upravitelju.

(2) Upravitelj je dužan provesti postupak informiranja nadležnih tijela o izvanrednom događaju u skladu s tipom izvanrednog događaja, te provesti postupak evidentiranja i pohrane podataka o izvanrednom događaju.

III.I. Način ustrojavanja i ovlasti

Članak 12.

(1) Voditelj Povjerenstva po primitku informacije i osnovnih podataka o izvanrednom događaju, na osnovi procjene izvanrednog događaja, podnosi Upravitelju prijedlog sastava Povjerenstva i započinje koordinaciju rada Povjerenstva.

(2) Prilikom sastavljanja prijedloga članova Povjerenstva Voditelj povjerenstva imenuje:

a) Vodećeg istražitelja izvanrednog događaja (u daljnjem tekstu: Vodeći istražitelj) koji može biti Voditelj povjerenstva,

b) najmanje jednu osobu koja predstavlja pojedini subjekt na koji se izvanredni događaj odnosi,

c) jednog ili više istražitelja izvanrednog događaja (u daljnjem tekstu: Istražitelj) kao kompetentnu osobu iz članka 7.#clanak7 stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, koje po kvalifikacijama i radnom iskustvu mogu pomoći Vodećem istražitelju pri istraživanju specifičnosti izvanrednog događaja.

(3) Broj i sastav povjerenstva ovisi o tipu, složenosti i opsegu Izvanrednog događaja.

(4) Prijedlog članova Povjerenstva Voditelj Povjerenstva podnosi odmah po primitku informacija i osnovnih podataka iz stavka 1. ovog članka, a najkasnije u roku od 24 sata od nastanka izvanrednog događaja.

Članak 13.

(1) Upravitelj donosi akt o imenovanju Povjerenstva za određeni izvanredan događaj.

(2) Akt o imenovanju Povjerenstva Upravitelj donosi odmah po primitku prijedloga Voditelja Povjerenstva, a najkasnije u roku od 48 sata od nastanka izvanrednog događaja.

Članak 14.

(1) Za organizaciju, provođenje i nadziranje istraživanja Izvanrednog događaja odgovoran je Voditelj povjerenstva.

(2) O provedenom istraživanju Izvanrednog događaja i rezultatima istraživanja Voditelj Povjerenstva podnosi izvješće Upravitelju.

(3) Voditelj Povjerenstva na osnovi istraživanja Izvanrednog događaja i saznanja do kojih je Povjerenstvo došlo podnosi prijedlog Upravitelju o potrebnim radnjama koje treba poduzeti u cilju sprečavanja istovrsnih i sličnih Izvanrednih događaja.

Članak 15.

(1) U slučaju Ozbiljne nesreće kada, prema članku 50. Zakona o žičarama za prijevoz osoba, istragu vodi i Istražno tijelo Ministarstva (u daljnjem tekstu: Istražno tijelo) Upravitelj je dužan omogućiti Istražnom tijelu provođenje nesmetane istrage, te staviti na uvid podatke kojima Povjerenstvo raspolaže u trenutku započinjanja rada Istražnog tijela.

(2) Istražno tijelo preuzima vođenje istrage o ozbiljnoj nesreći.

(3) Istražno tijelo ima pravo zatražiti od Voditelja Povjerenstva da dio ili sve članove Povjerenstva stavi na raspolaganje Istražnom tijelu, kao i da privremeno obustavi svoj rad.

(4) O svojem zahtjevu ili odluci Istražno tijelo obavještava Voditelja usmeno, te potvrđuje pisanim putem.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovog članka Istražno tijelo će staviti na raspolaganje podatke iz svoje istrage Povjerenstvu najkasnije do okončanja istrage.

Članak 16.

Nikome nije dopušteno uplitati se u rad Povjerenstva ili Istražitelja, koji se odnosi na sadržaj ili opseg istraživanja, niti na bilo koji način utjecati na sadržaj završnog izvješća ili na prijedlog mjera (sigurnosne preporuke), osim u slučaju iz članka 15.#clanak15 stavak 3. ovog Pravilnika te izuzev sudova, državnog odvjetništva i državnih tijela, kada se radi o njihovom postupanju po službenoj dužnosti u okviru njihove nadležnosti.

Članak 17.

(1) Sredstva za rad Povjerenstva osigurava Upravitelj.

(2) Sredstva za rad iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju osobito:

a) sredstva za radnje u postupku istraživanja Izvanrednog događaja,

b) opremu za istraživanje Izvanrednog događaja,

c) naknade za članove Povjerenstva,

d) ostala sredstva potrebna za neometan rad Povjerenstva.

IV. ISTRAGA IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Članak 18.

Cilj istraživanja izvanrednih događaja i izvješćivanja o njima je:

a) sprječavanje budućih ugrožavanja sigurnosti, hazarda, poremećaja, nesreća i ozbiljnih nesreća,

b) utvrđivanje odgovornosti za nastanak izvanrednog događaja.

Članak 19.

Svaki Izvanredan događaj treba biti temeljito ispitan i analiziran.

IV.I. Način i postupak ustanovljavanja uzroka

Članak 20.

Tijekom istraživanja Izvanrednog događaja potrebno je ustanoviti:

a) lokaciju Izvanrednog događaja,

b) vrijeme Izvanrednog događaja,

c) sve sudionike Izvanrednog događaja,

d) okolnosti koje su prethodile nastanku Izvanrednog događaja,

e) slijed događanja i njihovu uzročno-posljedičnu vezu pri Izvanrednom događaju,

f) postupke sudionika Izvanrednog događaja,

g) postupke izvršnih radnika i njihovu lokaciju neposredno prije i u tijeku Izvanrednog događaja,

h) postupke drugih ovlaštenih osoba zaduženih za obavljanje planiranih aktivnosti u slučaju izvanrednog događaja.

i) dijelove i sklopove žičare, podsustave i sigurnosne komponente žičare koji su na neposredan način djelovali na nastanak i/ili odvijanje Izvanrednog događaja,

j) utjecaj vanjskih čimbenika na nastanak i/ili tok Izvanrednog događaja.

Članak 21.

Pri istraživanju Vodećem istražitelju i Istražiteljima mora biti prema potrebi omogućeno:

a) obavljanje razgovora sa sudionicima Izvanrednog događaja,

b) obavljanje razgovora sa svim izvršnim radnicima, voditeljem žičare i njegovim zamjenikom i svim zaposlenicima žičare,

c) obavljanje razgovora sa sudionicima spašavanja, spašavateljima i službenim osobama drugih službi ukoliko je došlo do povređivanja ili smrtnog slučaja pri Izvanrednom događaju,

d) obavljanje razgovora sa drugim osobama koje nisu ovdje nabrojane, a mogu davanjem izjave pomoći pri ustanovljavanju uzroka Izvanrednog događaja,

e) snimanje fotoaparatom i/ili audiovizualno,

f) uvid u tehničku dokumentaciju žičare,

g) uvid u dnevnik rada žičare i svu drugu operativnu dokumentaciju žičare,

h) uvid u izvješće službe spašavanja i zdravstvene službe, ako su sudjelovale u spašavanju sudionika Izvanrednog događaja,

i) drugu dokumentaciju koja ovdje nije navedena, a može pružiti podatke koji mogu pomoći pri ustanovljavanju uzroka izvanrednog događaja.

Članak 22.

(1) Prilikom prikupljanja podataka i obavljanja razgovora s osobama vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom razgovoru s osobom treba sadržavati podatke o:

a) mjestu obavljenog razgovora,

b) datumu i vremenu obavljenog razgovora,

c) osobi koja je obavila razgovor,

d) osobi koja je provela razgovor,

e) izjavi koju je osoba s kojom se razgovaralo dala.

(3) Zapisnik o prikupljanju ili uvidu u dokumentaciju i/ili tehničke podatke treba sadržavati podatke o:

a) mjestu prikupljanja ili uvida,

b) datumu i vremenu prikupljanja ili uvida,

c) osobi koja je predala dokumentaciju ili omogućila uvid,

d) osobi koja je preuzela dokumentaciju ili izvršila uvid,

e) podatke koji su dobiveni preuzimanjem dokumentacije ili uvidom.

Članak 23.

(1) Voditelj Povjerenstva utvrđuje potrebu i način foto i/ili audiovizualnog snimanja mjesta, objekata i subjekata povezanih s Izvanrednim događajem.

(2) Voditelj Povjerenstva planira i provodi plan snimanja iz stavka 1. ovog članka i izdaje naloge članovima Povjerenstva vezano uz snimanje,

(3) Za potrebe iz stavka 1. ovog članka Upravitelj je dužan osigurati tehnička sredstva koja stoje na raspolaganju Voditelju Povjerenstva.

Članak 24.

(1) Voditelj povjerenstva prikuplja zapisnike i izvješća Istražitelja i članova Povjerenstva i uvodi u Upisnik.

(2) Voditelj povjerenstva uvodi u Upisnik sve naloge za foto i/ili audiovizualno snimanje, te u Upisniku registrira preuzimanje i pohranjivanje foto i/ili audiovizualnog materijala.

(3) U skladu s potrebama istraživanja i na zahtjev Glavnog istražitelja, Voditelj povjerenstva saziva sastanke Povjerenstva.

(4) Na sastancima iz stavka 3. ovog članka vodi se zapisnik.

(5) Nakon prikupljanja i analize svih potrebnih podataka Povjerenstvo utvrđuje uzrok Izvanrednog događaja.

IV.II. Način i postupak utvrđivanja posljedica Izvanrednog događaja

Članak 25.

(1) Uvidom u sve zapisnike o obavljenim razgovorima s osobama i uvidom u cjelovitu dokumentaciju službe spašavanja i zdravstvene službe prikupljenu pri istraživanju uzroka utvrđuju se posljedice Izvanrednog događaja po ljudsko zdravlje i živote.

(2) Uvidom u cjelovitu dokumentaciju prikupljenu pri istraživanju uzroka i dokumentaciju žičare utvrđuju se posljedice na dijelove i sklopove žičare, podsustave i sigurnosne komponente žičare, te žičaru u cjelini.

(3) Uvidom u cjelovitu dokumentaciju prikupljenu pri istraživanju uzroka i dokumentaciju žičare Povjerenstvo utvrđuje posljedice Izvanrednog događaja na okoliš.

Članak 26.

Na sastanku Povjerenstva, uvidom u zapisnike, podatke i dokumentaciju iz članka 25.#clanak25 ovog Pravilnika i njihovom analizom Povjerenstvo utvrđuje posljedice Izvanrednog događaja.

IV.III. Način i postupak utvrđivanja okolnosti Izvanrednog događaja

Članak 27.

Uvidom u:

a) sve zapisnike o obavljenim razgovorima s osobama, prikupljenih pri istraživanju uzroka,

b) u cjelovitu dokumentaciju prikupljenu pri istraživanju uzroka,

prikupljaju se podaci za utvrđivanje okolnosti pri kojima je nastao Izvanredan događaj.

Članak 28.

Na sastanku Povjerenstva, uvidom u zapisnike, podatke i dokumentaciju iz članka 27.#clanak27 ovog Pravilnika i njihovom analizom utvrđuju se okolnosti u kojima je došlo do Izvanrednog događaja.

IV.IV. Način i postupak utvrđivanja odgovornosti Izvanrednog događaja

Članak 29.

Uvidom u:

a) sve zapisnike o obavljenim razgovorima s osobama, prikupljenih pri istraživanju uzroka,

b) u cjelovitu dokumentaciju prikupljenu pri istraživanju uzroka,

prikupljaju se podaci za ustanovljavanje odgovornosti za nastanak Izvanrednog događaja.

Članak 30.

Na sastanku Povjerenstva, uvidom u zapisnike, podatke i dokumentaciju iz članka 29.#clanak29 ovog Pravilnika i njihovom analizom utvrđuje se odgovornost za nastanak Izvanrednog događaja.

V. EVIDENTIRANJE PODATAKA O IZVANREDNOM DOGAĐAJU

Članak 31.

(1) Radi vođenja evidencije Izvanrednih događaja Upravitelj ustrojava Knjigu evidencije Izvanrednih događaja (u daljnjem tekstu: Knjiga evidencije).

(2) Knjiga evidencije objedinjuje podatke i dokumentaciju svakog pojedinog Izvanrednog događaja.

(3) Za vođenje i točnost podataka u Knjizi evidencije odgovoran je Upravitelj, koji svojim aktom određuje osobu, mjesto i način vođenja i čuvanja podataka o Izvanrednim događajima.

(4) Svaki događaj koji je prijavljen kao Izvanredan događaj i o kojem je provedeno istraživanje Povjerenstva mora biti upisan u Knjigu evidencije.

(5) Obrazac Knjige evidencije dan je u Prilogu 1 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(6) Knjiga evidencije sa svim prilozima čuva se do trajnog prestanka rada žičare, nakon čega se predaje Ministarstvu.

Članak 32.

(1) Upisnik otvara Voditelj povjerenstva u skladu sa člankom 10.#clanak10 stavkom 1. ovog Pravilnika.

(2) Upisnik se vodi na posebnom obrascu u skladu sa člankom 10.#clanak10 stavkom 2. ovog Pravilnika.

(3) Obrazac Upisnika iz stavka 1. ovog članka dan je u Prilogu 2 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Nakon zaključenja istraživanja Upisnik i dokumentacija u njegovom prilogu ulažu se u Knjigu Izvanrednih događaja.

Članak 33.

(1) Prijava o Izvanrednom događaju je obrazac u koji izvršni radnik ili druga službena osoba ili osoba koja je usmeno prijavila događaj upisuje podatke o događaju koje je procijenila kao Izvanredan događaj.

(2) Unosom podataka i potpisom osobe koja je unijela podatke dokumentira se usmeno prijavljen Izvanredan događaj.

(3) Obrazac prijave iz stavka 1. ovog članka dan je u Prilogu 3 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Voditelj povjerenstva unosi podatke o primitku Prijave o izvanrednom događaju u Upisnik i ulaže ga kao prilog.

Članak 34.

(1) Obrazac zapisnika o obavljenom razgovoru (Prilog 3 ovog Pravilnika) je obrazac kojeg ispunjava član Povjerenstva i u koji unosi podatke dobivene u razgovoru s osobom s kojom se razgovaralo.

(2) Unosom podataka i potpisom intervjuirane osobe i osobe koja je intervju izvršila obrazac postaje dio službene dokumentacije postupka istraživanja Izvanrednog događaja.

(3) Obrazac zapisnika iz stavka 1 ovog članka dan je u Prilogu 4 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Voditelj povjerenstva unosi podatke o primitku zapisnika o obavljenom razgovoru u Upisnik i ulaže ga kao prilog.

Članak 35.

(1) Obrazac zapisnika o evidentiranju podataka i/ili preuzimanju dokumentacije (Prilog 4 ovog Pravilnika) je obrazac kojeg ispunjava član Povjerenstva i u koji unosi podatke i izjave dobivene prilikom istraživanja usmenim putem i u kojem evidentira podatke dobivene istraživanjem dokumentacije.

(2) U obrazac iz stavka 1. ovog članka upisuju se i podaci o dokumentaciji (izvornoj ili u preslikama) koja je trajno preuzeta za potrebe istraživanja Izvanrednog događaja.

(3) Unosom podataka i potpisom osobe koja je prikupljanje podataka izvršila obrazac postaje dio službene dokumentacije postupka istraživanja Izvanrednog događaja.

(4) Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovog članka dan je u Prilogu 5 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(5) Voditelj povjerenstva unosi podatke o primitku zapisnika iz stavka 1. ovog članka u Upisnik i ulaže ga kao prilog.

Članak 36.

(1) Obrazac zapisnika sjednice Povjerenstva je obrazac koji ispunjava osoba koju Povjerenstvo imenuje Zapisničarom na svakoj pojedinoj sjednici Povjerenstva.

(2) U obrazac iz stavka 1. ovog članka upisuju se podaci o sjednici Povjerenstva, podaci o nazočnosti članova Povjerenstva i drugih osoba nazočnih sjednici, točke dnevnog reda, svi podaci važni za tijek sjednice, izjave i zaključci.

(3) Unosom podataka, potpisom Zapisničara i verifikacijom prisutnih članova Povjerenstva obrazac postaje dio službene dokumentacije postupka istraživanja Izvanrednog događaja.

(4) Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovog članka dan je u Prilogu 6 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(5) Voditelj povjerenstva unosi podatke o primitku zapisnika iz stavka 1. ovog članka u Upisnik i ulaže ga kao prilog.

VI. IZVJEŠĆIVANJE O IZVANREDNOM DOGAĐAJU

Članak 37.

(1) Na osnovi svih prikupljenih podataka i dokumentacije Povjerenstvo donosi zaključke o kojima izvještava Upravitelja.

(2) Povjerenstvo podnosi jedinstveno izvješće koje obuhvaća izvješća o:

a) uzroku,

b) posljedicama i

c) okolnostima Izvanrednog događaja, te

d) utvrđenoj odgovornosti za Izvanredni događaj.

(3) Izvješće Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Izvješće) treba sadržavati i prijedlog mjera (sigurnosnih preporuka) za sprečavanje mogućih novih Izvanrednih događaja.

(4) Ukoliko jedan ili više članova Povjerenstva ima izdvojeno mišljenje o dijelu ili cjelini izvještaja ono se unosi u Zapisnik sjednice na kojem je izneseno i uz napomenu o izdvojenom mišljenju u Izvješće.

Članak 38.

(1) Izvješće o utvrđivanju uzroka Izvanrednog događaja sadrži opis uzroka koji su uzrokovali Izvanredan događaj.

(2) Izvješću se prilaže dokumentacija kojom se dokumentira utvrđivanje uzroka.

Članak 39.

(1) Izvješće o utvrđivanju posljedica Izvanrednog događaja sadrži opis posljedica Izvanrednog događaja.

(2) Izvješću se prilaže dokumentacija kojom se dokumentira utvrđivanje posljedica.

Članak 40.

(1) Izvješće o utvrđivanju okolnosti Izvanrednog događaja sadrži opis okolnosti u kojima je došlo do Izvanrednog događaja.

(2) Izvješću se prilaže dokumentacija kojom se dokumentira utvrđivanje okolnosti.

Članak 41.

(1) Izvješće o utvrđivanju odgovornosti za nastanak Izvanrednog događaja sadrži opis i odgovornosti koja je utvrđena.

(2) Izvješću se prilaže dokumentacija kojom se dokumentira utvrđivanje odgovornosti.

Članak 42.

(1) Povjerenstvo je dužno predati cjelovito izvješće Upravitelju u što kraćem roku, a svakako:

a) u slučaju ozbiljne nesreće u roku od 30 dana od ustrojstva Povjerenstva,

b) u slučaju nesreće u roku od 15 dana od ustrojstva Povjerenstva,

c) u slučaju izbjegnute nesreće u roku od 10 dana od ustrojstva Povjerenstva i

d) u slučaju poremećaja u roku od 5 dana od ustrojstva Povjerenstva.

(2) Ukoliko iz opravdanih razloga Povjerenstvo nije u mogućnosti predati cjelovito izvješće u rokovima navedenima u stavku 1. ovog članka, Voditelj povjerenstva će Upravitelju u navedenim rokovima predati Preliminarno izvješće.

(3) Preliminarno izvješće sadrži elemente izvješća koji su utvrđeni do trenutka predaje i potrebna obrazloženja produženja rokova podnošenja cjelovitog izvješća.

Članak 43.

(1) U slučaju ozbiljne nesreće, kada Povjerenstvo radi nezavisno od Istražnog tijela Ministarstva, Upravitelj je dužan dostaviti Ministarstvu Izvješće o Izvanrednom događaju i Preliminarno izvješće u skladu sa člankom 42.#clanak42 stavak 2. ovog Pravilnika, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po primitku Izvješća o Izvanrednom događaju.

(2) U slučaju nesreće Upravitelj je dužan dostaviti Ministarstvu Izvješće o Izvanrednom događaju i Preliminarno izvješće u skladu sa člankom 42.#clanak42 stavak 2. ovog Pravilnika, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po primitku Izvješća o Izvanrednom događaju.

Članak 44.

(1) Izvješće o rezultatima istraživanja Izvanrednog događaja mora jamčiti tajnost podataka.

(2) Upravitelj je jedina osoba ovlaštena davati podatke vezano uz Izvanredni događaj, a osobito podatke izvješća o rezultatima istraživanja Izvanrednog događaja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/13

Urbroj: 530-01-06-09-1

Zagreb, 13. veljače 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1

Obrazac:

»KNJIGA EVIDENCIJE IZVANREDNIH DOGAĐAJA«

PRILOG 2

Obrazac

»UPISNIK DOKUMENTACIJE I POSTUPAKA IZVANREDNIH DOGAĐAJA«

PRILOG 3

Obrazac

»PRIJAVA IZVANREDNOG DOGAĐAJA«

PRILOG 4

Obrazac

»ZAPISNIK PRIKUPLJANJA PODATAKA O IZVANREDNOM DOGAĐAJU«

PRILOG 5

Obrazac

»OBRAZAC O PRIKUPLJANJU DOKUMENTACIJE«

PRILOG 6

Obrazac

»ZAPISNIK SJEDNICE POVJERENSTVA ZA IZVANREDNI DOGAĐAJ«

zatvori
Pravilnik o izvanrednim događajima žičare
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !