Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 30.1.2003 Pravilnik o izvršavanju vojne obveze

MINISTARSTVO OBRANE

208

Na temelju članka 29.L85924 stavka 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02. i 58/02.) donosim

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način vođenja vojne evidencije, pozivanje novaka i pričuvnika na izvršavanje vojne obveze, novačka obveza, upućivanje novaka na služenje vojnog roka, odgoda služenja vojnog roka, prekid služenja vojnog roka, otpust ročnika iz Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), obveza služenja u pričuvnom sastavu, odgoda vojne vježbe, putovanje vojnih obveznika u inozemstvo i boravak u inozemstvu.

II. VOJNA EVIDENCIJA

Članak 2.

Građane koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuje se u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.

Građane iz stavka 1. ovoga članka koji iz bilo kojih razloga nisu upisani u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina upisuje se u vojnu evidenciju do isteka vojne obveze.

Članak 3.

Vojnu evidenciju vode:

1) uredi za obranu – za vojne obveznike uključujući i djelatne vojne osobe (osim časnika) prema njihovu prebivalištu,

2) uprave za obranu – za časnike,

3) zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga – za vojne obveznike koji se kod njih nalaze na službi ili na školovanju te za vojne obveznike koji kod njih imaju ratni raspored,

4) diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske – za novake iz članka 64. Zakona o obrani (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 4.

Vojna evidencija se vodi, u pravilu, u računalno-informacijskom sustavu uz jedinstvenu primjenu elektroničke obrade podataka.

Vojna evidencija se obvezatno vodi i na klasičan način u skladu s propisanom shemom vođenja kartoteke.

Članak 5.

U vojnu evidenciju unose se ovi podaci: matični broj građana; ime, prezime, očevo ili majčino ime; dan, mjesec, godina, mjesto, općina i država rođenja; narodnost, državljanstvo; prebivalište i boravište; zanimanje, zaposlenje, bračno stanje; novačenje; sposobnost za vojnu obvezu; služenje vojnog roka, služenje u pričuvnom sastavu; vojne škole, vojne vježbe, tečajevi i drugi oblici vojne obuke; znanja važna za obranu; dodjela čina i promaknuće, gubitak čina; odličja; vrijeme provedeno u Domovinskom ratu; sudske kazne; boravak u inozemstvu i ostali podaci važni za obranu.

Članak 6.

Za osobu kojoj je priznato pravo na civilnu službu u vojnu evidenciju unose se podaci iz rješenja Povjerenstva za civilnu službu.

Članak 7.

Za osobu koja je stekla hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem, u vojnu evidenciju unosi se podatak o načinu stjecanja hrvatskog državljanstva.

Članak 8.

Vojni obveznik osobno prijavljuje promjene iz članka 89. stavka 1. Zakona uredu za obranu koji ga vodi u evidenciji. Ako je sjedište nadležnog ureda za obranu udaljeno više od 10 km od prebivališta vojnog obveznika, prijava promjena može se dostaviti preporučenom pošiljkom.

Pričuvnik koji je raspoređen u Oružane snage dužan je nadležnom uredu za obranu u roku od 15 dana i osobno prijaviti promjene iz članka 89. stavka 2. Zakona.

Povratak s odsluženja vojnog roka vojni obveznik osobno prijavljuje nadležnom uredu za obranu.

Vojni obveznici iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezni su na zahtjev ureda za obranu kojemu prijavljuju promjenu donijeti na uvid dokaz o nastaloj promjeni (potvrdu, zdravstveni nalaz i sl.), osim za promjenu podataka o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

III. POZIVANJE NOVAKA I PRIČUVNIKA

Članak 9.

Nadležni ured za obranu poziva novake i pričuvnike na izvršenje vojne obveze prema njihovu prebivalištu odnosno boravištu u Republici Hrvatskoj.

Nadležni ured za obranu poziva novake i pričuvnike pojedinačnim i općim pozivom.

Pojedinačni poziv sadrži podatke o vremenu, mjestu i razlozima pozivanja i dostavlja se novaku i pričuvniku.

Opći poziv, u pravilu, objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i plakatiranjem na javnim mjestima.

Članak 10.

Novak ili pričuvnik koji je zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga spriječen doći na mjesto i u vrijeme određeno u pojedinačnom pozivu obvezan je odmah nakon primitka poziva o tome obavijestiti ured za obranu koji mu je uputio poziv, odnosno čim sazna za razlog.

Članak 11.

Osobu koja je podnijela zahtjev za otpust iz hrvatskog državljanstva ne poziva se na izvršenje vojne obveze dok se ne riješi njezin zahtjev, osim novaka koji u toj kalendarskoj godini navršava 27 odnosno 30 godina.

Pričuvnika koji je otišao u inozemstvo na razdoblje dulje od 90 dana u skladu s odredbom iz članka 68. stavka 1. Zakona, ne poziva se na izvršenje vojne obveze do njegova povratka u Republiku Hrvatsku.

IV. NOVAČKA OBVEZA

Članak 12.

Novačenje je postupak kojim novačko povjerenstvo utvrđuje sposobnost novaka za vojnu obvezu te im određuje rod odnosno struku i vojnostručnu specijalnost.

Novake se prije novačenja upućuje na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja koja se obavljaju prema posebnim propisima.

Članak 13.

Nadležni ured za obranu poziva i upućuje novake na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja i novačenje na temelju plana pregleda i plana novačenja koje utvrđuje Ministarstvo obrane.

Na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja ne poziva se novake koji boluju od neizlječive bolesti, odnosno imaju tjelesne mane ili nedostatke koji se liječenjem ne mogu ispraviti (sljepilo na oba oka, potpuna gluhoća na oba uha, duševna zaostalost, teža duševna bolest, uzetost cijelog tijela ili pojedinih ekstremiteta, nedostatak jednog ekstremiteta i slični nedostaci koji ih čine očito nesposobnima za vojnu obvezu).

Novacima iz stavka 2. ovoga članka sposobnost za vojnu obvezu utvrđuje nadležno novačko povjerenstvo na temelju priložene specijalističke zdravstvene dokumentacije kojom raspolažu ili je mogu pribaviti.

Članak 14.

Ured za obranu, prema planu rada novačkog povjerenstva, u pravilu poziva na novačenje novake u njihovoj 18. godini i novake starijih godišta koji još nisu novačeni.

Članak 15.

Novačka povjerenstva:

1) ocjenjuju sposobnost novaka za vojnu obvezu,

2) ocjenjuju sposobnost za vojnu obvezu novaka i pričuvnika ocijenjenih privremeno nesposobnima za vojnu obvezu, u pravilu, nakon isteka vremena za koje su ocijenjeni privremeno nesposobnima za vojnu obvezu,

3) ocjenjuju sposobnost za vojnu obvezu novaka koji su već novačeni i ocijenjeni sposobnima za vojnu obvezu, ako izjave da je došlo do promjene zdravstvenog stanja i donesu potrebnu specijalističku zdravstvenu dokumentaciju,

4) mijenjaju rod odnosno struku vojnim obveznicima zbog potreba Oružanih snaga, promjene zdravstvenog stanja i naknadno stečene stručne spreme ili promjene zanimanja,

5) ocjenjuju sposobnost za vojnu obvezu pričuvnika kod kojega je u smislu članka 62. Zakona nastala promjena zdravstvenog stanja koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu obvezu, na temelju priložene specijalističke zdravstvene dokumentacije,

6) ocjenjuju sposobnost ročnika za vojnu obvezu,

7) ocjenjuju sposobnost za vojnu obvezu osoba za koje je donesena odluka o revizijskom pregledu.

Članak 16.

Novačko povjerenstvo ocjenjuje sposobnost novaka za vojnu obvezu i određuje im vojnostručnu specijalnost na temelju postojećih nalaza, prethodnih zdravstvenih i drugih pregleda te psiholoških ispitivanja, a ako je potrebno i zdravstvenih pregleda pri novačenju; mjerila za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika; odluke o novačenju i plana novačenja; uvjeta propisanih za određivanje rodova i struka u kojima će novaci služiti vojni rok te drugih propisa i akata kojima se uređuje novačenje.

Novačko povjerenstvo može uvažiti želju novaka izjavljenu na novačenju glede roda odnosno struke u kojoj bi služio vojni rok ako je to u skladu s mjerilima za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika, uvjetima i kriterijima za određivanje rodova i struka i planu novačenja odnosno planu popune Oružanih snaga.

Članak 17.

Novak mora biti nazočan pri novačenju koje provodi novačko povjerenstvo.

Iznimno, novak koji boravi u inozemstvu i novak iz članka 36. stavka 3. Zakona koji su podnijeli zahtjev za ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu i priložili potrebnu zdravstvenu dokumentaciju ne moraju biti nazočni pri novačenju.

Članak 18.

Novake ocijenjene privremeno nesposobnima za vojnu obvezu poziva se na zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja, te na novačenje, u pravilu, nakon isteka vremena za koje su ocijenjeni privremeno nesposobnima za vojnu obvezu.

Vojni obveznik ocijenjen privremeno nesposobnim za vojnu obvezu može iznimno, na osobni zahtjev, biti upućen na ponovnu ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu nakon isteka najmanje pola vremena za koje mu je bila utvrđena privremena nesposobnost za vojnu obvezu ako uz zahtjev priloži zdravstvenu dokumentaciju iz koje je vidljivo da je došlo do promjene zdravstvenog stanja koje utječe na ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu.

Članak 19.

Rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu obvezu novaka novačko povjerenstvo upisuje u zdravstvenu knjižicu vojnog obveznika, vojnu iskaznicu i ostale evidencijske dokumente.

Rješenje sadrži izrijek i uputu o pravnom lijeku.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka novačko povjerenstvo priopćava novaku uz potpis.

V. UPUĆIVANJE NA SLUŽENJE ILI DOSLUŽENJE VOJNOG ROKA

Članak 20.

Novaka se upućuje na služenje ili dosluženje vojnog roka na temelju odluke ministra obrane i plana upućivanja novaka u Oružane snage.

Novaka se ne može uputiti na služenje vojnog roka ako nije navršio 18 godina.

Novak koji je upisan na visoko učilište, veleučilište ili visoku školu odmah nakon upisa, a najkasnije do 31. prosinca, obvezan je dostaviti nadležnom uredu za obranu potvrdu o upisu na visoko učilište, veleučilište ili visoku školu.

Novak iz stavka 3. ovoga članka obvezan je dostaviti uredu za obranu potvrdu o upisu u svaku godinu studija.

Novaka iz stavka 3. ovoga članka kojemu prestane svojstvo studenta upućuje se na služenje vojnog roka u skladu s odredbama članka 43. Zakona.

Vojnog obveznika kojemu je prekinuto služenje vojnog roka zbog privremene nesposobnosti za vojnu obvezu, a koji na ponovnom novačenju prije isteka kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina bude ocijenjen sposobnim za vojnu obvezu upućuje se na dosluženje vojnog roka, po mogućnosti u postrojbu istoga roda, odnosno struke u kojoj je počeo služiti vojni rok.

Vojnog obveznika iz stavka 6. ovoga članka postrojba uključuje u obuku vodeći pri tome računa o obuci koju je završio prije prekida služenja vojnog roka.

Članak 21.

Na služenje ili dosluženje vojnog roka novak se javlja u postrojbu odnosno ustanovu Oružanih snaga u vrijeme naznačeno u pozivu za služenje odnosno dosluženje vojnog roka.

Ako se novak ne javi na služenje ili dosluženje vojnog roka, nadležni ured za obranu, u skladu s odredbama članka 87. Zakona, izdaje ovlaštenim tijelima unutarnjih poslova zahtjev za raspisivanje potrage i dovođenje novaka u najbližu postrojbu Vojne policije, čiji će ga pripadnici odvesti u vojnu postrojbu naznačenu u pozivu.

Članak 22.

Ured za obranu povlači poziv za služenje vojnog roka samo u slučajevima ako se novaku u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika odgodi služenje vojnog roka, ako je nakon primitka poziva ocijenjen privremeno nesposobnim ili nesposobnim za vojnu obvezu odnosno ako donese dokaz da je u tekućoj nastavnoj godini upisan na visoko učilište, veleučilište ili visoku školu, ako mu je u međuvremenu odobrena civilna služba te ako ministar obrane, odnosno osoba koju on ovlasti, naloži povlačenje poziva.

VI. ODGODA SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Članak 23.

Služenje vojnog roka može se u skladu s člankom 47. Zakona odgoditi novaku na osobni zahtjev najdulje do kraja lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina.

Služenje vojnog roka može se odgoditi novaku:

1) ako u njegovu kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje – najdulje za godinu dana,

2) ako se zaposlio u svojstvu vježbenika ili se prvi put zaposlio na određeno ili neodređeno vrijeme – do završetka vježbeničkog staža odnosno isteka probnog rada, a najdulje za godinu dana,

3) ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe neophodna pomoć i njega druge osobe,

4) ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme upućuju na služenje vojnog roka dva člana ili više njih odnosno ako se neki članovi već nalaze na služenju vojnog roka – dok se drugi član odnosno pola članova kućanstva ne vrati sa služenja vojnog roka,

5) ako ima utvrđen datum za sklapanje braka – najdulje za 3 mjeseca,

6) ako je prije odlaska ili u vrijeme odlaska na služenje vojnog roka nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji – do idućeg roka za upućivanje,

7) ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost – godinu dana od dana registracije obrta ili djelatnosti,

8) ako dokaže da očekuje rođenje djeteta do odlaska na odsluženje odnosno za vrijeme služenja vojnog roka – najdulje za godinu dana.

Članak 24.

Zahtjev za odgodu služenja ili dosluženja vojnog roka iz članka 23.#clanak23 ovoga Pravilnika podnosi se uredu za obranu u roku od 8 dana od dana primitka poziva za služenje odnosno dosluženje vojnog roka.

Uz zahtjev za odgodu služenja vojnog roka novak je dužan priložiti:

– dokaz o nezaposlenosti ostalih članova obitelji,

– ugovor o radu, odnosno potvrdu nadležnog tijela o prijavi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te presliku radne knjižice, ako odgodu traži zbog zaposlenja u svojstvu vježbenika,

– potvrdu ovlaštenog tijela za socijalnu skrb, ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe,

– potvrdu matičnog ili vjerskog ureda da ima utvrđen datum za sklapanje braka, odnosno izvod iz matice umrlih,

– potvrdu o registraciji obrta ili djelatnosti,

– dokaz o trudnoći supruge.

Uz zahtjev za odgodu služenja vojnog roka zbog toga što su u isto vrijeme pozvana na služenje vojnog roka dva člana istog kućanstva ili više njih odnosno ako se jedan od njih već nalazi na služenju vojnog roka ne prilažu se dokazi, već nadležna uprava za obranu po službenoj dužnosti utvrđuje te činjenice iz evidencije o vojnim obveznicima na služenju vojnog roka.

Rješenje kojim se usvaja zahtjev za odgodu služenja vojnog roka obvezatno sadrži dan, mjesec i godinu do kada se odgađa služenje vojnog roka.

VII. PREKID SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Članak 25.

Odluka o prekidu služenja vojnog roka donosi se u obliku rješenja i upisuje se u vojnu iskaznicu i druge evidencijske dokumente.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka sadrži datum početka služenja vojnog roka i datum prekida služenja vojnog roka.

Članak 26.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka ročnicima iz članka 48. Zakona donosi se na temelju:

1) rješenja novačkog povjerenstva kojim je ročnik ocijenjen nesposobnim za vojnu obvezu odnosno privremeno nesposobnim za vojnu obvezu,

2) pravomoćne sudske presude na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu zatvorsku kaznu,

3) pravomoćne sudske presude na bezuvjetnu zatvorsku kaznu višu od 6 mjeseci,

4) potvrde suda da je pokrenut kazneni postupak za djelo za koje se goni po službenoj dužnosti i ako je za to djelo predviđena zatvorska kazna viša od tri godine,

5) izvješća Vojne policije o nemogućnosti dovođenja ročnika koji zbog samovoljnog udaljenja odnosno bijega izbiva iz postrojbe dulje od 30 dana, jer je nedostupan.

Članak 27.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka ročnicima iz članka 48. Zakona donosi zapovjednik samostalne bojne, njemu ravne ili više razine.

Članak 28.

Uz zahtjev za prekid služenja vojnog roka u skladu s člankom 49. stavkom 1. Zakona ročnik prilaže:

1) mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je njegova obitelj zbog elementarne nepogode dovedena u težak položaj - ako prekid služenja vojnog roka traži zbog posljedica elementarne nepogode,

2) potvrdu zdravstvene ustanove o teškoj bolesti u obitelji odnosno izvod iz matice umrlih o smrti člana obitelji ili mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je zbog toga obitelj dovedena u težak položaj - ako prekid služenja vojnog roka traži zbog teškog položaja obitelji,

3) mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je njegova obitelj dovedena u težak položaj – ako prekid služenja vojnog roka traži zbog drugih nesreća koje su se dogodile u njegovoj obitelji.

Članak 29.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka ročniku iz članka 49. stavka 2. Zakona donosi se na temelju potvrde ovlaštenog tijela da se radi o športašu koji je ispunio norme za sudjelovanje na svjetskom ili europskom natjecanju, odnosno olimpijskim igrama.

Trajanje prekida služenja vojnog roka određuje se prema vremenu utvrđenom za pripreme za natjecanje i samo natjecanje.

Članak 30.

Ročnika kod kojeg je nastala promjena zdravstvenog stanja koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu obvezu liječnik vojne pošte upućuje na ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu novačkom povjerenstvu na čijem se području nalazi vojna pošta u kojoj ročnik služi vojni rok.

Na temelju ocjene nadležnog novačkog povjerenstva o nesposobnosti ili privremenoj nesposobnosti ročnika za vojnu obvezu zapovjednik samostalne bojne, njemu ravne ili više razine donosi rješenje o prekidu služenja vojnog roka te u njegov jedinični karton i vojnu iskaznicu upisuje temelj i datum prekida služenja vojnog roka i otpusta iz Oružanih snaga.

Članak 31.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka zbog razloga iz članka 49. Zakona u prvom stupnju donose:

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga odnosno osoba koju on ovlasti – za ročnike raspoređene u Glavni stožer Oružanih snaga i pristožerne postrojbe Glavnog stožera Oružanih snaga,

– zapovjednici grana,

– zapovjednik Združenog zapovjedništva za izobrazbu i obuku,

– zapovjednik Zapovjedništva za logistiku.

VIII. OTPUST ROČNIKA IZ ORUŽANIH SNAGA

Članak 32.

Ročnika koji je odslužio vojni rok ili mu je prekinuto služenje vojnog roka, zapovjedništvo, postrojba ili ustanova u kojoj se nalazio na dan odsluženja, odnosno prekida služenja vojnog roka otpušta iz Oružanih snaga.

Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica u koju je upisan temelj i datum otpusta te zdravstvena knjižica vojnog obveznika.

Članak 33.

Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se u odgovarajući razdjel njegova jediničnog kartona upisuje službena ocjena.

IX. OBVEZA SLUŽENJA U PRIČUVNOM SASTAVU

Članak 34.

Vojne vježbe, tečajevi i drugi oblici vojne obuke koji se smatraju vojnom vježbom utvrđuju se godišnjim planom.

Članak 35.

Zapovjedništvo, postrojba ili ustanova Oružanih snaga podnosi nadležnom uredu za obranu izvješće o sudjelovanju pričuvnika na vojnoj vježbi. Izvješće sadrži ime i prezime pričuvnika te vrijeme koje mu je priznato kao vojna vježba.

Zapovjedništvo, postrojba ili ustanova Oružanih snaga dostavlja izvode iz službenih ocjena pričuvnika nadležnoj upravi za obranu. Uprava za obranu službene ocjene pričuvnih časnika ulaže u personalnu kartoteku, a ured za obranu službene ocjene pričuvnih vojnika i dočasnika ulaže u matičnu kartoteku vojnih obveznika.

Članak 36.

Pričuvnik kod kojeg je došlo do promjene zdravstvenog stanja obvezan je u roku od 15 dana prijaviti nastalu promjenu nadležnom uredu za obranu koji ga vodi u evidenciji.

Ured za obranu iz stavka 1. ovoga članka upućuje pričuvnika odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, nadležnom novačkom povjerenstvu na ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu.

Članak 37.

Nadležno novačko povjerenstvo donosi ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu pričuvnika na temelju priložene zdravstvene dokumentacije pod uvjetom da posljednji nalaz nije stariji od 6 mjeseci.

Ako priložena zdravstvena dokumentacija nije dostatna za donošenje ocjene sposobnosti za vojnu obvezu, novačko povjerenstvo traži od pričuvnika iz stavka 1. ovoga članka dopunu dokumentacije.

Članak 38.

Ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu i promjenu roda odnosno struke pričuvnika iz članka 36.#clanak36 ovoga Pravilnika određuje nadležno novačko povjerenstvo koje pričuvniku, ovisno o njegovu zdravstvenom stanju, daje jednu od ocjena iz članka 36. stavka 2. Zakona.

Članak 39.

Za pričuvnika iz članka 36.#clanak36 ovoga Pravilnika novačko povjerenstvo donosi rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu obvezu.

Novačko povjerenstvo upisuje ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu u zdravstvenu knjižicu vojnog obveznika i njegovu vojnu iskaznicu.

Članak 40.

Vojnu obveznicu koja je predviđena za raspored u ratne postrojbe pričuvnog sastava Oružanih snaga prema planu popune upisuje se u vojnu evidenciju nakon što nadležno novačko povjerenstvo ocijeni njezinu sposobnost za vojnu obvezu.

Članak 41.

Pričuvnike se poziva u Oružane snage radi vojne vježbe ili drugih dužnosti na osnovi vojne obveze na temelju zahtjeva postrojbe odnosno ustanove Oružanih snaga koja ga preko nadležnog zapovjedništva dostavlja nadležnoj upravi za obranu tako da ga uprava za obranu primi najkasnije 60 dana prije dana određenog za javljanje pričuvnika u postrojbu ili ustanovu Oružanih snaga.

X. ODGODA VOJNE VJEŽBE

Članak 42.

Vojna vježba odgađa se pričuvniku u skladu s odredbama članka 60. Zakona na temelju zahtjeva koji podnese nadležnom uredu za obranu zbog sljedećih razloga:

1) ako je bolestan – do idućeg pozivanja nakon ozdravljenja,

2) ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju na vojnu vježbu dva člana ili više članova, odnosno ako se neki od njih već nalaze na vojnoj vježbi ili na služenju vojnog roka – dok se drugi član odnosno pola članova kućanstva ne vrati s vojne vježbe ili sa služenja vojnog roka,

3) ako u vrijeme vojne vježbe polaže ispite ili ako bi odlaskom na vojnu vježbu bio spriječen završiti školsku godinu – dok takav razlog postoji,

4) ako bi zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu odnosno zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća kućanstvo bilo dovedeno u težak položaj njegovim odlaskom na vojnu vježbu – dok takvo stanje u kućanstvu traje, a najdulje za godinu dana,

5) ako je neposredno prije odlaska ili u vrijeme odlaska na vojnu vježbu nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili obitelji – do idućeg pozivanja na vojnu vježbu,

6) ako koristi dodatni porodni dopust – dok takav razlog postoji,

7) ako ima utvrđen datum za sklapanje braka – do idućeg pozivanja na vojnu vježbu.

Vojna vježba koja traje dulje od 3 dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen – dok takva potreba postoji, a najdulje na godinu dana.

Vojna vježba koja traje dulje od 3 dana može se iznimno odgoditi poljoprivredniku i drugoj osobi koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost zbog neodgodivih poslova ili radova ako u njihovu kućanstvu nema drugog člana sposobnog za privređivanje – najdulje za tri mjeseca.

Članak 43.

Rješenje o odgodi vojne vježbe donosi nadležna uprava za obranu.

Uz zahtjev za odgodu vojne vježbe prilaže se:

1) potvrda izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite koja sadrži zdravstvenu dijagnozu i obrazloženo mišljenje o sposobnosti pričuvnika za vojnu vježbu – ako se odgoda traži zbog bolesti pričuvnika,

2) pisani dokaz škole o tome da bi pričuvnik odlaskom na vojnu vježbu u razdoblju kada je pozvan bio spriječen pristupiti polaganju ispita i ako bi dolaskom na vojnu vježbu bio spriječen završiti školsku godinu – ako se odgoda traži zbog toga što se nalazi na školovanju,

3) liječnički nalaz o teškoj bolesti ili izvod iz matice umrlih, odnosno mišljenje nadležnog tijela za socijalnu skrb o posljedicama elementarne nepogode i drugih nesreća – ako se odgoda traži zbog smrti člana obitelji ili kućanstva, zbog teške bolesti člana kućanstva ili štete uzrokovane elementarnom nepogodom odnosno drugom nesrećom zbog koje bi kućanstvo pričuvnika bilo dovedeno u težak položaj,

4) potvrda ustanove zdravstvenog osiguranja o korištenju dodatnog porodnog dopusta za muškarca,

5) potvrda matičnog ili vjerskog ureda da pričuvnik ima utvrđen datum za sklapanje braka.

Članak 44.

Uz zahtjev pričuvnika za odgodu vojne vježbe zbog toga što su iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozvana na vojnu vježbu dva člana ili više članova ili se jedan član već nalazi na vojnoj vježbi odnosno služenju vojnog roka, ne prilažu se dokazi, već nadležna uprava za obranu po službenoj dužnosti utvrđuje te činjenice na temelju evidencije o vojnim obveznicima pozvanim na vojnu vježbu, odnosno služenje vojnog roka.

Članak 45.

Ako odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih potreba službe traži tijelo državne vlasti ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen, uz zahtjev za odgodu vojne vježbe obvezatno se prilaže obrazloženje o tome zbog kojih se potreba službe traži odgoda vojne vježbe.

Članak 46.

Ako poljoprivrednik ili druga osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost traži odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti, uz zahtjev prilaže dokaz da u njegovu kućanstvu nema drugog člana sposobnog za obavljanje poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti koji bi ga mogao zamijeniti dok traje vojna vježba.

Članak 47.

Primjerak rješenja o odgodi vojne vježbe nadležna uprava za obranu odmah dostavlja postrojbi odnosno ustanovi Oružanih snaga u kojoj podnositelj zahtjeva ima ratni raspored.

Članak 48.

Nadležni ured za obranu neće pozvati na vojnu vježbu pričuvnika iz mjesta u kojemu se pojavila zarazna bolest, o čemu izvješćuje postrojbu odnosno ustanovu Oružanih snaga koja je podnijela zahtjev za pozivanje pričuvnika na vojnu vježbu.

Podatke o vrsti i širenju zarazne bolesti nadležni ured za obranu pribavlja od nadležnih epidemioloških službi.

XI. PUTOVANJE U INOZEMSTVO I BORAVAK VOJNIH OBVEZNIKA U INOZEMSTVU

Članak 49.

Novak koji namjerava putovati u inozemstvo i boraviti u inozemstvu dulje od 90 dana dužan je pribaviti odobrenje nadležne uprave za obranu u skladu s odredbama članka 63. Zakona.

Uz zahtjev za odobrenje putovanja u inozemstvo i boravak u inozemstvu novak prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje činjenice propisane člankom 63. stavkom 2. Zakona.

Novak kojemu je odobren boravak u inozemstvu dulji od jedne godine osobno se prijavljuje nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske dužan je u roku od 30 dana nadležnoj upravi za obranu dostaviti potvrdu o prijavi novaka iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 50.

Novak koji želi ostati u inozemstvu i nakon isteka odobrenja za boravak u inozemstvu što mu ga je izdala nadležna uprava na obranu, a postoji jedan od razloga propisanih u članku 63. stavku 2. Zakona, prije isteka odobrenja mora podnijeti zahtjev za produljenje daljnjega boravka u inozemstvu.

Novak iz stavka 1. ovoga članka osobno podnosi zahtjev nadležnoj upravi za obranu preko diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske koji ga vodi u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu.

Uz zahtjev za produljenje boravka u inozemstvu novak je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje činjenice iz članka 63. stavka 2. Zakona.

Članak 51.

Za pričuvnika koji odlazi u inozemstvo na boravak dulji od 90 dana, nadležni ured za obranu koji ga vodi u evidenciji obvezan je u evidenciju unijeti vrijeme odlaska, ime države u koju odlazi i vrijeme povratka.

Članak 52.

Građanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a boravi u inozemstvu dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijaviti se diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske zbog uvođenja u vojnu evidenciju.

Građanin iz stavka 1. ovoga članka uz prijavni karton (tiskanica EK-1) obvezan je dostaviti i potvrdu nadležnog tijela države u kojoj boravi iz koje je razvidan početak njegova boravka u inozemstvu.

Diplomatske misije odnosno konzularni uredi Republike Hrvatske obvezni su u roku od dva mjeseca od dana prijave, dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka dostaviti nadležnoj upravi za obranu.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ustrojava evidenciju osoba iz stavka 3. ovoga članka na temelju evidencijskih kartona (tiskanica EK-2) koje popunjavaju uredi za obranu koji vode evidenciju.

Za građane iz stavka 1. ovoga članka koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu popunjava se samo prijavni karton (tiskanica EK-1) koji se u roku od dva mjeseca od dana prijave dostavlja Službi za vojnu obvezu Ministarstva obrane.

Članak 53.

Građani do 30 godina starosti koji borave u inozemstvu, a iz bilo kojeg razloga nisu upisani u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj, dužni su se prijaviti nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske poradi upisa.

Za novake iz stavka 1. ovoga članka koji su regulirali obvezu služenja vojnog roka u inozemstvu, uz prijavni karton dostavlja se zahtjev za oslobođenje od obveze služenja vojnog roka te potvrda nadležnog tijela države u kojoj su regulirali obvezu služenja vojnog roka.

Članak 54.

Pričuvnici koji borave u inozemstvu, a nisu upisani u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj dužni su se u roku od 15 dana od dana povratka iz inozemstva prijaviti uredu za obranu prema svome prebivalištu.

Članak 55.

O novaku kojega upisuje u vojnu evidenciju diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske uzima sljedeće podatke: matični broj građana; ime i prezime; očevo ili majčino ime; datum, mjesto, općinu i državu rođenja; državljanstvo; narodnost; adresu u inozemstvu; datum početka boravka u inozemstvu; adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj; zadnju adresu prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj; zanimanje; školsku spremu; godinu novačenja; sposobnost za vojnu obvezu; državu, mjesto i vrijeme služenja vojnog roka te znanja važna za Oružane snage.

Članak 56.

Dok boravi u inozemstvu, vojni obveznik obvezan je prijaviti svaku promjenu podataka iz članka 55.#clanak55 ovoga Pravilnika.

Članak 57.

Novak koji se preseli u drugu zemlju ili izvan područja diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske gdje će boraviti dulje od jedne godine, obvezan je prijaviti se diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske nadležnom za područje na koje se doselio.

Diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske nadležan za područje na koje se novak doselio obvezan je u roku od 15 dana od dana prijave zatražiti evidencijski karton od diplomatske misije odnosno konzularnog ureda koji je do tada vodio novaka u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu.

Članak 58.

Novak iz članka 52.#clanak52 stavka 1. ovoga Pravilnika može boraviti u inozemstvu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 26 godina, a nakon toga u roku od 60 dana mora se javiti nadležnom uredu za obranu.

U dogovoru s uredom za obranu novaka iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na liječničke i druge preglede, psihološka ispitivanja i na novačenje.

Novaka koji na novačenju bude ocijenjen sposobnim za vojnu obvezu upućuje se na služenje vojnog roka u skladu s člankom 43. stavkom 1. Zakona.

Članak 59.

Diplomatska misija i konzularni ured Republike Hrvatske prestaju voditi evidenciju o vojnom obvezniku na boravku u inozemstvu:

– ako se odseli s područja njihove nadležnosti na razdoblje dulje od jedne godine,

– ako mu prestane vojna obveza u skladu s člankom 27. Zakona,

– ako regulira obvezu služenja vojnog roka u Republici Hrvatskoj,

– ako umre ili bude proglašen umrlim ili nestalim.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne službeL85926 (»Narodne novine«, broj 1/97. i 21/00.).

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-2
Zagreb, 24. siječnja 2003.

Ministrica
Željka Antunović, v. r.

zatvori
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !