Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o Jedinstvenom registru računa ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/11, XX/13, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 06.08.2010 Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

MINISTARSTVO FINANCIJA

2708

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvimaL606069 (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave podataka, korištenje i davanje podataka te uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa.

II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA

Opći podaci

Članak 2.

(1) Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) vodi Jedinstveni registar računa.

(2) Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije (dalje u tekstu: obveznici) na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon).

(3) Obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju:

1. Podatke o otvorenim računima u banci za sve transakcijske račune prema propisima kojim se uređuje platni promet i način otvaranja i vođenja transakcijskih računa.

2. Podatke o novčanim sredstvima:

– novčanom pologu po viđenju i ulogu na štednju po viđenju,

– oročenim novčanim sredstvima,

– stambenom štednom ulogu,

– depozitu u kreditnoj uniji.

Podaci za transakcijske račune poslovnih subjekata

Članak 3.

Za transakcijski račun poslovnog subjekta obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava.

2. Matični broj (8 znakova)

Na prvo mjesto upisuje se znak »0« a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu: Obavijest).

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

Podatak o matičnom broju poslovnog subjekta upisuje se ako je sadržan u Obavijesti.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se:

1. prva dva znaka dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR)

2. dvoznamenkasti kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 MOD (97,10)

3. sedamnaesteroznamenkasti broj transakcijskog računa u banci, i to: vodeći broj banke i broj (partija) računa u banci.

Do roka propisanog za otvaranje transakcijskih računa isključivo prema IBAN konstrukciji, banke nisu obvezne dostavljati podatke pod 1. i 2. ove točke.

Broj računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Skraćena tvrtka ili naziv (do 114 znakova)

Upisuje se skraćena tvrtka/naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta ili naziv zajedničkog računa.

Ukoliko u rješenju ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka/naziv, upisuje se puni naziv.

5. Sjedište i adresa

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta (40 + 70 znakova).

6. Oblik organiziranja (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u skladu s propisima, upisuju se znakovi »00«.

7. Djelatnost poslovnog subjekta (5 znakova)

Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz Obavijesti.

8. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

9. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

10. Datum otvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Datum zatvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

12. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na računu odnosno oznaka »MVR« za račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

13. Oznaka računa rezidenta i/ili nerezidenta (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »R« za račun otvoren na ime rezidenta;

– oznaka »N« za račun otvoren na ime nerezidenta;

– oznaka »Z« za račun otvoren na ime rezidenta i nerezidenta.

14. Oznaka države sjedišta/prebivališta korisnika nerezidenta (3 znaka)

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

15. Oznaka računa prema broju poslovnih subjekata kojima je otvoren račun (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za račun otvoren na ime jednog poslovnog subjekta;

– oznaka »2« za račun otvoren na ime više poslovnih subjekata;

16. Osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun.

17. Vrsta statusne promjene (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za razdvajanje

– oznaka »2« za pripajanje

– oznaka »3« za spajanje.

Razdvajanjem od jednog društva koje prestaje postojati nastaje više novih društava.

Pripajanjem prestaje postojati društvo koje se pripaja drugom društvu koje nastavlja postojati.

Spajanjem dva ili više društava koja prestaju postojati nastaje novo društvo.

Banka dostavlja podatke za poslovnog subjekta čiji račun zatvara zbog statusne promjene temeljem koje poslovni subjekt prestaje postojati.

18. Pravni slijednik/slijednici računa zatvorenog zbog statusne promjene (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata koji su pravni slijednici poslovnog subjekta čiji je račun zatvoren zbog statusne promjene.

19. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »1« ako su novčana sredstva u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »2« ako su novčana sredstva djelomično izuzeta od prisilnog izvršenja

Banka upisuje podatak sukladno Zakonu.

Podaci za transakcijske račune građana

Članak 4.

Za transakcijski račun građanina obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj građana (13 znakova)

Upisuje se trinaesteroznamenkasti matični broj građana za račun građanina kojemu je račun otvoren u banci prije 1.1. 2011.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se:

1. prva dva znaka dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR)

2. dvoznamenkasti kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 MOD(97,10)

3. sedamnaesteroznamenkasti broj transakcijskog računa u banci, i to: vodeći broj banke i broj (partija) računa u banci.

Do roka propisanog za otvaranje transakcijskih računa isključivo prema IBAN konstrukciji, banke nisu obvezne dostavljati podatke pod 1. i 2. ove točke.

Broj računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Ime i prezime građanina (do 114 znakova)

Upisuje se ime i prezime građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa prebivališta građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta (40 + 70 znakova).

6. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi prebivalište građana. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je prebivalište građana. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

8. Datum otvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Datum zatvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

10. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na računu odnosno oznaka »MVR« za račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

11. Oznaka računa rezidenta i/ili nerezidenta (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »R« za račun otvoren na ime rezidenta;

– oznaka »N« za račun otvoren na ime nerezidenta;.

– oznaka »Z« za račun otvoren na ime rezidenta i nerezidenta.

12. Oznaka države prebivališta nerezidenta (3 znaka)

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema uputi iz članka 3.#clanak3 točke 14. ovoga Pravilnika.

13. Oznaka računa prema broju građana kojima je otvoren račun (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za račun otvoren na ime jednog građanina;

– oznaka »2« za račun otvoren na ime više građana;

14. Osobni identifikacijski brojevi građana kojima je otvoren zajednički račun (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi građana kojima je otvoren zajednički račun.

15. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »1« ako su novčana sredstva u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »2« ako su novčana sredstva djelomično izuzeta od prisilnog izvršenja.

Banka upisuje podatak sukladno Zakonu.

Podaci za račune za posebne namjene

Članak 5.

(1) Osim podataka iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika, Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa i podatke za račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna (dalje u tekstu: račun za posebne namjene) koje vodi kao podračune računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka otvara i vodi prema propisu kojom se uređuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (dalje u tekstu: naredba), koji za svaku godinu donosi ministar financija.

(3) Za račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Matični broj (8 znakova)

U prvo mjesto upisuje se znak »0«, a zatim sedmeroznamenkasti jedinstveni matični broj Republike Hrvatske iz Obavijesti.

2. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj Republike Hrvatske koji je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se:

1. prva dva znaka dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR)

2. dvoznamenkasti kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 MOD (97,10)

3. sedamnaesteroznamenkasti broj računa za posebne namjene iz naredbe i to: vodeći broj Hrvatske narodne banke i broj (partija) računa u Hrvatskoj narodnoj banci.

Do roka propisanog za otvaranje transakcijskih računa isključivo prema IBAN konstrukciji, Hrvatska narodna banka ne dostavlja podatke pod 1. i 2. ove točke.

4. Naziv računa (do 114 znakova)

Upisuje se naziv računa za posebne namjene iz naredbe.

5. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije na čijem se području nalazi grad ili općina na koju se odnosi račun za posebne namjene.

Brojčanu oznaku županije odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine za koju je otvoren račun za posebne namjene. Brojčanu oznaku grada ili općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja računa (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

Podaci o novčanim sredstvima

Članak 6.

Za novčana sredstva iz članka 2.#clanak2 stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj vlasnika novčanih sredstava (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je vlasniku novčanih sredstava dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj poslovnog subjekta (8 znakova)

Upisuje se osmeroznamenkasti matični broj za poslovnog subjekta koji je novčana sredstva imao kod obveznika i prije 1. 1. 2011.

3. Matični broj građana (13 znakova)

Upisuje se trinaesteroznamenkasti matični broj građanina koji je novčana sredstva građana imao kod obveznika dostave podataka prije1. 1. 2011.

4. Skraćena tvrtka/naziv/ime vlasnika sredstava (do 114 znakova)

Upisuje se skraćena tvrtka/naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta odnosno ime i prezime građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Sjedište i adresa/prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta odnosno mjesto i adresa prebivališta građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta (40 + 70 znakova).

6. Račun novčanih sredstava (do 50 znakova)

Unosi se podatak o računu novčanog pologa po viđenju, računu štednog uloga po viđenju, računu oročenih sredstava, računu stambenog štednog uloga ili računu depozita u kreditnoj uniji.

7. Osobni identifikacijski broj obveznika koji vodi račun novčanih sredstava (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je obvezniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

8. Oznaka novčanih sredstava (1 znak)

Unosi se:

– znak »1« za novčani polog po viđenju i ulog na štednju po viđenju

– znak »2« za oročena novčana sredstva

– znak »3« za stambeni štedni ulog

– znak »4« za depozit u kreditnoj uniji

9. Datum isteka ugovora o oročenju (8 znakova)

Upisuje se datum isticanja ugovora o oročenju. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

10. Datum otvaranja računa novčanih sredstava (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Datum zatvaranja računa novčanih sredstava (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

12. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se oznaka valute u kojoj se evidentiraju sredstva na računu novčanih sredstava.

Oznake koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija

Članak 7.

Agencija upisuje u Jedinstveni registar računa sljedeće oznake:

1. Oznaka blokade računa i oznaka zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za račun i novčana sredstva koja nisu blokirana;

– oznaka »2« za račun i novčana sredstva koja jesu blokirana

– oznaka »3« za multivalutni račun blokiran samo po kunskim novčanim sredstvima;

– oznaka »4« za multivalutni račun blokiran samo po deviznim novčanim sredstvima.

Agencija stavlja oznaku blokade/deblokade na računu i oznaku zabrane raspolaganja/slobodnog raspolaganja novčanim sredstvima sukladno članku 9. Zakona.

2. Oznaka stečaja (2 znaka)

Upisuje se:

– oznaka »DA« – u stečaju.

Agencija stavlja oznaku stečaja ovršenika sukladno članku 17. stavku 2. Zakona.

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE PODATAKA

Način dostave

Članak 8.

(1) Obveznici dostavljaju podatke u Jedinstveni registar računa telekomunikacijskim putem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dostaviti i na drugi način određen Uputom iz članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

Rokovi dostave podataka

Članak 9.

(1) Podatke iz članka 3.#clanak3, 4.#clanak4, 5.#clanak5 i 6.#clanak6 ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 15.00 do 19.00 sati. Podaci dostavljeni izvan navedenog roka ne zaprimaju se u Jedinstvenom registru računa.

(2) Upisivanje promjena u Jedinstveni registar računa obavlja se u vremenu od 19.00 do 20.30 sati. Podaci su u Jedinstvenom registru računa nepromjenjivi u vremenu od 20.30 sati radnog dana do 19.00 sati idućega radnog dana, osim podatka o blokadi i deblokadi računa, podatka o zabrani raspolaganja i slobodnom raspolaganju novčanim sredstvima i podatka o stečaju koji su nepromjenjivi u vremenu od 19.00 sati tekućeg radnog dana do 8.00 sati idućeg radnog dana.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 10.

(1) Agencija je dužna na zahtjev svake zainteresirane osobe dati javne podatke iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Zahtjev za davanje podataka podnosi se Agenciji neposrednom dostavom, poštom, telefaksom ili elektroničkim putem.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime odnosno tvrtku ili naziv, osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva,

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta za kojega se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta za kojega se podaci traže,

4. podaci koji se traže,

5. način dostave podataka:

– poštom

– telefaksom

– elektroničkim putem.

Članak 11.

(1) Podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni Agencija daje na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela sukladno članku 23. stavku 4. Zakona.

(2) Pod nadležnim tijelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koji sadrži Jedinstveni registar računa, a podaci iz Jedinstvenog registra računa služe joj za obavljanje danih zakonskih ovlasti.

(3) Podatke koji nisu javni Agencija daje poslovnom subjektu ili građaninu na kojega se ti podaci odnose.

(4) Zahtjev iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime odnosno tvrtku ili naziv te osobni identifikacijski broj, pečat i potpis podnositelja zahtjeva,

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta odnosno ime i prezime građanina za kojeg se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta ili građanina,

4. navođenje pravne osnove na temelju koje sud ili drugo nadležno tijelo traži podatke odnosno za zahtjev iz stavka 3. ovoga članka navođenje da se traže vlastiti podaci.

(5) Podatke koji nisu javni Agencija daje građaninu iz stavka 3. ovoga članka neposredno, uz identifikaciju građanina.

Članak 12.

(1) Javni podaci iz Jedinstvenog registra računa mogu se koristiti izravnim uvidom u podatke ili preuzimanjem podataka iz Jedinstvenog registra računa, uz naknadu.

(2) Podaci dobiveni na način propisan stavkom 1. ovoga članka mogu se koristiti samo za vlastite potrebe.

(3) Izravan uvid i preuzimanje javnih podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od 20.30 sati tekućeg dana do 19.00 sati idućega radnog dana te neradnim danima od 0-24 sata.

Članak 13.

(1) Agencija će uputom detaljnije propisati dostavljanje podataka u Jedinstveni registar računa i postupak davanja podataka iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Agencija je dužna uputu iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

V. NAKNADA

Članak 14.

Naknadu za uvid, preuzimanje i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa snosi podnositelj zahtjeva prema naknadama utvrđenim pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Obveznici dostave dužni su zaključno s 31. prosinca 2010. uspostaviti redovitu dostavu podataka u Jedinstveni registar računa o računima građana te oročenim novčanim sredstvima, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama, uključujući podatke po računima poslovnih subjekata i računima za posebne namjene sukladno članku 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici su dužni prilikom inicijalne dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka dostaviti i sljedeće podatke:

1. Oznaka blokade računa (1 znak)

Upisuje se samo prilikom inicijalne dostave podataka o računima građana u Jedinstveni registar računa:

– oznaka »1« za račun koji nije blokiran;

– oznaka »2« za račun koji je blokiran;

– oznaka »3« za multivalutni račun blokiran samo po kunskim novčanim sredstvima;

– oznaka »4« za multivalutni račun blokiran samo po deviznim novčanim sredstvima.

2. Oznaka zabrane raspolaganja novčanim pologom po viđenju, ulogom na štednju po viđenju i oročenim novčanim sredstvima (1 znak)

Upisuje se samo prilikom inicijalne dostave podataka u Jedinstveni registar računa:

– oznaka »1« za novčana sredstva koja nisu blokirana;

– oznaka »2« za novčana sredstva koja jesu blokirana.

Članak 16.

(1) Do 31. prosinca 2010. Hrvatska narodna banka i banke u Jedinstveni registar računa dostavljaju najmanje podatke iz članka 3. točke 1. i 2., točke 3. podtočke 3., točke 4., točke 6. do 11. te članka 5. točke 1. i 2., točke 3. podtočke 3., točke 4. do 8. ovoga Pravilnika.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, do 31. prosinca 2010. obveznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su u Jedinstveni registar računa dostavljati podatak o:

1. statusu računa poslovnog subjekta, a upisuje se:

– oznaka »1« za račun koji je određen kao glavni račun;

– oznaka »2« za račun koji nije određen kao glavni.

2. oznaci blokade računa poslovnog subjekta, a upisuje se:

– oznaka »1« za račun koji nije blokiran;

– oznaka »2« za račun koji je blokiran.

(3) Do 31. prosinca 2010. obveznici iz stavka 1. ovoga članka iz Jedinstvenog registra računa preuzimaju samo podatke o poslovnim subjektima.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/200

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 3. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !