Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 03.01.2009 Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

42

Na temelju članka 38.L428588, stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) te članka 94.L428590, stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i kriteriji razvrstavanja i ocjenjivanja goveđih trupova i polovica na liniji klanja, način i postupak razvrstavanja, ocjenjivanja i označavanja trupova i polovica propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje provode postupak razvrstavanja i ocjenjivanja te nadzora nad obavljanjem ovih poslova.

(2) Podaci o razvrstavanju i ocjenjivanju goveđih trupova i polovica koriste se za određivanje prodajne cijene zaklanih goveda.

Članak 2.

U ovom Pravilniku u uporabi su nazivi i pojmovi s ovim značenjem:

1. Kakvoća goveđih trupova i polovica podrazumijeva njihovo razvrstavanje u kategorije i klase te ocjenjivanje prekrivenosti masnim tkivom, te je:

– kategorija goveđih trupova i polovica određena pripadanjem jednoj od dobnih skupina životinja i fiziološkom stanju životinje;

– klasa goveđih trupova i polovica određena pripadanjem jednoj od skupina zavisno o razvijenosti mišića na trupu odnosno polovicama te razvijenosti osnovnih dijelova trupa odnosno polovica;

– prekrivenost trupova i polovica masnim tkivom određena pripadanjem jednom od stupnjeva.

2. Klaonički obrađen trup goveda jest trup zaklane životinje s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža i odstranjeni svi unutarnji organi, te je:

– bez glave (odstranjene na mjestu između zatiljne kosti i prvog vratnog kralješka) i donjih dijelova nogu (odstranjenih u tarzalnim i karpalnim zglobovima);

– bez organa u prsnoj, trbušnoj i zdjeličnoj šupljini, osim bubrega i bubrežnog masnog tkiva;

– bez spolnih organa i vimena;

– bez leđne moždine duž kanala kralježnice (medulla spinalis);

– s uhom na kojem je ušna markica.

3. Goveđe polovice jesu rasječeni trup po crti razdvajanja, koja prolazi kroz sredinu svakog kralješka kao i kroz sredinu križne, zdjeličnih i prsne kosti.

4. Goveđe četvrti su poprečno rasječena polovica.

II. UTVRĐIVANJE KLAONIČKE MASE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 3.

(1) Za sve kategorije goveda iz Priloga 1. ovoga Pravilnika obvezno je neposredno nakon obrade trupa i veterinarsko-zdravstvenog pregleda obaviti vaganje toplih trupova, odnosno polovica kako bi se utvrdila njihova klaonička masa i obavio postupak klasiranja.

(2) Klaonička masa toplog trupa (u daljnjem tekstu: trup) jest masa trupa odnosno polovica obrađenih prema članku 2. točka 2. ovoga Pravilnika s kojeg je nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda odvojeno uho.

(3) Za utvrđivanje tržne cijene treba se s trupova namijenjenih otpremi prije prodaje ili rasijecanju još dodatno odvojiti:

– bubrezi i bubrežno masno tkivo,

– masno tkivo zdjelične šupljine,

– masno tkivo butnog vijenca;

– rep između križne kosti i prvog repnog kralješka;

– masno tkivo s područja ingvinalnog kanala kod muških životinja te ispod odstranjenog vimena kod ženskih životinja;

– mišićni dio ošita;

– ubodna rana od klanja.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 4.

(1) Trupovi, polovice odnosno četvrti u proizvodnji, preradi i prometu moraju biti razvrstani i ocijenjeni (u daljnjem tekstu: klasirani) prema ovom Pravilniku.

(2) Za klasiranje u smislu stavka 1. ovoga članka odgovorne su klaonice.

Članak 5.

(1) Razvrstavanje trupova u kategorije obavlja se prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika na temelju podataka o rođenju grla utvrđenom iz Jedinstvenog registra goveda i njegovom fiziološkom stanju.

(2) Razvrstavanje trupova u kategorije za životinje za klanje iz uveza obavlja se prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika na temelju dokumentacije koja prati životinju pri uvozu i njezinu fiziološkog stanja.

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora među ostalim sadržavati i podatak o datumu rođenja životinje.

(4) Trupovi odnosno polovice razvrstavaju se u slijedeće kategorije: mladi bikovi u dobi do 24 mjeseca (A), bikovi stariji od 24 mjeseca (B), kastrirane muške životinje (C), krave (D), junice (E), telad do dobi od 8 mjeseci (V) i starija telad u dobi od 8-12 mjeseci (Z).

Članak 6.

(1)Trupovi odnosno polovice razvrstavaju se u klase na temelju razvijenosti mišića trupa odnosno polovica kao i razvijenosti njihovih osnovnih dijelova.

(2) Razvrstavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trupovi odnosno polovice razvrstavaju se u jednu od pet klasa: E, U, R, O i P.

Članak 7.

(1) Ocjena prekrivenosti trupova odnosno polovica masnim tkivom obavlja se na temelju Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u pet stupnjeva, ocjenom od 1 do 5.

IV. OZNAČAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 8.

(1) Trupovi, polovice i četvrti ne mogu biti stavljeni na tržište, držani na zalihi radi prodaje ili se koristiti u preradi ako nisu propisno označeni naljepnicom ili privjesnicom (u daljnjem tekstu: oznaka).

(2) Za trupove, polovice ili četvrti koji su zatečeni na tržištu, držani na zalihi radi prodaje ili su namijenjene preradi a nisu propisno označeni odgovorne su pravne ili fizičke osobe koje ih stavljaju na tržište, drže na zalihi ili ih koriste u preradi.

Članak 9.

(1) Izgled i sadržaj oznake iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Pravilnika dan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(2) Označavanje trupa odnosno polovica mora biti obavljeno neposredno nakon klasiranja obrađenog trupa odnosno polovice, prije početka njihova hlađenja, sa najmanje 8 ravnomjerno postavljenih oznaka na vanjskoj strani trupa.

(3) Oznaka mora biti otporna na oštećenje, dobro čitljiva bez mogućnosti mijenjanja podataka na njoj.

Članak 10.

Oznaka iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika ne smije biti uklonjena prije početka postupka rasijecanja.

V. PROVEDBA I NADZOR

Članak 11.

Postupak klasiranja trupova odnosno polovica provodi se u klaonicama neposredno nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda i utvrđivanja klaoničke mase.

Članak 12.

(1) Postupak klasiranja organizira Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC), obavljajući sljedeće poslove:

– uspostava i održavanje informatičkog sustava,

– provođenje nadzora nad obavljanjem klasiranja,

– unapređivanje metoda klasiranja,

– poduzimanje mjera za poboljšanje provedbe klasiranja.

(2) HSC mora biti za ove poslove akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Članak 13.

Postupak klasiranja obavljaju ovlaštene pravne osobe akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A.

Članak 14.

(1) Pravne osobe iz članka 13. podnose zahtjev Ministarstvu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova klasiranja goveđih trupova.

(2) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako je priložen dokaz o:

– akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A,

– broju osposobljenih klasifikatora,

– raspolaganju odgovarajućom opremom potrebnom klasifikatorima za provođenje postupka klasiranja.

(3) Popis pravnih osoba ovlaštenih za postupak klasiranja (u daljnjem tekstu: izvršitelj klasiranja) objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

(1) Izvršitelji klasiranja obavljaju postupak klasiranja putem osposobljenih osoba-klasifikatora.

(2) Klasifikatori moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja te uspješno završeni program izobrazbe za klasifikatora.

(3) Izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka organizira HSC za sve zainteresirane najmanje jednom godišnje.

(4) Nakon uspješno obavljene izobrazbe iz stavka 3. ovoga članka HSC izdaje klasifikatoru Potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja goveđih trupova.

Članak 16.

(1) Klaonica koja ne obavlja klanje svaki dan obvezna je unaprijed, najkasnije 48 sati prije obavljanja klanja izvijestiti faks-dopisom ili elektroničkom poštom klasifikatora i HSC o točnom danu i vremenu klanja, te broju grla koja se planiraju toga dana klati.

(2) Ako je govedo prisilno zaklano, klaonica je obvezna istoga dana o tome izvijestiti klasifikatora. Klasifikator će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od dva dana, od dana primitka obavijesti obaviti klasiranje trupa odnosno polovice prisilno zaklanoga goveda.

Članak 17.

Pri provođenju klasiranja trupova odnosno polovica klasifikator:

– utvrđuje identitet trupa;

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa odnosno polovica te njihove klaoničke mase prema članku 3.#clanak3 stavku 2. ovoga Pravilnika;

– utvrđuje kategorije, klase i stupanj prekrivenosti masnim tkivom trupa odnosno polovica prema odredbama ovoga Pravilnika;

– označava trupove odnosno polovice oznakom;

– vodi zapisnike o obavljenom klasiranju.

Članak 18.

(1) O klasiranju trupova odnosno polovica istoga vlasnika sastavlja se zapisnik prema Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(2) Klasifikator je dužan zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na dan klasiranja klaonici i vlasniku grla ako je kod klasiranja bio prisutan u klaonici odnosno ako ih u klaonici osobno zatraži ili ga može dostaviti vlasniku elektroničkom poštom. U protivnom klaonica dostavlja zapisnik vlasniku grla poštom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon obavljenog klasiranja.

(3) Nakon završetka klanja u klaonici sastavlja se zbirni zapisnik o dnevnom klasiranju prema Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(4) Zapisnike iz stavaka 1. i 3. ovoga članka izvršitelj klasiranja i klaonica čuva najmanje godinu dana od dana provedbe klasiranja.

Članak 19.

Rezultate klasiranja trupova i polovica klasifikator je dužan poslati u roku od 24 sata od provedenoga klasiranja HSC-u elektroničkom poštom.

Članak 20.

(1) Klaonica ili vlasnik goveda mogu, nakon što istoga dana osobno ili elektroničkom poštom zaprime zapisnik o klasiranju, u roku do tri sata od njihova primitka, uložiti prigovor HSC-u te od njega zatražiti provedbu ponovljenoga klasiranja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno ili fax-dopisom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, broj zapisnika, datum klasiranja, identifikacijski broj klasifikatora te naziv izvršitelja klasiranja uz ime i prezime klasifikatora. Prigovor iz stavka 1. ovoga članka vlasnik goveda dostavlja i klaonici.

(3) HSC je dužan po primitku prigovora najkasnije sljedećeg radnog dana organizirati ponovljeno klasiranje, a klaonica mora u tom razdoblju zadržati sve ranije klasirane trupove i polovice zbog kojih je prigovor uložen.

(4) Ako se utvrdi da se ponovljeno klasiranje trupova, odnosno polovica razlikuje od ranijega, sukladno odredbama članka 21.#clanak21 ovoga Pravilnika, troškove ponovljenoga klasiranja kao i štetu koja bi zbog toga mogla nastati snosi izvršitelj klasiranja; u protivnom troškove klasiranja snosi strana koja je tražila novi postupak klasiranja.

(5) Mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenoga klasiranja.

Članak 21.

(1) HSC je dužan obaviti bez prethodne najave najmanje dva puta godišnje kontrolno klasiranje u svakoj klaonici na slučajno izabranom uzorku od najmanje trideset trupova, odnosno pripadajućem broju polovica. Ako je na raspolaganju manji broj trupova, odnosno polovica, klasiranje se obavlja na sveukupno raspoloživom broju trupova odnosno polovica.

(2) Kod određivanja kategorije trupova nije dopuštena nikakva pogreška.

(3) Kod klasiranja dopuštena je pogreška na najviše 10% trupova, za najviše jednu klasu a kod prekrivenosti masnim tkivom za najviše jedan stupanj.

(4) Ako je razlika pri kontrolnom klasiranju veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije HSC će ponoviti kontrolno klasiranje u roku ne dužem od 14 dana.

(5) Ako se pri ponovljenom kontrolnom klasiranju utvrdi da je razlika u klasiranju trupova odnosno polovica veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije, klasifikator mora u roku od mjesec dana ponoviti program izobrazbe za klasifikatore.

(6) Ako se pri prvom kontrolnom klasiranju nakon provedene izobrazbe klasifikatora utvrdi da je razlika u klasiranju trupova odnosno polovica veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije, HSC će klasifikatoru oduzeti potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja iz članka 15.#clanak15 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Troškove ponovljene izobrazbe i ponovljene kontrole rada snosi izvršitelj klasiranja kod kojeg je klasifikator zaposlen.

Članak 22.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima i polovicama;

– neometan pogled na vagu s mjesta klasiranja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i sličnog;

– postolje za opremu klasifikatora na mjestu klasiranja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi klasiranje;

– prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektroničko slanje podataka;.

(3) Ako klaonica ne osigura uvjete klasiranja iz stavka 2. ovoga članka izvršitelj klasiranja neće ga obaviti, te je o tome dužan izvijestiti nadležnu inspekciju i HSC.

Članak 23.

(1) HSC i izvršitelj klasiranja zaključuju ugovor o organizaciji i provedbi nadzora klasiranja, te sufinanciranju poslova iz članka 12.#clanak12 stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izvršitelj klasiranja i klaonica zaključuju ugovor o poslovima klasiranja te financiranju poslova iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Nadzor nad radom HSC-a u obavljanju dodijeljenih mu poslova po ovom Pravilniku obavlja Ministarstvo.

(2) HSC dostavlja Ministarstvu u elektronskom obliku tjedno zbirno izvješće o klasiranju po klaonicama za prethodni tjedan.

(3) HSC podnosi Ministarstvu izvješće dva puta godišnje o obavljenim kontrolama rada izvršitelja klasiranja (do 15. siječnja i 15. srpnja za prethodno polugodište).

Članak 25.

(1) Nadzor nad radom izvršitelja klasiranja obavlja HSC.

(2) Ako se utvrdi da izvršitelj klasiranja ne ispunjava neke od ovim Pravilnikom propisanih uvjeta i ne obavlja valjano povjerene mu poslove, HSC će utvrditi nedostatke i o tome izvijestiti Ministarstvo.

(3) Ministarstvo će na temelju izvješća HSC-a iz stavka 2. ovoga članka rješenjem izvršitelju klasiranja odrediti rok u kojem se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti, ili će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

(4) Ako izvršitelj klasiranja u zadanom roku ne otkloni utvrđene nedostatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

Članak 26.

(1) Radi učinkovitije provedbe sustava klasiranja ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) osnovat će Povjerenstvo za praćenje provedbe sustava klasiranja goveđih trupova i polovica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predstavnika:

– Ministarstva,

– HSC-a,

– znanstvenih ustanova,

– izvršitelja klasiranja,

– proizvođača,

– klaonica.

(3) U svom radu Povjerenstvo će:

– na temelju uvida u stanje sustava klasiranja i dobivenih rezultata pratiti njegovu provedbu, te predlagati rješenja za veću učinkovitost,

– pratiti sustav izobrazbe klasifikatora,

– utvrđivati potrebu stručnih i znanstvenih istraživanja na ovome području, te donositi ocjene dobivenih rezultata,

– davati mišljenje o novim metodama rada te uvođenju u sustav novih uređaja za provedbu klasiranja,

– razmatrati prigovore proizvođača i klaonica na rezultate klasiranja, te o tome davati mišljenja,

– razmatrati prijedloge ostalih sudionika provedbe klasiranja koji se odnose na unapređivanje sustava klasiranja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Prilozi od 1.do 8. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik njegov su sastavni dio.

Članak 28.

Do izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova klasiranja goveđih trupova i polovica iz članka 14.#clanak14 ovoga Pravilnika i zaključenja ugovora o klasiranju između izvršitelja klasiranja i klaonica te HSC-a i izvršitelja klasiranja propisanih člankom 23.#clanak23 ovoga Pravilnika poslove klasiranja obavljat će izvršitelji klasiranja sukladno ugovorima na temelju Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanjaL428592 (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 29.

Klaonica može zaključiti s izvršiteljem klasiranja ugovor o klasiranju sukladno ovom Pravilniku nakon što u cijelosti izvrši obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenog s HSC-om, na temelju Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanjaL428593 (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanjaL428594 (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2009. godine.

Klasa: 022-02/08-01/45

Urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 16. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Oznaka kategorije

Opis

A

Bikovi mlađi od 24 mjeseca

B

Bikovi stariji od 24 mjeseca

C

Kastrirane muške životinje

D

Krave

E

Junice

V

Telad u dobi < 8 mjeseci

Z

Starija telad u dobi od 8 – 12 mjeseci

PRILOG 2.

KLASE GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Klase

Obilježja – opis

Naziv

Oznaka

Trup – polovica

Osnovni dijelovi trupa – polovice

IZVRSNA

E

svi profili su izuzetno visoko zaobljeni; izrazita zaobljenost mišića

but: izrazito popunjen i oblikovan, visoko zaobljen

leđa: vrlo široka; izrazito izbočena po cijeloj dužini

lopatica: izrazito popunjena i oblikovana

VRLO DOBRA

U

profili dobro u cijelosti zaobljeni; vrlo dobra punoća mišića

but: dobro oblikovan i popunjen

leđa: široka i izbočena

lopatica: oblikovana i popunjena

DOBRA

R

profili u cijelosti ravni; dobra punoća mišića

but: dobro razvijen

leđa: izbočena ali manje široka

lopatica: srednje razvijena

OSREDNJA

O

profili su ravni do udubljeni; osrednja punoća mišića

but: srednje razvijen

leđa: srednje razvijena

lopatica: srednje razvijena do

skoro ravna

SLABA

P

svi profili vrlo udubljeni; slaba punoća mišića

but: slabo razvijen

leđa: uska s izbočenim kostima

lopatica: ravna s izbočenim

kostima

PRILOG 3.

STUPANJ PREKRIVENOSTI MASNIM TKIVOM GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Opis prekrivenosti masnim tkivom

Naziv

Oznaka

Na površini trupa

U šupljinama trupa

VRLO SLABA

1

vrlo tanke naslage masnog tkiva na cijelom trupu

bez vidljivih naslaga masnog tkiva u prsnoj šupljini

SLABA

2

tanki sloj masnog tkiva na trupu; mišići gotovo svugdje vidljivi

mišići u prsnoj šupljini su između rebara jasno vidljivi

SREDNJA

3

mišići su, osim na butu i lopatici, gotovo svugdje prekriveni tankim slojem masnog tkiva

mišići u prsnoj šupljini su između rebara još vidljivi između tankog sloja masnog tkiva na rebrima

JAKA

4

mišići na butu i lopatici samo su mjestimično vidljivi između naslaga masnog tkiva; nešto izrazitije naslage na prsima

mišići u prsnoj šupljini između rebara prekriveni su masnim tkivom

VRLO JAKA

5

trup je u cijelosti prekriven masnim tkivom; deblje naslage masnog tkiva vidljive su na prsima

u prsnoj šupljini vidljive prilične naslage masnog tkiva

PRILOG 4. Izgled oznake (naljepnica, odnosno privjesnica)

PRILOG 5.

ZAPISNIK O RAZVRSTAVANJU GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

ZAPISNIK
o razvrstavanju goveđih trupova i polovica

Broj zapisnika:

Datum:

Ime i prezime klasifikatora:

KLAONICA: naziv, adresa i vet. kontrolni broj:

Identifikacijski broj klasifikatora:

POSJEDNIK: naziv/ime, adresa, šifra

VLASNIK: naziv/ime, adresa, šifra

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Na temelju Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica utvrđene su sljedeće kategorije, klase i stupnjevi prekrivenosti masnim tkivom:

Red. br.

Redni broj klanja

Oznaka grla

Klaonička masa trupa kg

Kategorija

Klasa

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

MV-NU

1

2

3

4

5

6

7

8

OZNAKE:

1 Redni broj 5 Oznaka kategorije (Prilog 1.)

2 Redni broj klanja 6 Oznaka klase (Prilog 2.)

3 Oznaka grla – broj ušne markice 7 Oznaka prekrivenosti masnim tkivom (Prilog 3.)

4 Masa klaonički obrađenog trupa kg 8. Manje vrijedno ili neupotrebljivo

NAPOMENA: Oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda).

M.P.

Klasifikator

PRILOG 6.

ZBIRNI ZAPISNIK

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

ZBIRNI ZAPISNIK O DNEVNOM KLASIRANJU GOVEĐIH TRUPOVA

Ime i prezime klasifikatora: ……………………………… Identifikacijski broj klasifikatora: ……

Klaonica: ……………...……….....………....………....……

Veterinarski kontrolni broj: ………………………………. Datum klanja: …………………..

Red. broj klanja

Vlasnik grla

Oznaka i podrijetlo grla

Klasiranje

Klaonička masa trupa

Živa masa goveda

Randman

Kategorija

Klasa

Prekrivenost masnim tkivom

Ova tablica je neprekinuta i može biti na više stranica

M.P.

Klasifikator

zatvori
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !