Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/09 - čl. 5. Pravilnika o medu, XX/09 - čl. 6. Pravilnika o kakvoći uniflornog meda)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 16.2.2000 Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ?UMARSTVA

280

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97. i 36/98.) ministar poljoprivrede i ?umarstva, uz suglasnost ravnatelja Dr?avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi za kakvoću meda, matične mliječi, peluda, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova (u daljnjem tekstu: med i drugi pčelinji proizvodi) te proizvoda na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda, uvjeti za očuvanje njihove kakvoće, uvjeti stavljanja na tr?i?te, sadr?aj deklaracije i evidencije o proizvodu, postupci uzimanja uzoraka i metode ispitivanja udovoljavanja temeljnim zahtjevima kakvoće.

Članak 2.

Med i drugi pčelinji proizvodi i proizvodi na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda prigodom stavljanja na tr?i?te moraju udovoljavati uvjetima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na med i druge pčelinje proizvode i proizvode na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda iz uvoza.

Članak 3.

Kakvoća u smislu ovog Pravilnika jest skupno svojstvo proizvoda uvjetovano osnovnim sastavom, pridodanim tvarima, tehnolo?kim postupcima, pakiranjem meda i drugih pčelinjih proizvoda, proizvoda na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda, njihova čuvanja i skladi?tenja.

II. MED I DRUGI PČELINJI PROIZVODI

MED

Članak 4.

Med jest sladak, gust, viskozni, tekući ili kristaliziran proizvod ?to ga medonosne pčele proizvode od nektara cvjetova medonosnih biljaka ili od medne rose, koje pčele skupljaju, dodaju mu vlastite specifične tvari i odla?u u stanice saća da sazrije.

Med sadr?i ?ećere, prije svega glukozu i fruktozu, te saharozu, maltozu i druge polisaharide (uključujući i dekstrine), zatim bjelančevine, aminokiseline, enzime, organske kiseline, pelud, mineralne i druge tvari.

Boja meda mo?e varirati od vrlo svijetlih do tamnijih nijansi.

Med mo?e biti tekuće ili kremaste konzistencije, djelomice ili potpuno kristaliziran.

Članak 5.

Prema podrijetlu medonosnih biljaka ili medne rose med se razvrstava na:

1. nektarni med,

2. medljikovac.

Nektarni med jest proizvod ?to ga pčele proizvode od nektara medonosnih biljaka različitih vrsta (lipa, bagrem, kadulja, livadno bilje i dr.), a mo?e biti monoflorni i poliflorni.

Medljikovac jest med ?to ga pčele proizvode od medne rose (crnogorice ili bjelogorice). Medljikovac se od cvjetnog meda razlučuje metodom električne vodljivosti, koja mora biti veća od 1,00 mS/cm (mili Simensa po centimetru).

Članak 6.

Monoflorni med jest med koji u netopivom sedimentu sadr?i najmanje 45 % peludnih zrnaca iste biljne vrste.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, med se razvrstava u skupinu monoflorni ako udio peludnih zrnaca u netopivom sedimentu iznosi najmanje za:

- pitomi kesten (Castanea sativa) 85%;

- lucernu (Medicago sp.) 30%;

- ru?marin (Rosmarinus officinalis) 30%;

- lipu (Tilia sp.) 25%;

- kadulju (Salvia sp.) 20%;

- bagrem (Robinia pseudacacia) 20%;

- lavandu (Lavandula sp.) 20%.

Poliflorni med jest mje?avina meda različitih vrsta.

Mije?ani med jest mje?avina nektarnog meda i medljikovca.

Članak 7.

Med koji se stavlja na tr?i?te mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. da sadr?i najmanje 65% reducirajućih ?ećera računatih kao invertni ?ećer, a medljikovac, najmanje 60% reducirajućih ?ećera;

2. da ne sadr?i vi?e od 5 % saharoze, osim za med od vrijeska (Satureia sp.), kadulje (Salvia sp.), ru?marina (Rosmarinus officinalis) i drače (Paliurus spina-christi), u kojih je dopu?teno do 8% saharoze, a za med od bagrema (Robinia pseudacacia), lavande (Lavandula sp.) i medljikovca do 10% saharoze;

3. da ne sadr?i vi?e od 20% vode;

4. da ne sadr?i vi?e od 0,6% mineralnih tvari, osim medljikovca, koji smije sadr?avati do 1,2% mineralnih tvari;

5. da mu ukupna kiselost nije veća od 40 mmol kiseline na 1000 gr. te da mu ona nije umjetno smanjena;

6. da ne sadr?i vi?e od 0,1% tvari netopljivih u vodi;

7. da mu aktivnost očitane dijastaze nakon mije?anja nije ni?a od 8,0, a ako je ni?a od 8,0, hidroksimetilfurfurol (HMF) ne smije biti veći od 15 mg/kg;

8. da udio hidroksimetilfurfurola (HMF) nije veći od 40 mg/kg;

9. da pri dekristalizaciji med nije zagrijavan na temperaturu vi?u od 40°C;

10. da je svojstvenog okusa i mirisa bez stranih primjesa;

11. da u njemu nije počeo proces vrenja, da nije u stanju vrenja i da nije provrio;

12. da mu nisu dodavani ?ećer (saharoza) ni drugi proizvodi koji su konzistencijom i sastavom slični medu;

13. da nije dobiven hranjenjem pčela ?ećerom i ?ećernim proizvodima, i da nije pomije?an s medom dobivenim na taj način;

14. da nije oneči?ćen stranim organskim i mineralnim tvarima, kukcima i njihovim dijelovima, leglom, izmetom, plijesni i dr.;

15. da nije obojen nikakvim bojama;

16. da mu nisu dodavana sredstva za konzerviranje i aromatiziranje.

Nije dozvoljeno mije?anje domaćeg i uvoznog meda namijenjenog tr?i?tu.

Članak 8.

Med se čuva u zatvorenim posudama i suhim, tamnim, provjetrenim prostorijama, na sobnoj temperaturi.

MATIČNA MLIJEČ

Članak 9.

Matična mliječ jest proizvod mliječne ?lijezde mladih pčela radilica, mliječne boje, guste konzistencije, karakteristična okusa i mirisa.

Matična mliječ mora biti izvađena od 48 do 50 sati nakon presađivanja ličinaka, a ne smije potjecati iz zatvorenih matičnjaka ni iz legla trutova.

Članak 10.

Matična mliječ stavlja se na tr?i?te u izvornom obliku ili liofilizirana.

Matična mliječ koja se stavlja na tr?i?te u izvornom obliku mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. da sadr?i najmanje 30% suhe tvari,

2. da sadr?i najmanje 11% bjelančevina.

Članak 11.

Matična mliječ mora se čuvati u hermetički zatvorenim tamnim posudama, na temperaturi od -18 °C.

Rok trajanja matične mliječi u izvornom obliku jest jedna godina, a u liofiliziranom obliku dvije godine.

PELUD

Članak 12.

Pelud jest proizvod ?to ga pčele radilice skupljaju na cvjetovima i oblikuju u grudice.

Prema načinu dobivanja pelud se dijeli na pelud skupljen skidačem (skidani pelud) i pelud dobiven vađenjem iz stanica saća (vađeni pelud).

Članak 13.

Pelud se stavlja na tr?i?te osu?en u obliku grudica ili mljeven, odnosno pothlađen.

Pelud koji se stavlja na tr?i?te mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. da osu?en sadr?i najmanje 92 %, a pothlađen 60 % suhe tvari,

2. mora biti karakterističnog okusa,

3. ne smije biti su?en na temperaturi vi?oj od 40°C,

4. ne smije sadr?avati kukce i njihove dijelove, leglo, izmet i skladi?ne ?tetnike,

5. ne smije biti u?egao.

Članak 14.

Svje?i pelud mora se čuvati pothlađen na ­18°C, umije?an u med ili steriliziran su?enjem u tamnoj hermetički zatvorenoj ambala?i.

Rok trajanja svje?eg peluda jest jedna godina, a umije?anog u med dvije godine.

PROPOLIS

Članak 15.

Propolis jest pčelinji proizvod koji sadr?i smolaste tvari koje pčele skupljaju s pupoljaka drvenastih biljaka.

Članak 16.

Propolis koji se stavlja na tr?i?te mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. mora sadr?avati najmanje 35% tvari koje se ekstrahiraju alkoholom,

2. ne smije sadr?avati katran ni spojeve slične katranu odnosno katranske smole,

3. ne smije sadr?avati vi?e od 5% mehaničkih nečistoća ni dijelova pčela,

4. ne smije sadr?avati vi?e od 30% voska.

PČELINJI VOSAK

Članak 17.

Pčelinji vosak jest proizvod vo?tanih ?lijezda pčela radilica, koji one koriste za izgradnju saća.

Pčelinji vosak jest kompleksna smjesa lipida i ugljikovodika.

Pčelinji vosak dobiva se pretapanjem saća i vo?tanih poklopaca.

Članak 18.

Pčelinji vosak stavlja se na tr?i?te kao:

- neproči?ćeni pčelinji vosak,

- proči?ćeni pčelinji vosak (Cera flava),

- proči?ćeni bijeli pčelinji vosak (Cera alba),

- satne osnove.

PČELINJI OTROV

Članak 19.

Pčelinji otrov jest proizvod otrovne ?lijezde pčela radilica.

Članak 20.

Pčelinji otrov stavlja se na tr?i?te su?en u obliku bijelog kristaličnog praha.

Članak 21.

Rok trajanja pčelinjeg otrova je jedna godina.

III. PROIZVODI NA OSNOVI MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Članak 22.

Proizvodi na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda jesu mje?avine meda s drugim pčelinjim proizvodima ili međusobne mje?avine drugih pčelinjih proizvoda u koje se mo?e dodati ljekovito bilje i/ili njihovi ekstrakti (valerijana, sljez, timijan, anis, breza i sl.).

Medu i drugim pčelinjim proizvodima mo?e se dodavati ljekovito bilje i/ili njihovi ekstrakti.

Proizvodi iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu biti u obliku: kapi, tableta, kapsula, masti i sirupa.

Dodavanje drugih pčelinjih proizvoda medu ne dr?i se obogaćivanjem sastava meda.

Članak 23.

Med s dodacima jest mje?avina meda s prehrambenim proizvodima (voće, proizvodi od voća i povrća, proizvodi od mlijeka, kakaa, margarina i sl.) u koju se mo?e dodavati ljekovito bilje i / ili ekstrakti ljekovitog bilja.

Med s dodacima mora sadr?avati najmanje 60 % meda u gotovom proizvodu.

Članak 24.

Proizvodi iz članka 22.#clanak22 i 23.#clanak23 ovoga Pravilnika moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima kakvoće koji su propisani ovim Pravilnikom i koji se koriste za njihovu proizvodnju.

IV. PAKIRANJE

Članak 25.

Med i drugi pčelinji proizvodi i proizvodi na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda stavljaju se na tr?i?te kao pakovina s označenom nazivnom količinom punjenja sukladno posebnom propisu o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine.

Ambala?a u koju se pakira med i drugi pčelinji proizvodi i proizvodi na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda mora udovoljavati posebnom propisu o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet.

Članak 26.

Medu i drugom pčelinjem proizvodu i proizvodu na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda ne smiju se dodavati sredstva kao ?to su bojila, zaslađivači, arome, konzervansi i ne smiju se zračiti ionizirajućim ili ultravioletnim zrakama.

V. DEKLARACIJA I EVIDENCIJA O PROIZVODU

Članak 27.

Med i drugi pčelinji proizvodi i proizvodi na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda koji se stavljaju na tr?i?te kao pakovine moraju na ambala?i, omotu, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju s ovim podacima:

1. naziv proizvoda i njegovo ime namijenjeno tr?i?tu, ako ga proizvod ima,

2. naziv tvrtke, odnosno ime i prezime i adresa proizvođača ili onoga koji je proizvod pakirao, ako ga nije pakirao proizvođač, i veterinarski kontrolni broj odobrenog objekta,

3. datum proizvodnje, odnosno pakiranja za proizvode koji imaju ograničen rok trajanja,

4. rok trajanja ili tekst »upotrebljivo do«,

5. neto­količinu (masu ili obujam) proizvoda,

6. za med - naziv medljikovac, ako je nektarni med naziv biljne vrste za monoflorni, odnosno naziv cvjetni za poliflorni med, te mije?ani med za mje?avinu nektarnog meda i medljikovca,

7. za druge pčelinje proizvode i proizvode na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda ­ osnovne sastojke proizvoda i njihove količine izra?ene u mjernim jedinicama ili postocima prema opadajućim vrijednostima,

8. druge podatke va?ne za potro?ača u skladu s posebnim propisima.

Tekst na deklaraciji mora udovoljavati posebnom propisu o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine.

Članak 28.

Na deklaraciji uvoznog meda koji je namijenjen obradi uz podatke iz članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika mora biti podatak o zemlji podrijetla i podatak o nazivu i adresi uvoznika.

Članak 29.

Na deklaraciji uvoznog meda i drugih pčelinjih proizvoda i proizvoda na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda, uz podatke iz članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika mora biti i tekst »uvozni« med, drugi pčelinji proizvod ili proizvod na osnovi meda i drugog pčelinjeg proizvoda, podaci o zemlji podrijetla te nazivu i adresi uvoznika ako se uvozi kao gotov proizvod.

Članak 30.

Med koji ne udovoljava uvjetima propisanim u članku 7.#clanak7 ovoga Pravilnika mo?e se koristiti kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda i mora se deklarirati kao »med nije za potro?nju«.

Članak 31.

Za med i druge pčelinje proizvode i proizvode na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda koji ne udovoljavaju temeljnim zahtjevima kakvoće ?to ih propisuje ovaj Pravilnik, ne mo?e se upotrebljavati naziv med, drugi pčelinji proizvod, proizvod na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda, ni sličan naziv koji navodi na to da se proizvod dr?i medom odnosno nekim drugim pčelinjim proizvodom.

Članak 32.

Proizvođač je du?an za med i drugi pčelinji proizvod i proizvod na osnovi meda i drugog pčelinjeg proizvoda imati evidenciju o proizvodu.

Evidencija o proizvodu sadr?i kratak opis tehnolo?kog postupka proizvodnje određenog proizvoda te izvje?će o obavljenoj laboratorijskoj analizi proizvoda i njegovim senzorskim svojstvima.

Evidencija o proizvodu mora sadr?avati i sljedeće podatke:

1. naziv proizvoda i njegovo ime namijenjeno tr?i?tu, ako ga proizvod ima,

2. datum početka proizvodnje,

3. skupinu kojoj proizvod pripada prema odredbama ovog Pravilnika.

VI. ISPITIVANJE

Članak 33.

Ispitivanje udovoljavanja temeljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda i proizvoda na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda obavlja ovla?teni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) registriran za obavljanje te djelatnosti ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti, a ispunjava i ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 34.

Laboratorij mora imati posebne radne prostorije za:

1. preuzimanje i pohranjivanje uzoraka,

2. smje?taj uređaja i instrumenata za ispitivanje,

3. smje?taj kemikalija, laboratorijskog suđa i opreme,

4. pranje i su?enje laboratorijskog suđa i opreme,

5. obradu rezultata i pripremu izvje?ća.

Članak 35.

Laboratorij mora raspolagati uređajima, instrumentima i drugom opremom za ispitivanje koja je u suglasju s odnosnim stanjem znanosti i tehnike.

Članak 36.

Laboratorij mora imati pisane upute za provođenje metoda ispitivanja te za uporabu i rad svih uređaja i instrumenata koji se koriste za pripremu uzoraka i ispitivanje.

Članak 37.

Laboratorij mora imati u radnom odnosu stručno osposobljene zaposlenike, i to:

a) najmanje jednog zaposlenika sa zavr?enim dodiplomskim studijem kemijskog, prehrambenog, poljoprivrednog, veterinarskog ili farmaceutskog područja i dvije godine radnog iskustva;

b) zaposlenike četvrtog (IV) stupnja obrazovanja: kemijski, prehrambeni, poljoprivredni, veterinarski ili farmaceutski tehničari, osposobljeni za rad na odgovarajućim poslovima - broj zaposlenika primjeren opsegu rada laboratorija;

c) PKV/NKV - pomoćno osoblje prema opsegu rada laboratorija.

Nalaze ispitivanja potpisuje ovla?tena osoba - voditelj laboratorija.

Članak 38.

Laboratorij podnosi Ministarstvu poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za dobivanje ovla?tenja, uz koji prila?e:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda,

2. dokaz o prostornim uvjetima smje?taja,

3. popis uređaja, instrumenata i tehničke opreme,

4. dokaz o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika.

Članak 39.

Ispunjavanje propisanih uvjeta za dobivanje ovla?tenja utvrđuje stručno povjerenstvo koje imenuje ministar poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

Stručno povjerenstvo obavlja očevid, nakon čega sastavlja zapisnik s prijedlogom za dobivanje ovla?tenja.

Na temelju zapisnika i prijedloga stručnog povjerenstva, uz suglasnost Dr?avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Ministarstvo izdaje rje?enje o ovlasti.

Popis ovla?tenih laboratorija objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 40.

Ako laboratorij ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo će rje?enjem oduzeti ovla?tenje i brisati ga s popisa ovla?tenih laboratorija.

VII. ZAVR?NE ODREDBE

Članak 41.

Laboratorij mora do 31. prosinca 2002. godine udovoljiti uvjetima koje propisuje hrvatska norma HRN EN 45 001: 1996.

Članak 42.

Postupci uzimanja uzoraka meda i drugih pčelinjih proizvoda i proizvoda na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda te metode fizikalnih i kemijskih analiza za ispitivanje udovoljavanja temeljnim zahtjevima kakvoće obavljaju se na temelju detaljnih opisa danih u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 43.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda te o metodama kontrole kvalitete meda i drugih pčelinjih proizvoda (»Narodne novine«, broj 53/91.).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. svibnja 2000. godine.

Klasa: 011-02/00-01/7
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 2. veljače 2000.

Ministar
mr. sc. Bo?idar Pankretić, v. r.

POSTUPCI UZIMANJA UZORAKA MEDA
I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Postupcima uzimanja uzoraka meda i drugih pčelinjih proizvoda utvrđuju se uvjeti i načini uzimanja uzoraka na kojima se obavlja ispitivanje udovoljavanja temeljnim zahtjevima kakvoće.

Uzorci meda i drugih pčelinjih proizvoda uzimaju se:

1. u proizvodnji - iz proizvodnih partija,

2. u trgovini - iz ambala?nih jedinica po?iljke,

3. u inspekcijskom nadzoru.

Proizvodna je partija odgovarajuća količina proizvoda iste vrste proizvedena istog dana, odgovarajućeg obujma, s obvezatnom oznakom za identifikaciju.

Ambala?ne jedinice meda i drugih pčelinjih proizvoda jesu utvrđene količine proizvoda iste vrste pakirane u pojedinačna pakiranja odgovarajuće mase, s obvezatnom oznakom za identifikaciju. Ambala?ne jedinice mogu biti pakirane u zajednička transportna pakiranja, na koja se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.

Po?iljka jest istovremeno isporučena količina proizvoda iste vrste u pojedinačnim i zajedničkim pakiranjima ?to se stavljaju u promet.

Uzorak za ispitivanje mora po sastavu biti prosječan u odnosu prema cjelokupnoj količini proizvoda od kojeg se uzima.

Uzorak za ispitivanje iz kante ili bačve uzima se sondom po cijeloj dubini posude.

Uzorak za ispitivanje proizvoda čine najmanje tri istovjetne po sastavu i obujmu jednake ambala?ne jedinice od ukupno uzetog uzorka. Uzorke proizvoda mora uzimati stručna odnosno ovla?tena osoba, koja o tome obvezatno sastavlja zapisnik, u koji unosi podatke va?ne za rezultat ispitivanja: mjesto, datum i vrijeme uzimanja uzorka, svrhu uzimanja uzorka, vrstu i količinu proizvoda od kojega se uzorak uzima, broj pojedinačno uzetih uzoraka i količinu ukupno uzetog uzorka, oznake za identifikaciju uzorka i količinu uzorka ?to se stavlja na ispitivanje.

Zapisnik potpisuje stručna odnosno ovla?tena osoba koja uzima uzorak i predstavnik tvrtke.

Uzorak se pakira u staklene ili plastične posude koje se zatvaraju čistim i suhim zatvaračima i označavaju tako da se oznaka ne mo?e lako skinuti ni izbrisati, a zatim se u njih utiskuje slu?beni pečat ili se na njih stavlja plomba.

Uzorci se čuvaju uz uvjete propisane ovim Pravilnikom za odgovarajuće proizvode.

Ako su proizvodi pakirani u originalne ambala?ne jedinice manjeg obujma ili mase, uzorak mo?e biti svaka slučajno uzeta pojedina jedinica.

Broj jedinica uzoraka za ispitivanje ovisi o vrsti proizvoda i veličini proizvodne partije odnosno po?iljke.

Broj jedinica uzoraka utvrđuje se na temelju ove tablice:

Vrsta pakiranja

Količina od koje
se uzorak uzima

Broj ambalažnih jedinica
koje se uzimaju kao uzorak

Masa ukupno uzetog uzorka (u g)

Kante ili bačve

1 jedinica
d 2 do 5 jedinica
> 5 do 60 jedinica
> 60 do 80 jedinica
> 80 do 100 jedinica

1
2
3
4
5

500
500
1.000
1.000
1.000

Za svaku daljnju stotinu ili započetu stotinu kanti odnosno bačvi broj kanti odnosno bačvi za uzimanje uzoraka povećava se za 1.

Staklenke
(do 1 kg)

od 1 do 100 jedinica
> 100 do 500 jedinica
> 500 do 1.000 jedinica
> 1.000 do 10.000 jedinica

1
2
3
4

500
500
500
500

Ako je pošiljka veća od 10.000 staklenki, na svakih daljnjih 2.500 staklenki uzima se još po jedan uzorak.

Ostale vrste pakiranja
(do 250 g)

do 5.000 jedinica
za svakih daljnjih 2.000 jedinica

1
1


Ako svaki uzeti uzorak meda sadr?i vi?e od tri ambala?ne jedinice, od njih se formira jedan uzorak, pri čemu za svaku ambala?nu jedinicu uzorka mora postojati jednaka mogućnost da bude izdvojena kao ambala?na jedinica uzorka za ispitivanje.

Za uzimanje uzorka meda upotrebljava se metalna sonda s odjeljcima (slika br. 1.). Metalna se sonda sastoji od dvije koncentrične cijevi koje ulaze jedna u drugu. Donji dio sonde je za?iljen. Unutarnja cijev sonde ima ručicu kojom se, ako je okrenemo za 90°, sonda mo?e zatvoriti.

Uzorak meda uzima se tako ?to se zatvorena čista i osu?ena sonda uroni u med do kraja zajedničkog otvora. U medu se ona otvori pa zatvori. Tada se, s uzetim uzorkom, izvlači iz proizvoda.

METODE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH ANALIZA ZA ISPITIVANJE UDOVOLJAVANJA TEMELJNIM ZAHTJEVIMA KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Fizikalne i kemijske analize kojima se ispituje udovoljavanje temeljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda obuhvaćaju metode:

1. priprema uzorka za analizu,

2. određivanje reduciranih ?ećera,

3. određivanje saharoze,

4. određivanje vode u medu,

5. određivanje tvari netopljivih u vodi (gravimetrijska metoda),

6. određivanje pepela,

7. određivanje kiselosti,

8. određivanje aktivnosti dijastaze,

9. određivanje hidroksimetilfurfurola (fotometrijska metoda po Winkleru),

10. analize cvjetnog praha za med,

11. određivanje vode u matičnoj mliječi i cvjetnom prahu,

12. određivanje bjelančevina u matičnoj mliječi,

13. određivanje ekstrakta propolisa u alkoholnoj otopini.

1. PRIPREMA UZORAKA ZA ANALIZU

Ovisno o konzistenciji meda, uzorci za analizu pripremaju se na razne načine.

Ako je med u tekućem stanju, prije početka analize polako se izmije?a ?tapićem ili se protrese.

Ako je med granuliran, zatvorena posuda s uzorkom stavi se u vodenu kupelj i zagrijava 30 minuta na temperaturi od 60°C, a prema potrebi i na temperaturi od 65°C. U toku zagrijavanja mo?e se promije?ati ?tapićem ili kru?no protresti, a zatim brzo prohladiti.

Ako se određuje dijastaza ili hidroksimetilfurfurol, med se ne zagrijava.

Ako med sadr?ava strane tvari, kao ?to su vosak, dijelovi pčela ili dijelovi saća, uzorak se zagrijava u vodenoj kupelji na temperaturi od 40°C, a zatim procijedi kroz tkaninu, koja se stavlja na ljepilo zagrijavano toplom vodom.

Ako je med u saću, saće se otvori, procijedi kroz ?ičano sito s kvadratnim otvorima promjera 0,5 mm x 0,5 mm. Ako dio saća i voska prođe kroz sito, uzorak se zagrijava u vodenoj kupelji na temperaturi od 60°C , a prema potrebi zagrijava se 30 minuta i na temperaturi od 65°C. Za vrijeme zagrijavanja promije?a se ?tapićem ili protrese kru?nim pokretima, a zatim brzo prohladi.

Ako je med u saću granuliran, zagrijava se da bi se vosak otopio, promije?a se i ohladi. Nakon hlađenja vosak se odstrani.

2. ODREĐIVANJE REDUCIRANIH ŠEĆERA

Načelo

Metoda se temelji na redukciji Fehlingove otopine titracijom s pomoću otopine reduciranih ?ećera iz meda, a uz upotrebu metilenskog modrog bojila kao indikatora.

Reagensi

1) Fehlingova otopina

Otopina A: Otopi se 69,28 g bakrenog sulfata (CuSO4 x 5H2O) i tome se doda destilirana voda do jedne litre. Otopina se pripremi 24 sata prije titracije.

Otopina B: Otopi se 346 g kalijnatrijeva tartarata (C4H4KNaO6 x 4H2O) i 100 g natrijeva hidroksida (NaOH) u litri destilirane vode. Otopina se zatim filtrira.

2) Standardna otopina invertnog ?ećera (10 g/l vode): Izva?e se 9,5 g čiste saharoze, doda 5 ml otopine solne kiseline (oko 36,5 %) i destilirane vode do 100 ml. Otopina se mo?e pohraniti nekoliko dana, ovisno o temperaturi: na temperaturi od 12°C do 15°C do sedam dana, a na temperaturi od 20°C do 25°C tri dana. Pripremljenoj otopini doda se vode do jedne litre. Neposredno prije upotrebe odgovarajuća se količina otopine neutralizira 1 mol otopinom NaOH/1, a zatim se razrijedi do zahtijevane potrebne koncentracije (2 g/l) - standardna otopina.

Napomena: 1%-tna zakiseljena otopina invertnog ?ećera stabilna je nekoliko mjeseci.

3) Otopina metilenskog modrog bojila: otopi se 2 g metilenskog modrog bojila u destiliranoj vodi, a zatim se razrijedi vodom do jedne litre.

4) Stipsa (alaun)

Otopina stipse: Pripremi se hladno zasićena otopina [K2SO4Al2 (SO4)3 x 24H2O] u vodi. Zatim se uz stalno mije?anje ?tapićem dodaje amonijev hidroksid dok otopina ne postane alkalna, ?to se utvrđuje lakmusom. Pusti se da se otopina slegne, provodi se ispiranje vodom, uz dekantiranje sve dok je voda slabo pozitivna pri testu na sulfate, ?to se utvrđuje otopinom barijeva klorida. Vi?ak se vode odlije, a preostala pasta pohrani u boci s bru?enim zatvaračem.

Priprema uzorka

Postupak I. - primjenljiv na med s talogom:

a) Izva?e se 25 g (W1) homogeniziranoga meda i prenese u odmjerenu tikvicu obujma 100 ml, doda se 5 ml stipse i tikvica se dopuni vodom do oznake, pri temperaturi od 20°C, pa se otopina filtrira.

b) U odmjerenu tikvicu obujma 500 ml otpipetira se 10 ml uzorka pod a) i to se razrijedi destiliranom vodom do oznake na tikvici (razrijeđena otopina meda).

Postupak II. :

a) Izva?e se 2 g homogeniziranoga meda (W2), prenese u odmjerenu tikvicu obujma 200 ml i otopi u vodi, a tikvica se dopuni vodom do oznake (otopina meda).

b) Odmjeri se 50 ml otopine meda pod a) i doda joj se destilirane vode do 100 ml (razrijeđena otopina meda).

Standardizacija Fehlingove otopine

Fehlingova se otopina standardizira tako ?to se otpipetira 5 ml Fehlingove otopine A i pomije?a sa 5 ml Fehlingove otopine B. Ta otopina mora potpuno reagirati s 0,050 g invertnog ?ećera dodanoga u količini od 25 ml kao standardna otopina invertnog ?ećera (2 g/l).

Prethodna titracija

Ukupni obujam tvari koja reagira na kraju redukcijske titracije mora biti 35 ml, a to se posti?e dodavanjem određene količine vode prije početka titracije. S obzirom na to da se Pravilnikom za med propisuje vi?e od 60% reduciranih ?ećera (računatih kao invertni ?ećer), potrebno je najprije obaviti titraciju, da bi se utvrdio točan obujam vode ?to se dodaje da bi se u postupku analize osigurala redukcija pri stalnom obujmu. Obujam potrebne količine vode dobiva se odbijanjem potro?enog obujma razrijeđene otopine meda u prethodnoj titraciji ("Xml") od 25 ml (25 ml - "X ml").

Pipetom se odmjeri 5 ml Fehlingove otopine A i prenese u sto?astu Erlenmeyerovu tikvicu obujma 250 ml, doda se 5 ml Fehlingove otopine B, 7 ml destilirane vode, malo plovućca ili drugoga sličnog sredstva i 15 ml razrijeđene otopine meda iz birete. Medna se mje?avina zagrijava do vrenja, pa dvije minute polako vrije, za koje se vrijeme doda 1 ml 0,2 %-tne otopine metilenskog modrog bojila. Titracija se zavr?i ukupno za tri minute, ponovnim dodavanjem razrijeđene otopine meda sve dok ne i?čezne boja indikatora. Potro?eni obujam razrijeđene otopine meda koji je potpuno reduciran obilje?ava se s "X ml".

Određivanje

Pipetom se odmjeri 5 ml Fehlingove otopine A i prenese u sto?astu Erlenmeyerovu tikvicu obujma 250 ml te se doda 5 ml Fehlingove otopine B. Zatim se doda (25 ml - "X ml") destilirane vode, malo kamena plovućca ili drugoga odgovarajućeg sredstva i iz birete razrijeđena otopina meda, tako da za kompletnu titraciju ostane oko 1,5 ml ("X ml" -1,5 ml). Zatim se hladna mje?avina zagrijava do vrenja i dvije minute odr?ava umjereno vrenje. Za vrijeme vrenja doda se 1,0 ml 0,2%-tne otopine metilenskoga modrog bojila. Titracija se, dodavanjem razrijeđene otopine meda do obezbojenja indikatora, mora zavr?iti ukupno za tri minute. Potro?ena količina razrijeđene otopine meda obilje?ava se s "Y ml".

Izračunavanje

Invertni se ?ećer izra?ava u g/100 g (%) i izračunava u ovisnosti o načinu pripreme uzoraka (postupak I. ili II.).

Ako se primijeni postupak I., upotrijebit će se formula:

postotak invertnog ?ećera, C = 25/W1 x 1000/Y1

gdje je:

C - invertni ?ećer, u g

W1 - masa uzetog uzorka, u g

Y1 - obujam razrijeđene otopine meda potro?enoga za određivanje, u ml.

Ako se primijeni postupak II., upotrijebit će se formula:

postotak invertnog ?ećera, C = 2/W2 x 1000/Y2

gdje je:

C - invertni ?ećer, u g

W2 - masa uzetog uzorka, u g

Y2 - obujam razrijeđene otopine meda, potro?enoga za određivanje, u ml.

Napomena: Radi preciznosti i ponovljivosti rezultata nu?no je da se za svaki pokus odredi koliki obujam vode valja dodati da bi ukupan obujam iznosio 35 ml. U ovoj su tablici dane pribli?ne vrijednosti, uz pretpostavku da je početna masa uzorka iznosila 25 g odnosno 2 g.

_______________________________________________________________
 	Udio invertnog 			Potrebna količina
 	?ećera, u % 			vode, u ml
_______________________________________________________________

		60  				 8,3
		65  				 9,6
		70 				10,7
 		75 				11,6

_______________________________________________________________

Ponovljivost

Razlika između titracija u dva određivanja obavljena istovremeno ili ubrzo jedno za drugim ne smije iznositi vi?e od 0,1 ml.

3. ODREĐIVANJE SAHAROZE

Načelo

Metoda se temelji na hidrolizi saharoze, redukciji Fehlingove otopine titracijom reduciranim ?ećerom iz hidrolizata meda uz metilensko modro bojilo.

Reagensi

1) Fehlingova otopina (A i B), utvrđena metodom određivanja reduciranih ?ećera,

2) standardna otopina invertnog ?ećera, utvrđena metodom određivanja reduciranih ?ećera,

3) solna kiselina C (HCl) = 6,34 mol/l,

4) otopina natrijeva hidroksida C (NaOH) = 5 mol/l,

5) 2 %-tna otopina metilenskoga modrog bojila (2 g/l).

Priprema uzorka

Postupak I.

Izva?e se 25 g (W1) homogeniziranog meda i prenese u odmjernu tikvicu obujma 100 ml, doda se 5 ml stipse i tikvica dopuni vodom do oznake, pri temperaturi od 20°C, pa se otopina filtrira.

Odmjeri se 10 ml te otopine i doda destilirane vode do obujma 250 ml - otopina meda (za određivanje saharoze).

Postupak II.

Izva?e se 2 g (W2) homogeniziranog meda, prenese u odmjernu tikvicu i otopi u destiliranoj vodi pa se tikvica dopuni vodom do obujma 200 ml (otopina meda).

Hidroliza uzorka

Otopina meda (50 ml) prenese se u odmjernu tikvicu obujma 100 ml i doda se 25 ml destilirane vode. Toplomjer se zaroni u pripremljeni uzorak, koji se zagrijava do temperature od 65°C u kipućoj vodenoj kupelji. Tikvica se zatim iznese iz kupelji i doda se 10 ml solne kiseline[C(HCl) = 6 mol/l]. Pusti se da se otopina hladi 15 minuta, zatim se temperatura ugodi na 20°C i otopina neutralizira 5 mol otopinom NaOH/1, uz upotrebu lakmusova papira kao indikatora. Ponovno se ohladi (20°C ) te se tikvica dopuni vodom do obujma 100 ml (razrijeđena otopina meda).

Određivanje

Određivanje je istovjetno s određivanjem reduciranih ?ećera, a odnosi se na prethodnu titraciju i postupak određivanja količine invertnog ?ećera prije inverzije.

Izračunavanje

Prvo se obračunava postotak invertnog ?ećera nakon inverzije, pri čemu se primjenjuje formula za određivanje postotka invertnog ?ećera prije inverzije.

Saharoza se iskazuje u g/100 g meda i izračunava prema formuli:

masa saharoze, g/100 g = (količina invertnog ?ećera nakon inverzije - količina invertnog ?ećera prije inverzije) x 0,95.

4. ODREĐIVANJE VODE U MEDU

Načelo

Metoda se temelji na refraktometrijskom određivanju.

Aparatura i pribor

Uz uobičajenu laboratorijsku opremu potreban je i refraktometar.

Priprema uzorka

Uzorak se priprema na način utvrđen za metodu pripreme uzoraka za analizu, a zatim se indeks refrakcije uzorka odredi refraktometrom, pri stalnoj temperaturi od 20°C. Na temelju indeksa refrakcije izračuna se količina vode (% m/m), s pomoću prilo?ene tablice. Ako se indeks ne odredi na temperaturi od 20°C, uzme se u obzir korekcija temperature i rezultati se svedu na temperaturu od 20°C .

Tablica za proračun udjela vode u medu:

_______________________________________________________________________________
	Indeks 		Udio	Indeks		Udio	Indeks		Udio
	refrakcije 	vode	refrakcije	vode	refrakcije	vode
	(20°C )		(%)	(20°C )		(%)	(20°C )		(%)
_______________________________________________________________________________
	1,5044		13,0	1,4935		17,2	1,4830		21,4
	1,5038		13,2	1,4930		17,4	1,4825		21,6
	1,5033		13,4	1,4925		17,6	1,4820		21,8
	1,5028		13,6	1,4920		17,8	1,4815		22,0
	1,5023		13,8	1,4915		18,0	1,4810		22,2
	1,5018		14,0	1,4910		18,2	1,4805		22,4
	1,5012		14,2	1,4905		18,4	1,4800		22,6
	1,5007		14,4	1,4900		18,6	1,4795		22,8
	1,5002		14,6	1,4895		18,8	1,4790		23,0
	1,4997		14,8	1,4890		19,0	1,4785		23,2
	1,4992		15,0	1,4885		19,2	1,4780		23,4
	1,4987		15,2	1,4880		19,4	1,4775		23,6
	1,4982		15,4	1,4875		19,6	1,4770		23,8
	1,4976		15,6	1,4870		19,8	1,4765		24,0
	1,4971		15,8	1,4865		20,0	1,4760		24,2
	1,4966		16,0	1,4860		20,2	1,4755		24,4
	1,4961		16,2	1,4855		20,4	1,4750		24,6
	1,4956		16,4	1,4850		20,6	1,4745		24,8
	1,4951		16,6	1,4845		20,8	1,4740		25,0
	1,4946		16,8	1,4840		21,0		
	1,4940		17,0	1,4835		21,2		
_______________________________________________________________________________

Napomena: Korekcija temperature – indeks refrakcije:
– temperatura viša od 20° – dodati 0,00023 za svaki °C,
– temperatura do 20° – oduzeti 0,00023 za svaki °C.

5. ODREĐIVANJE TVARI NETOPLJIVIH U VODI
(GRAVIMETRIJSKA METODA)

Priprema uzorka

Izva?e se 20 g uzorka s točno?ću + 10 mg, otopi se u određenoj količini destilirane vode na temperaturi od 80°C i dobro izmije?a.

Određivanje

Pripremljeni se uzorak najprije filtrira kroz osu?eni i izvagani sinterirani lijevak, veličine pora od 15mm do 40mm. Talog se ispere vrućom vodom (80°C), pri čemu se oslobodi ?ećer, ?to se utvrđuje testom po Mohru.

Lijevak se su?i jedan sat na temperaturi od 135°C, ohladi i va?e s točno?ću 0,1 mg.

Izračunavanje

Količina tvari netopljivih u vodi iskazuje se u postocima (m/m) i izračunava prema formuli

postotak tvari netopljivih u vodi = 100 x količina ostatka / izvagani uzorak

6. ODREĐIVANJE PEPELA

Načelo

Metoda se temelji na postupku izgaranja uzorka na 600°C do stalne mase.

Aparatura i pribor

Osim uobičajene laboratorijske opreme upotrebljava se:

1) platinska posuda ili posuda od silicija,

2) vodena kupelj,

3) pje?čana kupelj,

4) peć za ?arenje.

Određivanje

U i?arenu odmjernu platinsku posudu izva?e se od 5 g do 10 g uzorka i to se zagrijava u vodenoj kupelji dok veći dio vode ne ispari. Zatim se uzorak stavi na pje?čanu kupelj do pougljenja. Ostatak se potom ?ari u peći za ?arenje na temperaturi od 600°C do stalne mase. Prije vaganja uzorak se hladi.

Izračunavanje

Masa pepela iskazuje se u g/100 g proizvoda i izračunava prema formuli

masa pepela g/100 g = ostatak x 100 / izvagani uzorak

7. ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI DIJASTAZE

Načelo

Pripremljeni se uzorak titrira, uz fenoftalein, otopinom 0,1 mol/l natrijeva hidroksida do pojave svijetloru?ičaste boje.

Aparatura i pribor

Pri određivanju stupnja kiselosti upotrebljava se uobičajena laboratorijska oprema.

Reagensi

1) otopina natrijeva hidroksida c (NaOH) = 0,1 mol/l (bez karbonata),

2) 1%-tna otopina fenoftaleina (m/V) u etanolu, neutralizirana;

3) destilirana voda bez CO2 dobivena kuhanjem, a zatim ohlađena.

Određivanje

Izva?e se 10 g uzorka i otopi u 75 ml destilirane vode. Pripremljeni se uzorak titrira sa 0,1 mol otopinom (NaOH)/l, uz 4-5 kapi fenoftaleina kao indikatora. Na kraju titracije boja mora biti postojana 10 sekundi.

Za uzorke tamne boje izva?e se manja količina.

Alternativno se mo?e upotrijebiti pH-metar i uzorak titrirati do pH - 8,3.

Izračunavanje

Kiselost se iskazuje u milimolima kiseline/kg i izračunava se prema formuli

kiselost = 10 x V

gdje je:

V - broj potro?enih ml 0,1 mol (NaOH)/l za neutralizaciju 10 g meda.

8. ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI DIJASTAZE

Načelo

Metoda se temelji na hidrolizi 1%-tne otopine ?kroba enzimom iz 1 g meda u toku jednog sata na temperaturi od 40°C.

Aparatura i pribor

Osim uobičajene laboratorijske opreme upotrebljavaju se:

1) odmjerene tikvice obujma 1 litra, 0,5 litre i 0,1 litre,

2) sto?asta tikvica obujma 0,250 l,

3) plamenik,

4) vodena kupelj temperature 40°C + 0,2°C ,

5) spektrofotometar s očitavanjem na 660 nm.

Reagensi

1) Matična jodna otopina: Otopi se 8,8 g joda p. a., pomije?a s 22 g kalijeva jodida i otopi u 30-40 ml vode, a zatim se otopina razrijedi do jedne litre.

2) Jodna otopina [C (J2/2) 0,0007 mol/l]: U odmjerenoj tikvici obujma 500 ml otopi se 20 g kalijeva jodida p.a. u 30-40 ml vode. Doda se 5 ml matične jodne otopine i tikvica dopuni vodom do oznake.

Otopina se mora pripremiti svaki drugi dan.

3) Acetatni pufer - pH 5,3: Otopi se 87 g natrijeva acetata (CH3COONa x 3 H2O) u 400 ml vode, doda oko 10,5 ml ledene octene kiseline i vode do obujma 500 ml. Ako je potrebno, natrijevim se acetatom ili octenom kiselinom dotjera pH-vrijednost do 5,3, uz upotrebu, prema potrebi, pH-metra.

4) Otopina natrijeva klorida, c (NaCl) = 0,5 mol/l: Otopi se 14,5 g natrijeva klorida u prokuhanoj destiliranoj vodi i doda vode do obujma 500 ml. Rok trajanja te otopine ograničen je.

5) Priprema topljivog ?kroba: U sto?astu tikvicu s povratnim hladilom koja je uronjena u vodenu kupelj izva?e se 20 g ?kroba, doda se mje?avina 100 ml 95%-tnog etanola i 7 ml 1 mol/l solne kiseline. Ostavi se da to vrije jedan sat. Otopina se ohladi, filtrira kroz filter (veličina pora od 90mm do 150mm), pa se provodi ispiranje vodom sve dok voda za ispiranje ne prestane pokazivati reakciju na kloride.

?krob se potpuno osu?i na zraku temperature od 35°C. ?krobna se otopina mora pohraniti u dobro zatvorenu tikvicu.

6) Određivanje vode u topljivom ?krobu:

Izva?e se oko 2 g topljivog ?kroba i u tankom sloju rasporedi po dnu posudice promjera 5 cm. Su?i se 1,5 sat na temperaturi od 130°C. Zatim se ohladi u eksikatoru i izva?e.

Gubitak mase na 100 g jest količina vode. Količina vode pripremljenog ?kroba mora iznositi od 7% (mm) do 8% (mm), ovisno o vla?nosti zraka na kojemu je uzorak su?en.

7) Otopina ?kroba

Upotrebljava se ?krob s plavom vrijednosti između 0,5 i 0,55, određenoj prema postupku koji se opisuje u nastavku teksta i očitanoj u kiveti od 1 cm.

Izva?e se količina ?kroba koja odgovara masi od 2 g bezvodnog ?kroba i izmije?a s 90 ml vode u sto?astoj tikvici obujma 250 ml. Odmah se prenese na plamenik, preko kojega je postavljena azbestna mre?ica, i pusti da tri minute polako vrije. Zatim se otopina ukloni s plamenika, pokrije i ostavi da se postupno ohladi do sobne temperature. Potom se prenese u odmjerenu bocu obujma 100 ml i stavi u vodenu kupelj zagrijanu na temperaturu od 40°C.

Kad otopina dostigne tu temperaturu, boca se dopuni vodom do oznake.

Utvrđivanje plave vrijednosti ?kroba

Količina ?kroba ?to odgovara masi od 1 g bezvodnog ?kroba otopi se prema opisanom postupku i ohladi, pa joj se doda 2,5 ml acetatnog pufera i vode u odmjerenoj tikvici do obujma 100 ml. U odmjerenu tikvicu obujma 100 ml ulije se 75 ml vode, 1 ml 1 mol/l (HCl) i 1,5 ml otopine 0,02 mol/l (J/2). Otopina se pusti jedan sat na tamnu mjestu pa se očita apsorbacija na spektrofotometru pri 660 nm, u kiveti 1 cm, uz pomoć slijepog pokusa koji se izvodi sa svim sastojcima osim otopine ?kroba.

Očitana apsorbancija = plava vrijednost.

Određivanje

Priprema uzorka za određivanje

Uzorak za analizu ne smije se zagrijavati. Izva?e se 10 g uzorka i prenese u ča?u obujma 50 ml, doda mu se 5 ml acetatnog pufera i 20 ml vode, da bi se otopio pa se promije?a ?tapićem. Uzorak se već na hladno potpuno otopi. Zatim se ulije 3 ml otopine natrijeva klorida u odmjernu tikvicu obujma 50 ml i doda otopina meda pa se tikvica dopuni vodom do oznake.

Uzorak mora biti puferiziran prije mije?anja s natrijevim kloridom.

Priprema standardne otopine

?krobna otopina zagrijava se na temperaturi od 40°C, a zatim se 5 ml te otopine otpipetira u 10 ml vode temperature 40°C i dobro promije?a. Od pripremljene otopine otpipetira se 1 ml i doda u 10 ml 0,0007 mol ( J2 / 2 )/l jodne otopine pa se to razrijedi s 35 ml vode i dobro promije?a. Nastala se boja očitava na 660 nm uz pomoć slijepog pokusa. Vrijednost apsorbancije mora biti 0,760 ± 0,020. Ako je to potrebno, mo?e se dodati određeni obujam vode, da bi se dobila ispravna apsorbancija.

Određivanje apsorbancije

Pipetom se odmjeri 10 ml otopine meda i prenese u graduirani cilindar obujma 50 ml, pa se stavi u vodenu kupelj temperature 40°C + 0,20C, zajedno s posudom u kojoj je otopina ?kroba. Nakon 15 minuta pipetom se odmjeri 5 ml otopine ?kroba i doda otopini meda. To se promije?a i uključi sat. U razmacima od pet minuta izdvoji se alikvota od 1 ml i doda u 10 ml 0,0007 mol ( J2 / 2) / l jodne otopine. Promije?a se i razrijedi do obujma 35 ml (priprema uzorka za određivanje). Apsorbancija se odmah određuje na 660 nm, nastavi se uzimati alikvota sve dok se apsorbancija ne smanji do vrijednosti od 0,235.

Izračunavanje i izra?avanje rezultata

U grafikon se unosi vrijednost apsorbancije kao funkcije vremena (min). Kroz najmanje tri posljednje točke povuče se ravna crta da bi se odredilo vrijeme kad reakcijska smjesa dosti?e vrijednost apsorbancije od 0,235. Podijeli se 300 s vremenom iskazanim u minutama, da bi se dobio broj dijastaze (DN). Taj broj iskazuje aktivnost dijastaze kao ml 1%-tne otopine ?kroba ?to je hidrolizirana enzimom u 1 g meda jedan sat pri 40°C . Broj dijastaze odgovara broju na Goetheovoj ljestvici.

Aktivnost dijastaze DN = ml 1%-tne otopine ?kroba po g meda/h pri temperaturi 40°C .

Napomena: broj dijastaze = 60/t x 0,10/0,01 x 1,0/2 - 300/t

gdje je t redukcija u min.

9. ODREĐIVANJE HIDROKSIMETILFURFUROLA
(FOTOMETRIJSKA METODA PO WINKLERU)

Načelo

Ova se metoda temelji na reakciji hidroksimetilfurfurola s barbiturnom kiselinom i p-toluidinom, pri čemu nastaje ru?ičasta boja, koja se mora mjeriti na valnoj duljini od 550 nm.

Aparatura i pribor

Osim uobičajene laboratorijske opreme upotrebljava se:

1) odmjerna tikvica obujma 50 ml i 100 ml,

2) vodena kupelj,

3) spektrofotometar (očitavanje na 550 nm).

Reagensi

1) Otopina barbiturne kiseline: Izva?e se 500 mg barbiturne kiseline i sa 70 ml vode prenese u odmjernu tikvicu obujma 100 ml. Stavi se u vodenu kupelj da se otopi, zatim se ohladi i tikvica dopuni vodom do oznake.

2) Otopina p-toluidina: Izva?e se 10 g p-toluidina i postupnim zagrijavanjem u vodenoj kupelji otopi u pribli?no 50 ml izopropanola. S izopropanolom se prenese u odmjernu tikvicu obujma 100 ml pa se doda 10 ml ledene octene kiseline. Otopina se ohladi i tikvica dopuni izopropanolom do oznake. Otopina se čuva na tamnu mjestu i ne upotrebljava najmanje 24 sata.

3) Destilirana voda bez kisika: Kroz vruću vodu propu?ta se du?ik. Voda se zatim ohladi.

Pripreme uzorka

Uzorak se priprema na način utvrđen za metodu pripreme uzorka za analizu, bez zagrijavanja.

Određivanje

Izva?e se 10 g uzorka i bez zagrijavanja otopi u 20 ml destilirane vode bez kisika. Zatim se prenese u odmjernu tikvicu obujma 50 ml, koja se dopuni vodom do oznake (otopina meda). Odmah nakon pripreme nastavi se određivanje.

Od pripremljenog uzorka odmjeri se pipetom 2 ml, prenese se u svaku od dviju epruveta, pa se doda 5 ml p-toluidina. U jednu se epruvetu otpipetira 1 ml vode, a u drugu 1 ml otopine barbiturne kiseline, pa se sadr?aj dobro promije?a. Epruveta u kojoj je voda upotrijebit će se za slijepi pokus. Reagens se treba dodavati bez prekida, a sve se mora zavr?iti za 1-2 minute. Kad intenzitet boje dostigne maksimum (3-4 minute) očita se apsorbancija na 550 mm u kiveti od 10 mm.

Količina hidroksimetilfurfurola izra?ava se u mg/100 g meda, i grubo se izračunava prema formuli

mg HMF/100 g meda = apsorbancija/debljina sloja x 19,2

Napomena:

Količina HMF mo?e se izračunati s pomoću ba?darnog dijagrama, primjenom standardnih otopina od 5mg do 300mg.

10. PELUDNA ANALIZA

Deset grama dobro izmije?anog meda otopi se u 20 ml vode. Stavi se u vodenu kupelj na temperaturu od 45°C. Nakon zagrijavanja otopina se centrifugira 15 min. na 3.500 okretaja. Tekući dio se odlije, a sediment se prenese mikropipetom na predmetno staklo i ravnomjerno razma?e na povr?inu 15 x 20 mm. Preparat se osu?i u termostatu na temperaturi ne vi?oj od 40° C i uklopi u glicerin ?elatinu. Uvijek se rade dva paralelna uzorka istog meda. Prilikom uklapanja, jedan uzorak boji se dodavanjem kapi fuksina u glicerin ?elatinu. Uzorak se pokrije pokrovnicom i vraća u termostat na su?enje. Mikroskopira se pri povećanju 200 do 600 puta. Prebroje se sva peludna zrnca u vidnom polju. Mijenjaju se vidna polja dok se ne izbroji 300 zrnaca. Prebrojana peludna zrnca se razvrstavaju prema biljnoj vrsti. Biljna vrsta određuje se prema obliku, veličini zrnca, građi i boji vanjske stjenke, te prema obliku i broju pora klijanja. Peludna zrnca uspoređuju se s referentnim preparatima.

11. ODREĐIVANJE VODE U MATIČNOJ MLIJEČI I CVJETNOM PRAHU

Načelo

Metoda se temelji na predestilaciji vode iz ispitnog uzorka, u specijalnom aparatu, s pomoću organskog otapala koje se ne mije?a s vodom. Zatim se predestilirana količina izmjeri u graduiranoj menzuri.

Ovom se metodom određuje voda u matičnoj mliječi i cvjetnom prahu.

Aparatura i pribor

Osim uobičajene laboratorijske opreme upotrebljava se:

1) aparat za određivanje vode po Dean-Starku obujma 250 ml,

2) analitička vaga,

3) menzure obujma 10 ml i 100 ml.

Reagens: ksilol.

Određivanje

Izva?e se 5 g matične mliječi odnosno 30 g cvjetnog praha, stavi u tikvicu za destilaciju i prelije s 150 ml ksilola. Zatim se aparat sastavi, voda pusti kroz hladnjak i počne destilacija. Smjesa se polako destilira, pri čemu se vodena para i para organskog otapala kondenziraju i skupljaju u graduiranoj cijevi, a vi?ak otapala vraća. Destilacija traje sve dok kondenzat ne postane potpuno bistar. Tada se zagrijavanje prekida i kondenzat ostavi određeno vrijeme da se voda potpuno izluči. Donji (vodeni) sloj ispusti se u menzuru te se očita količina vode.

Izračunavanje

Količina vode iskazuje se u postocima i izračunava prema formuli:

postotak vode = 100 a / b

gdje je:

a - broj ml očitane vode,

b - izvagani uzorak, u g.

12. ODREĐIVANJE BJELANČEVINA U MATIČNOJ MLIJEČI

Načelo

Ova se metoda temelji na biuretskoj reakciji odnosno reakciji bakra s peptidnom vezom, pri čemu nastaje ljubičasta boja, koja se određuje spektrofotometrijski na 546 nm. Izmjerena apsorbancija razmjerna je koncentraciji bjelančevina u otopini.

Aparatura i pribor

Osim uobičajene laboratorijske opreme upotrebljava se:

1) spektrofotometar,

2) analitička vaga,

3) centrifuga,

4) odmjerna tikvica obujma 100 ml i 1000 ml,

5) kiveta,

6) pipeta obujma 1 ml i 10 ml.

Reagensi

1) Biuretski reagens: 4,5 g kalinatrijeva tartarata otopi se u 40 ml NaOH 0,2 mol/l, doda se 1,5 g CuSO4 x 5H2O, koji je prije toga otopljen u 10 ml destilirane vode, i 0,5 g kalijeva jodida. Otopina se polako promije?a i kvantitativno prenese u odmjernu tikvicu obujma 100 ml, koja se dopuni do 100 ml 0,5 mol/l, otopinom NaOH/l. Otopina mora biti bistra i bez taloga.

2) Otopina natrijeva hidroksida c (NaOH) = 0,2 mol/l: U odmjernoj tikvici obujma 1000 ml otopi se 8,4 g NaOH u oko 950 ml destilirane vode. Otopina se ohladi i tikvica dopuni vodom do oznake.

3) Otopina za stabilizaciju: Otopi se 5 g kalijeva jodida u 0,2 mol NaOH/l i doda se otopine 0,2 mol NaOH/l do 1000 ml.

4) Bjelančevinski standard 6 g/l: krvni serum u kojemu je poznata količina bjelančevina i kristalizirani ljudski albumin.

Određivanje

Na aluminijskoj foliji promjera 15 mm x 15 mm izva?e se na analitičkoj vagi 100 mg matične mliječi. Sve se prenese u kivetu za centrifugiranje i s pomoću staklenog ?tapića potopi do dna kivete.

Pipetom se doda 8 ml otopine za stabilizaciju i to se dobro promije?a da bi se mliječ rastopila. Centrifugira se 10 min na 3000 okretaja. Nakon centrifugiranja odmjeri se 4 ml otopine mliječi, prenese u drugu kivetu pa se doda 1 ml biuretskog reagensa.

Istovremeno se pripremi uzorak za slijepi pokus od 4 ml reagensa za stabilizaciju i 1 ml biuretskog reagensa.

Nakon 30 minuta izmjeri se apsorbancija na 546 nm valne duljine. Uz iste se uvjete odredi i apsorbancija standardne otopine.

Izračunavanje

Količina bjelančevina iskazuje se u postocima i izračunava prema formuli:

postotak bjelančevina = (Av - Asl/f x 2 x 110)/ a

gdje je:

Av - apsorbancija uzorka,

Asl - apsorbancija pri slijepom pokusu,

f - faktor = As-Asl/Cs,

a - količina uzorka, u mg,

As - apsorbancija standarda,

Cs - količina bjelančevina u standardu.

13. ODREĐIVANJE EKSTRAKTA PROPOLISA U ALKOHOLNOJ OTOPINI

Aparatura i pribor

Za određivanje ekstrakta propolisa u alkoholnoj otopini upotrebljava se uobičajena laboratorijska oprema.

Reagens: etanol.

Određivanje

Izva?e se 5 g propolisa, prenese u sto?astu tikvicu (Erlenmeyerovu) i prelije s 50 g etanola, pa se na sobnoj temperaturi preko noći ekstrahira. Nakon toga tekućina se filtrira i uzima alikvota od tri grama filtrata, koja se dva sata su?i u su?ioniku na temperaturi od 105°C. Nakon dva sata uzorak se izvadi iz su?ionika, stavi u eksikator i ohladi pa se izva?e.

Izračunavanje

Količina suhe tvari (ekstrakta) iskazuje se u postocima i izračunava prema formuli

postotak ekstrakta = 100 x b x c / d x (a-c)

gdje je:

a - masa filtrata, u g,

b - masa otapala, u g,

c - masa suhog ostatka, u g,

d - masa uzorka, u g.

zatvori
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !