Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 05.03.2010 Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

719

Na temelju članka 38.L500511, stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) te članka 94.L500513, stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07. i 155/08.), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI OVČJIH TRUPOVA I POLOVICA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i kriteriji razvrstavanja i ocjenjivanja ovčjih trupova i polovica na liniji klanja, način i postupak razvrstavanja, ocjenjivanja i označavanja trupova i polovica propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje provode postupak razvrstavanja i ocjenjivanja te nadzora nad obavljanjem ovih poslova.

(2) Podaci o razvrstavanju i ocjenjivanju ovčjih trupova i polovica koriste se za određivanje prodajne cijene zaklanih ovaca.

Članak 2.

U ovom Pravilniku u uporabi su nazivi i pojmovi s ovim značenjem:

1. Kakvoća ovčjih trupova i polovica podrazumijeva njihovo razvrstavanje u kategorije, klase i razrede te ocjenjivanje prekrivenosti masnim tkivom, pri čemu:

– kategorija ovčjih trupova i polovica znači pripadanje jednoj od dobnih skupina životinja i fiziološkom stanju životinje;

– klasa trupova i polovica teže janjadi znači pripadanje jednoj od skupina zavisno o razvijenosti mišića na trupu odnosno polovicama te razvijenosti osnovnih dijelova trupa odnosno polovica;

– razred trupova i polovica lake janjadi znači pripadanje jednoj od skupina zavisno o masi trupa, boji mesa i stupnju zamašćenosti;

– prekrivenost trupova i polovica masnim tkivom janjadi znači pripadanje jednom od stupnjeva zamašćenosti;

2. Klaonički obrađen trup ovce jest trup zaklane životinje s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, koji je:

– bez glave (odstranjene na mjestu između zatiljne kosti i prvog vratnog kralješka) i donjih dijelova nogu (odstranjenih u tarzalnim i karpalnim zglobovima). Iznimno na zahtjev klaonice ili posjednika životinje na trupu može ostati glava;

– bez organa u prsnoj, trbušnoj i zdjeličnoj šupljini, osim bubrega i bubrežnog masnog tkiva;

– bez spolnih organa i vimena;

3. Klaonička masa toplog trupa predstavlja masu trupa odnosno polovica obrađenih prema točki 2. ovoga članka;

4. Ovčje polovice jesu rasječeni trup po crti razdvajanja, koja prolazi kroz sredinu svakog kralješka kao i kroz sredinu križne, zdjeličnih i prsne kosti, bez leđne moždine (medulla spinalis) duž kanala kralježnice za grla starija od 18 mjeseci.

5. Ovčji trupovi i polovice razvrstavaju se ovisno o dobi i masi toplog trupa u slijedeće kategorije:

– laka janjad su grla u dobi do 12 mjeseci čija masa toplog trupa nije veća od 13 kg.

– teža janjad su grla u dobi do 12 mjeseci čija je masa toplog trupa veća 13 kg.

– ostale ovce su grla u dobi iznad 12 mjeseci.

Dob trupova utvrđuje se na temelju podataka o janjenju grla. Ako ovi podaci nisu na raspolaganju dob se prosuđuje putem prvog para zubi – sjekutića. Grla u kojih prvi par sjekutića nije promijenjen iz mliječnih u trajne zube svrstavaju se u skupinu lake ili teže janjadi zavisno od njihove mase.

II. IDENTIFIKACIJA I VAGANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 3.

(1) Za kategorije ovčjih trupova iz Priloga 1. ovoga Pravilnika obvezno je nakon obrade trupa unutar jednoga sata od klanja obaviti identifikaciju i vaganje toplih trupova, odnosno polovica kako bi se utvrdila njihova klaonička masa i obavio postupak klasiranja i označavanja.

(2) Klaonička masa toplog trupa (u daljnjem tekstu: trup) jest masa trupa odnosno polovica obrađenih prema članku 2. točka 2. ovoga Pravilnika.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 4.

(1) Trupovi i polovice janjadi u proizvodnji, preradi i prometu moraju biti razvrstani i ocijenjeni (u daljnjem tekstu: klasirani) a trupovi ostalih ovaca razvrstani u kategorije prema ovom Pravilniku.

(2) Za klasiranje i razvrstavanje u kategorije iz stavka 1. ovoga članka odgovorne su klaonice.

(3) Postupak klasiranja i razvrstavanja u kategorije trupova odnosno polovica provodi se u klaonicama nakon utvrđivanja njihove klaoničke mase.

Članak 5.

(1) Ovčji trupovi odnosno polovice razvrstavaju se u kategorije prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Trupovi odnosno polovice teže janjadi razvrstavaju se u klase na temelju razvijenosti mišića trupa odnosno polovica kao i razvijenosti njihovih osnovnih dijelova prema Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Trupovi odnosno polovice lake janjadi razvrstavaju se u klase na temelju mase trupova odnosno polovica, boje mesa i stupnja zamašćenosti prema Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(3) Klase trupova odnosno polovica iz stavka 2. ovoga članka sastoje se od oznake razreda i kategorije.

(4) Boja mesa lake janjadi određuje se na potrbušnici (rectus abdominis) trupa ili polovice koristeći standardnu skalu boje.

(5) Ocjena prekrivenosti trupova odnosno polovica janjadi masnim tkivom obavlja se na temelju Priloga 3. ovoga Pravilnika.

IV. OZNAČAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 7.

(1) Trupovi i polovice mogu biti stavljeni na tržište, držani na zalihi radi prodaje ili se koristiti u preradi ako su propisno označeni naljepnicom ili privjesnicom odnosno žigom (u daljnjem tekstu: oznaka) sukladno ovom Pravilniku.

(2) Izgled i sadržaj oznaka iz stavka 1. ovoga članka dani su u Prilozima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Za trupove i polovice koji su zatečeni na tržištu, držani na zalihi radi prodaje ili su namijenjeni preradi, a nisu propisno označeni odgovorne su pravne ili fizičke osobe koje ih stavljaju na tržište, drže na zalihi ili ih koriste u preradi.

Članak 8.

(1) Označavanje trupova odnosno polovica mora biti obavljeno neposredno nakon klasiranja odnosno razvrstavanja u kategorije, prije početka njihova hlađenja.

(2) Trupovi odnosno polovice označavaju se s najmanje dvije ravnomjerno postavljene oznake na vanjskoj strani trupa.

(3) Oznaka mora biti otporna na oštećenje, dobro čitljiva bez mogućnosti mijenjanja podataka na njoj. U slučaju korištenja žiga za označavanje se koristi neškodljiva boja koja mora biti neizbrisiva.

Članak 9.

Oznake iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika ne smiju biti uklonjene prije početka postupka rasijecanja.

V. PROVEDBA I NADZOR

Članak 10.

(1) Postupak klasiranja organizira Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA), obavljajući sljedeće poslove:

– uspostava i održavanje informatičkog sustava,

– provođenje nadzora nad obavljanjem klasiranja,

– unapređivanje metoda klasiranja,

– poduzimanje mjera za poboljšanje provedbe klasiranja.

(2) HPA mora biti za ove poslove akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Članak 11.

Postupak klasiranja obavljaju ovlaštene pravne osobe akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A.

Članak 12.

(1) Pravne osobe iz članka 11. podnose zahtjev Ministarstvu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova klasiranja ovčjih trupova ili polovica.

(2) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako je priložen dokaz o:

– akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A,

– broju osposobljenih klasifikatora,

– raspolaganju odgovarajućom opremom potrebnom klasifikatorima za provođenje postupka klasiranja.

(3) Popis pravnih osoba ovlaštenih za postupak klasiranja (u daljnjem tekstu: izvršitelj klasiranja) objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

(1) Izvršitelji klasiranja obavljaju postupak klasiranja putem osposobljenih osoba-klasifikatora.

(2) Klasifikatori moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja te uspješno završeni program izobrazbe za klasifikatora.

(3) Izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka organizira HPA za sve zainteresirane najmanje jednom godišnje.

(4) Nakon uspješno obavljene izobrazbe iz stavka 3. ovoga članka HPA izdaje klasifikatoru Potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja ovčjih trupova.

Članak 14.

(1) Klaonica koja ne obavlja klanje svaki dan obvezna je unaprijed, najkasnije 48 sati prije obavljanja klanja izvijestiti putem informatičkog sustava klasifikatora i HPA o točnom danu i vremenu klanja, te broju grla koja se planiraju toga dana klati.

(2) Ako je životinja prisilno zaklana, klaonica je obvezna istoga dana o tome izvijestiti klasifikatora. Klasifikator će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od dva dana, od dana primitka obavijesti obaviti klasiranje trupa odnosno polovice prisilno zaklane životinje.

Članak 15.

Pri provođenju klasiranja trupova odnosno polovica klasifikator:

– utvrđuje identitet trupa;

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa odnosno polovica te njihove klaoničke mase prema članku 2.#clanak2 stavku 2. ovoga Pravilnika;

– utvrđuje kategorije, klase i stupanj prekrivenosti masnim tkivom trupa odnosno polovica prema odredbama ovoga Pravilnika;

– označava klasirane trupove odnosno polovice oznakom;

– vodi zapisnike o obavljenom klasiranju.

Članak 16.

(1) O klasiranju trupova odnosno polovica istoga posjednika sastavlja se zapisnik prema Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(2) Klasifikator je dužan zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na dan klasiranja klaonici i posjedniku grla ako je kod klasiranja bio prisutan u klaonici odnosno ako ih u klaonici osobno zatraži ili ga može dostaviti posjedniku elektroničkom poštom. U protivnom klaonica dostavlja zapisnik posjedniku grla poštom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon obavljenog klasiranja.

(3) Nakon završetka klanja u klaonici sastavlja se zbirni zapisnik o dnevnom klasiranju prema Prilogu 8. ovoga Pravilnika.

(4) Zapisnike iz stavaka 1. i 3. ovoga članka izvršitelj klasiranja i klaonica čuva najmanje godinu dana od dana provedbe klasiranja.

Članak 17.

Rezultate klasiranja trupova i polovica klasifikator je dužan poslati elektroničkim putem u HPA u roku od 24 sata od provedenoga klasiranja.

Članak 18.

(1) Klaonica ili posjednik životinja može, nakon što istoga dana osobno ili elektroničkom poštom zaprime zapisnik o klasiranju, u roku do tri sata od njihova primitka, uložiti prigovor HPA, te od nje zatražiti provedbu ponovljenoga klasiranja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno ili fax-dopisom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, broj zapisnika, datum klasiranja, identifikacijski broj klasifikatora te naziv izvršitelja klasiranja uz ime i prezime klasifikatora. Prigovor iz stavka 1. ovoga članka posjednik grla dostavlja i klaonici.

(3) HPA je dužan po primitku prigovora najkasnije sljedećeg radnog dana organizirati ponovljeno klasiranje, a klaonica mora u tom razdoblju zadržati sve ranije klasirane trupove i polovice zbog kojih je prigovor uložen.

(4) Ako se utvrdi da se ponovljeno klasiranje trupova, odnosno polovica razlikuje od ranijega, sukladno odredbama članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika, troškove ponovljenoga klasiranja kao i štetu koja bi zbog toga mogla nastati snosi izvršitelj klasiranja; u protivnom troškove klasiranja snosi strana koja je tražila novi postupak klasiranja.

(5) Mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenoga klasiranja.

Članak 19.

(1) HPA je dužna obaviti bez prethodne najave najmanje dva puta godišnje kontrolno klasiranje u svakoj klaonici na slučajno izabranom uzorku od najmanje trideset trupova, odnosno pripadajućem broju polovica. Ako je na raspolaganju manji broj trupova, odnosno polovica, klasiranje se obavlja na sveukupno raspoloživom broju trupova odnosno polovica.

(2) Kod određivanja kategorije trupova nije dopuštena nikakva pogreška.

(3) Kod klasiranja dopuštena je pogreška na najviše 10% trupova, za najviše jednu klasu a kod prekrivenosti masnim tkivom za najviše jedan stupanj.

(4) Ako je razlika pri kontrolnom klasiranju veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije HPA će ponoviti kontrolno klasiranje u roku ne dužem od 14 dana.

(5) Ako se pri ponovljenom kontrolnom klasiranju utvrdi da je razlika u klasiranju trupova odnosno polovica veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije, klasifikator mora u roku od mjesec dana ponoviti program izobrazbe za klasifikatore.

(6) Ako se pri prvom kontrolnom klasiranju nakon provedene izobrazbe klasifikatora utvrdi da je razlika u klasiranju trupova odnosno polovica veća od dopuštene te ako se pojavi razlika u razvrstavanju u kategorije, HPA će klasifikatoru oduzeti potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja iz članka 13.#clanak13 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Troškove ponovljene izobrazbe i ponovljene kontrole rada snosi izvršitelj klasiranja kod kojeg je klasifikator zaposlen.

Članak 20.

(1) Kontrolu rada klasiranja može obaviti inspekcijsko tijelo Europske unije koje se formira od predstavnika Europske Komisije i predstavnika drugih zemalja članica.

(2) Inspekcijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka izvijestit će Komisiju i zemlju članicu o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

(3) Komisija će snositi troškove rada tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima i polovicama;

– neometan pogled na vagu s mjesta klasiranja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i sličnog;

– postolje za opremu klasifikatora na mjestu klasiranja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi klasiranje;

– prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektroničko slanje podataka;.

(3) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje HPA.

(4) Ako HPA utvrdi da uvjeti iz stavka 2. ovoga članka nisu osigurani, odredit će rok u kojem klaonica mora ispuniti odgovarajuće tehničke uvjete.

(5) Ako klaonica ni nakon toga roka ne osigura uvjete iz stavka 2. ovoga članka, postupak klasiranja će se obustaviti, a HPA će o tome izvijestiti nadležnu stočarsku inspekciju.

Članak 22.

(1) HPA i izvršitelj klasiranja zaključuju ugovor o organizaciji i provedbi nadzora klasiranja, te sufinanciranju poslova iz članka 10.#clanak10 stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izvršitelj klasiranja i klaonica zaključuju ugovor o poslovima klasiranja te financiranju poslova iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Nadzor nad radom HPA u obavljanju dodijeljenih mu poslova po ovom Pravilniku obavlja Ministarstvo.

(2) HPA dostavlja Ministarstvu u elektronskom obliku tjedno zbirno izvješće o klasiranju po klaonicama za prethodni tjedan.

(3) HPA podnosi Ministarstvu izvješće dva puta godišnje o obavljenim kontrolama rada izvršitelja klasiranja (do 15. srpnja i 15. siječnja za prethodno polugodište).

Članak 24.

(1) Nadzor nad radom izvršitelja klasiranja obavlja HPA.

(2) Ako se utvrdi da izvršitelj klasiranja ne ispunjava neke od ovim Pravilnikom propisanih uvjeta i ne obavlja valjano povjerene mu poslove, HPA će utvrditi nedostatke i o tome izvijestiti Ministarstvo.

(3) Ministarstvo će na temelju izvješća HPA iz stavka 2. ovoga članka rješenjem izvršitelju klasiranja odrediti rok u kojem se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti, ili će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

(4) Ako izvršitelj klasiranja u zadanom roku ne otkloni utvrđene nedostatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

Članak 25.

(1) Radi učinkovitije provedbe sustava klasiranja ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) osnovat će Povjerenstvo za praćenje provedbe sustava klasiranja ovčjih trupova i polovica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predstavnika:

– Ministarstva,

– HPA,

– znanstvenih ustanova,

– izvršitelja klasiranja,

– proizvođača,

– klaonica.

(3) U svom radu Povjerenstvo će:

– na temelju uvida u stanje sustava klasiranja i dobivenih rezultata pratiti njegovu provedbu, te predlagati rješenja za veću učinkovitost,

– pratiti sustav izobrazbe klasifikatora,

– utvrđivati potrebu stručnih i znanstvenih istraživanja na ovome području, te donositi ocjene dobivenih rezultata,

– davati mišljenje o novim metodama rada te uvođenju u sustav novih uređaja za provedbu klasiranja,

– razmatrati prigovore proizvođača i klaonica na rezultate klasiranja, te o tome davati mišljenja,

– razmatrati prijedloge ostalih sudionika provedbe klasiranja koji se odnose na unapređivanje sustava klasiranja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Prilozi od 1.do 8. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik njegov su sastavni dio.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2010. godine osim odredbi članka 20. koji će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/122
Urbroj: 525-02-1-0564/10-8
Zagreb, 23. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE OVČJIH TRUPOVA I POLOVICA

Kategorije

Oznaka

Dob grla

Janjad

L

? 12 mjeseci

Ostale ovce

S

> 12 mjeseci

PRILOG 2.

KLASE TRUPOVA I POLOVICA TEŽE JANJADI

Klase

Obilježja – opis

Naziv

Oznaka

Osnovni dijelovi trupa – polovice

IZVANREDNA

S

Butovi: izrazito popunjeni i oblikovani, profili izrazito zaobljeni.

Leđa: izrazito zaobljena, vrlo široka i popunjena po cijeloj dužini

Plećke: izrazito zaobljene i izrazito popunjene.

IZVRSNA

E

Butovi: vrlo popunjeni, profili vrlo zaobljeni

Leđa: vrlo zaobljena, vrlo široka i vrlo popunjena oko plećke

Plećke: vrlo zaobljene i vrlo popunjene

VRLO DOBRA

U

Butovi: popunjeni, profili zaobljeni

Leđa: široka i popunjena oko plećke

Plećke: popunjene i zaobljene

DOBRA

R

Butovi: profili uglavnom ravni

Leđa: popunjena, ali manje široka oko plećke

Plećke: dobro razvijene, manje popunjene

OSREDNJA

O

Butovi: profili naginju prema udubljenju

Leđa: bez širine i popunjenosti

Plećke: slabo razvijene, a profili ravni

SLABA

P

Butovi: profili udubljeni do izrazito udubljeni

Leđa: uska i udubljena s vidljivim kostima

Plećke: uske, ravne s vidljivim kostima

PRILOG 3.

STUPANJ PREKRIVENOSTI MASNIM TKIVOM JANJADI

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Opis prekrivenosti masnim tkivom

Naziv

Oznaka

Na površini trupa

U šupljinama trupa

VRLO SLABA

1

U tragovima ili bez vidljivih naslaga

U trbušnoj šupljini: u tragovima ili bez vidljivih naslaga na bubrezima

U prsnoj šupljini: u tragovima ili bez vidljivih naslaga između rebara

SLABA

2

Tanki slojevi masnog tkiva prekrivaju samo dio trupa, a mišići su vidljivi skoro svugdje

U trbušnoj šupljini: u tragovima ili tanki sloj masnog tkiva prekriva dio bubrega

U prsnoj šupljini: mišići vidljivi mjestimično u tankom sloju, a između rebara vidljivi

SREDNJA

3

Tanki sloj masnog tkiva prekriva većinu trupa, osim iznad buta i plećke, dok su masni slojevi slabije izraženi na korijenu repa

U trbušnoj šupljini: tanki sloj masnog tkiva prekriva dio ili oba bubrega

U prsnoj šupljini: mišići pretežno vidljivi između rebara

JAKA

4

Debeli sloj masnog tkiva pokriva veći dio trupa s tanjim slojevima na udovima i debljim na plećki

U trbušnoj šupljini: bubrezi su prekriveni masnim tkivom

U prsnoj šupljini: na mišićima između rebara može biti masnog tkiva, naslage masnog tkiva ponegdje su vidljive na rebrima

VRLO JAKA

5

Vrlo debeli sloj masnog tkiva, a mišićno tkivo može biti mjestimično vidljivo

U trbušnoj šupljini: bubrezi su prekriveni debelim slojem masnog tkiva

U prsnoj šupljini: na mišićima između rebara ima masnog tkiva, naslage masnog tkiva vidljive su na rebrima

PRILOG 4.

KLASE TRUPOVA I POLOVICA LAKE JANJADI

Razred

A

B

C

Masa trupa kg **

? 7

7,1 – 10

10,1 – 13

Kategorija

1

2

1

2

1

2

Boja mesa

Svjetlo ružičasta

Druga boja i stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Svjetlo ružičasta ili ružičasta

Druga boja i stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Svjetlo ružičasta ili ružičasta

Druga boja i stupanj prekrivenosti masnim

tkivom

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom*

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

* prema Prilogu 3.

** masa trupa veća za 1 kg ako se na trupu nalazi glava

PRILOG 5.

IZGLED OZNAKE (NALJEPNICA, ODNOSNO PRIVJESNICA)

PRILOG 6.

IZGLED ŽIGA ZA OZNAČAVANJE

A) Kategorije ovčjih trupova

B) Težinski razredi kategorije lake janjadi

C) Klase

D) Stupnjevi prekrivenosti masnim tkivom

E) Dimenzije žiga

PRILOG 7.

ZAPISNIK O RAZVRSTAVANJU OVČJIH TRUPOVA I POLOVICA

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

ZAPISNIK
o razvrstavanju ovčjih trupova i polovica

Broj zapisnika:

Datum:

Ime i prezime klasifikatora:

KLAONICA: naziv, adresa i odobreni broj:

Identifikacijski broj klasifikatora:

POSJEDNIK: naziv/ime, adresa, JIBG

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Na temelju Pravilnika o kakvoći ovčjih trupova i polovica utvrđene su sljedeće kategorije, klase i stupnjevi prekrivenosti masnim tkivom:

Red.
br.

Redni broj klanja

Oznaka grla

Klaonička masa trupa (kg)

Kategorija

Klasa

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

MV-NU

1

2

3

4

5

6

7

8

OZNAKE:

1. Redni broj

2. Redni broj klanja na tehnološkoj liniji

3. Oznaka grla – broj ušne markice

4. Masa klaonički obrađenog ovčjeg trupa izražena u kg

5. Oznaka kategorije (Prilog 1.)

6. Oznaka klase (Prilog 2./Prilog 4)

7. Oznaka prekrivenosti masnim tkivom (Prilog 3.)

8. Manje vrijedno ili neupotrebljivo

NAPOMENA: Oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda).

M.P.

Klasifikator

PRILOG 8.

ZBIRNI ZAPISNIK O RAZVRSTAVANJU OVČJIH TRUPOVA I POLOVICA

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

ZBIRNI ZAPISNIK O DNEVNOM KLASIRANJU OVČJIH TRUPOVA

Ime i prezime klasifikatora: ....................................
Identifikacijski broj klasifikatora:

Klaonica: ................................................................

Odobreni broj: ..................................... Datum klanja: .......................

Red. broj klanja

Posjednik grla

Oznaka grla

Klasiranje

Klaonička masa trupa

Živa masa

Randman

Kategorija

Klasa

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Ova tablica je neprekinuta i može biti na više stranica

M.P.

Klasifikator

zatvori
Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !