Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/09 - čl. 5. Pravilnika o medu, XX/09 - čl. 6. Pravilnika o kakvoći uniflornog meda)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 12.10.2009 Pravilnik o kakvoći uniflornog meda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3018

Na temelju članka 94.L478710 stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i pri stavljanju na tržište mora udovoljavati uniflorni med.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 3.

Na označavanje meda iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hraneL478712 (»Narodne novine« br. 41/08), odredbe Pravilnika o meduL478713 (»Narodne novine« br. 93/09) koje se odnose na označavanje te odredbe ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 4.

1) Uniflorni med se može označiti prema određenoj biljnoj vrsti ako u netopljivom sedimentu sadrži najmanje 45% peludnih zrnaca iste biljne vrste.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uniflorni med se može označiti nazivom sljedećih biljnih vrsta ako je udio peludnih zrnaca u netopljivom sedimentu najmanje:

Naziv biljne vrste

Udio peludnih
zrnaca u netopljivom sedimentu

Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)

85%

Uljana repica (Brassica napus L.)

60%

Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

60%

Lipa (Tilia spp.)

25% (10%*)

Bagrem (Robinia pseudoacacia L.)

20%

Metvica (Mentha spp.)

20%

Vrijesak (Calluna vulgaris L.)

20%

Vrisak, Primorski vrijesak (Satureja montana L.)

20%

Maslačak (Taraxacum officinale Weber)

20%

Ružmarin (Rosmarinus officinalis L.)

20%

Kadulja (Salvia officinalis L.)

15% (10%*)

Planika (Arbutus unedo L.)

10%

Agrumi (Citrus spp.)

10% (5%*)

Lavanda (Lavandula spp.)

10% (5%*)

*uz karakteristična senzorska svojstva meda za određenu biljnu vrstu (miris, okus, boja)

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 5.

1) Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanima ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole koriste se metode propisane Pravilnikom o meduL478714 (»Narodne novine« br. 93/09).

2) Utvrđivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provode ovlašteni laboratoriji.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvodaL478715 (»Narodne novine« br. 20/00) koje se odnose na druge pčelinje proizvode te proizvode na osnovi meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/55

Urbroj: 525-13-2-0495/09-12

Zagreb, 30. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !