Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o karakteristikama izvedenica ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o karakteristikama izvedenica

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

127

Temeljem odredbi članka 3.L429066 stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O KARAKTERISTIKAMA IZVEDENICA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. izvedeni financijski instrumenti iz stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. članka 3. Zakona koji imaju karakteristike drugih izvedenih financijskih instrumenata

2. izvedeni financijski instrumenti iz stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 7. članka 3. Zakona koji imaju karakteristike drugih izvedenih financijskih instrumenata

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Zakon – Zakon o tržištu kapitalaL429068 (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08)

Članak 2.

Karakteristike drugih izvedenica u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. i 7. Zakona

(1) U smislu članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. Zakona, smatra se da ugovor koji nije promptni ugovor (spot contract) u smislu stavka 2. ovog članka i koji nije obuhvaćen stavkom 4. ovog članka ima karakteristike drugih izvedenih financijskih instrumenata i da nema komercijalnu namjenu ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ispunjavaju neki iz sljedeće grupe kriterija:

a. njime se trguje u sustavu za trgovanje treće zemlje koji ima funkciju sličnu onoj uređenog tržišta ili MTP-a,

b. izričito je navedeno da se njime trguje na, odnosno da podliježe pravilima uređenog tržišta, MTP-a ili sustava za trgovanje treće zemlje iz podtočke a. ove točke,

c. izričito je navedeno da je istovjetan ugovoru kojim se trguje na uređenom tržištu, MTP-u ili sustavu za trgovanje treće zemlje iz podtočke a. ove točke,

2. poravnanje vrši klirinška organizacija ili neki drugi subjekt koji vrši iste funkcije kao i središnja druga ugovorna strana, ili postoje aranžmani za plaćanje ili osiguranje nadoknade u odnosu na dotični ugovor,

3. standardiziran je na način da su posebice cijena, količina, datum isporuke i ostali uvjeti utvrđeni uglavnom pozivanjem na redovito objavljene cijene, standardizirane količine i standardne datume isporuke.

(2) Promptni ugovor (spot contract) u smislu stavka 1. označava ugovor za prodaju robe, imovine ili prava, pod čijim uvjetima se isporuka ugovara u dužem od sljedećih rokova:

1. dva trgovinska dana,

2. razdoblje koje je općenito prihvaćeno na tržištu za tu robu, imovinu ili pravo kao standardno vrijeme isporuke.

(3) Smatra se da ugovor nije promptni ako, bez obzira na njegove izričite uvjete, postoji sporazum između stranaka u ugovoru da se isporuka temeljnog instrumenta odgađa i ne vrši u okviru razdoblja navedenog u stavku 2. ovog članka.

(4) U smislu stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 7. članka 3. Zakona, smatra se da izvedeni ugovor koji se odnosi na temelj izvedenice iz te alineje ili iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika ima značajke drugih izvedenih financijskih instrumenata ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. namira ugovora vrši se u novcu ili se može vršiti u novcu po izboru jedne ili više strana, iz razloga koji se ne odnose na neplaćanje ili druge razloge za raskid ugovora,

2. ugovorom se trguje na uređenom tržištu ili MTP-u,

3. ugovor ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

(5) Smatra se da ugovor ima komercijalnu namjenu u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. Zakona, te da nema značajke drugih izvedenih financijskih instrumenata u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. i 7. Zakona, ako ga je sklopio operater ili upravitelj mreže za prijenos energije, mehanizma za energetsku ravnotežu ili transportne mreže a u danom vremenu potrebno je držati ravnotežu isporuke i korištenja energije.

Članak 3.

Izvedenice u smislu stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 7. članka 3. Zakona

Uz vrste izvedenica navedene u stavku 1. točke 2. podtočke d. alineja 7. članka 3. Zakona, izvedeni ugovor koji se odnosi na niže navedeno također potpada pod navedeni odjeljak, ako ispunjava kriterije navedene u tom odjeljku i u članku 2.#clanak2 stavku 4. ovog Pravilnika:

(a) širina pojasa telekomunikacija;

(b) kapacitet skladištenja robe;

(c) kapacitet za prijenos ili prijevoz robe, bilo kablovski, mrežni ili drugim sredstvima;

(d) naknada, odobrenje, dopuštenje, pravo ili slična imovina koji su izravno povezani s isporukom, distribucijom ili potrošnjom energije dobivene iz obnovljivih izvora;

(e) geološka, okolišna ili druga fizička varijabla;

(f) svaka druga imovina ili pravo zamjenjive prirode koji se mogu prenositi, osim prava na primanje usluge;

(g) pokazatelj ili mjera koji se odnosi na cijenu ili vrijednost, ili obujam transakcije, imovine, prava, usluge ili obveze.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-02/09-04/1

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o karakteristikama izvedenica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !