Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o katastru emisija u okoliš – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
36 08.05.1996 Pravilnik o katastru emisija u okoliš

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-1

PODACI O ONEČIIVAČU

I. PODACI O ONEČIIVAČU

1. Matični broj onečiivača - upisuje se matični broj iz sudskog registra (MBS), naziv (tvrtka) onečiivača te ?ifra djelatnosti (podrazred) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

2. Adresa - upisuje se puna adresa sjedi?ta onečiivača, grad ili općina i ?upanija;

3. Glavni proizvodi, sirovine i nusproizvodi - upisuju se ?ifre glavnih proizvoda, sirovina i nusproizvoda te njihovi nazivi prema jedinstvenoj nomenklaturi, godi?nja količina u karakterističnim jedinicama mjere. Ukoliko onečiivač ne raspola?e ?ifrom proizvoda, sirovine ili nusproizvoda upisuje samo naziv;

4. Onečiivač je u vlasni?tvu - u odgovarajući kvadrat upisuje se oznaka "x" za predviđeni oblik vlasni?tva;

5. Broj uposlenih radnika prema smjenama - upisuje se ukupni broj radnika za svaku smjenu, a ako nema smjena upisuje se broj radnika I smjene odnosno ukupno;

6. Ukupna povr?ina poslovnog kruga onečiivača - upisuje se ukupna povr?ina poslovnog prostora - zemlji?ta koje onečiivač koristi za poslovnu djelatnost u m2;

7. Gauss-Krügerove koordinate glavnog ulaza onečiivača - upisuju se koordinate glavnog ulaza poslovnog kruga onečiivača očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

8. ISPUSTI U ZRAK U SASTAVU ONEČIIVAČA - upisuje se ukupan broj isputa u zrak, posebno za industrijska a posebno za energetska postrojenja;

9. ISPUSTI I VRSTE OTPADNIH VODA NA ISPUSTIMA ONEČIIVAČA - upisuje se:

a) broj ispusta u sastavu onečiivača - ukupan broj ispusta u vode/more. Pri tom se ispustom razumijeva otvor kojim se otpadna voda uvodi u prirodni recipijent (vodotok, jezero, more, ...). Ukoliko se sve otpadne vode onečiivača skupljaju i odvode jednim glavnim kanalom u prirodni recipijent, upisuje se samo jedan ispust bez obzira na broj tehnolo?kih jedinica i lokalnih ispusta u unutarnju kanalizaciju. Ukoliko se otpadna voda onečiivača odvodi na centralni uređaj za pročiavanje ispustom se razumijeva točka izljeva pročiene vode u prirodni recipijent te se upisuje samo jedan ispust;

b) vrsta otpadnih voda na ispustima - ukupan broj otpadnih voda po predviđenim vrstama koje onečiivač ispu?ta preko navedenog broja ispusta u prirodni recipijent. Ukoliko se sve vode skupljaju i pročiavaju na vlastitom ili centralnom komunalnom uređaju kao broj vrsta otpadnih voda upisuje se broj "1" pod "(b.4) - broj mje?ovitih otpadnih voda". Ukoliko se otpadne vode ne pročiavaju, upisuje se broj svih predviđenih vrsta otpadnih voda koje se ispu?taju;

10. TEHNOLO?KI OTPAD NA RAZINI ONEČIIVAČA - upisuje se ukupan broj vrsta tehnolo?kog otpada koji nastaje u tehnolo?kim procesima ili postupanjem onečiivača. Ukoliko onečiivač skuplja ili obrađuje opasni otpad i drugih proizvođača otpada, upisuje se ukupan broj skupljenih ili obrađenih vrsta opasnog otpada;

11. Osoba na koju se treba obratiti - upisuju se podaci osobe koja, u organizaciji posla onečiivača, mo?e odgovoriti na upite nadle?nih tijela glede izrade i vođenja katastra emisija u okoli?;

12. Ukupan broj tehnolo?kih jedinica u sastavu onečiivača - upisuje se, ukoliko ih onečiivač ima, ukupan broj tehnolo?kih jedinica - u sjedi?tu onečiivača, u drugim naseljima ali na području iste ?upanije, te ukoliko ih ima, na području drugih ?upanija.

Ukoliko onečiivač ima tehnolo?ke jedinice, obvezan je za svaku ispuniti obrazac PI-2 - Podaci o tehnolo?koj jedinici.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečiivač i dostavlja ?upanijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. o?ujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoli?). Onečiivač koji nema tehnolo?ke jedinice u svom sastavu ispunjava samo obrazac PI-1.

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečiivača.

Svi se podaci upisuju ?tampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-2

PODACI O TEHNOLOŠKOJ JEDINICI

I. PODACI O ONEČIŠĆIVAČU

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS). Ukoliko se radi o podružnici, uz matični broj upisuje se podbroj podružnice. Upisuje se naziv tehnološke jedinice, odnosno podružnice te šifra djelatnosti (podrazred) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Adresa - upisuje se puna adresa tehnološke jedinice, odnosno podružnice;

4. Glavni proizvodi, sirovine i nusproizvodi - upisuju se šifre glavnih proizvoda, sirovina i nusproizvoda te njihovi nazivi prema jedinstvenoj nomenklaturi, godišnja količina u karakterističnim jedinicama mjere. Ukoliko onečišćivač ne raspolaže šifrom proizvoda, sirovine ili nusproizvoda upisuje samo naziv;

5. Broj uposlenih radnika prema smjenama - upisuje se ukupni broj radnika za svaku smjenu, a ako nema smjena upisuje se broj radnika I. smjene, odnosno ukupno;

6. Ukupna površina poslovnog kruga tehnološke jedinice - upisuje se ukupna površina poslovnog prostora - zemljišta koje se koristi za poslovnu djelatnost tehnološke jedinice u m2;

7. Gauss-Krügerove koordinate centroida tehnološke jedinice - upisuju se koordinate centroida (približnoga geometrijskog središta poslovnog prostora) tehnološke jedinice očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

8. ISPUSTI U ZRAK U SASTAVU TEHNOLOŠKE JEDINICE - upisuje se ukupan broj isputa u zrak posebno za industrijska a posebno za energetska postrojenja;

9. ISPUSTI I VRSTE OTPADNIH VODA NA ISPUSTIMA TEHNOLOŠKE JEDINICE - upisuje se:

a) broj ispusta u sastavu tehnološke jedinice - ukupan broj ispusta u vode/more. Pri tom se ispustom razumijeva otvor kojim se otpadna voda uvodi u prirodni recipijent (vodotok, jezero, more, ...). Ukoliko se sve otpadne vode tehnološke jedinice skupljaju i odvode jednim glavnim kanalom u prirodni recipijent upisuje se samo jedan ispust bez obzira na broj lokalnih ispusta u unutarnju kanalizaciju. Ukoliko se otpadna voda tehnološke jedinice odvodi na centralni uređaj za pročišćavanje ispustom se razumijeva točka izljeva pročišćene vode u prirodni recipijent te se upisuje samo jedan ispust,

b) vrsta otpadnih voda na ispustima - ukupan broj otpadnih voda po predviđenim vrstama koje tehnološka jedinica ispušta preko navedenog broja ispusta u prirodni recipijent. Ukoliko se sve vode skupljaju i pročišćavaju na vlastitom ili centralnom komunalnom uređaju kao broj vrsta otpadnih voda, upisuje se broj "1" pod "(b.4) - broj mješovitih otpadnih voda". Ukoliko se otpadne vode ne pročišćavaju, upisuje se broj svih predviđenih vrsta otpadnih voda koje se ispuštaju;

10. TEHNOLOŠKI OTPAD NA RAZINI TEHNO-LOŠKE JEDINICE - upisuje se ukupan broj vrsta tehnološkog otpada koji nastaje u tehnološkim procesima ili postupanjem tehnološke jedinice. Ukoliko tehnološka jedinica skuplja ili obrađuje opasni otpad i drugih proizvođača otpada, upisuje se ukupan broj skupljenih ili obrađenih vrsta opasnog otpada;

11. Osoba na koju se treba obratiti - upisuju se podaci osobe koja, u organizaciji posla tehnološke jedinice, može odgovoriti na upite nadležnih tijela glede izrade i vođenja katastra emisija u okoliš.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač, koji ima u svom sastavu tehnološke jedinice, te ga uz obrazac PI-1 dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Ukoliko onečišćivač ima tehnološku jedinicu odnosno podružnicu na području druge županije, dužan je podatke za istu dostaviti na obrascu PI-2 nadležnom uredu te županije.

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Z-1

EMISIJE U ZRAK IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

(neenergetski izvori)

I. PODACI O ISPUSTU

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehno-loškoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Naziv tehnološke jedinice - upisuje se puni naziv tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača;

4. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

5. Naziv ispusta - upisuje se naziv istog kao npr. dimnjak na procesnoj peći;

6. Gauss Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

7. Visina ispusta - upisuje se građevinska visina ispusta u metrima;

8. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuje se jedna od sljedećih vrsta uređaja za pročišćavanje: cikloni (1), impelerski kolektori mehaničkog tipa (2), prašne komore (3), vrećasti filteri (4), elektrostatski taložnici (5), uređaji za katalitičko izgaranje (6) ili skruberi (7) te instalirani i izmjereni stupanj korisnosti uređaja u %;

II. PODACI O PROCESU

9. PROCESI ILI OPERACIJE PRI KOJIMA DOLAZI DO EMISIJE - upisuje se šifra i naziv procesa ili operacije prema Katalogu jediničnih operacija i procesa propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš;

10. Postupak - upisuje se naziv detaljno razrađenog (uglavnom patentiranog) jediničnog procesa npr. Fischer-Tropsch sinteza, patent JOLA;

III. PODACI O EMISIJI

11. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja zraka propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš. Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u mg/m i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Kod osnove za određivanje za svaku vrstu emisije upisuje se broj jednog od tri načina na koji su dobiveni podaci: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2) ili proračun primjenom emisijskog faktora (3).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Z-2

EMISIJE U ZRAK IZ ENERGETSKIH POSTROJENJA - DIREKTNO

IZGARANJE ZA POTREBE PROCESNE TEHNOLOGIJE

I. PODACI O ISPUSTU

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Naziv tehnološke jedinice - upisuje se puni naziv tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača;

4. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

5. Naziv ispusta - upisuje se naziv istog kao npr. dimnjak na procesnoj peći;

6. Gauss Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

7. Visina ispusta - upisuje se građevinska visina ispusta u metrima;

8. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuje se jedna od sljedećih vrsta uređaja za pročišćavanje: cikloni (1), impelerski kolektori mehaničkog tipa (2), prašne komore (3), vrećasti filteri (4), elektrostatski taložnici (5), uređaji za katalitičko izgaranje (6) ili skruberi (7) te instalirani i izmjereni stupanj korisnosti uređaja u %;

II. PODACI O POSTROJENJU

9. Tip postrojenja - upisuje se tip postrojenja čiji rad rezultira emisijom;

10. Godina puštanja postrojenja u rad - upisuje se tražena godina;

11. Kapacitet postrojenja/kW - upisuje se instalirani kapacitet u kW;

12. Godišnji faktor iskorištenja kapaciteta/% - upisuje se prosječni godišnji faktor iskorištenja u %;

13. Radna temperatura/C - upisuje se prosječna radna temperatura izvora u C.

14. Prosječni volumen produkata izgaranja u m3N/min - upisuje se prosječni volumen produkata izgaranja u m3N/min;

15. UČESTALOST ISPUŠTANJA - kod kontinuiranog ispuštanja produkata izgaranja upisuje se ukupan godišnji broj sati kontinuiranog ispuštanja. Kod diskontinuiranog ispuštanja upisuje se: broj sati na dan, dana na tjedan te tjedana na godinu diskontinuiranog ispuštanja, odnosno broj sati ispuštanja tijekom sezone i kampanje te vrste emisije;

16. VRSTA I POTROŠAK GORIVA - upisuju se sljedeće vrste goriva: ČVRSTO GORIVO: drvo, ugljen (treset, smeđi ugljen, kameni ugljen, ...), briketi (briketi smeđeg ugljena, briketi kamenog ugljena, ...), ugljeni prah, metalurški koks (visokopećni koks, ljevaonički koks, ...), polukoks (polukoks kamenog ugljena)...; TEKUĆE GORIVO: ekstra lako loživo ulje, srednje i teško loživo ulje; PLIN: zemni ili prirodni plin, močvarni plin, vodeni plin, gradski plin, koksni plin, generatorski plin, rafinerijski plin, ukapljeni plin (tekući) naftni plin (TNP), benzinski plin, grotleni (visokopećni plin), otpadni plin...; GORIVI OTPACI: slama, pilovina...

Osim ovih podataka upisuju se i podaci o potrošku goriva i mjerna jedinica u kojoj je potrošak goriva naveden (t/god, kg/h, m3/h...), donja toplinska vrijednost goriva (kJ/kg), udio sumpora u gorivu (mas %) te udio pepela u gorivu (mas %);

III. PODACI O EMISIJI

17. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja zraka propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš. Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u mg/m i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Kod osnove za određivanje za svaku vrstu emisije upisuje se broj jednog od tri načina za koji su dobiveni podaci: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2) ili proračun primjenom emisijskog faktora (3).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Z-3

EMISIJE U ZRAK IZ ENERGETSKIH POSTROJENJA ZA POTREBE GRIJANJA PROSTORIJA, PRIPREME TOPLE VODE, PARE, TEHNOLOŠKE PARE I DR.

I. PODACI O ISPUSTU

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Naziv tehnološke jedinice - upisuje se puni naziv tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača;

4. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

5. Naziv ispusta - upisuje se naziv istog kao npr. dimnjak na procesnoj peći;

6. Gauss Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

7. Visina ispusta - upisuje se građevinska visina ispusta u metrima;

8. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuje se jedna od sljedećih vrsta uređaja za pročišćavanje: cikloni (1), impelerski kolektori mehaničkog tipa (2), prašne komore (3), vrećasti filteri (4), elektrostatski taložnici (5), uređaji za katalitičko izgaranje (6) ili skruberi (7) te instalirani i izmjereni stupanj korisnosti uređaja u %;

II. PODACI O PROCESU/POSTROJENJU

9. Redni broj kotla - upisuje se redni broj kotla u kotlovnici koji onečišćivač sam pridruži svakom kotlu. Ovaj broj, kad se jednom pridruži, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba. Za svaki kotao upisuju se svi traženi tehnički podaci te broj sati rada kotla tijekom godine i nominalni stupanj djelovanja razmatranog kotla kod zadnjeg mjerenja u %;

10. VRSTA I POTROŠAK GORIVA - upisuju se sljedeće vrste goriva: ČVRSTO GORIVO: drvo, ugljen (treset, smeđi ugljen, kameni ugljen, ...), briketi (briketi smeđeg ugljena, briketi kamenog ugljena, ...), ugljeni prah, metalurški koks (visokopećni koks, ljevaonički koks, ...), polukoks (polukoks kamenog ugljena)...; TEKUĆE GORIVO: ekstra lako loživo ulje, srednje i teško loživo ulje; PLIN: zemni ili prirodni plin, močvarni plin, vodeni plin, gradski plin, koksni plin, generatorski plin, rafinerijski plin, ukapljeni plin (tekući) naftni plin (TNP), benzinski plin, grotleni (visokopećni plin), otpadni plin...; GORIVI OTPACI: slama, pilovina...

Osim podataka o vrsti goriva upisuje se potrošak goriva u sezoni loženja i ostalom dijelu godine te mjerne jedinice u kojima je potrošak goriva naveden (t/god, kg/h, m3/h...), donja toplinska vrijednost goriva (kJ/kg) te udio sumpora u gorivu (mas %) i udio pepela u gorivu (mas %);

III. PODACI O EMISIJI

11. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja zraka propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš. Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u mg/m i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Kod osnove za određivanje za svaku vrstu emisije upisuje se broj jednog od tri načina na koji su dobiveni podaci: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2) ili proračun primjenom emisijskog faktora (3).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Z-4

EMISIJE U ZRAK IZ TERMOELEKTRANA

I. PODACI O TERMOELEKTRANI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Naziv tehnološke jedinice - upisuje se puni naziv tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača;

4. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

5. Naziv ispusta - upisuje se naziv istog kao npr. dimnjak na procesnoj peći;

6. Gauss Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

7. Visina ispusta - upisuje se građevinska visina ispusta u metrima;

8. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuje se jedna od sljedećih vrsta uređaja za pročišćavanje: cikloni (1), impelerski kolektori mehaničkog tipa (2), prašne komore (3), vrećasti filteri (4), elektrostatski taložnici (5), uređaji za katalitičko izgaranje (6) ili skruberi (7) te instalirani i izmjereni stupanj korisnosti uređaja u %;

9. Vršni promjer ispusta - upisuje se promjer otvora dimnjaka;

10. Godina puštanja termoelektrane u rad - upisuje se godina puštanja u rad;

11. Očekivani vijek trajanja - upisuje se očekivani broj godina;

12. Snaga - upisuje se snaga instaliranog postrojenja u MW;

13. Godišnji faktor iskorištenja kapaciteta - upisuje se % godišnjeg iskorištenja kapaciteta;

14. Godišnja proizvodnja energije - upisuje se ukupna godišnja proizvodnja energije u GWh;

15. Prosječna temperatura produkata izgaranja na izlazu iz ispusta - upisuje se prosječna temperatura u C na izlazu iz dimnjaka;

16. Prosječni volumen produkata izgaranja - upisuje se prosječni volumen na m3N/min.

17. Učestalost ispuštanja - kod kontinuiranog ispuštanja produkata izgaranja upisuje se ukupni godišnji broj sati kontinuiranog ispuštanja. Kod diskontinuiranog ispuštanja upisuje se: broj sati na dan, dana na tjedan te tjedana na godinu diskontinuiranog ispuštanja;

II. PODACI O GORIVU

18. VRSTA I POTROŠAK GORIVA - upisuju se sljedeće vrste goriva: ČVRSTO GORIVO: drvo, ugljen (treset, smeđi ugljen, kameni ugljen, ...), briketi (briketi smeđeg ugljena, briketi kamenog ugljena, ...), ugljeni prah, metalurški koks (visokopećni koks, ljevaonički koks, ...), polukoks (polukoks kamenog ugljena)...; TEKUĆE GORIVO: ekstra lako loživo ulje, srednje i teško loživo ulje; PLIN: zemni ili prirodni plin, močvarni plin, vodeni plin, gradski plin, koksni plin, generatorski plin, rafinerijski plin, ukapljeni plin (tekući) naftni plin (TNP), benzinski plin, grotleni (visokopećni plin), otpadni plin...; GORIVI OTPACI: slama, pilovina...

Osim ovih podataka upisuju se i podaci o potrošku goriva i mjerna jedinica u kojoj je potrošak goriva naveden (t/god, kg/h, m3/h...), donja toplinska vrijednost goriva (kJ/kg), udio sumpora u gorivu (mas %) te udio pepela u gorivu (mas %);

19. Prosječni godišnji potrošak goriva - upisuje se za određenu vrstu goriva prosječni godišnji potrošak u 103t;

20. Donja toplinska vrijednost goriva - upisuje se donja toplinska vrijednost goriva u kJ/kg;

21. Udio sumpora u gorivu - upisuje se mas % udjela sumpora u pojedinoj vrsti goriva;

22. Udio ostalih elemenata u gorivu - upisuje se mas % udjela dušika, klora i pepela u pojedinoj vrsti goriva;

23. Udio sumpora vezanog u pepelu - upisuje se mas % udjela sumpora vezanog u pepelu prema gorivu;

III. PODACI O EMISIJI

24. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja zraka propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš. Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u mg/m i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Kod osnove za određivanje za svaku vrstu emisije upisuje se broj jednog od tri načina na koji su dobiveni podaci: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2) ili proračun primjenom emisijskog faktora (3).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Obrazac PI-Z-4 ispunjava se za svaki ispust zasebno.

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-V-1

ISPUSTI U VODE/MORE

I. PODACI O ISPUSTU

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Naziv tehnološke jedinice - upisuju se puni naziv tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača;

4. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

5. Naziv ispusta - upisuje se naziv ispusta kao npr. "Ispust 1", "INA-1", "SAVA-2" i sl.;

6. Gauss-Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta u prirodni recipijent očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

7. Sliv - upisuje se broj jednog od dva sliva u Republici Hrvatskoj: Crnomorski sliv (1) i Jadranski sliv (2);

8. Dio sliva - upisuje se broj dijela jednog od dva sliva u Republici Hrvatskoj.;

za Crnomorski sliv: Dunav (01), Drava (02), Mura (04), Sava (07), Bosut (09), Una (17), Lonja (19), Kupa (31),

za Jadranski sliv: Mirna (52), Cetina (53), Neretva (54), Krka (61), ostali vodotoci sliva Jadranskog mora (60), priobalni pojas (69), otoci (70);

9. Način odvodnje - upisuje se jedan od načina odvodnje: vlastitom kanalizacijom u vodotok (0), vlastitom kanalizacijom u jezero (1), vlastitom kanalizacijom u more (2), vlastitom kanalizacijom u akumulaciju (3), u podzemne vode (4), u javnu kanalizaciju bez uređaja za pročišćavanje (5), u javnu kanalizaciju s centralnim uređajem za pročišćavanje voda (6);

10. Način pročišćavanja - upisuje se jedan od načina pročišćavanja: bez pročišćavanja (0), mehaničkim postupcima (1), kemijskim postupcima (2), biološkim postupcima (3), kombiniranim postupcima (nedefinirano) (40), kombinirano mehaničko - kemijskim postupcima (41), kombinirano mehaničko -biološkim postupcima (42), kombinirano kemijsko - biološkim postupcima (43), kombinirano mehaničko - kemijsko - biološkim postupcima (44), toplinsko rasterećenje (5);

11. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuju se svi instalirani uređaji za pročišćavanje prema Katalogu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš;

12. Vrsta otpadnih voda na ispustu - upisuje se oznaka "x" u odgovarajući kvadrat za jednu ili više vrsta otpadnih voda koje se ispuštaju ispustom u prirodni recipijent.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-2

ISPUSTI U VODE/MORE - RASHLADNA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna količina uzete vode - upisuje se ukupna količina uzete vode iz javnog vodovoda ili vlastitog vodozahvata u tis.m3/god, prosječni dotok svježe rashladne vode u m/h i broj efektivnih sati rada postrojenja u h/god.

Kod količine ispusne rashladne vode upisuje se ukupna količina ispuštene rashladne vode u tis.m3/god;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1= X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. Toplinsko opterećenje - upisuje se ocjena toplinskog opterećenja vode: toplinski neopterećena
- T<5°C(0), toplinski opterećena -T=5-10°C (1), toplinski jako opterećena -T>10°C (2);

8. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Za ispusne rashladne vode se pored toplinskog optrećenja obvezno unosi količina otopljenih soli (isparni ostatak) te ostale emisije i pokazatelji onečišćenja vode prema Katalogu onečišćenja vode.

Kod osnove za određivanje koncentracije i ukupne godišnje količine emisije za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se jedna od tri osnove na temelju koje se došlo do podataka o koncentraciji i ukupnoj godišnjoj količini emisije: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2), proračun zasnovan na emisijskim faktorima (3). Količine emisije se na osnovi izmjerenih prosječnih vrijednosti (koncentracija) dane emisije u rashladnoj vodi određuje preko izraza:

Količina emisije =

Ukoliko onečišćivač nema na odgovarajući način izmjerene podatke o količini pojedine vrste emisije na razini ispusta, može se koristiti materijalnom bilancom za izračunavanje traženih podataka ili podatke može proračunati iz količine glavnih proizoda ili sirovina i emisijskih faktora za dani proces.

Količina emisije =

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-3

ISPUSTI U VODE/MORE - PROCESNA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna količina uzete vode - upisuje se ukupna količina uzete vode iz javnog vodovoda ili vlastitog vodozahvata u tis.m/god, prosječni dotok svježe procesne vode u m/h i broj efektivnih sati rada postrojenja u h/god.

Kod količine ispusne procesne vode upisuje se ukupna količina ispuštene procesne vode u tis.m/god;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5) (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. Toplinsko opterećenje - upisuje se ocjena toplinskog opterećenja vode: toplinski neopterećena -T<5°C(0), toplinski opterećena -T=5-10°C (1), toplinski jako opterećena -T>10°C (2);

8. PROCESI ILI OPERACIJE PRI KOJIMA DOLAZI DO EMISIJE - upisuje se naziv procesa ili operacije prema Katalogu jediničnih operacija i procesa propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš;

9. Postupak - upisuje se naziv postupka, ukoliko nije određen točkom 8. (npr. proizvodnja čelika SM postupkom);

10. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš;

Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Za otpadne procesne vode se pored toplinskog opterećenja i osnovnih pokazatelja onečišćenja upisuju i ostala specifična onečišćenja tipična za danu vrstu procesa, odnosno proizvodnje, prema katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod osnove za određivanje koncentracije i ukupne godišnje količine emisije za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se jedna od tri osnove na temelju koje se došlo do podataka o koncentraciji i ukupnoj godišnjoj količini emisije: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2), proračun zasnovan na emisijskim faktorima (3). Količine emisije se na osnovi izmjerenih prosječnih vrijednosti koncentracija (C) dane emisije i ukupne godišnje količine procesne vode određuje preko izraza:

Količina emisije =

Ukoliko onečišćivač nema podatke na osnovi mjerenja, količina pojedine vrste emisije na razini ispusta, izračunava se korištenjem bilančne metode ili izračunava iz količine glavnih proizvoda ili sirovina i emisijskih faktora (Ef) za dani proces:

Količina emisije =

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-4

ISPUSTI U VODE/MORE - SANITARNA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna količina uzete pitke vode - upisuje se ukupna količina pitke vode uzete iz javnog vodovoda tis. m/god.

Kod količine ispusne sanitarne vode upisuje se ukupna količina ispuštene sanitarne vode u tis.m/god.;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Za otpadne sanitarne vode se upisuju emisije tipične za sanitarne otpadne vode, navedene u obrascu.

Kod osnove za određivanje koncentracije i ukupne godišnje količine emisije za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se jedna od tri osnove na temelju koje se došlo do podataka o koncentraciji i ukupnoj godišnjoj količini emisije: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2), proračun zasnovan na emisijskim faktorima (3).

Količine emisije se na osnovi izmjerenih prosječnih vrijednosti koncentracija (C) dane emisije i ukupne godišnje količine otpadne vode određuje preko izraza:

Količina emisije =

Ukoliko onečišćivač nema podatke o količini pojedine vrste emisije na osnovi mjerenja, može se koristiti bilančnom metodom za izračunavanje traženih podataka iz količine potrošne pitke vode i broja uposlenih, odnosno emisijskih faktora i/ili broja uposlenih radnika.

Količina emisije =

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-5

ISPUSTI U VODE/MORE - MJEŠOVITA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna količina uzete vode - upisuje se ukupna količina uzete vode iz javnog vodovoda ili vlastitog vodozahvata u tis.m/god, prosječni dotok svježe mješovite vode u m/h i broj efektivnih sati rada postrojenja u h/god.

Kod količine pročišćene/predtretirane vode upisuje se ukupna količina mješovite vode u tis.m/god. koja se odvodi na centralni gradski uređaj za pročišćavanje, odnosno ukupna količina predtretirane ili pročišćene mješovite vode koja se ispušta preko vlastitog uređaja u prirodni recipijent;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. Toplinsko opterećenje - upisuje se ocjena toplinskog opterećenja vode: toplinski neopterećena -T<5°C(0), toplinski opterećena -=5-10°C (1), toplinski jako opterećena -T>10°C (2);

8. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod količine emisije upisuje se:

ako onečišćivač pročišćava mješovite otpadne vode na centralnom gradskom uređaju upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u t/g otpadne vode koja se odvodi na uređaj za pročišćavanje,

ako onečišćivač predtretira ili pročišćava mješovite otpadne vode na vlastitom uređaju upisuje se koncentacija, odnosno količina tako obrađene vode.

Za mješovite otpadne vode, pored osnovnih pokazatelja onečišćenja upisuju se i ostali specifični pokazatelji onečišćenja i vrste emisija tipične za danu vrstu proizvodnje prema Katalogu onečišćenja voda propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Osnova za određivanje ukupne godišnje količine emisija za svaku vrstu emisije je mjerenje koncentracije onečišćenja i količine (protoka) otpadne vode preko izraza:

Količina emisije=

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-6

ISPUSTI U VODE/MORE - OBORINSKA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba.

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna slivna površina - upisuje se ukupna površina objekata i odvodnjenih površina s kojih se oborinska voda skuplja i odvodi u kanalizaciju. Kod prosječne godišnje količine oborina upisuje se ukupna godišnja količina oborina za to područje prema podacima najbliže meteorološke jedinice ili glavne meteorološke postaje u sjedištu županije.

Kod količine vode upisuje se ukupna količina oborinske vode dobivene na osnovi proračuna u tis.m/god.;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Za oborinske vode se pored ocjene kakvoće i osnovnih pokazatelja onečišćenja upisuju i ostale emisije tipične za danu vrstu procesa, odnosno proizvodnje, prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod osnove za određivanje koncentracije i ukupne godišnje količine emisije za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se osnova na temelju koje se došlo do podataka o koncentraciji i ukupnoj godišnjoj količini emisije: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2)

Količine emisije se na osnovi izmjerenih prosječnih vrijednosti (koncentracija) dane emisije i ukupne godišnje količine oborina određuje preko izraza:

Količina emisije =

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJA OBRASCA PI-V-7

ISPUSTI U VODE/MORE - PROCJEDNA VODA

I. PODACI O EMISIJI

1. Matični broj onečišćivača - upisuje se matični broj onečišćivača iz sudskog registra (MBS).

2. Broj tehnološke jedinice u sastavu onečišćivača - upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici. Ovaj broj, kada je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

3. Redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice - upisuje se redni broj ispusta unutar tehnološke jedinice koji sam onečišćivač pridruži ispustu. Ovaj broj, kad je jednom pridružen, može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba;

4. Vrsta izvora emisije - upisuje se jedna od sljedećih vrsta izvora emisije: industrija (1), energetika (2), komunalni uređaj (3), ostalo (4);

5. Ukupna procjedna površina - upisuje se ukupna površina odlagališta otpada na kojoj se oborinska voda procjeđuje i odvodi u kanalizaciju ili podzemlje. Kod prosječne godišnje količine oborina upisuje se ukupna godišnja količina oborina za to područje prema podacima najbliže meteorološke jedinice ili glavne meteorološke postaje u sjedištu županije.

Kod količine vode upisuje se ukupna količina procjedne vode dobivena na osnovi proračuna ili mjerena u tis.m/god.;

6. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od slijedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. odre-đuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

7. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i vrsta emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod količine emisije upisuje se prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u g/m3 i ukupna godišnja količina emisije u tonama. Za otpadne procjedne vode se pored ocjene kakvoće i osnovnih pokazatelja onečišćenja upisuju i ostale specifične emisije tipične za danu deponiju prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Kod osnove za određivanje koncentracije i ukupne godišnje količine emisije za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se i osnova na temelju koje se došlo do podataka: izmjerena emisija (1), prosudba na osnovi materijalne bilance (2).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava onečišćivač i dostavlja županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu (članak 25. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-1

PODACI O NASELJU

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem sastavu je naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

II. PODACI O NASELJU

4-9. - upisuju se podaci koje vodi Državni zavod za statistiku;

10. Ukupna površina poslovnog prostora - upisuje se ukupna površina poslovnog prostora naselja u m2 (prema podacima za plaćanje komunalne naknade);

11. Ukupan broj statističkih popisnih krugova u naselju - upisuje se ukupan broj statističkih krugova prema provedenom popisu stanovništva;

12. Ukupan broj dionica cestovne mreže u naselju - upisuje se ukupan broj dionica cestovne mreže u naselju s tim da je dionica odsječak ceste (ulice) s približno homogenim protokom vozila koja je u pravilu omeđena točkama u kojima se znatno mijenja tok prometa;

13-15. - upisuju se podaci koje vodi Državni zavod za statistiku;

16. Broj ispusta sanitarnih otpadnih voda iz naselja - upisuje se broj ispusta u prirodni recipijent;

17. Broj septičkih jama u naselju - upisuje se traženi broj;

18. Broj sabirnih jama u naselju - upisuje se traženi broj;

19. Broj stanovnika obuhvaćenih organiziranim skupljanjem komunalnog otpada - upisuje se traženi broj stanovnika u naselju;

20. Broj domaćinstava obuhvaćenih organiziranim skupljanjem komunalnog otpada - upisuje se traženi broj domaćinstava u naselju;

III. METEOROLOŠKI PODACI

21-22. - upisuju se podaci koje vodi Državni hidrometeorološki zavod;

IV. TRGOVAČKA DRUŠTVA I INSTITUCIJE

23. Upisuju se trgovačka društva ili drugi oblici organiziranog obavljanja određenih djelatnosti (vlastiti pogoni, službe, ustanove, fizičke osobe i dr.) koje obavljaju navedene djelatnosti u datom naselju;

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Z-1

NAČIN ZAGRIJAVANJA STAMBENOG PROSTORA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Nadmorska visina - upisuje se srednja nadmorska visina naselja;

5. Popisni krug - upisuje se šifra i redni broj popisnog kruga prema provedenom popisu stanovništva;

II. PODACI O STANU

1. Ulica - upisuje se naziv ulice te kućni broj stana koji je uzet kao ogledni primjerak;

2. Stan - u odgovarajući kvadrat označava se sa "x" vrsta zgrade u kojoj je stan;

3. Stan se nalazi - u odgovarajući kvadrat označava se sa "x" položaj stana u zgradi;

4. Godina izgradnje zgrade - upisuje se godina dovršetka izgradnje zgrade - godina useljenja;

5. Materijal vanjskih zidova - u odgovarajući kvadrat označava se sa "x" kvaliteta građevinskog materijala od kojeg su pretežno izgrađeni vanjski zidovi;

III. PODACI O NAČINU ZAGRIJAVANJA STANA

6. Način zagrijavanja - u odgovarajući kvadrat označava se sa "x" predviđeni način zagrijavanja stana;

7. Približna površina stana koja se zagrijava - upisuje se približna površina (ukoliko se ne raspolaže točnom);

8. Visina prostorije - upisuje se visina od poda do stropa stana - svjetla visina;

9. Približna visina dimnjaka - upisuje se približna visina dimnjaka na koji je priključen glavni izvor toplinske energije;

10. Broj lokalnih izvora topline - upisuje se ukupan broj instaliranih lokalnih izvora topline tj. broj peći za pojedinačno zagrijavanje stambenih prostorija;

11. Broj kotlova centralnog grijanja - upisuje se broj instaliranih kotlova centralnog grijanja;

12. Kapacitet kotlova - upisuje se kapacitet svakog od instaliranih kotlova centralnog grijanja;

13. VRSTA I POTROŠAK GORIVA U KOTLOVIMA CENTRALNOG GRIJANJA - upisuje se vrsta goriva: UGLJEN (treset, smeđi, briketi smeđeg ugljena, ugljeni prah...), ULJE LOŽIVO (ekstra lako, srednje i teško), DRVO, GORIVI OTPACI I PLIN (zemni, prirodni, močvarni, gradski). Osim ovih, upisuju se i podaci o potrošku goriva za određenu vrstu izraženo u predviđenim mjernim jedinicama;

14. VRSTA PEĆI I POTROŠAK GORIVA KOD POJEDINAČNOG ZAGRIJAVANJA PROSTORIJA - upisuje se vrsta i broj peći (na kruto, tekuće ili plinovito gorivo), vrsta i potrošak goriva koje izgara u danim pećima te približnu visinu dimnjaka na koju je navedena peć priključena.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Z-1-1

EMISIJE U ZRAK IZ KUĆNIH LOŽIŠTA I MALIH KOTLOVNICA STAMBENOG PROSTORA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Popisni krug - upisuje se šifra i redni broj popisnog kruga prema provedenom popisu stanovništva;

5. Gauss-Krügerove koordinate - upisuju se koordinate centroida popisnog kruga očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

5. Ukupna površina popisnog kruga - upisuje se površina na km2;

7. Broj stanovnika u popisnom krugu - upisuje se broj stanovnika iz podataka Državnog zavoda za statistiku;

II. PODACI O ZGRADAMA U POPISNOM KRUGU

8. Ukupan broj zgrada - upisuje se ukupan broj stambenih zgrada u popisnom krugu te starost prema predviđenim razredima u %;

III. PODACI O STANOVIMA U POPISNOM KRUGU

9. Stan - upisuje se ukupan broj i ukupna površina stanova u popisnom krugu prema vrsti zgrade u kojoj se stan nalazi;

IV. DISTRIBUCIJA STAMBENE POVRŠINE U POPISNOM KRUGU PREMA SMJEŠTAJU STANA

10. Smještaj stana - upisuje se u % distribucija stambene površine po položaju stana u zgradi od ukupne stambene površine popisnog kruga;

V. PODACI O NAČINU ZAGRIJAVANJA STAMBENOG PROSTORA

11. % stambene površine iz točke III koji se zagrijava iz - upisuje se %-ni udio stambene površine u ukupnoj stambenoj površini iz točke III zavisno o načinu na koji se navedena površina zagrijava;

VI. PROSJEČNI DIO STANA KOJI SE ZAGRIJAVA

- upisuje se, izražen u %, prosječni dio stana koji se zagrijava;

VI. ZASTUPLJENOST POJEDINE VRSTE GORIVA U UKUPNOM POTROŠKU GORIVA ZA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA U POPISNOM KRUGU

12. Vrsta goriva - upisuje se %-ni udio pojedine vrste goriva u ukupnom potrošku goriva za zagrijavanje stambenog prostora popisnog kruga;

VIII. POTREBNA KOLIČINA TOPLINE PREMA NORMAMA ZA STAMBENE GRAĐEVINE GRAĐENE IZ UOBIČAJENOG GRAĐEVNOG MATERIJALA U RAZMATRANOM POPISNOM KRUGU

13. Prosječno potrebna toplina - upisuje se prosječno potrebna toplina za grijanje svih prostorija u stanu izražena u kW/m2;

IX. OGRJEVNA VRIJEDNOST PROSJEČNOG GORIVA (Hh)

14. Upisuje se ogrjevna vrijednost prosječnog goriva za pojedine i/ili sve grupe goriva koja se u popisnom krugu koriste;

X. STUPANJ ISKORIŠTENJA PEĆI I KOTLOVA (uk)

15. Upisuje se prosječni stupanj iskorištenja peći za pojedinačno zagrijavanje prostorija i kotlova centralnog i etažnog grijanja;

XI. STUPANJ - DAN FAKTOR (Gd)

16. Upisuje se prosječni broj dana grijanja tijekom navedenog perioda za razmatranu sezonu loženja, prosječna sobna temperatura za sve stanove u popisnom krugu, prosječna vanjska temperatura tijekom sezone loženja, te stupanj - dan faktor koji je produkt broja dana grijanja i razlike između prosječne sobne temperature i prosječne vanjske temperature;

XII. PROSJEČNA VISINA DIMNJAKA KUĆNIH LOŽIŠTA I KOTLOVNICA CENTRALNOG GRIJANJA

17. Prosječna visina dimnjaka - upisuje se prosječna visina dimnjaka koji se koriste u procesu zagrijavanja stambenog prostora;

XIII. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE IZ KUĆNIH LOŽIŠTA I MALIH KOTLOVNICA CENTRALNOG GRIJANJA U POPISNOM KRUGU

18. KOLIČINA EMISIJE - upisuje se izračunata količina pojedine vrste emisije iz popisnog kruga u t/god za predviđene vrste goriva i ukupno;

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Z-2

NAČIN ZAGRIJAVANJA POSLOVNOG PROSTORA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Nadmorska visina - upisuje se srednja nadmorska visina naselja;

5. Popisni krug - upisuje se šifra i redni broj popisnog kruga prema provedenom popisu stanovništva;

II. PODACI O POSLOVNOM PROSTORU KOJI SE ZAGRIJAVA

6. Naziv i adresa - upisuje se naziv trgovačkog društva, ustanove i sl., odnosno podružnice te ulica i kućni broj u kojoj se nalazi prostor koji se zagrijava;

7. Vrsta ustanove - upisuje se i u odgovarajući kvadrat označava s "x" vrsta ustanove kojoj pripada poslovni prostor koji se zagrijava te prosječni dnevni i godišnji sati grijanja razmatranog prostora;

8. Vrsta poslovnog prostora - upisuje se i u odgovarajući kvadrat označava s "x" vrsta poslovnog prostora koji se zagrijava te prosječni dnevni i godišnji sati grijanja razmatranog prostora;

9. Prostor se nalazi - upisuje se i označava se sa "x" u odgovarajućem kvadratu položaj razmatranog prostora u zgradi;

10. Godina izgradnje zgrade - upisuje se godina dovršetka izgradnje (useljenje ili uporabna dozvola);

11. Materijal vanjskih zidova - označava se sa "x" u odgovarajućem kvadratu kvaliteta građevinskog materijala od kojeg su pretežno izgrađeni vanjski zidovi;

III. PODACI O NAČINU ZAGRIJAVANJA POSLOVNOG PROSTORA

12. Način zagrijavanja - u odgovarajući kvadrat označava se sa "x" predviđeni način zagrijavanja poslovnog prostora;

13. Približna površina poslovnog prostora koji se zagrijava - upisuje se približna površina (ukoliko se ne raspolaže s točnom);

14. Visina prostorije - upisuje se visina od poda do stropa stana - svjetla visina;

15. Približna visina dimnjaka - upisuje se približna visina dimnjaka na koji je priključen glavni izvor toplinske energije;

16. Broj lokalnih izvora topline - upisuje se ukupan broj instaliranih lokalnih izvora topline tj. broj peći za pojedinačno zagrijavanje poslovnih prostorija;

17. Broj kotlova centralnog grijanja - upisuje se broj instaliranih kotlova centralnog grijanja;

18. Kapacitet kotlova - upisuje se kapacitet svakog od instaliranih kotlova centralnog grijanja;

19. VRSTA I POTROŠAK GORIVA U KOTLOVIMA CENTRALNOG GRIJANJA - upisuje se vrsta goriva: UGLJEN (treset, smeđi, briketi smeđeg ugljena, ugljeni prah...), ULJE LOŽIVO (ekstra lako, srednje i teško), DRVO, GORIVI OTPACI I PLIN (zemni, prirodni, močvarni, gradski). Osim ovih, upisuju se i podaci o potrošku goriva za određenu vrstu izraženo u predviđenim mjernim jedinicama;

20. VRSTA PEĆI I POTROŠAK GORIVA KOD POJEDINAČNOG ZAGRIJAVANJA PROSTORIJA - upisuje se vrsta i broj peći (na kruto, tekuće ili plinovito gorivo), vrsta i potrošak goriva koje izgara u danim pećima te približnu visinu dimnjaka na koju je navedena peć priključena.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Z-2-1

EMISIJE U ZRAK IZ KUĆNIH LOŽIŠTA I MALIH KOTLOVNICA POSLOVNOG PROSTORA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Popisni krug - upisuje se šifra i redni broj popisnog kruga prema provedenom popisu stanovništva;

5. Gauss-Krügerove koordinate - upisuju se koordinate centroida popisnog kruga očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

5. Ukupna površina popisnog kruga - upisuje se površina na km2;

7. Broj stanovnika u popisnom krugu - upisuje se broj stanovnika iz podataka Državnog zavoda za statistiku;

8. Broj uposlenih - upisuje se ukupan broj uposlenih u razmatranom popisnom krugu;

II. PODACI O POSLOVNOM PROSTORU KOJI SE ZAGRIJAVA

9. Vrsta ustanove - upisuje se ukupna površina poslovnog prostora prema vrstama ustanova i prosječni sati grijanja tijekom godine;

10. Vrsta poslovnog prostora - upisuje se ukupna površina poslovnog prostora prema vrstama istog i prosječni sati grijanja tijekom godine;

III. DISTRIBUCIJA POSLOVNOG PROSTORA PREMA SMJEŠTAJU U ZGRADI

11. Smještaj poslovnog prostora - upisuje se u % distribucija poslovnog prostora po položaju istog u zgradi od ukupne površine poslovnog prostora u popisnom krugu;

IV. PODACI O NAČINU ZAGRIJAVANJA POSLOVNOG PROSTORA

12. % površine poslovnog prostora iz točke III. koji se zagrijava iz - upisuje se %-ni udio površine poslovnog prostora u ukupnoj površini poslovnog prostora iz točke III., zavisno o načinu na koji se navedena površina zagrijava;

V. PROSJEČNI DIO POSLOVNOG PROSTORA KOJI SE ZAGRIJAVA

- upisuje se, izražen u %, prosječni dio poslovnog prostora koji se zagrijava;

VI. ZASTUPLJENOST POJEDINE VRSTE GORIVA U UKUPNOM POTROŠKU GORIVA ZA GRIJANJE POSLOVNOG PROSTORA

13. Vrsta goriva - upisuje se %-ni udio pojedine vrste goriva u ukupnom potrošku goriva za zagrijavanje poslovnog prostora popisnog kruga;

VII. OGRJEVNA VRIJEDNOST PROSJEČNOG GORIVA (Hh)

14. Upisuje se ogrjevna vrijednost prosječnog goriva za pojedine i/ili sve grupe goriva koja se u popisnom krugu koriste;

VIII. STUPANJ ISKORIŠTENJA PEĆI I KOTLOVA (uk)

15. Upisuje se prosječni stupanj iskorištenja peći za pojedinačno zagrijavanje prostorija i kotlova centralnog i etažnog grijanja;

IX. STUPANJ - DAN FAKTOR (Gd)

16. Upisuje se prosječni broj dana grijanja tijekom navedenog perioda za razmatranu sezonu loženja, prosječna sobna temperatura za sve poslovne prostore u popisnom krugu, prosječna vanjska temperatura tijekom sezone loženja, te stupanj - dan faktor koji je produkt broja dana grijanja i razlike između prosječne sobne temperature i prosječne vanjske temperature;

X. PROSJEČNA VISINA DIMNJAKA

17. Prosječna visina dimnjaka - upisuje se prosječna visina dimnjaka koji se koriste u procesu zagrijavanja poslovnog prostora;

XI. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE IZ KUĆNIH LOŽIŠTA I MALIH KOTLOVNICA ZA CENTRALNO GRIJANJE POSLOVNOG PROSTORA U POPISNOM KRUGU

18. KOLIČINA EMISIJE - upisuje se izračunata količina pojedine vrste emisije iz popisnog kruga u t/god za predviđene vrste goriva i ukupno;

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Z-3

EMISIJE IZ CESTOVNOG PROMETA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

II. PODACI O CESTOVNOM PROMETU

4. Dionica broj - upisuje se broj dionice koji se istoj pridružuje i taj broj ostaje stalan;

5. Naziv dionice - upisuje se odgovarajući naziv (najčešće je to naziv ulice ili dijela ceste od križanja s jednom do križanja s drugom ulicom);

6. Broj ceste - upisuje se broj ceste koje je dionica sastavni dio;

7. Duljina dionice - upisuje se duljina dionice u km uz obilježavanje početka i kraja dionice u km ceste, koje je dionica sastavni dio;

8. Gauss-Krügerove koordinate - upisuju se koordinate krajnjih točaka dionice očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

9. Način vožnje na dionici - upisuje se jedan od navedenih brojeva koji označava karakteristike prometa;

10. Prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) na dionici - upisuju se podaci o PGDP na dionici za svaku navedenu kategoriju vozila. Ukoliko se ne raspolaže podacima za sve kategorije vozila s obzirom na korištenu vrstu goriva i volumen motora upisuje se ukupni PGDP za osobna vozila, laka teretna vozila i teška teretna vozila svih kategorija te PGDP za motorkotače <50 cm3 i >50 cm3;

III. PODACI O EMISIJI IZ CESTOVNOG PROMETA

11. KOLIČINA EMISIJE - upisuje se izračunana količina emisije prema navedenim vrstama emisije za vrste vozila iz točke 10. ovog obrasca korištenjem metodologije "CORINAIR" za izračunavanje emisije iz cestovnog prometa i upotrebom "CORINAIR"-u propisanih emisijskih faktora za sljedeće emisije: CO, CO2, NMVOC, CH4, NOx, SO2, čestice, Pb i srednja potrošnja goriva (spg).

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-V-1

ISPUSTI U VODE/MORE

I. PODACI O ISPUSTU

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Naziv i broj ispusta - upisuje se naziv ispusta kao npr. "Sava 1", "Kolektor x" i sl, te broj ispusta koji se pridružuje ispustu. Ovaj broj ostaje stalan nakon pridruživanja;

5. Gauss-Krügerove koordinate ispusta - upisuju se koordinate točke ispusta u prirodni recipijent očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji;

6. Sliv - upisuje se broj jednog od dva sliva u Republici Hrvatskoj: Crnomorski sliv (1) i Jadranski sliv (2);

7. Dio sliva - upisuje se broj dijela jednog od dva sliva u Republici Hrvatskoj;

za Crnomorski sliv: Dunav (01), Drava (02), Mura (04), Sava (07), Bosut (09) Una (17), Lonja (19), Kupa (31)

za Jadranski sliv: Mirna (52), Cetina (53), Neretva (54), Krka (61), ostali vodotoci sliva Jadranskog mora (60), priobalni pojas (69), otoci (70);

8. Način odvodnje - upisuje se jedan od načina odvodnje: vlastitom kanalizacijom u vodotok (0), vlastitom kanalizacijom u jezero (1), vlastitom kanalizacijom u more (2), vlastitom kanalizacijom u akumulaciju (3), u podzemne vode (4), u javnu kanalizaciju bez uređaja za pročišćavanje (5), u javnu kanalizaciju s centralnim uređajem za pročišćavanje voda (6);

9. Način pročišćavanja - upisuje se jedan od načina pročišćavanja: bez pročišćavanja (0), mehaničkim postupcima (1), kemijskim postupcima (2), biološkim postupcima (3), kombiniranim postupcima (nedefinirano) (40), kombinirano mehaničko - kemijskim postupcima (41), kombinirano mehaničko - biološkim postupcima (42), kombinirano kemijsko - biološkim postupcima (43), kombinirano mehaničko - kemijsko - biološkim postupcima (44), toplinsko rasterećenje (5);

11. Vrsta uređaja za pročišćavanje - upisuju se svi instalirani uređaji za pročišćavanje prema Katalogu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš.

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-V-2

EMISIJE U VODE/MORE

I. PODACI O EMISIJI

1. Županija - upisuje se županija u čijem je sastavu naselje;

2. Grad - upisuje se grad u čijem je sastavu naselje;

3. Naselje - upisuje se ime naselja (u pravilu grad) za koje se daju podaci;

4. Broj stanovnika (na tom ispustu) - upisuje se broj stanovnika u dijelu naselja koji su sustavom odvodnje (kanalizacijom) "vezani" za ispust u prirodni recipijent;

5. Redni broj ispusta - upisuje se redni broj pridružen ispustu u obrascu KI-V-1;

6. Vrsta izvora emisije - upisuje se broj jedne od tri vrste predviđenih izvora emisije: domaćinstvo (1), poljoprivreda (2) i ostalo (3);

7. Potrošak pitke vode u naselju (za taj ispust) - upisuje se godišnji potrošak pitke vode za dio naselja, odnosno broj stanovnika iz točke 4. ovog obrasca;

8. Vrsta otpadne vode - upisuje se šifra vrste otpadne vode: sanitarna (3), mješovita (4), oborinska (5) ili procjedna (6);

9. Količina otpadne vode - upisuje se količina ispuštene otpadne vode u tis.m/god:

– određene na osnovi mjerenja protoka,

– izračunate iz potroška vode za piće prema izrazu:

– Q otp. voda = Q pitka voda x 0,6 ili

– izračunata iz broja stanovnika/domaćinstava i emisijskog faktora
prema izrazu: Q otp. voda = broj stanovnika x Ef

10. Ocjena kakvoće - upisuju se jedna od sljedećih kakvoća vode: neonečišćena (0), neonečišćena toplinski opterećena (1), pročišćena (2), predtretirana (3), onečišćena
K1=1,0-1,5 (4), jako onečišćena K1>1,5 (5), (koeficijent onečišćenja K1=X1/X1-doz. određuje se prema metodologiji za izračunavanje koeficijenta K1 kod obračuna vodoprivredne naknade za zaštitu vode);

11. VRSTA I KOLIČINA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE - upisuje se šifra i naziv emisije prema Katalogu onečišćenja vode propisanog Pravilnikom o katastru emisija u okoliš i prosječna godišnja koncentracija onečišćenja u mg/m te ukupna godišnja količina emisije u tonama.

Kod osnove za određivanje za svaku pojedinu vrstu emisije upisuje se jedna od dvije osnove na temelju koje se došlo do podataka o koncentraciji i ukupnoj godišnjoj količini emisije: izmjerena emisija (1), na osnovi proračuna zasnovanog na potrošnji pitke vode, broju stanovnika i preko emisijskih faktora (3). Količine emisije se na osnovi izmjerenih prosječnih vrijednosti (koncentracija) dane emisije određuje preko izraza:

Količina emisije =

Količina pojedine vrste emisije izračunava se iz broja stanovnika (koji se odnosi na taj ispust) i emisijskog faktora preko izraza:

Količina emisije t/god = br. stanovnika x Ef

Napomena!

Ovaj obrazac ispunjava gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša (članak 26. Pravilnika o katastru emisija u okoliš).

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja, potpisi istih i pečat onečišćivača.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima rukom, pisaćim strojem ili putem računala.

Katalog br. 1.
________________

Katastar emisija u okoliš

KATALOG JEDINIČNIH OPERACIJA I

JEDINIČNIH PROCESA

ŠIFRA
NAZIV OPERACIJE/PROCESA
1JEDINIČNE OPERACIJE
11OPERACIJE PRIJELAZA TVARI
1101destilacija
1102ukapljivanje
1103ovlaživanje - sušenje
1104uparavanje - kondenzacija
1105adsorpcija - desorpcija
1106apsorbcija
1107frakcijska sublimacija
1108ekstrakcija
1109frakcijska kristalizacija iz taline
1110otapanje - kristalizacija
1111luženje
1112ionska zamjena
1113plinska difuzija
1114dijaliza
1115elektrodijaliza
1116ultrafiltracija
1117reverzna osmoza
1118termička difuzija
1119ostalo
12OPERACIJE HOMOGENIZIRANJA (MIJEŠANJA)
1201miješanje plinova
1202raspršivanje
1203formiranje pjene (raspjenjivanje)
1204formiranje prašine (rasprašivanje)
1205emulgiranje
1206miješanje
1207gnjetenje
1208kvašenje
1209suspendiranje
1210miješanje krutina
1211raščinjavanje
1212ostalo
13OPERACIJE RAZDVAJANJA (SEPARIRANJA)
1301sedimentacija
1302ispiranje
1303separacija u ciklonima (cikloniranje)
1304filtracija
1305centrifugiranje
1306klasiranje i prosijavanje
1307deklantiranje
1308flotacija
1309tiještenje (prešanje)
1310električna separacija
1311magnetska separacija
1312probiranje (s konvejerskih traka)
1313ostalo
14OPERACIJE USITNJAVANJA ČESTICA
1401drobljenje
1402mljevenje
1403mokro mljevenje
1404mikroniziranje
1405ostalo
15OPERACIJE AGREGIRANJA (STAPANJA ČESTICA)
1501granuliranje
1502briketiranje
1503peletiziranje
1504sinteriranje
1505ostalo
16OPERACIJE OBLIKOVANJA (U OPERACIJAMA PROCESNE TEHNIKE)
1601kalandiranje
1602ekstrudiranje
1603ispredanje vlakana iz otopina
1604ostalo
17OPERACIJE PRIJELAZA I PRIJENOSA TOPLINE
1701izgaranje krutog, tekućeg i plinovitog goriva
1702električno grijanje
1703grijanje plazmom
1704radijacijsko grijanje
1705hlađenje isparivanjem
1706grijanje i hlađenje nositeljima topline - direktno i indirektno
1707smrzavanje
1708duboko smrzavanje
1709kriotehničke operacije
1710ostalo
18OPERACIJE TRANSPORTA MATERIJALA
1801transport plinova (ventilatorima, puhalima i kompresorima)
1802transport kapljevina crpkama (centrifugalnim, stapnim, membranskim, mamut i mlaznim)
1803transport krutina standardnim operacijama
1804transport fluidiziranih krutina
1805ostalo
19OPERACIJE SKLADIŠTENJA MATERIJALA
1901standardne operacije skladištenja krutina
1902skladištenje plina u plinomjerima (gazometrima)
1903skladištenje plina u suhim plinospremama
1904skladištenje kapljevina u spremnicima sa čvrstim ili plivajućim pokrovom
1905ostalo
2GLAVNI JEDINIČNI PROCESI I TEHNOLOŠKI POSTUPCI
2010ALKILACIJA
2020AMONOLIZA
2030AROMATIZACIJA
2040KALCINIRANJE I DEHIDRATACIJA
2050IZGARANJE
2060KONDENZACIJA
2070DIAZOTIRANJE I KUPLOVANJE
2080ELEKTROLIZA
2090ESTERIFIKACIJA
2100FERMENTACIJA
2110HALOGENIRANJE
2120HIDROFORMILACIJA (OKSO-SINTEZA)
2130HIDROGENACIJA I HIDROGENOLIZA
2140HIDRATACIJA I HIDROLIZA
2150ZAMJENA IONA
2160IZOMERIZACIJA
2170NEUTRALIZACIJA
2180NITRIRANJE
2190OKSIDACIJA
2200POLIMERIZACIJA
2210PIROLIZA I KREKIRANJE
2220REDUKCIJA
2230SULFONIRANJE
2240METALURŠKI PROCESI
2241taljenje
2242obrada u konverterima
2243lijevanje
2244rafinacija
2245površinska obrada
2246mehanička obrada
2247ostali metalurški procesi
2250PROCESI PROIZVODNJE I PRERADE PAPIRA I TEKSTILA
2251digestija
2252bijeljenje
2253bojanje
2254čišćenje
2255apretiranje
2256ostalo
2260BIOLOŠKI POSTUPCI
2261anaerobna obrada
2262aerobna obrada
2263uzgoj mikroorganizama
2264primjena mikroorganizama u farmaceutskoj industriji
2265ostalo
2270PROCESI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
2271uzgoj životinja
2272klanje
2273kuhanje
2274pečenje
2275dimljenje
2276ostalo
2280POSTUPCI OBRADE OTPADA
2281fizikalno-kemijska obrada
2282termička obrada
2283odlaganje
2284ostalo
2290ODRŽAVANJE
2291čišćenje
2292pranje
2293provjetravanje
2294remont
2295puštanje u pogon
2296ostalo
2300GUBICI
2301propuštanje
2302isparavanje
2303odušci
2304baklje
2305ostalo

Katalog br. 2.
_________________

Katastar emisije u okoliš

KATALOG ONEČIŠĆENJA ZRAKA

ŠIFRA
VRSTA EMISIJE
1ANORGANSKI PLINOVI
1001sumporni oksidi, preračunani na sumpor (IV)-oksid
1002vodik-sulfid
1003dušikovi oksidi, preračunani na dušik (IV)-oksid
1004spojevi klora preračunani na klorovodik
1005ugljik (II)-oksid
1006ugljik (IV)-oksid
1007ugljik sulfid
1008spojevi fluora, preračunani na fluorovodik
1009argon
1010amonijak
1011nitratna kiselina
1012ostali anorganski plinovi
2ORGANSKI PLINOVI I PARE
2001ORGANSKI PLINOVI I PARE - UGLJIKOVODICI
2101ORGANSKI PLINOVI I PARE - HALOGENIRANI UGLJIKOVODICI
2201ORGANSKI PLINOVI I PARE - AROMATI
2301ORGANSKI PLINOVI I PARE -ESTERI
2401ORGANSKI PLINOVI I PARE - ETERI
2501ORGANSKI PLINOVI I PARE - ALKOHOLI
2601ORGANSKI PLINOVI I PARE - ALDEHIDI
2701ORGANSKI PLINOVI I PARE - KETONI
2801ORGANSKI PLINOVI I PARE IZ PROCESA IZGARANJA
2901OSTALI ORGANSKI PLINOVI I PARE
3PRAŠINA
3001PRAŠINA RAZLIČITOG SASTAVA
3101PRAŠINA IZ PROCESA IZGARANJA
3201LAGANA I POLUMETALNA PRAŠINA
3301ANORGANSKA NEMETALNA PRAŠINA
3401PRAŠINA KOJA SADRŽI TEŠKE METALE
3501ORGANSKA PRAŠINA
2001ORGANSKI PLINOVI I PARE - UGLJIKOVODICI
2002benzin, super
2003benzin, normal
2004testbenzin
2005ostali benzini
2006alifatski ugljikovodici iz metalnih lakova
2007ugljikovodici iz tiskara
2008metan
2009mineralna ulja
2010nedefinirani alifatski ugljikovodici
2011pentan
2012ekstra lako loživo ulje/dizel gorivo
2013alifatski ugljikovodici iz laka za drvo
2014ugljikovodici iz bitumena
2015heptan
2016ugljikovodici iz prerade metala
2017acetilen
2018ukapljeni plin
2019avionski benzin
2020heksan
2021ostali ugljikovodici
2101ORGANSKI PLINOVI I PARE - HALOGENIRANI UGLJIKOVODICI
2102trikloreten
2103tetrakloreten
21041,1,1-trikloretan
2105diklormetan
2106fluortriklormetan
2107halogenirani ugljikovodici iz kemijskih čistionica
2108fluorirani ugljikovodici iz kemijskih čistionica
2109trifluortrikloretan
2110fluorirani i klorirani ugljikovodici iz obrade metala
2111klorirani ugljikovodici iz prerade metala
21121,1,2,2-tetrakloretan
2113metilklorid
21141,1,2-trikloretan
2115difluordiklormetan
2116difluordiklormetan
2117triklorfluormetan
2118ostali halogenirani ugljikovodici
2201ORGANSKI PLINOVI I PARE - AROMATI
2202aromati iz metalnih lakova
2203ksilen (nisu uključene emisije nastale izgaranjem goriva)
2204aromati iz tiskara
2205aromati iz lakova za drvo
2206toulen (nisu uključene emisije nastale izgaranjem goriva)
2207solvent nafta
2208etilbenzen (nisu uključene emisije nastale izgaranjem goriva)
2209benzen za otapanje
2210benzen (nisu uključene emisije nastale izgaranjem goriva)
2211fenol
2212aromati iz sintetskih lakova
2213linearni alkilirani aromati
22141,4-diklorbenzen
2215stiren
2216krezol
2217ostali aromati
2301ORGANSKI PLINOVI I PARE - ESTERI
2302esteri iz metalnih lakova
2303butil ester octene kiseline
2304etilester octene kiseline
2305esteri iz lakova za drvo
2306esteri iz boja za tiskanje papira
2307esteri iz površinske dorade papira
2308izobutil ester octene kiseline
2309etilglikolmonoacetat
2310esteri iz sintetskih lakova
2311esteri masnih kiselina
2312etilheksil-ester
2313metilester octene kiseline
2314glikolmonoetileter - acetat
2315izopropil-ester octene kiseline
2316etilenglikolmonobutileter -acetat
2317ostali esteri
2401ORGANSKI PLINOVI I PARE - ETERI
2402glikol-eter iz metalnih lakova
2403metoksipropanol
2404butilglikol
2405glikol-eter
2406glikol-eter iz lakova za drvo
2407dipropilenglikol
2408glikolmonoalkil - eter
2409tioeteri
2410ostali eteri
2501ORGANSKI PLINOVI I PARE - ALKOHOLI
2502alkoholi od lakova za metal
2503izopropanol
2504alkoholi iz obrade metala
2505etilenglikol
2506etanol
2507alkoholi iz tiskara
2508butanol
2509alkoholi iz lakova za drvo
2510metanol
2511nedefinirani alifatski alkoholi
2512izobutanol
2513diaceton-alkohol
2514izomeri butanola
2515tioalkoholi
2516ostali alkoholi
2601ORGANSKI PLINOVI I PARE - ALDEHIDI
2602aldehidi C1-C4 (pretežno iz spaljivaonica)
2603formaldehid
2604glioksal
2605glutar-aldehid
2701ORGANSKI PLINOVI I PARE - KETONI
2702ketoni iz lakova za metal
2703aceton
27042-metilpentanon-4
2705ketoni iz lakova za drvo
2706butanon-2
2707cikloheksanon
2708ketoni iz sintetskih lakova
2709mezitiloksid
2710pentanon-2
2711ketoni iz tiskara
2712metilcikloheksanon
2713ostali ketoni
2801OSTALI PLINOVI I PARE IZ PROCESA IZGARANJA
2802organski plinovi i pare iz motora s unutarnjim izgaranjem
2803organski plinovi i pare od izgaranja ulja
2804organski plinovi i pare od izgaranja kamenog ugljena
2805organski plinovi i pare od spaljivanja komunalnog otpada
2806organski plinovi i pare od izgaranja plina
2807organski plinovi i pare od izgaranja drva
2808organski plinovi i pare od izgaranja mrkog ugljena
2809organski plinovi i pare od izgaranja lignita
2810organski plinovi i pare iz procesa izgaranja
2901OSTALI ORGANSKI PLINOVI I PARE
2902organski spojevi (iskazano kao ukupni ugljik)
2903nitro i ostali razređivači
2904ostala otapala
2905dimetil formamid
2906karbolno ulje
2907dimetilamin
2908organske kiseline
2909ostali organski plinovi i pare iz ove grupe
3001PRAŠINA RAZLIČITOG SASTAVA
3002kamena prašina
3003organska i anorganska prašina (pretežno iz postrojenja za miješanje asfalta)
3004prašina kamenog ugljena
3005anorganska prašina
3006prašina iz elektro peći u ljevaonicama čelika
3007prašina iz elektro peći u ljevaonicama aluminija
3008prašina iz pušnica/sušionica
3009prašina iz kupolnih peći
3010ostala prašina iz ove grupe
3101PRAŠINA IZ PROCESA IZGARANJA
3102prašina od izgaranja kamenog ugljena
3103prašina od izgaranja ulja
3104prašina od spaljivanja komunalnog otpada
3105prašina iz motora s unutarnjim izgaranjem
3106prašina od izgaranja drveta
3107prašina od izgaranja plina
3108prašina od izgaranja mrkog ugljena
3109prašina od izgaranja lignita
3110ostala prašina iz procesa izgaranja
3201LAGANA I POLUMETALNA PRAŠINA
3202silicijev dioksid (pretežno iz proizvodnje abraziva)
3203kalcijev karbonat
3204aluminijev oksid
3205anorganski silikati
3206aluminij i spojevi
3207barijev sulfat
3208selen i spojevi
3209natrijev hidroksid
3210kalcijev karbid
3211azbest
3212ostala prašina iz ove grupe
3301ANORGANSKA NEMETALNA PRAŠINA
3302amonijev klorid
3303grafit
3304amonijevi spojevi
3305elementarni sumpor
3401PRAŠINA KOJA SADRŽI TEŠKE METALE
3402željezo i njegovi spojevi
3403olovo i njegovi spojevi
3404cink i njegovi spojevi
3405vandij i njegovi spojevi
3406prašina iz uređaja za čišćenje mlazom (pjeskarenje)
3407nikal i spojevi
3408krom i spojevi
3409kadmij i spojevi
3410kositar i spojevi
3411bakar i spojevi
3412živa i spojevi
3413ostala prašina teških metala
3501ORGANSKA PRAŠINA
3502drvena prašina
3503žitna prašina/pljeva
3504prašina od stočne hrane
3505prašina od brašna
3506polistirenska prašina
3507kaučuk-prašina
3508prašina od epoksidne smole
3509prašina od obrade kože
3510pigmenti
3511ostala organska prašina

Katalog br. 3.
___________________

Katastar emisije u okoliš

KATALOG ONEČIŠĆENJA VODE

ŠIFRA
VRSTA EMISIJE/POKAZATELJ ONEČIŠĆENJA VODE
1TEMELJNI POKAZATELJI
1100suspendirane tvari
1200otopljene soli
1301organsko opterećenje - kao KPK - dikrom.
1302organsko opterećenje - kao KPK - premang.
1303organsko opterećenje - kao BPK5
1304organsko opterećenje - kao TOC
2KISELE I EUTROFICIRAJUĆE TVARI
2101amonijak (kao N)
2102nitriti (kao N)
2103nitrati (kao N)
2200fosfati (kao P)
2300sulfati
3METALI I METALOIDI
3001antimon
3002arsen
3003bakar
3004cink
3005kadmij
3006krom
3007nikal
3008olovo
3009živa
4ORGANSKI SPOJEVI
41NEHALOGENIRANI SPOJEVI
41001akrolein
4102akrilonitril
4103benzen
4104etilen
4105fenol
4106formaldehid
4107ftalat
4108izobutil alkohol
4109metan
4110policiklički aromatski ugljikovodici
4111propilen
4112stiren
4113toulen
42HALOGENIRANI AROMATSKI UGLJIKOVODICI
4201klorobenzen
43OSTALI HALOGENIRANI UGLJIKOVODICI
431kloro-fluoro ugljikovodici (CFC)
43111,2-dikloretan
4312diklormetan
4313metil-bromid
432ukupni klorirani organski spojevi
4311tetrakloretilen
4322tetraklormetan
43231,1,1-trikloretan
4324trikloretilen
4325triklormetan
4326vinilklorid
5OSTALE TVARI
5001azbest
5002kloridi
5003cijanidi
5004fluoridi (F)
5005ugljikosulfid
5006cijanovodik
5007sumporovodik
5008ulja i masti

Katalog br. 4.
____________________

Katastar emisije u okoliš

KATALOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

ŠIFRA
VRSTA UREĐAJA
0nema instaliranih uređaja
1UREĐAJI ZA MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE
10rešetka
11sito, mehanički filter
12pjeskolov
13mastolov
14taložnik - uzdužni
15taložnik - lamelarni
16taložnik - radijalni (akcelerator)
17separator ulja
18flotator
19pješčani filter
2UREĐAJI ZA KEMIJSKO PROČIŠĆAVANJE
21uređaj za neutralizaciju
22uređaj za detoksikaciju
23ionska izmjena
24kloriranje
25ozoniranje
3UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
31laguna
32aeracijski bazen
33bio-filter
34bio-disk
35fermentator
36denitrifikator
37fermentator mulja
4UREĐAJI ZA TOPLINSKU IZMJENU
41prirodna izmjena topline - bazeni, lagune
42rashladni toranj - prirodna cirkulacija zraka
43rashladni toranj - prisilna cirkulacija zraka
44zatvoreni rashladni uređaji
zatvori
Pravilnik o katastru emisija u okoliš –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !