Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o koncesijama u javnim telekomunikacijama – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/96, XX/96, XX/99; prestaje važiti Pravilnikom iz “Narodne novine”, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 11.10.2001 Pravilnik o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1499

Na temelju člank a 30. stavka 5. Zakona o telekomunikacijamaL76721 (»Narodne novine«, br. 76/99, 128/99 i 68/01) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O KONCESIJAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju načela za određivanje trajanja koncesije u javnim telekomunikacijama, način i uvjeti davanja koncesije u javnim telekomunikacijama, posebni uvjeti glede cijene i kakvoće telekomunikacijskih usluga, pristupa korisnika telekomunikacijskim uslugama i raspoloživosti telekomunikacijskih sustava, kao i glede kakvoće i strukture radijskog i televizijskog programa, način i uvjeti za zajedničku uporabu istih odašiljača ili istih kanala za emitiranje radijskog ili televizijskog programa (time sharing), te način i uvjeti za emitiranje ili distribuciju radijskog ili televizijskog programa drugog koncesionara.

(2) Ovim se Pravilnikom također određuju uvjeti za međusobno nacionalno povezivanje sustava pokretnih mreža druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i treće generacije (UMTS).

Primjena Pravilnika

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na telekomunikacijske usluge ili djelatnosti iz članaka 12., 25., 26., članka 29. stavka 5., članka 75. stavka 1. i članka 87. Zakona o telekomunikacijama.

Trajanje koncesije

Članak 3.

(1)      Vrijeme trajanja koncesije za obavljanje pojedinih usluga i djelatnosti u javnim telekomunikacijama određuje se ovisno o vrsti i složenosti usluge ili djelatnosti, te području pokrivanja (razini) koncesije, i to prema Tablici 1.:

Tablici 1

VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE (u godinama)

Red. TELEKOMUNIKACIJSKE Regionalna Grad Zagreb

br. USLUGE I DJELATNOSTI Državna razina ili regionalna Razina Razina Razina

razina (više od razina županije grada ili dijela grada ili dijela općine,

1.000.000 (do 1.000.000 općine naselja ili dijela naselja

žitelja) žitelja)

1. Javne govorne usluge

u nepokretnoj mreži 30 20 15 15 10 –

(čl. 12. Zakona)

2. Tržišne telekomunikacijske

usluge u nepokretnoj mreži 30 20 15 15 10 –

(čl. 25. Zakona)

3. Usluge u pokretnoj

mreži – NMT-450i 30 20 15 15 10 –

(čl. 26. Zakona)

4. Usluge u pokretnoj

mreži – E-GSM i DCS-1800 10 10 10 10 – –

(čl. 26. Zakona)

5. Usluge u pokretnoj

mreži – GSM900 10 10 10 10 – –

(čl. 26. Zakona)

6. Usluge u pokretnoj

mreži – UMTS 20 15 15 15 – –

(čl. 26. Zakona)

7. Usluge u kombiniranoj

pokretnoj mreži – 20 15 15 15 – –

E-GSM, GSM900 ili

DCS-1800 s UMTS-om

(čl. 26. Zakona)

8. Usluge u radijskoj

mreži – TETRA, VSAT, 15 15 15 10 10 –

S-PCS, TFTS i sl.

(čl. 26. Zakona)

9. Ostale usluge u pokretnoj

mreži s govornim 15 15 15 10 10 –

uslugama bez sustava

pod točkama 3. do 8.

(čl. 26. Zakona)

10. Usluge u radijskoj

mreži bez prijenosa 15 15 15 10 10 –

govora (ERMES i sl.)

(čl. 26. Zakona)

11. Usluge u radijskoj

mreži bez prijenosa 20 20 20 15 15 –

govora (DGPS, RDS i sl.)

(čl. 26. Zakona)

12. Reemitiranje radijskih

i televizijskih programa – – – – 4 4

drugih putem repetitora

(čl. 29. st. 5. Zakona)

13. Radio 7 5 5 5 4 4

(čl. 75. st. 1. Zakona)

14. Televizija 10 7 7 7 5 5

15. Kabelska televizija

(čl. 87. Zakona) 10 10 10 7 7 5

 

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije može se obnoviti za razdoblje od najviše šest mjeseci, bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog prikupljanja ponuda, uz uvjete propisane člankom 76. stavkom 8. Zakona o telekomunikacijama, što će se utvrditi novim ugovorom o koncesiji.

(3) Koncesija u javnim telekomunikacijama prestaje prije isteka vremena na koje je dana u slučajevima iz članka 30. stavka 13. i 14. Zakona o telekomunikacijama, a prestankom koncesije prestaje važiti ugovor o koncesiji.

(4) Koncesije iz stavka 1. ovoga članka mogu se, prije nego što istekne vrijeme njihovog trajanja, obnoviti za sljedeće razdoblje, uz uvjete propisane Zakonom o telekomunikacijama.

II. TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

Način i uvjeti davanja koncesije za obavljanje telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži

Članak 4.

(1) Koncesija za obavljanje javnih govornih usluga iz članka 12. i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 25. Zakona o telekomunikacijama daje se na zahtjev trgovačkog društva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, koji se podnosi u pisanom obliku Vijeću za telekomunikacije, osobito mora sadržavati naziv i sjedište trgovačkog društva koje je podnijelo zahtjev, dokaz o pravnoj osobnosti podnositelja zahtjeva, vrstu i opseg telekomunikacijske usluge, raspoloživa financijska sredstva, idejni projekt za izgradnju telekomunikacijskog sustava s rokovima izgradnje, rok početka obavljanja telekomunikacijske usluge te podroban opis potrebne opreme i poslovnog prostora.

(3) Zahtjev za davanje koncesije za obavljanje javnih govornih usluga i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži na državnoj razini mora, osim uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i preuzetu obvezu ulaganja sredstava u iznosu od najmanje 50 milijuna EUR, u kunskoj protuvrijednosti, u infrastrukturu telekomunikacijskih objekata, kapaciteta, mreže ili sustava, i to u razdoblju od 4 godine od dana dodjele koncesije.

(4) Javna govorna usluga prema Zakonu o telekomunikacijama je usluga prijenosa govora u realnom vremenu putem sredstava javne nepokretne telekomunikacijske mreže.

(5) Prijenos govora je ostvaren u realnom vremenu ako prosječno kašnjenje govornog signala u jednom pravcu od početne do krajnje priključne točke nije veće od 250 milisekundi.

(6) Prijenos govora pretvaranjem govora u pakete za prijenos podataka i njihov prijenos putem terminalne opreme priključene na mrežu drugih davatelja usluga, uz prosječno kašnjenje u jednom pravcu od početne do krajnje priključne točke veće od 250 milisekundi, ne smatra se javnom govornom uslugom, već uslugom iz članka 27. stavka 1. točke 1. Zakona o telekomunikacijama.

(7) Prijenos govora u realnom vremenu između dvije krajnje točke priključene na nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, ostvaren na način da se osim nepokretne koristi i pokretna telekomunikacijska mreža, je javna govorna usluga putem nepokretne mreže za koju se nakon 31. prosinca 2002. godine može dati koncesija na način i uz uvjete propisane Zakonom o telekomunikacijama i ovim Pravilnikom.

Način i uvjeti davanja koncesije za obavljanje tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra

Članak 5.

(1) Koncesija za obavljanje tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra iz članka 26. Zakona o telekomunikacijama na određenom području daje se nakon provedenog postupka javnog natječaja ili postupka javnog prikupljanja ponuda.

(2) Odluka o raspisivanju javnog natječaja ili o javnom prikupljanju ponuda iz stavka 1. ovoga članka, koju donosi Vijeće za telekomunikacije, mora osobito sadržavati podrobne uvjete koje mora ispuniti podnositelj prijave na javni natječaj, odnosno podnositelj ponude iz stavka 1. ovoga članka, kao i krajnji rok za podnošenje zahtjeva za dostavu natječajne, odnosno ponudbene dokumentacije te krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj, odnosno ponude.

(3) Koncesija za obavljanje telekomunikacijskih usluga iz članka 12., 25. i 26. Zakona o telekomunikacijama može se dati trgovačkom društvu koje pruži uvjerljive dokaze da može u primjereno određenom roku ispuniti tehničke, tehnološke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete za obavljanje određene vrste telekomunikacijske usluge, kao i uvjete propisane posebnim propisima koji se primjenjuju na trgovačka društva, te ako pruži jamstva da će obavljati tu telekomunikacijsku uslugu u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i ostalim propisima.

Kakvoća telekomunikacijskih usluga

Članak 6.

Kakvoća telekomunikacijskih usluga mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe donesenima na temelju članka 6. Zakona o telekomunikacijama.

Raspoloživost telekomunikacijskog sustava

Članak 7.

(1) Raspoloživost telekomunikacijskog sustava mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe donesenima na temelju članka 6. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Koncesionar telekomunikacijskih usluga je obvezan poduzeti sve potrebne mjere da osigura ispravno funkcioniranje i održavanje svojeg sustava, uključujući i osiguravanje neprekidnog dežurstva osoblja s prikladnom stručnom kvalifikacijom i iskustvom tako dugo dok je takva mjera nužna.

III. TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U ODREĐENIM POKRETNIM MREŽAMA

Način i uvjeti davanja koncesije za obavljanje telekomunikacijskih usluga u GSM, E-GSM i DCS-1800 mreži

Članak 8.

Usluga u pokretnoj mreži u GSM, E-GSM i DCS-1800 tehnologiji je tržišna telekomunikacijska usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra prema članku 26. Zakona o telekomunikacijama, za obavljanje koje se daje koncesija nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda ili postupka javnog natječaja, u skladu s člankom 30. stavkom 7. Zakona o telekomunikacijama, pri čemu je iznos naknade za obavljanje usluge za koju se daje koncesija utvrđen Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

Članak 9.

(1) Koncesionar tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) treba u roku od dvije godine od dobivanja koncesije na državnoj razini osigurati pokrivanje:

(a) za sustav GSM i E-GSM – najmanje 75% stanovništva ili 60% područja Republike Hrvatske;

(b) za sustav DCS-1800 – najmanje 40% stanovništva ili 50% područja Republike Hrvatske.

(2) Minimalni zahtjevi kakvoće usluge i raspoloživosti mreže za zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u natječajnoj dokumentaciji i preuzetim obvezama iz ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Visina naknade za prvu godinu i ostale godine ostvarivanja koncesije za obavljanje tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika propisana je Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

Način i uvjeti davanja koncesije za obavljanje telekomunikacijskih usluga u UMTS mreži

Članak 11.

U skladu s odgovarajućim odlukama, normama i preporukama Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI), UMTS je sustav tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretnih komunikacija treće generacije, objedinjenih zajedničkim nazivom IMT-2000.

Članak 12.

(1) Usluga u pokretnoj mreži u UMTS tehnologiji je tržišna telekomunikacijska usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra prema članku 26. Zakona o telekomunikacijama, za obavljanje koje se daje koncesija nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda ili postupka javnog natječaja, u skladu s člankom 30. stavkom 7. Zakona o telekomunikacijama, pri čemu je iznos naknade za obavljanje usluge za koju se daje koncesija utvrđen Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

(2) Koncesija za pružanje telekomunikacijskih usluga u UMTS mreži iz stavka 1. ovoga članka uključuje pravo pružanja usluga pristupa Internetu i usluga prijenosa podataka, kao i pravo pružanja sadržaja (content usluge) u opsegu i na način koji nije u suprotnosti s koncesijama za obavljanje djelatnosti radija i televizije.

Članak 13.

(1) Frekvencijsko područje namijenjeno za sustave tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije UMTS je 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz uparenog spektra u tehnologiji frekvencijskog dupleksa (FDD) i 1900–1920 MHz, 2020–2025 MHz neuparenog spektra u tehnologiji vremenskog dupleksa (TDD), u skladu s odlukama CEPT-a ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(99)25 i ERC/DEC/(00)01.

(2) Radiofrekvencijski spektar, koji se dodjeljuje koncesionaru tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), iznosi 2x15 MHz uparenog spektra u tehnologiji frekvencijskog dupleksa (FDD) i 5 MHz neuparenog spektra u tehnologiji vremenskog dupleksa (TDD).

(3) Određena količina radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovoga članka može biti dodijeljena postojećim ili novim koncesionarima tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije UMTS ili kombinirane pokretne mreže druge i treće generacije, u svrhu proširenja kapaciteta, održanja ili osiguranja kakvoće mreže ili tržišne konkurentnosti, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

Članak 14.

Postojećim koncesionarima tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800), koji sudjeluju u postupku javnog natjecanja iz članka 30. stavka 7. Zakona o telekomunikacijama, dat će se koncesija i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), i to uz jednake uvjete kao i novom koncesionaru tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS).

Članak 15.

(1) Tržišne telekomunikacijske usluge s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) moraju zadovoljavati minimalne zahtjeve kakvoće usluge i raspoloživosti mreže, zasnovane na pokrivanju stanovništva Republike Hrvatske:

1. najmanje 35% stanovništva Republike Hrvatske – u roku od dvije godine od dana dobivanja koncesije;

2. najmanje 50% stanovništva Republike Hrvatske – u roku od tri godine od dana dobivanja koncesije.

(2) Kakvoća signala i brzina prijenosa podataka za zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u natječajnoj dokumentaciji i preuzetim obvezama iz ugovora o koncesiji.

(3) Koncesionar, koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je uplatiti na račun Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, u korist Fonda za telekomunikacijske usluge, za svakih šest mjeseci neispunjavanja minimalnih zahtjeva kakvoće usluge i raspoloživosti mreže kaznu u iznosu od 10% godišnje naknade za koncesiju, propisane Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

Članak 16.

(1) Koncesionari tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) mogu međusobno ostvariti nacionalno povezivanje (roaming).

(2) Koncesionari tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) mogu međusobno ostvariti nacionalno povezivanje (roaming).

(3) Nacionalno povezivanje (roaming) može se ostvariti i ukoliko je koncesionar tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) ista pravna osoba.

(4) Nacionalno povezivanje (roaming) tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretnih mreža iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka može se ostvariti samo ukoliko pokretna mreža treće generacije ima pokriveno 35% stanovništva Republike Hrvatske zadovoljavajućom kakvoćom signala i brzinom prijenosa podataka, koji su utvrđeni u natječajnoj dokumentaciji i preuzetim obvezama iz koncesijskog ugovora.

(5) Koncesionari tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) nisu obvezni međusobno ostvariti nacionalno povezivanje (roaming) iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 17.

Visina naknade za prvu godinu i ostale godine ostvarivanja koncesije za obavljanje tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) propisana je Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

Način i uvjeti davanja koncesije za obavljanje telekomunikacijskih usluga u kombiniranoj GSM, E-GSM, DCS-1800 i UMTS mreži

Članak 18.

(1) Prema članku 26. Zakona o telekomunikacijama može se dati koncesija za obavljanje tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu kombinirane pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i treće generacije (UMTS).

(2) Koncesija za obavljanje usluga u sustavu kombinirane mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i treće generacije (UMTS) iz stavka 1. ovoga članka daje se nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda ili postupka javnog natječaja, u skladu s člankom 30. stavkom 7. Zakona o telekomunikacijama, pri čemu je iznos naknade za obavljanje usluge za koju se daje koncesija utvrđen Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

(3) Koncesija iz stavka 1. ovoga članka neće se dati prije 1. siječnja 2002. godine, a koncesionar, kojemu je dana ta koncesija, ne može započeti s obavljanjem koncesioniranih telekomunikacijskih usluga na tržištu prije 1. listopada 2003. godine.

Članak 19.

(1) Koncesionar tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu kombinirane pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i treće generacije (UMTS) treba osigurati sljedeće:

a) za tržišne telekomunikacijske usluge s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) minimalni zahtjevi kakvoće usluge i raspoloživosti mreže, zasnovani na pokrivanju, obuhvaćaju:

1. za sustav GSM i E-GSM – najmanje 75% stanovništva ili 60% područja Republike Hrvatske u roku od dvije godine od dana dobivanja koncesije;

2. za sustav DCS-1800 – najmanje 40% stanovništva ili 50% područja Republike Hrvatske u roku od dvije godine od dana dobivanja koncesije.

b) za tržišne telekomunikacijske usluge s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) minimalni zahtjevi kakvoće usluge i raspoloživosti mreže, zasnovani na pokrivanju stanovništva Republike Hrvatske, obuhvaćaju:

1. najmanje 35% stanovništva Republike Hrvatske – u roku od dvije godine od dana početka obavljanja tih usluga;

2. najmanje 50% stanovništva Republike Hrvatske – u roku od tri godine od dana početka obavljanja tih usluga.

(2) Koncesionar iz stavka 1. ovoga članka ima pravo zatražiti odgodu početka obavljanja tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) u trajanju do dvije godine od dana dobivanja koncesije iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika.

(3) Kakvoća signala i brzina prijenosa podataka za zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u natječajnoj dokumentaciji i preuzetim obvezama iz ugovora o koncesiji.

(4) Koncesionar, koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka obvezan je uplatiti na račun Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, u korist Fonda za telekomunikacijske usluge, za svakih šest mjeseci neispunjavanja minimalnih zahtjeva kakvoće usluge i raspoloživosti mreže kaznu u iznosu od 10% godišnje naknade za koncesiju, propisane Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

Članak 20.

(1) Postojećim koncesionarima tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800), koji sudjeluju u postupku javnog natjecanja iz članka 30. stavka 7. Zakona o telekomunikacijama, dat će se koncesija i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), i to uz jednake uvjete kao i koncesionarima tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu kombinirane pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) i treće generacije (UMTS) iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika.

(2) Visina naknade za prvu godinu za koncesiju u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) za koncesionare tržišnih telekomunikacijskih usluga s uporabom radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM, E-GSM, DCS-1800) iznosi 75% naknade za prvu godinu za koncesiju u kombiniranoj pokretnoj mreži druge i treće generacije, propisane Pravilnikom o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja.

IV. RADIO I TELEVIZIJA

Kakvoća i struktura radijskog i televizijskog programa

Članak 21.

(1) Kakvoća radijskog i televizijskog programa mora biti na profesionalnoj razini, u sadržajnom i u tehničkom smislu, a propisana razina kakvoće mora se osigurati i za vrijeme emitiranja »kontakt« emisija i emisija »uživo«.

(2) Radijski i televizijski program mora svojom kakvoćom udovoljavati svim uvjetima iz članka 78., 79. i 81. Zakona o telekomunikacijama te osobito mora odražavati hrvatsku i europsku kulturu i promicati hrvatske kulturne stečevine.

(3) Struktura radijskog i televizijskog programa i vrijeme emitiranja pojedinih emisija, a osobito emisija vijesti i emisija o tekućim događajima, mora se prilagoditi radnom vremenu i interesu slušatelja i gledatelja, uvažavajući europska mjerila za radno vrijeme.

Zajednička uporaba istih odašiljača ili istih kanala

Članak 22.

(1) Vijeće za radio i televiziju može u odluci o davanju koncesije odrediti da se dva ili više koncesionara radija ili televizije koriste istim kanalima za emitiranje radijskog ili televizijskog programa na istom ili na pretežito istom području koncesije, ako se prema ponuđenoj programskoj shemi iz članka 76. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama predviđa emitiranje programa u različito vrijeme (time sharing).

(2) Koncesionari iz stavka 1. ovoga članka mogu izgrađivati zajednički odašiljač ili odašiljače, o čemu sklapaju pisani ugovor, uz suglasnost Vijeća za radio i televiziju.

(3) Odlukom o davanju koncesije iz stavka 1. ovoga članka, osobito u slučaju kad se radi o istom području koncesije, može se odrediti da jedan koncesionar radija ili televizije izgradi jedan ili više odašiljača, kojima će se koristiti i drugi koncesionar ili koncesionari, uz naknadu stvarnih troškova. U tom slučaju navedeni koncesionari sklapaju ugovor o zajedničkoj uporabi odašiljača, uz suglasnost Vijeća za radio i televiziju.

Emitiranje radijskog ili televizijskog programa drugog koncesionara

Članak 23.

(1) Koncesionar radija ili televizije može emitirati program drugih ili pojedine emisije drugih samo uz uvjete propisane odredbom iz članka 82. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (emitiranje zajedničkog programa) i ako je to u skladu s njegovom programskom shemom iz članka 76. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Prigodom emitiranja programa iz stavka 1. ovoga članka, koncesionar radija mora najmanje svakih trideset minuta emitirati svoj identifikacijski znak, a koncesionar televizije mora zadržati svoj identifikacijski znak.

Emitiranje programa na frekvenciji ili kanalu na kojem emitira drugi koncesionar

Članak 24.

(1) Vijeće za radio i televiziju može, na vlastiti poticaj ili na temelju zahtjeva zainteresirane pravne osobe, raspisati javni natječaj ili javno prikupljati ponude u svrhu davanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije, i to za emitiranje programa na kanalu na kojem već emitira drugi koncesionar radija i televizije, u vrijeme kad taj koncesionar, prema svojoj programskoj shemi iz članka 76. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, ne emitira svoj program.

(2) Koncesionar iz stavka 1. ovoga članka ima pravo koristiti se izgrađenom infrastrukturom drugog koncesionara koji emitira program na istom kanalu, u skladu s odredbom iz članka 9. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama.

(3) Za koncesiju iz stavka 1. ovoga članka može se natjecati i koncesionar radija i televizije kojemu je već dana koncesija za emitiranje programa na istom kanalu, a koji se u slučaju dobivanja te koncesije ne smatra novim koncesionarom radija i televizije, i u tom slučaju sklapa dodatak ugovoru o koncesiji iz članka 76. stavka 6. Zakona o telekomunikacijama.

V. KABELSKA TELEVIZIJA

Način i uvjeti davanja koncesije

Članak 25.

(1) Koncesija za obavljanje djelatnosti kabelske televizije iz članka 87. Zakona o telekomunikacijama na određenom području daje se na zahtjev trgovačkog društva koje ispunjava uvjete iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, koji se podnosi u pisanom obliku Vijeću za telekomunikacije, mora sadržavati uvjete iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Pravilnika.

Cijena priključka

Članak 26.

Izrada pojedinačnog priključka na sustav kabelske televizije plaća se po stvarnim troškovima za radnu snagu i utrošeni materijal. Plaćanjem priključka korisnik stječe pravo na prijam programa iz članka 89. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama po cijeni od 7,00 kn mjesečno, ako sustav kabelske televizije ima do 5000 priključaka, odnosno po cijeni od 5,00 kn mjesečno, ako sustav kabelske televizije ima više od 5000 priključaka.

Kakvoća usluge

Članak 27.

Kakvoća usluge u kabelskoj televiziji mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe donesenima na temelju članka 6. Zakona o telekomunikacijama.

Pristup korisnika

Članak 28.

(1) Koncesionar kabelske televizije obvezan je, u skladu s odredbom iz članka 88. Zakona o telekomunikacijama, omogućiti priključenje na sustav kabelske televizije svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na području koncesije, uz naplatu troškova iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika.

(2) Ako korisnik priključka otkaže svoj priključak, može ponovno zatražiti priključenje, i u tom slučaju mora platiti samo stvarne troškove ponovnog priključenja.

Raspoloživost sustava

Članak 29.

(1) Raspoloživost sustava kabelske televizije mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe donesenima na temelju članka 6. Zakona o telekomunikacijama.

(2) U svrhu ispravnog funkcioniranja i održavanja svojeg sustava, koncesionar kabelske televizije mora osigurati dnevno dežurstvo stručnih zaposlenika, osobito u večernjim satima i u dane vikenda i blagdana.

VI. NADZOR

Članak 30.

(1) U okviru mjera koje je ovlašten poduzeti na temelju odredaba iz članaka 92., 93. i 94. Zakona o telekomunikacijama, nadzornik telekomunikacija može narediti operatoru nepokretne mreže da uskrati pristup svojoj mreži osobi koja terminalnom opremom priključenom na njegovu mrežu obavlja javne govorne usluge propisane člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, a nema propisanu koncesiju za obavljanje tih usluga.

(2) Ako nadzornik telekomunikacija, po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane strane, rješenjem utvrdi da neka osoba obavlja ili namjerava obavljati javne govorne usluge propisane člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika terminalnom opremom priključenom na nepokretnu mrežu, a nema propisanu koncesiju za obavljanje tih usluga, operator nepokretne mreže mora toj osobi uskratiti pristup svojoj mreži.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 31.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o koncesijama u javnim telekomunikacijamaL76722 (»Narodne novine«, br. 18/95, 62/96 i 3/99).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/51
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 10. listopada 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

zatvori
Pravilnik o koncesijama u javnim telekomunikacijama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !