Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 8.10.1999 Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na osnovi članka 146.L65543 stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98.) i članka 20.L65545 točke 15. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 4. listopada 1999. donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje način rada kontrolora i organizacija kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa te točnost prijavljenih podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće i drugim podacima koji su osnova za plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava.

Članak 2.

Kontrolu pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje te kontrolu drugih podataka utvrđenih člankom 1.#clanak1 ovog pravilnika obavljaju kontrolori Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), na temelju ovlasti ravnatelja Zavoda.

Kontrola se obavlja u skladu s propisima, općim aktima, programom rada i uputama koje donosi ravnatelj Zavoda ili osoba koju ovlasti.

II. KONTROLA PRAVILNOSTI OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA, STAŽA OSIGURANJA I PODATAKA O PLAĆAMA

Članak 3.

Kontrola je prema ovom pravilniku, skup postupaka kojima se ispituje pravilnost primjene zakonskih propisa i točnost upisanih podataka na području obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, te staža osiguranja, plaća i naknada plaće koje služe za određivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Članak 4.

Kontrola se obavlja izravnim uvidom u poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge evidencije obveznika, te praćenjem i analizom odgovarajućih pokazatelja i podataka preko informatičkog sustava.

Članak 5.

Kontrola pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, staža osiguranja plaća i naknada plaće obuhvaća:

- pravilnost obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje

- pravilnost obračuna i plaćanja doprinosa za staž koji se računa s povećanim trajanjem

- pravilnost obračuna i plaćanja doprinosa na naknade plaće

- pravilnost obračuna i plaćanja doprinosa za doplatak za djecu za razdoblje do 30. lipnja 1998.

- pravilnost obračuna i plaćanja doprinosa za osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti

- pravilnost usmjeravanja doznake doprinosa za mirovinsko osiguranje, doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, doprinosa na naknade plaće, doprinosa za osiguranje za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti kao i doprinosa za doplatak za djecu za razdoblje do 30. lipnja 1998.

- kontrolu podataka o stažu osiguranja, satima rada, plaćama i naknadama plaće iskazanih u tiskanicama M-4

- pregled ostalih evidencija i dokumentacije u svezi s isplatom plaće i naknade plaće, obračunom i plaćanjem doprinosa i stažem osiguranja, plaćom i naknadama plaće.

Članak 6.

Nakon obavljene kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadama plaće i kontrole drugih podataka važnih za obračun doprinosa, kontrolor sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli koji sadrži:

1. naziv, adresu i općinu sjedišta obveznika plaćanja doprinosa, podatke o registarskom broju obveznika, podatke o registarskom broju dijelova pravne osobe, matičnom broju poslovnog subjekta, ime i prezime te adresu i JMBG odgovorne osobe, šifru djelatnosti, broj žiroračuna, sjedište ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa, broj aktivnih osiguranika i broj telefona sjedišta obveznika

2. mjesto i datum sastavljanja zapisnika, razdoblje obuhvaćeno kontrolom, ime i prezime kontrolora, broj i datum ovlaštenja s iskaznice, vrijeme obavljanja kontrole, te ime, prezime i funkciju predstavnika obveznika plaćanja doprinosa koji je nazočan pri kontroli

3. propise na temelju kojih je obveznik plaćanja doprinosa bio obvezan obavljati obračun i uplatu pojedinih doprinosa i voditi evidencije o stažu osiguranja i plaći

4. obračun obveze doprinosa koji proizlazi iz propisa i dokumentacije na temelju kojih je obračun trebao biti napravljen

5. stvarni podatak o uplati doprinosa koji je evidentiran u Zavodu

6. rekapitulaciju razlike između uplaćenog doprinosa i obračuna nakon provedene kontrole

7. obračun zateznih kamata

8. obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena razlika obveznika po doprinosima

9. podatke o tome na koju se vrstu isplate plaća odnosi razlika doprinosa

10. naznaku na koje razdoblje se odnosi utvrđena razlika doprinosa

11. propise na temelju kojih je obveznik plaćanja doprinosa bio dužan obračunati doprinose i na temelju kojih su obračunate zatezne kamate

12. nalog obvezniku plaćanja doprinosa s rokom uplate utvrđene razlike manje obračunatih i uplaćenih doprinosa te obračunatih zateznih kamata

13. nalog stručnoj službi Zavoda da vrati više uplaćene doprinose

14. upozorenje da će se obvezniku, koji razliku ne uplati u dodatnom roku, izdati rješenje o naplati prema odredbama članka 149. Zakona o mirovinskom osiguranju

15. broj žiroračuna na koji je obveznik dužan uplatiti razliku

16. ispravnost podataka na prijavi o stažu osiguranja i plaći

17. rekapitulacija tablica 01-03 ovog pravilnika

18. nalog i rok za usklađivanje uočenih nedostataka u prijavno-odjavnim podacima zaposlenika

19. napomenu da je prije zaključenja pregleda predstavnik plaćanja doprinosa upoznat sa sadržajem zapisnika, uz naznaku je li na zapisnik stavljena primjedba

20. naznaku u koliko je primjeraka zapisnik sastavljen

21. potpise i ovjeru obveznika plaćanja doprinosa.

Zapisniku mora biti priložena sva potrebna dokumentacija za slučaj da se utvrđeni dug naplaćuje preko porezne uprave, odnosno ako se dug naplaćuje preko suda prema pravilima ovršnog postupka.

Ako obveznik plaćanja doprinosa odbije potpisati zapisnik obvezan je dati pismenu izjavu o razlozima odbijanja, a ako i to ne učini, to se konstatira u posebnoj službenoj pribilježbi koja je sastavni dio zapisnika.

Članak 7.

Obveznici plaćanja doprinosa pravne osobe podnosit će prijave podataka o utvrđenom stažu osiguranja, plaći i naknadi plaće M-4 u mjerodavnu područnu službu Zavoda.

Pri podnošenju navedenih prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći obveznik uplate plaćanja obvezno sastavlja:

- rekapitulaciju tablica 01/1 i 03/1 koje se popunjavaju za 1991. i 1992. godinu

- rekapitulaciju tablica 01/2 i 03/2 koje se popunjavaju za 1993. godinu

- rekapitulaciju tablica 01/3 i 03/3 koje se popunjavaju za 1994. i 1995. godinu

- rekapitulaciju tablica 01/4 i 03/4 koje se popunjavaju za 1996., 1997. i 1998. godinu

- rekapitulaciju tablica 01/5 i 03/5 koje se popunjavaju za 1999. godinu.

Rekapitulacija 02. popunjava se za razdoblje od 1991. godine na dalje za osiguranike koji rade na mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Obveznici podnošenja prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći koji nisu dostavili prije M-4 za razdoblje do 31. prosinca 1990. dužni su uz prijave M-4 popuniti i rekapitulaciju 03/1.

Rekapitulacije iz stavka 2. ovog članka sastavljaju se na tiskanicama koje se nalaze u dodacima od 1. do 3. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Podatak o isplaćenim plaćama i naknadama plaće iskazan u rekapitulaciji 01. treba biti usklađen s podacima o plaćama i naknadama plaće u prijavama M-4 i rekapitulaciji 03.

III. ORGANIZACIJA KONTROLE PRAVILNOSTI OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA, STAŽA OSIGURANJA I PLAĆA KOD OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA

Članak 8.

Kontrola pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa organizira se u nadležnosti područnih službi i Središnje službe u skladu sa Statutom i općim aktima Zavoda.

Obavljanje kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, staža osiguranja i plaća kod obveznika plaćanja doprinosa koordinira Središnja služba koja utvrđuje i godišnji program rada.

Nakon isteka kalendarske godine, mjerodavni sektori u kojima se organizira kontrola podnose ravnatelju Zavoda, Upravnom vijeću i Odjelu unutarnjeg nadzora izvještaj o rezultatima kontrole i uočenim nepravilnostima i problemima.

Članak 9.

Na temelju godišnjeg programa rada, sastavljenog u Središnjoj službi Zavoda, načelnici mjerodavnih odjela područnih službi Zavoda utvrđuju prioritete u kontroli obveznika plaćanja doprinosa i na temelju toga izdaju kontrolorima mjesečne radne naloge za provedbu kontrole obveznika plaćanja doprinosa.

Članak 10.

Na temelju posebnog naloga ravnatelja Zavoda, odnosno druge ovlaštene osobe provodi se izvanredna kontrola pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, staža osiguranja i plaća kod pojedinih obveznika plaćanja doprinosa.

Članak 11.

Kontrolori su obvezni u zapisniku o provedenoj kontroli istinito i točno navesti sve utvrđene činjenice i zbog toga ne mogu snositi nikakve posljedice.

Ako se utvrdi da kontrolor nije točno i istinito naveo činjenice i podatke koji su bili predmet kontrole ili je pojedine činjenice ili podatke zatajio, odnosno da je svjesno naveo činjenice i podatke za koje je znao ili morao znati da nisu točni, čini težu povredu radne obveze i odgovara za uzrokovanu štetu.

Članak 12.

Kontrolori su obvezni redovito pratiti promjene propisa iz područja poslova koje obavljaju te stalno usavršavati svoje stručno znanje, praćenjem stručne literature i sudjelovati na stručnim i edukativnim sastancima koje organizira Središnja služba Zavoda i druge mjerodavne institucije.

Članak 13.

Pri obavljanju poslova kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, staža osiguranja, plaća i naknada plaće obveznika plaćanja doprinosa, obveza je kontrola da postupaju u skladu sa zakonom, općim aktima Zavoda i provedbenim uputama.

Suprotnim postupanjem kontrolor čini težu povredu radne obveze.

IV. ISKAZNICA KONTROLORA

Članak 14.

Svojstvo kontrolora dokazuje se na temelju iskaznice koju izdaje ravnatelj Zavoda. Iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 15.

Iskaznica iz članka 14.#clanak14 ovog pravilnika tiska se na polutvrdom papiru, veličine 100 ´ 70 mm, s omotom od plastike.

Tiskanica iskaznice nalazi se u dodatku 4. ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 16.

Kontrolor, koji je razriješen dužnosti, obvezan je iskaznicu iz članka 14.#clanak14 ovog pravilnika vratiti Zavodu na dan razrješenja.

Članak 17.

Mjerodavna unutarnja organizacijska jedinica Središnje službe vodi popis izdanih i vraćenih iskaznica iz članka 14.#clanak14 i 16.#clanak16 ovoga pravilnika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli obračuna, razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za doplatak za djecu, staža osiguranja i plaćaL65547 ("Narodne novine", broj 67/93).

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/99-01/4142
Urbroj: 341-99-01/99-7
Zagreb, 4. listopada 1999.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

TISKANICA ISKAZNICE KONTROLORA

                                                    Dodatak 4.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO                       O V L A Š T E N J E
OSIGURANJE
USTROJSTVENA JEDINICA ________________     Na temelju čl. 96. st. 1., čl. 98. st. 2. i čl. 146. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju 
                        ("Narodne novine", broj 102/98) kontrolor ima ovlaštenje utvrđivati pravilnost obračuna i
______________________________________     plaćanja doprinosa, kontrolirati prijave o stažu osiguranja i plaći zaposlenika kod pravnih 
                        osoba i samostalnih obveznika plaćanja doprinosa.


Broj: _________________

    
      ISKAZNICA KONTROLORA 


FOTOGRAFIJA ___________________________                 U Zagrebu ________________________________________________________

            (ime)
_______________________________________                   M. P. ________________________________________________________

       (vlastoručni potpis)                            potpis ravnatelja Hrvatskog zavoda za
                                                mirovinsko osiguranje

_______________________________________
 broj iskaznice i naziv tijela koje ju je izdalo

_______________________________________
         (JMBG)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________


OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 96. st. 1., članka 98. st. 2. i članka 146. st. 4. i 5. Zakona o mirovinskom osiguranju, Zavod je obvezan utvrditi točnost i potpunost podataka koji se unose u matičnu evidenciju, a obveznici plaćanja doprinosa dužni su Zavodu omogućiti provjeru dostavljenih podataka. Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju radi kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, Zavod ima pravo kontrolirati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge evidencije obveznika plaćanja doprinosa.

Zbog navedenih razloga i kvalitetnog i ujednačenijeg načina kontrole potrebno je normativno urediti način i organizaciju kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, te kontrolu točnosti prijavljenih podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadama plaće i drugim podacima koji su osnova za plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava.

Pravilnikom se uređuje kontrola izravnim uvidom u odgovarajuću dokumentaciju kao i kontrola podataka u informatičkom sustavu Zavoda te se određuje način obavljanja kontrole, koordinacija, planiranje i praćenje obavljenih poslova kao i izvješćivanje ravnatelja i Upravnog vijeća Zavoda o rezultatima kontrole i uočenim nepravilnostima i problemima.

U Zagrebu, srpanj 1999.

Tablica 01/1

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH PLAĆA I DOPRINOSA ZA MIO I DD TE SATI RADA I SATI BOLOVANJA NA TERET HZZO I OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA GODINU________.

Redni
broj

Plaća za
mjesec

Datum
isplate

Neto
plaća

Neto bolo-
vanje na ter.
obveznika

Bruto
plaća

Doprinos iz
i na plaće
za MIO

Doplatak
za djecu

Ukupno
efektivnih
sati rada

Sati bolova-
nja na teret
obveznika

Sati bolova-
nja na teret
zdravstva

Ukupan broj sati
9 + 10 + 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1991. i 1992. godinu.

NAPOMENA: Od 1. VII. 1992. plaćaju se doprinosi na bolovanje na teret obveznika.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/1

Obveznik plaćanja doprinosa - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).

Registarski broj - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).

Matični broj poslovnog subjekta - upisuje se matični broj poslovnog subjekta.

Žiroračun - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran
u ZAP-u ili poslovnoj banci u kojoj se vodi platni promet.

 • u kolonu 1 - upisuje se redni broj ispate plaće tijekom godine
 • u kolonu 2 - upisuje se svaka pojedina isplata za određeni mjesec
 • u kolonu 3 - upisuju se datumi kada su isplaćene plaće
 • u kolonu 4 - upisuju se isplaćene neto plaće bez naknada bolovanja na teret obveznika
 • u kolonu 5 - upisuju se neto naknade bolovanja na teret obveznika plaćanja doprinosa
 • u kolonu 6 - upisuju se podaci o bruto isplatama plaća. Od 1. srpnja 1992. na navedene naknade plaćaju se doprinosi pa se zbog toga te naknade uključuju u bruto plaće
 • u kolonu 7 - upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu iz plaća i na plaće za MIO
 • u kolonu 8 - upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu za DD
 • u kolonu 9 - upisuju se sati za koje je isplaćena plaća za sve vidove rada te naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust do 7 dana, naknade za dane blagdana, plaćeni dopust, vojnu vježbu te ostale refundacije
 • u kolonu 10 - upisuju se sati bolovanja za koje je isplaćena naknada bolovanja na teret obveznika
 • u kolonu 11 - unose se podaci o satima za koje je isplaćena naknada plaće na teret zdravstva
 • u kolonu 12 - upisuje se ukupan broj sati (efektivni sati i bolovanje na teret obveznika i zdravstva).

Tablica 01/2

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 

REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH PLAĆA I DOPRINOSA ZA MIO I DD TE SATI RADA I SATI BOLOVANJA NA TERET HZZO I OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA GODINU________.

Redni
broj

Plaća za
mjesec

Datum
isplate

Neto
plaća

Neto bolo-
vanje na ter.
obveznika

Bruto
plaća

Doprinos iz
i na plaće
za MIO

Doplatak
za djecu

Ukupno
efektivnih
sati rada

Sati bolova-
nja na teret
obveznika

Sati bolova-
nja na teret
zdravstva

Ukupan broj sati
9 + 10 + 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1993. godinu.

NAPOMENA: U 1993. plaćaju se doprinosi na bolovanje na teret obveznika.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/2

Obveznik plaćanja doprinosa - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).

Registarski broj - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).

Matični broj poslovnog subjekta - upisuje se matični broj poslovnog subjekta.

Žiroračun - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran
u ZAP-u ili poslovnoj banci u kojoj se vodi platni promet.

 • u kolonu 1 - upisuje se redni broj ispate plaće tijekom godine
 • u kolonu 2 - upisuje se svaka pojedina isplata za određeni mjesec
 • u kolonu 3 - upisuju se datumi kada su isplaćene plaće
 • u kolonu 4 - upisuju se isplaćene neto plaće bez naknada bolovanja na teret obveznika
 • u kolonu 5 - upisuju se neto naknade bolovanja na teret obveznika plaćanja doprinosa
 • u kolonu 6 - upisuju se podaci o bruto isplatama plaća. Od 1. srpnja 1992. na navedene naknade plaćaju se doprinosi pa se zbog toga i naknade bolovanja uključuju u bruto plaće
 • u kolonu 7 - upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu iz plaća i na plaće za MIO
 • u kolonu 8 - upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu za DD
 • u kolonu 9 - upisuju se sati za koje je isplaćena plaća za sve vidove rada te naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust do 7 dana, naknade za dane blagdana, plaćeni dopust, vojnu vježbu te ostale refundacije
 • u kolonu 10 - upisuju se sati bolovanja za koje je isplaćena naknada bolovanja na teret obveznika
 • u kolonu 11 - unose se podaci o satima za koje je isplaćena naknada plaće na teret zdravstva
 • u kolonu 12 - upisuje se ukupan broj sati (efektivni sati i bolovanje na teret obveznika i zdravstva).

Tablica 01/3

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH PLAĆA, DOPRINOSA I POREZA ZA 199___. GODINU

Mjesec

Datum
isplate

Plaća za 199- god.

Doprinos iz i
na plaću za
MIO

Doprinos iz
plaće za DD

Plaća (za sate rada)
umanjena za
doprinose (MIO,
ZO, DD, zapošlj.)

Porez

Neto II+
prirez

Sati

za sate rada

bolovanje

kolona 7-8

rada

bolovanje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1994. i 1995. godinu.

NAPOMENA: U 1994. i 1995. godini plaćaju se doprinosi i porezi na bolovanje na teret obveznika, dok se u M-4 Klp iskazuju samo sati bolovanja.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/3

Obveznik plaćanja doprinosa        - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).
Registarski broj               - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta.
Žiroračun                       - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj      
                    banci u kojoj se vodi platni promet.

 • u kolonu 1 -  upisuje se svaka pojedina isplata za određeni mjesec

 • u kolonu 2 -  upisuju se datumi kada su isplaćene plaće

 • u kolonu 3 -  upisuju se isplaćene bruto plaće bez naknada bolovanja na teret obveznika za sate rada

 • u kolonu 4 -  upisuju se bruto naknade bolovanja na teret obveznika plaćanja doprinosa

 • u kolonu 5 -  upisuju se podaci o obračunatom i uplaćenom doprinosu iz plaća i na plaće za MIO

 • u kolonu 6 -  upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu iz plaće za DD

 • u kolonu 7 -  upisuju se podaci o isplaćenim bruto plaćama umanjenim za doprinose

 • u kolonu 8 -  upisuje se porez obračunat i uplaćen na isplaćene plaće

 • u kolonu 9 -  upisuje se bruto plaća umanjena za doprinose i porez

 • u kolonu 10 - unose se podaci o satima rada

 • u kolonu 11 - upisuju se podaci o satima bolovanja.

Tablica 01/4

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH PLAĆA, DOPRINOSA ZA MIO I DD TE SATI RADA I SATI BOLOVANJA NA TERET HZZO ZA GODINU 199___.

Redni
broj

Plaća za mjesec

Datum isplate

BRUTO PLAĆA

Svota doprinosa

Sati rada

Sati
bolovanja na
teret
HZZO

MIO

DD

0

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1996., i 1997. i 1998. godinu.

NAPOMENA: Za 1996., 1997. i 1998. godinu bruto naknada za bolov. za prvih 42 dana i za prvih 7 dana bolov. za inv. rada (čl. 22. ZZO) kao i zbog ozljede na radu ili profes. bolesti (čl. 26. ZZO) iskazuju se u bruto plaći (kol. 3.), a sati za navedene naknade zbog bolov. na teret poslodavca iskazuju se u satima rada (kol. 6.).

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/4

Obveznik plaćanja doprinosa        - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).
Registarski broj           - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta.
Žiroračun              - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj       
                    banci u kojoj se vodi platni promet.

 • u kolonu 0 - upisuje se redni broj isplate plaće tijekom godine

 • u kolonu 1 - upisuje se svaka pojedina isplata za određeni mjesec

 • u kolonu 2 - upisuju se datumi kada su isplaćene plaće

 • u kolonu 3 - upisuju se isplaćene bruto plaće i bruto naknade bolovanja na teret obveznika

 • u kolonu 4 - upisuje se svota obračunatog i uplaćenog doprinosa iz plaće i na plaće za MIO

 • u kolonu 5 - upisuje se svota obračunatog i uplaćenog doprinosa iz plaće za DD

 • u kolonu 6 - upisuju se sati rada i bolovanja na teret obveznika plaćanja doprinosa

 • u kolonu 7 - upisuju se sati bolovanja na teret HZZO.
Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa.
NAPOMENA: U 1999. godinu doprinos za MO uplaćuje se na naknadu plaće osim na naknadu na teret HZZO (izuzeće). 
Obveznici plaćanja doprinosa nisu dužni mjesečno upisivati svote naknade plaća u kolonu 5, 6 i 7 tablice 01/5 
već u kolonu UKUPNO za cijelu godinu.

Tablica 01/5

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH PLAĆA, NAKNADA I DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 1999. GODINU

Redni
broj

Plaća za mjesec

Datum isplate

Plaća za 1999. god.
Bruto

Doprinos iz i na
plaću za MO

Naknada plaće n/t
HZZO

Naknada plaće n/t
Rep. Hrvatske

Naknada plaće na teret
Centra za socijalnu skrb

0

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa.

NAPOMENA: U 1999. godinu doprinos za MO uplaćuje se na naknadu plaće osim na naknadu na teret HZZO (izuzeće). Obveznici plaćanja doprinosa nisu dužni mjesečno upisivati svote naknade plaća u kolonu 5, 6 i 7 tablice 01/5 ve} u kolonu UKUPNO za cijelu godinu.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/5

Obveznik plaćanja doprinosa            - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj               - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta       - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun                  - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj       
                        banci u kojoj se vodi platni promet. 

 • u kolonu 0 - upisuje se redni broj isplate plaće tijekom godine 

 • u kolonu 1 - upisuje se svaka pojedina isplata za određeni mjesec 

 • u kolonu 2 - upisuju se datumi kada su isplaćene plaće 

 • u kolonu 3 - upisuju se isplaćene bruto plaće i naknade bolovanja na teret obveznika 

 • u kolonu 4 - upisuju se podaci o uplaćenom doprinosu iz plaća i na plaće za MO 

 • u kolonu 5 - upisuju se podaci o isplaćenim neto naknadama plaće n/t HZZO 

 • u kolonu 6 - upisuju se podaci o isplaćenim neto naknadama plaće n/t RH 

 • u kolonu 7 - upisuju se podaci o isplaćenim neto naknadama plaće na teret centra za socijalni rad. 
Podatke o isplaćenim neto naknadama po svakom zaposleniku za 1999. godinu obveznik plaćanja doprinosa 
treba pribaviti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva rada i socijalne skrbi, 
tj. od obveznika koji isplaćuju naknadu. 

Tablica 02

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


PODACI O ISPLAĆENIM PLAĆAMA I DOPRINOSIMA ZA MO ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM ZA GODINU 1999.

Redni
broj

Plaća za mjesec

Datum isplate

Stupanj povećanja 12/__

Stupanj povećanja 12/__

Stupanj povećanja 12/__

BRUTO PLAĆA

DOPRINOS

BRUTO PLAĆA

DOPRINOS

BRUTO PLAĆA

DOPRINOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

UKUPNO:

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za sve godine.

NAPOMENA: U glavi zapisnika kontrolor treba obvezno evidentirati broj osiguranika kojima se staž računa s povećanim trajanjem. Zapisniku treba priložiti popis zaposlenika za pojedinu godinu.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 02

Obveznik plaćanja doprinosa            - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj               - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta       - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun                  - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj       
                        banci u kojoj se vodi platni promet. 

 • u kolonu 0 -  upisuje se redni broj 

 • u kolonu 1 -  upisuje se mjesec za koji je isplaćena plaća 

 • u kolonu 2 -  upisuje se datum isplate bruto plaće za zaposlenike koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema stupnju povećanja 

 • u kolonu 3 -  upisuje se bruto plaća i naknada bolovanja isplaćena na teret obveznika 

 • u kolonu 4 -  upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem 

 • u kolonu 5 -  upisuje se bruto plaća i naknada bolovanja isplaćena na teret obveznika 

 • u kolonu 6 -  upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem 

 • u kolonu 7 -  upisuje se bruto plaća i naknada bolovanja isplaćena na teret obveznika 

 • u kolonu 8 -  upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem 
Popis zaposlenika koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, JMBG, osobni broj, vrijeme trajanja staža s povećanim trajanjem 
za pojedinu godinu, stupanj povećanja te svotu isplaćene bruto plaće i naknade bolovanja na teret obveznika 
plaćanja doprinosa. 

Tablica 03/1

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA PODATAKA SADRŽANIH NA PRIJAVAMA M-4 ZA GODINU 199___.

a)

Plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice

Zbroj sati

Ukupno dinara

Broj sati za koje je isplaćena
naknada plaće iz zdravstvenog
osiguranja i na teret obveznika
Ukupni broj tiskanica
UkupnoSvota sa svih prijava M-4

2

3

4

5

b)

PODACI ZA OSIGURANIKE KOJI SU U MIROVINI

2

3
45
UKUPNO (a+b)

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1991. i 1992. godinu.
Ovu tablicu obveznik plaćanja doprinosa popunjava za razdoblje od 1970.-1990.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/1

Obveznik plaćanja doprinosa    - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj          - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun             - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran 
                  u ZAP-u ili poslovnoj banci u kojoj se vodi platni promet. 
• u kolonu 2 pod "a" (zbroj sati) unosi se zbroj sati iz kolone 2 svih prijava M-4 za zaposlenike, a u kolonu 2 pod 
"b" unosi se zbroj sati iz kolone 2 prijava M-4 zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati iz kolone 2a i b treba 
odgovarati koloni 9 rekapitulacije tablice 01/1
• u kolonu 3 pod "a" unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4 (plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice) 
za zaposlenike koji rade, a u kolonu 3b unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4 zaposlenika koji su u mirovini. 
Zbroj svota iskazanih u koloni 4 (neto plaće) rekapitulacije 01/1 treba odgovarati zbroju svote iz kolone 3a i b tablica 03/1
• u kolonu 4 pod a (broj sati za koje je isplaćena naknada plaće iz zdravstvenog osiguranja na teret ZO i obveznika) unose 
se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4 za zaposlenike, a u istoj koloni pod b unose se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4 
zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati u koloni 4a i b tablice 03/1 treba odgovarati zbroju kolone 10 i 11 rekapitulacije 01/1
• u kolonu 5 pod a unose se podaci o ukupnom broju prijava M-4 koje su popunjene za zaposlenike koji rade, a pod 5b unose se podaci 
o ukupnom broju prijava M-4 koje su popunjene za zaposlenike u mirovini.

Tablica 03/2

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA PODATAKA SADRŽANIH NA PRIJAVAMA M-4/H ZA GODINU 1993.

a)

Plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice

Zbroj sati

Ukupno HRD

Broj sati za koje je isplaćena
naknada plaće iz zdravstvenog
osiguranja i na teret obveznika
Ukupni broj tiskanica
UkupnoSvota sa svih prijava M-4/H

2

3

4

5

b)

PODACI ZA OSIGURANIKE KOJI SU U MIROVINI

2

3
45
UKUPNO (a+b)

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1993.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/2

Obveznik plaćanja doprinosa     - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj         - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun             - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran 
                                    u ZAP-u ili poslovnoj banci u kojoj se vodi platni promet. 
• u kolonu 2 pod "a" (zbroj sati) unosi se zbroj sati iz kolone 2 svih prijava M-4/H za zaposlenike, a u kolonu 2 
  pod "b" unosi se zbroj sati iz kolone 2 prijava M-4/H zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati iz kolone 2a i 
  b treba odgovarati koloni 9 rekapitulacije tablice 01/2
• u kolonu 3 pod "a" unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/H (plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske 
  osnovice) za zaposlenike koji rade, a u kolonu 3b unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/H zaposlenika koji 
  su u mirovini. Zbroj svota iskazanih u koloni 4 (neto plaće) rekapitulacije 01/2 treba odgovarati zbroju svota iz 
  kolone 3a i b tablica 03/2
• u kolonu 4 pod a (broj sati za koje je isplaćena naknada plaće iz zdravstvenog osiguranja na teret ZO i obveznika) 
  unose se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4/H za zaposlenike, a u istoj koloni pod b unose se podaci iz kolone 4 
  svih prijava M-4/H zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati u koloni 4a i b tablice 03/2 treba odgovarati 
  zbroju kolone 10 i 11 rekapitulacije 01/2
• u kolonu 5 pod a unose se podaci o ukupnom broju prijava M-4/H koje su popunjene za zaposlenike koji rade, a pod 5b 
  unose se podaci o ukupnom broju prijava M-4/H koje su popunjene za zaposlenike u mirovini.

Tablica 03/3

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA PODATAKA SADRŽANIH NA PRIJAVAMA M-4/Klp ZA GODINU 1993.

a)

Plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice

Zbroj sati

Kuna ukupno

Broj sati za koje je isplaćena
naknada plaće iz zdravstvenog
osiguranja i na teret obveznika
Ukupni broj tiskanica
UkupnoSvota sa svih prijava M-4/Klp

2

3

4

5

b)

PODACI ZA OSIGURANIKE KOJI SU U MIROVINI

2

3
45
UKUPNO (a+b)

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1994. i 1995. godinu.

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/3

Obveznik plaćanja doprinosa   - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj            - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun                    - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj 
                                  banci u kojoj se vodi platni promet. 
• u kolonu 2 pod "a" (zbroj sati) unosi se zbroj sati iz kolone 2 svih prijava M-4/Klp za zaposlenike, a u kolonu
2 pod "b" unosi se zbroj sati iz kolone 2 prijava M-4/Klp zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati iz kolone 2a i b 
treba odgovarati koloni 10 rekapitulacije tablice 01/3
• u kolonu 3 pod "a" unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/Klp (plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice) 
za zaposlenike koji rade, a u kolonu 3b unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/Klp zaposlenika koji su u mirovini. 
Zbroj svota iskazanih u koloni 9 (neto II + prirez) rekapitulacije 01/3 treba odgovarati zbroju svota iz kolone 3a i b 
tablica 03/3 uz minimalno odstupanje
• u kolonu 4 pod a (broj sati za koje je isplaćena naknada plaće iz zdravstvenog osiguranja na teret ZO i obveznika) unose 
se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4/Klp za zaposlenike, a u istu kolonu pod b unose se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4/Klp 
zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati u koloni 4a i b tablice 03/3 treba odgovarati zbroju kolone 11 rekapitulacije 01/3
• u kolonu 5 pod a unose se podaci o ukupnom broju prijava M-4/Klp koje su popunjene za zaposlenike koji rade, a pod 5b unose se
 podaci o ukupnom broju prijava M-4/Klp koje su popunjene za zaposlenike u mirovini.

Tablica 03/4

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA PODATAKA SADRŽANIH NA PRIJAVAMA M-4/Klp ZA GODINU 199__.

Plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice

Sati za koje je
isplaćena
naknada plaće
na teret HZZO

Ukupni broj tiskanica M4

Uplaćena svota doprinosa

Sati rada

Plaće sa svih prijava

Aktivni osiguranici
Umirovljenici

MIO

DD

2

3

4

5

6

7

8

A. Podaci za osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi za MIO iz plaće i na plaću

B. Podaci za osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi za MIO samo iz plaće (HRVI i zaštitne radionice)

C. Ukupno A+B

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa za 1996., 1997. i 1998. godinu.

NAPOMENA: Za 1996., 1997. i 1998. bruto naknada za bolov. za prvih 42 dana i za prvih 7 dana bolov. za inv. rada (čl. 22. ZZO) kao i zbog ozljede na radu ili profes. bolesti (čl. 26. ZZO) iskazuju se u bruto plaći (kol. 3.), a sati za navedene naknade zbog bolov. na teret poslodavca iskazuju se u satima rada (kol. 2.).

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/4

Obveznik plaćanja doprinosa        - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj           - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun              - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj       
                    banci u kojoj se vodi platni promet. 
• u kolonu 2 pod "a" (zbroj sati) unosi se zbroj sati iz kolone 2 svih prijava M-4/Klp za zaposlenike, a u kolonu 2 pod ŻbŽ unosi se zbroj    
 sati iz kolone 2 prijava M-4/Klp zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj sati iz kolone 2a i b treba odgovarati koloni 6 rekapitulacije tablice 01/4 
• u kolonu 3 pod "a" unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/Klp (plaća koja služi za utvrđivanje mirovinske osnovice) za zapo   
 slenike koji rade, a u kolonu 3b unose se podaci iz kolone 3 svih prijava M-4/Klp zaposlenika koji su u mirovini. Zbroj svota iskazanih     
 u koloni 3 (bruto plaće) rekapitulacije 01/4 treba odgovarati zbroju svota iz kolone 3a i b tablica 03/4 
• u kolonu 4 pod "a" (broj sati za koje je isplaćena naknada plaće na teret zdravstvenog osiguranja) unose se podaci iz kolone 4 svih  
 prijava M-4/Klp za zaposlenike, a u istu kolonu pod b unose se podaci iz kolone 4 svih prijava M-4/Klp zaposlenika koji su u mirovini.     
 Zbroj sati u koloni 4a i b tablice 03/4 treba odgovarati zbroju kolone 7 rekapitulacije 01/4 
• u kolonu 5 pod "a" unose se podaci o ukupnom broju prijava M-4/Klp koje su popunjene za zaposlenike koji rade, a pod 5b unose se    
 podaci o ukupnom broju prijava M-4/Klp koje su popunjene za zaposlenike u mirovini. 

Tablica 03/5

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA _______________________            
REGISTARSKI BROJ        _____________________      MIKROFILMSKI BROJ: _____________________
MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____________________      
ŽIRORAČUN            _____________________      Datum preuzimanja _____________________
 


REKAPITULACIJA PODATAKA SADRŽANIH NA PRIJAVAMA M-4P ZA 1999. GODINU

OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNIH BODOVA
UKUPAN BROJ
TISKANICA M-4
UPLAĆENA SVO-
TA DOPRINOSA
Bruto plaća

Naknada plaće na
teret HZZO

Naknada plaće na
teret Republike
Hrvatske

Naknada plaće na
teret Centra za
socijalnu skrb

Aktivni
osiguranici

Umirovljenici
Mirovinsko osiguranje

1

2

3

4

5

6

7

A. Podaci za osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi za MO iz plaće i na plaću

B. Podaci za osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi za MO samo iz plaće
a) HRVI i zaštitne radionice

b) Podaci za osiguranike (članak 33. ZOMO i članak 2. stavak 4. Zakona o plaćanju doprinosa za 1999.)

UKUPNO A+B

Ovu tablicu popunjava obveznik plaćanja doprinosa.

NAPOMENA: Za 1999. godinu bruto naknada bolovanja za prvih 42 dana i za prvih 7 dana bolovanja za invalide rada (čl. 22. ZZO) kao i zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti (članak 26. ZZO) iskazuje se u bruto svoti (kolona 1).

                                                  M.P.
  ___________________________________                 ___________________________________
    
    OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA                     OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/5

Obveznik plaćanja doprinosa        - upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Registarski broj           - upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). 
Matični broj poslovnog subjekta   - upisuje se matični broj poslovnog subjekta. 
Žiroračun              - upisuje se broj žiroračuna koji obveznik uplaćivanja doprinosa ima registriran u ZAP-u ili poslovnoj       
                    banci u kojoj se vodi platni promet. 
• u kolonu 1 - pod A+B unose se podaci o bruto plaći sa svih prijava M-4P kolona 2 (plaća ili osnovica osiguranja za određivanje                         
 mirovina). Plaću treba posebno iskazati za osiguranike za koje se plaća doprinos za MO iz plaće i na plaću (A) te za          
 osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi za MO samo iz plaće (B). 
 Zbroj svota iskazanih u koloni 3 rekapitulacije 01/5 treba odgovarati zbroju svote iz kolone tablice 03/5 (A+B). 
• u kolonu 2 - (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret HZZO sa svih prijava M-4P kolona 3 (naknada plaće na teret HZZO)
• u kolonu 3 - (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret RH sa svih prijava M-4P kolona 4 (naknada plaće na teret RH) 
• u kolonu 4 - (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret centra za socijalnu skrb sa svih prijava M-4P kolona 5 (naknada plaće           
 na teret centra za socijalnu skrb) 
 Zbroj svota iskazanih u koloni 2, 3 i 4 (A+B) iz tablice 03/5 treba odgovarati podacima iz kolone 5, 6 i 7 tablice 01/5.             
 Podaci se trebaju posebno iskazati za neto isplaćene naknade i to za osiguranike za koje se plaća doprinos iz plaća i na            
 plaću za MO (A) te za osiguranike za koje se obračunava doprinos za MO samo iz plaće (B). 
• u kolonu 5 - unosi se broj tiskanica M-4P za aktivne osiguranike 
• u kolonu 6 - unosi se broj tiskanica osiguranika u mirovini 
• u kolonu 7 - upisuju se podaci o uplaćenoj svoti doprinosa za MO. 
Obveznici plaćanja doprinosa dužni su pribaviti svotu isplaćenih neto naknada (kolona 2, 3 i 4) po zaposleniku od HZZO i centra za 
socijalnu skrb kako bi mogli ažurirati prijave o utvrđenom stažu osiguranja, plaći, osnovicama osiguranja i naknadama plaće (M-4P). 


zatvori
Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !