Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

821

Na temelju članka 146.L83594 stavka 7. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01. i 147/02.) i članka 20.L83596 točke 15. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 16. travnja 2003. donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA, OSNOVICAMA ZA OBRAČUN DOPRINOSA I O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje:

1. postupak i način kontrole pravilnosti podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju – u daljnjem tekstu: ZOMO i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

2. organizacija provedbe kontrole podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti

3. obvezni sadržaj zapisnika i dopunskog zapisnika o obavljenoj kontroli podataka iz točke 1. ovoga članka i postupanje po njemu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – u daljnjem tekstu: Zavod

4. način utvrđivanja svojstva kontrolora, tijela u Zavodu ovlaštenih za izdavanje iskaznice kontrolora, njezinom obliku, veličini i sadržaju.

Članak 2.

Kontrola podataka iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika obuhvaća obveznike obračunavanja, odnosno obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, propisane Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja – u daljnjem tekstu: obveznici.

Članak 3.

(1) Kontrolu podataka iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika obavljaju ovlaštene službene osobe Zavoda – u daljnjem tekstu kontrolori na temelju ovlaštenja ravnatelja Zavoda, po službenoj dužnosti ili na zahtjev drugih nadležnih tijela.

(2) Kontrola iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika obavlja se kod obveznika.

II. NAČIN I POSTUPAK KONTROLE PRAVILNOSTI PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA, OSNOVICAMA ZA OBRAČUN DOPRINOSA I O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 4.

Kontrola je prema ovom Pravilniku skup postupaka:

1. kojima se kontrolira pravilnost primjene zakonskih propisa i drugih podzakonskih akata koji se odnose na podatke o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: osnovice);

2. kojima se kontroliraju evidencije iz područja rada koju je obveznik dužan voditi u skladu s posebnim propisima u odnosu na pravilnost podataka bitnih za priznanje i prestanak svojstva osiguranika i promjene tijekom osiguranja za radnike koje zapošljava,

3. kojima se ispituje financijska i druga dokumentacija o činjenici obavljanja registrirane poslovne djelatnosti obveznika,

4. kojima se ispituje financijska i druga dokumentacija s osnove primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenoga nesamostalnog rada.

Članak 5.

Kontrola se obavlja:

1. uvidom u evidencije iz područja rada koje je obveznik obvezan voditi,

2. uvidom u poslovne knjige i financijske izvještaje propisane posebnim propisima,

3. uvidom u podatke iz Jedinstvenog registra računa,

4. uvidom u evidencije Porezne uprave,

5. uvidom u evidencije Središnjeg registra osiguranika (REGOS),

6. uvidom u podatke evidentirane u evidencijama Zavoda,

7. uvidom u druge evidencije obveznika.

Članak 6.

Kontrola pravilnosti podataka o stažu osiguranja, osnovicama i o uplaćenim doprinosima obuhvaća:

1. pravilnost uspostave prijavno-odjavnih podataka za osobe u radnom odnosu kod obveznika u odnosu na evidencije iz područja rada,

2. pravilnost podataka o stažu osiguranja, osnovicama i uplaćenim doprinosima,

3. pravilnost obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

4. pravilnost obračuna dodatnog doprinosa na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem.

Članak 7.

(1) Za potrebe kontrole obveznik je obvezan za svaku kalendarsku godinu sastaviti:

1. rekapitulaciju osnovica za obračun i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. rekapitulaciju osnovica za obračun i uplatu dodatnih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem.

(2) Tiskanice rekapitulacije iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ako je u postupku kontrole kod obveznika utvrđeno, uvidom u evidencije iz članka 5.#clanak5 točke 1. ovoga Pravilnika, da je osoba bila u radnom odnosu kod obveznika, ali da ju obveznik nije u roku propisanom ZOMO-om prijavio Zavodu i uspostavio za nju prijavno-odjavne podatke, kontrolor će to naznačiti u zapisniku, navodeći i dokumentaciju na temelju koje je to utvrđeno i zatražiti od obveznika da u daljnjem roku od 15 dana, od dana primitka zapisnika, dostavi Zavodu za radnika prijavno-odjavne podatke.

(2) Zavod će protiv obveznika, iz stavka 1. ovoga članka, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(3) Zavod može protiv obveznika iz stavka 1. ovoga članka izdati i prekršajni nalog prema članku 164. stavku 1. i 3. Zakona o prekršajima.

(4) Ako je u postupku kontrole, uvidom u evidencije iz područja rada, kod obveznika utvrđeno da je Zavod zaprimio prijavno-odjavne podatke i propisno ih ovjerio, ali ih nije evidentirao u evidencijama Zavoda, tada će kontrolor na osnovi prijavno-odjavnih podataka, koje se nalaze u evidencijama obveznika, uspostaviti istovjetne preslike i evidentirati ih u evidencijama Zavoda.

Članak 9.

(1) Nakon obavljene kontrole, kontrolor piše zapisnik o obavljenoj kontroli kod obveznika koji sadrži:

1. naziv ili tvrtku ili skraćenu tvrtku obveznika ili podružnice kako je upisana u odgovarajućem registru, odnosno ime i prezime obveznika,

2. matični broj subjekta dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku i registarski broj obveznika evidentiran u Zavodu (i matičnog broja građana – alternativa),

3. adresu sjedišta obveznika ili podružnice,

4. osobe ovlaštene za zastupanje (članovi uprave, prokuristi, likvidatori, stečajni upravitelji i dr.),

5. broj računa za redovito poslovanje obveznika ili, ako ima više računa za redovito poslovanje, tada glavni račun po kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda,

6. naziv ili tvrtka banke kod koje obveznik ima račun iz točke 5. ovoga članka,

7. mjesto i datum sastavljanja zapisnika, razdoblje obuhvaćeno kontrolom, ime i prezime kontrolora, broj i datum ovlaštenja s iskaznice,

8. ime i prezime i funkciju predstavnika koji je nazočan pri kontroli,

9. zakonske propise, podzakonske akte i kolektivni ugovor na osnovi kojih je obveznik bio obvezan obaviti obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

10. pravilnost utvrđenih osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,

11. obračun i uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, napravljen od strane obveznika,

12. obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i propisa iz točke 9. ovog članka, na temelju kojeg je obračun trebao biti napravljen,

13. rekapitulaciju eventualne razlike obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iz točke 11. i 12. ovoga članka,

14. obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena razlika u obračunu iz točke 12. ovoga članka,

15. navođenje evidencija iz područja rada kod obveznika na osnovi kojih su utvrđene činjenice iz članka 8.#clanak8 stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika,

16. nalog i rok za uspostavu prijavno-odjavnih podataka iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Pravilnika,

17. ispravnost prijavno-odjavnih podataka o obvezniku i radnicima u radnom odnosu kod njega u odnosu na podatke u evidencijama iz područja rada kod obveznika i u evidencijama Zavoda,

18. nalog i rok za usklađivanje prijavno-odjavnih podataka iz točke 17. ovoga članka, ako podaci iz evidencija iz područja rada kod obveznika i podaci u evidencijama Zavoda nisu istovjetni,

19. naznaka dana primitka zapisnika od strane obveznika,

20. potpis i ovjera ovlaštenih osoba Zavoda i obveznika,

21. naznaka u koliko je primjeraka zapisnik sastavljen.

(2) Dopunski zapisnik iz članka 146. stavka 4. ZOMO-a obvezatno sadrži:

1. podatke iz stavka 1. točke 1. do 8. ovoga članka

2. kratko iznošenje sadržaja prigovora obveznika i dio zapisnika na koji se odnosi

3. novo utvrđeno činjenično stanje i obrazloženje na temelju koje dokumentacije je ono utvrđeno

4. naznaku dana zaprimanja dopunskog zapisnika od strane obveznika

5. potpis i ovjera ovlaštenih osoba Zavoda i obveznika

6. naznaku u koliko je primjeraka zapisnik sastavljen.

Članak 10.

(1) Zapisnik i dopunski zapisnik dostavit će se Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika ili dopunskog zapisnika samo ako su utvrđene nepravilnosti prema članku 146. stavku 6. ZOMO.

(2) Zapisnici iz stavka 1. ovoga članka sastavljaju se u pet primjeraka. Po jedan primjerak dostavlja se obvezniku, poreznoj upravi i Središnjem registru osiguranika, a dva primjerka ostaju u Zavodu.

Članak 11.

(1) Ako je obveznik prigovor protiv zapisnika podnio nakon proteka roka od 8 dana računajući od dana primitka zapisnika iz članka 146. stavka 3. ZOMO-a, Područna služba – mjerodavni odjel koji je zapisnik donio donijet će zaključak kojim se prigovor odbacuje i dostaviti ga podnositelju prigovora.

(2) Ako je obveznik prigovor protiv zapisnika podnio u roku iz članka 146. stavka 3. ZOMO-a, a tijelo iz stavka 1. ovoga članka smatra da činjenice iznesene u prigovoru zahtijevaju izmjenu zapisnika protiv kojega je podnesen, donijet će dopunski zapisnik kojega će dostaviti podnositelju prigovora.

(3) Ako je obveznik prigovor protiv zapisnika podnio u roku iz članka 146. stavka 3. ZOMO-a, a tijelo iz stavka 1. ovoga članka smatra da činjenice iznesene u prigovoru nisu takove zbog kojih bi trebalo izmijeniti zapisnik protiv kojega je prigovor podnesen, donijet će zaključak kojim se prigovor odbija.

(4) Protiv zaključka iz stavka 1. i 3. ovoga članka žalba nije dopuštena.

Članak 12.

(1) Zapisnik i dopunski zapisnik služe kao temelj za evidentiranje točnog podatka u evidencijama Zavoda.

(2) Zapisnik i dopunski zapisnik iz stavka 1. ovoga članka ima dokaznu snagu javne isprave u odnosu na pravilnost i zakonitost utvrđenog staža, osnovica i obračunatog doprinosa.

(3) Podaci evidentirani na osnovi zapisnika u evidencijama Zavoda služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

(4) Ispravak podataka na osnovi zapisnika i dopunskog zapisnika iz stavka 2. ovoga članka, obvezan je obaviti obveznik putem propisanih prijava.

Članak 13.

(1) Ako u postupku kontrole iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika Zavod utvrdi da obveznik ne obavlja poslovnu djelatnost za koju je registriran donijet će na osnovi zapisnika o kontroli, po službenoj dužnosti rješenje o toj činjenici.

(2) Utvrđivanje činjenice iz stavka 1. ovoga članka obavlja se uvidom u dokumentaciju propisanu u članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, registre koje vode druga nadležna tijela i podataka u evidencijama Zavoda.

(3) Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga Pravilnika dostavit će se na znanje Poreznoj upravi i nadležnom tijelu u čiji je registar obveznik upisan.

Članak 14.

(1) Odredbe članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika primjenjuju se i na obveznike čije je sjedište registrirano u odgovarajućem registru na područjima Republike Hrvatske koja su pod posebnom državnom skrbi.

(2) Odredbe članka 13. primjenjuju se i na utvrđivanje činjenice obavljanja registrirane poslovne djelatnosti poslovnih jedinica pravnih osoba čije je sjedište bilo na teritoriju bivših republika i pokrajina koje su činile bivšu SFRJ i na činjenicu obavljanja djelatnosti vojnih ustanova bivše JNA, bivših društveno-političkih organizacija koje nemaju pravnih sljednika i druge.

(3) Dostava rješenja iz članka 13.#clanak13 stavka 1. ovoga Pravilnika obveznicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja se pribijanjem rješenja na oglasnu ploču organizacijske jedinice Zavoda koja je donijela rješenje.

(4) Protekom 15 dana od dana pribijanja rješenja na oglasnu ploču organizacijske jedinice Zavoda, smatra se da je dostava rješenja zakonito obavljena.

III. ORGANIZACIJA PROVEDBE KONTROLE PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA, OSNOVICAMA ZA OBRAČUN DOPRINOSA I O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 15.

(1) Kontrolu podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje na osnovi generacijske solidarnosti organizira se u nadležnosti područnih službi Zavoda u mjerodavnom odjelu.

(2) Godišnji program rada kontrole iz stavka 1. ovoga članka donose područne službe, uz suglasnost Središnje službe.

(3) Nakon isteka kalendarske godine u kojoj je kontrola obavljena, pomoćnik ravnatelja mjerodavan za poslove provedbe mirovinskog osiguranja podnosi ravnatelju Zavoda i Upravnom vijeću Zavoda izvještaj o rezultatima kontrole i uočenim nepravilnostima i problemima.

(4) Pomoćnik ravnatelja mjerodavan za poslove provedbe mirovinskog osiguranja koordinira i usklađuje rad mjerodavnih odjela u područnim službama iz stavka 1. ovoga članka, te donosi provedbene upute kojima se pobliže uređuje postupak kontrole.

Članak 16.

(1) Na temelju godišnjeg programa rada iz članka 15.#clanak15 stavka 2. ovoga Pravilnika načelnici mjerodavnih odjela u područnim službama utvrđuju prioritete u kontroli obveznika i na temelju toga izdaju kontrolorima mjesečne radne naloge za provedbu kontrole obveznika plaćanja doprinosa.

(2) Na temelju posebnog naloga ravnatelja Zavoda, odnosno zahtjeva drugoga ovlaštenog tijela, provodi se izvanredna kontrola.

Članak 17.

(1) Kontrolori su obvezni u zapisniku o provedenoj kontroli istinito i točno navesti sve utvrđene činjenice i zbog toga ne mogu snositi nikakve posljedice.

(2) Ako se utvrdi da kontrolor nije točno i istinito naveo činjenice i podatke koji su bili predmet kontrole ili je pojedine činjenice ili podatke zatajio, odnosno da je svjesno naveo činjenice i podatke za koje je znao ili morao znati da nisu točni, čini težu povredu radne obveze i odgovara za uzrokovanu štetu.

Članak 18.

(1) Pri obavljanju poslova kontrole, kontrolori su obvezni postupati u skladu s važećim zakonima, podzakonskim propisima (uredbe, naredbe, pravilnici), kolektivnim ugovorima, općim aktima i provedbenim uputama Zavoda.

(2) Postupanje kontrolora suprotno stavku 1. ovoga članka, smatra se težom povredom radne obveze.

IV. ISKAZNICA KONTROLORA

Članak 19.

Svojstvo kontrolora dokazuje se iskaznicom koju izdaje ravnatelj Zavoda. Iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 20.

(1) Iskaznica iz članka 19.#clanak19 ovog Pravilnika tiska se na polutvrdom papiru, veličine 100¤70 mm, s omotom od plastike.

(2) Tiskanica iskaznice nalazi se u dodatku ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 21.

Kontrolor koji je razriješen dužnosti, obvezan je iskaznicu iz članka 19.#clanak19 ovog Pravilnika vratiti Zavodu na dan razrješenja.

Članak 22.

Mjerodavna unutarnja organizacijska jedinica Središnje službe vodi popis izdanih i vraćenih iskaznica iz članka 19.#clanak19 i 21.#clanak21 ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranjeL83598 (»Narodne novine«, broj 103/99.).

(2) Iskaznice kontrolora izdane do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 31. prosinca 2003.

Članak 24.

Kontrola pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, te točnost prijavljenih podataka o stažu osiguranja i plaći, naknadi plaće i drugim podacima koji su osnova za plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava za razdoblje do 31. prosinca 2002. obavlja se u skladu s odredbama zakona, podzakonskih propisa, kolektivnim ugovorima, općim aktima i provedbenim uputama Zavoda, važećim do toga datuma.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-13/03-01/2553
Urbroj: 341-99-01/01-03/5
Zagreb, 16. travnja 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
dr
. sc. Bože Borko Žaja, v. r.

  

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/7

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj – upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta – upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun – upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća za određeni mjesec

• u kolonu 2 – upisuju se datumi kada su isplaćene plaće

• u kolonu 3 – upisuju se datumi uplate doprinosa

• u kolonu 4 – upisuje se plaća osiguranika samo u I. stupu

• u kolonu 5 – upisuju se podaci o uplaćenim doprinosima iz plaće i na plaću za MO osiguranika samo u I. stupu

• u kolonu 6 – upisuje se plaća osiguranika u I. i II. stupu

• u kolonu 7 – upisuju se podaci o uplaćenim doprinosima iz i na plaće za MO osiguranika u I. i II. stupu

Podatke o isplaćenim neto naknadama po svakom radniku za 2002. godinu obveznik plaćanja doprinosa treba pribaviti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za socijalnu skrb, tj. od obveznika koji isplaćuju naknadu. Obveznici plaćanja doprinosa nisu dužni mjesečno upisivati svote naknada plaća već za cijelu godinu u ukupnom iznosu.

NAPOMENA:

U slučajevima kada je zbog kašnjenja isplate plaće prvo uplaćena akontativna svota doprinosa, u kolonu »datum isplate plaće« upisati »akontativna svota«, a u kolonu »plaća« upisati iznos na koji je uplaćena akontativna svota doprinosa. U redak u kojem se upiše stvaran datum isplate plaće, u kolonu »plaća« treba upisati iznos umanjen za prethodno upisanu svotu na koju je plaćena akontativna svota doprinosa.

   

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE – TABLICA 02/7 I. stup

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj –upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun –upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća za mjesec

• u kolonu 2 – upisuju se datumi isplate plaće za osiguranike koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa
s povećanim trajanjem prema stupnju povećanja

• u kolonu 3 – upisuje se plaća za osiguranike samo u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 4 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 5 – upisuje se plaća za osiguranike samo u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 6 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 7 – upisuje se plaća za osiguranike samo u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 8 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem u I. stupu prema stupnju povećanja

Popis zaposlenika koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, osobni broj, vrijeme trajanja staža s povećanim trajanjem za pojedinu godinu, stupanj povećanja te svotu osnovice.

Od 1. siječnja 2000. obveznik je dužan dostavljati mjesečnu specifikaciju uplata po osiguraniku.

  

UPUTE ZA POPUNJAVANJE – TABLICA 02/7 I. i II. stup

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj – upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun – upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća za mjesec

•u kolonu 2 – upisuju se datumi isplate plaće za zaposlenike koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa
s povećanim trajanjem

• u kolonu 3 – upisuje se plaća osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 4 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem za osiguranike u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 5 – upisuje se plaća za osiguranike u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 6 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem za osiguranike u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 7 – upisuje se plaća za osiguranike u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 8 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem za osiguranike u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

Popis zaposlenika koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, osobni broj, vrijeme trajanja staža s povećanim trajanjem za pojedinu godinu, stupanj povećanja te svotu osnovice.

Od 1. siječnja 2000. obveznik je dužan dostavljati mjesečnu specifikaciju uplata po osiguraniku.

  

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABLICE 03/7

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća).

Registarski broj –upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa (isplatitelj plaća). Ako obveznik

plaćanja doprinosa ima više registriranih organizacijskih dijelova pravne osobe tj. više regoba,
tada za svaki regob treba popuniti posebnu tablicu.

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta.

Račun –upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršenje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 1 – pod A+B unose se podaci o bruto plaći sa svih prijava M-4P kolona 2 (plaća ili osnovica osiguranja za određivanje mirovina). Plaću

treba posebno iskazati za osiguranike za koje se plaća doprinos za MO iz plaće i na plaću (A) te za osiguranike za koje se obračunavaju doprinosi

za MO samo iz plaće (B).

Zbroj svota iskazanih u koloni 4 i 6 rekapitulacije 01/7 treba odgovarati zbroju svota iz kolone 1 tablice 03/7 (A+B).

• u kolonu 2 – (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret HZZO sa svih prijava M-4P kolona 3 (naknada plaće na teret HZZO)

• u kolonu 3 – (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret RH sa svih prijava M-4P kolona 4 (naknada plaće na teret RH)

• u kolonu 4 – (A+B) unose se podaci o naknadi plaće na teret centra za socijalnu skrb sa svih prijava M-4P kolona 5 (naknada plaće na teret centra za socijalnu skrb).

Zbroj svota iskazanih u koloni 2, 3 i 4 (A+B) iz tablice 03/7 treba odgovarati podacima iz rekapitulacije tablice 01/7 (podaci o naknadama).

Podaci se trebaju posebno iskazati za neto isplaćene naknade i to za osiguranike za koje se plaća doprinos iz plaće i na plaću za MO (A) te za osiguranike za koje se obračunava doprinos za MO samo iz plaće (B).

• u kolonu 5 – unosi se broj tiskanica M-4P za aktivne osiguranike

• u kolonu 6 – unosi se broj tiskanica osiguranika u mirovini

• u kolonu 7 – upisuju se podaci o uplaćenoj svoti doprinosa za MO.

Obveznici plaćanja doprinosa dužni su pribaviti svotu isplaćenih neto naknada (kolona 2, 3 i 4) po zaposleniku od HZZO i centra za socijalnu skrb kako bi mogli ažurirati prijave o utvrđenom stažu osiguranja, plaći, osnovicama osiguranja i naknadama plaće (M-4P).

 

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE – TABLICA 01/8

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj –upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun –upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća/osnovica za određeni mjesec

• u kolonu 2 – upisuju se datumi kada su isplaćene plaće

• u kolonu 3 – upisuju se datumi uplate doprinosa

• u kolonu 4 – upisuje se plaća/osnovica osiguranika u I. stupu

• u kolonu 5 – upisuju se podaci o uplaćenim doprinosima iz plaće/osnovice za MO I. stupa

• u kolonu 6 – upisuje se plaća osnovica osiguranika u I. i II. stupu

• u kolonu 7 – upisuju se podaci o uplaćenim doprinosima iz plaće/osnovice za MO u I. i II. stupu

Doprinosi se obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obveze za plaćanje. Ako obveznik obračunavanja doprinosa iz stavke 1. ovoga članka ne isplati ili ne isplati u cijelosti plaću ili poduzetničku plaću za prethodni mjesec u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće, dužan je obračunati doprinose prema iznosu dospjele a neisplaćene plaće do zadnjeg dana mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće.

Doprinosi po stopama iz članka 29., 30., 33., 34., 38. i 61. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obračunavaju se pri obračunu plaće, razlike plaće odnosno poduzetničke plaće (članak 66. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja).

  

UPUTE ZA POPUNJAVANJE – TABLICA 02/8 u I. stupu

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj –upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun –upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća za mjesec

• u kolonu 2 – upisuju se datumi isplate plaće za zaposlenike koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

• u kolonu 3 – upisuje se datum uplate dodatnog doprinosa

• u kolonu 4 – upisuje se plaća osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 5 – upisuju se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 6 – upisuje se plaća osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 7 – upisuju se doprinos za MO staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 8 – upisuju se plaće osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 9 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. stupu prema stupnju povećanja

Popis zaposlenika koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, osobni broj, vrijeme trajanja staža s povećanim trajanjem za pojedinu godinu, stupanj povećanja te iznos plaće osnovice.

Od 1. siječnja 2000. obveznik je dužan dostavljati mjesečnu specifikaciju uplata po osiguraniku.

 

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE – TABLICA 02/8 u I. i II. stupu

Obveznik plaćanja doprinosa – upisuje se naziv i sjedište obveznika plaćanja doprinosa

Registarski broj –upisuje se registarski broj obveznika plaćanja doprinosa

Matični broj poslovnog subjekta –upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Račun –upisuje se broj računa koji obveznik plaćanja doprinosa ima za izvršavanje naloga za plaćanje
zakonskih obveza i javnih prihoda

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – upisuje se plaća za mjesec

• u kolonu 2 – upisuju se datumi isplate plaće za zaposlenike koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

• u kolonu 3 – upisuju se datum uplate dodatnog doprinosa

• u kolonu 4 – upisuje se plaća osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 5 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 6 – upisuje se plaća osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 7 – upisuje se doprinos za MO staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 8 – upisuju se plaće osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

• u kolonu 9 – upisuje se doprinos za MO za staž s povećanim trajanjem osiguranika u I. i II. stupu prema stupnju povećanja

Popis zaposlenika koji su radili na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, osobni broj, vrijeme trajanja staža s povećanim trajanjem za pojedinu godinu, stupanj povećanja te svotu osnovice.

Od 1. siječnja 2000. obveznik je dužan dostavljati mjesečnu specifikaciju uplata po osiguraniku.

 

zatvori
Pravilnik o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !