Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti – (“Narodne novine”, br. XX/98. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 10.7.1998 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 64.L57910 Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" broj 100/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta, uvjeti i postupak povjeravanja, te prava i obveze u svezi obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, kao i prava i obveze u svezi korištenja cestovnog zemljišta za građenje komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata.

Članak 2.

Pratećim djelatnostima u smislu ovog Pravilnika, smatraju se djelatnosti pružanja usluga vozačima i putnicima koje se obavljaju na cestovnom zemljištu i to:

- ugostiteljstvo,

- trgovina,

- benzinske postaje,

- servisi,

- reklamni panoi i dr.

Prateće djelatnosti koje se uređuju sukladno članku 35. Zakona o javnim cestama, nisu predmet ovog Pravilnika.

II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Cestovno zemljište, može se povjeriti na korištenje pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: korisnicima) davanjem u zakup, najam, osnivanjem prava građenja ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i na druge zakonom dozvoljene načine.

Cestovno zemljište može se povjeriti na korištenje korisnicima radi obavljanja pratećih djelatnosti iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, kao i za druge vidove korištenja, kojima se pružaju usluge vozačima i putnicima.

Članak 4.

Za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, kao i za građenje komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata, plaća se naknada sukladno članku 59. Zakona o javnim cestama.

Članak 5.

Korisnik ne može, bez suglasnosti nadležne uprave za ceste, pravo korištenja cestovnog zemljišta i obavljanje prateće djelatnosti povjeriti trećima, izvršiti prenamjenu korištenja, niti promjenu vrste prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu.

III. UVJETI I POSTUPAK POVJERAVANJA

Članak 6.

Korištenje cestovnog zemljišta, odnosno obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu povjerava se javnim natječajem ili neposrednom nagodbom.

Članak 7.

Postupak javnog natječaja, provodi se za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, predviđenim programom i planom razvoja nadležne uprave za ceste.

Javni natječaj za ustupanje korištenja cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, mora sadržavati:

1. predmet natječaja

2. projektiranu lokaciju za izgradnju objekata

3. vrstu pratećih objekata

4. vrstu pratećih djelatnosti

5. početnu visinu naknada

- za korištenje cestovnog zemljišta

- od obavljanja pratećih djelatnosti

6. obvezan sadržaj ponude

- naziv i točna adresa natjecatelja

- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, te domovnica za fizičke osobe

- ponuđeni iznos naknada

- program rada

- dinamika i rokovi izgradnje objekata

- način i izvori financiranja

- reference i bonitet natjecatelja

7. obveze natjecatelja

- izrada glavnog i izvedbenog projekta

- ishođenje svih potrebnih suglasnosti, lokacijske i građevne dozvole

- izgradnja objekata javne rasvjete, kanalizacije, vodovoda, elektroinstalacija, ostale infrastrukture

- podmirenje ostalih troškova

8. postupak prijave na natječaj

9. kriterije za odabir najpovoljnije ponude

10. rokove predaje ponuda i odabira najpovoljnije ponude.

Članak 8.

Postupak izravne pogodbe provodi se za:

- građenje komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata (instalacije, vodovodi i sl.)

- postavljanje reklamnih panoa za promidžbu vlastitih proizvoda ili djelatnosti

- izgradnju i korištenje parkirališta

- izgradnju i korištenje priključka na javnu cestu

- izuzetno u ostalim slučajevima za koje nije predviđen postupak javnog natječaja.

Članak 9.

Po provedenom postupku javnog natječaja, odnosno izravne pogodbe s korisnicima se zaključuje ugovor o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu.

Ugovore o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu zaključuju:

- Hrvatska uprava za ceste za državne ceste

- županijske uprave za ceste za županijske i lokalne ceste.

Članak 10.

Ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu obvezno se utvrđuju:

- namjena korištenja cestovnog zemljišta

- vrsta prateće djelatnosti

- pravo građenja objekata, vlasnička i druga stvarna prava na izgrađenim pratećim objektima

- visina naknada, uvjeti i način plaćanja naknada

- rok trajanja ugovora

- način razrješenja odnosa u slučajevima neizvršavanja ugovornih obveza

- druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 11.

Sredstva ostvarena od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i od obavljanja pratećih djelatnosti, uplaćuju se na račun Hrvatske uprave za ceste, odnosno županijske uprave za ceste, koja je s korisnikom sklopila ugovor o korištenju cestovnog zemljišta, odnosno ugovor o obavljanju pratećih djelatnosti.

IV. PRAVA I OBVEZE

Članak 12.

Korisnik kojem se ustupi cestovno zemljište s pravom obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, dužan je snositi:

- dio troškova održavanja cestovnog zemljišta i infrastrukturnih troškova,

- održavati nivo i kvalitetu pružanja usluga,

- koristiti povjereno zemljište i obavljati prateće djelatnosti sukladno odredbama ugovora zaključenog s nadležnom upravom za ceste.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Prema korisniku koji ne izvršava obveze iz ugovora, zaključenih temeljem odredbi ovog Pravilnika, nadležna uprava za ceste pokrenut će postupak naknade štete i raskida ugovora.

Članak 14.

Ugovori o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, zaključeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 15.

Hrvatska uprava za ceste će:

- izraditi programe i standarde izgradnje pratećih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti,

- koordinirati način ustupanja i korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/28
Urbroj: 530-01-98-1
Zagreb, 11. lipnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.

zatvori
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !