Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 09.04.2010 Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1098

Na temelju članka 42.L502564 stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU POVEĆANJA OPSEGA UDJELA EUROPSKIH DJELA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i način povećanja opsega udjela europskih djela u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

Članak 2.

(1) Europska djela su:

– djela koja potječu iz država članica Europske unije,

– djela koja potječu iz europskih država članica Europske konvencije o prekograničnoj televiziji te ispunjavaju uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka,

– djela koja su proizvedena u koprodukciji u okviru sporazuma koji se odnose na audiovizualni sektor i koji su sklopljeni između Europske unije i trećih zemalja te koja ispunjavaju uvjete definirane u svakom od tih sporazuma.

(2) Odredbe stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka odnose se samo na države u kojima audiovizualna djela koja potječu iz država članica Europske unije nisu predmetom diskriminacijskih mjera.

(3) Djela iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka su ona koja su ostvarili pretežito autori i radnici s prebivalištem u državi ili državama iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka ako udovoljavaju jednom od sljedećih uvjeta:

– ako su proizvođači tih djela osnovani u jednoj ili više navedenih država, ili

– ako je pojedino djelo nastalo pod nadzorom i stvarnom kontrolom jednoga ili više proizvođača koji su osnovani u jednoj ili više navedenih država, ili

– ako je doprinos koproducenta iz navedenih država prevladavajući u odnosu na ukupne troškove koprodukcije, a koprodukciju ne kontrolira jedan ili više proizvođača osnovanih izvan navedenih država.

(4) Djela koja se ne smatraju europskim djelima u smislu stavka 1. ovog članka, a nastala su u okviru bilateralnih koprodukcijskih ugovora sklopljenih između država članica Europske unije i trećih država, smatrat će se europskim djelima ako većinski dio ukupnih troškova proizvodnje snose koproducenti iz Europske unije, a proizvodnju ne nadzire jedan ili više proizvođača osnovanih izvan područja država članica Europske unije.

Članak 3.

(1) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora nastojati da europska djela čine većinski udio njegovoga godišnjeg vremena objavljivanja.

(2) Najmanji početni opseg udjela europskih djela je 20% godišnjeg vremena objavljivanja.

(3) U godišnje vrijeme objavljivanja ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događajima, igrama, oglašavanju, teletekstu i teletrgovini.

(4) U opseg udjela europskih djela ubrajaju se audiovizualna djela vlastite proizvodnje i hrvatska audiovizualna djela izuzevši
djela iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga koji je dobio koncesiju odnosno dopuštenje za satelitski, internetski i kabelski prijenos temeljem programske sheme u kojoj ima više od 20%, a manje od 51% udjela europskih djela, mora u naredne četiri (4) godine povećati njihov udio.

(2) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji je dobio dopuštenje za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga koji ima više od 20%, a manje od 40% udjela europskih djela u katalogu programa, mora u naredne četiri (4) godine povećati njihov udio.

Članak 5.

(1) U drugoj godini pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora udio europskih djela povećati za četvrtinu postotka koji mu je u prvoj godini nedostajao do propisanoga većinskog udjela.

(2) U sljedeće tri godine pružatelj medijskih usluga mora udio europskih djela povećati za po četvrtinu od postotka koji mu je u prvoj godini nedostajao do propisanoga većinskog udjela.

Članak 6.

Pružatelj medijskih usluga koji u jednoj godini ne postigne udio europskih djela na način propisan člankom 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, mora u sljedećoj godini udio europskih djela povećati za dvije četvrtine.

Članak 7.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na pružatelja audiovizualnih medijskih usluga specijaliziranoga kanala koji po svom sadržaju predstavlja iznimke od ubrajanja europskih djela prema članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Za postojeće pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su dobili koncesiju na nacionalnoj i regionalnoj razini, kao prva godina primjene ovog Pravilnika utvrđuje se 2008. Za sve ostale pružatelje audiovizualnih medijskih usluga kao prva godina primjene Pravilnika utvrđuje se godina nakon one u kojoj su dobili koncesiju i/ili dopuštenje.

(2) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vijeću za elektroničke medije podatke o europskim djelima objavljenima u prethodnoj godini. Vijeće za elektroničke medije zadržava pravo provjere ovih podataka ili traženja dodatnih podataka.

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djelaL502566 (»Narodne novine« 47/08).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-10/10-01/0043

Urbroj: 567-02/10-01

Zagreb, 30. ožujka 2010.

Predsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !