Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 10.10.2005 Pravilnik o kriterijima izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom

UMIROVLJENIČKI FOND

2171

Na temelju članka 6.L281083 stavka 6. Zakona o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine« broj 93/05, u daljnjem tekstu: Zakon), Upravni odbor Umirovljeničkog fonda donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA IZBORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UMIROVLJENIČKIM FONDOM

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– način i rokovi izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom (u daljnjem tekstu: Društvo) kao i

– postupanje Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) pri odlučivanju o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

II. NAČIN I ROKOVI IZBORA DRUŠTVA

Članak 2.

Natječajnu dokumentaciju Društva moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Članak 3.

(1) Ponuda se predaje Upravnom odboru u 3 (tri) istovjetna primjerka.

(2) Uz Ponudu se moraju obvezno priložiti sljedeći dokumenti:

1) Izvadak iz sudskog registra koji nije stariji od osam dana,

2) Rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) o dozvoli za obavljanje djelatnosti upravljanja investicijskim fondovima,

3) Životopise članova Uprave Društva koji moraju sadržavati podatke o:

– stručnoj spremi,

– broju i vrsti fondova s kojima je upravljao ili upravlja,

– imovini fondova,

– ostvarenim prinosima fondova,

– radnom iskustvu u upravljanju fondovima,

4) Izjavu da članovi uprave Društva ispunjavaju kriterije iz članka 13. Zakona,

5) Dokaz da su članovi Uprave Društva zaposleni u Društvu s punim radnim vremenom,

6) Očitovanje o visini ukupne naknade za upravljanje s posebno istaknutom naknadom Depozitnoj banci,

7) Podatke o Depozitnoj banci s posebno naznačenim podacima o:

– jamstvenom kapitalu banke

– broju fondova u skrbništvu banke,

– imovini fondova,

– broju podružnica, poslovnica ili na drugi način izdvojenih šaltera koji su dostupni članovima Fonda na teritoriju Republike Hrvatske,

8) Podatke o revizoru,

9) Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da Društvo samostalno vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo fondova,

10) Podatke o vlasničkoj strukturi Društva i Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da Društvo nije povezana osoba s Depozitnom bankom.

11) Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika kojom se Društvo obvezuje preuzeti bazu podataka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pod sljedećim uvjetima:

– podaci će biti organizirani u tekstualnoj datoteci (ASCII) koja je jednostavna i čitljiva za sve sustave automatske obrade podataka,

– kodna stranica koja će se koristiti je WIN 1250 (u tekstu se interperetiraju hrvatski znakovi),

– u posebnom dokumentu opisat će se struktura datoteka s točnim nazivima polja, njihovom značenju i formatu (veličina polja, vrsta polja-numerička, datumska i slična te pozicije u slogu na ostala polja),

– medij za prijenos baze podataka je optički CD-ROM i podaci upisivanja zaštićeni od neovlaštenih promjena (alternativa: magnetski medij-Cartridge vrpca).

III. POSTUPANJE UPRAVNOG ODBORA PRI ODLUČIVANJU I PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 4.

Upravni odbor Fonda će prihvatiti najpovoljniju ponudu i izabrati Društvo pod uvjetom da je:

1) Ponuda potpuna u smislu članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika,

2) Društvo predalo sve tražene dokumente i podatke u smislu članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika,

3) Društvo dobilo važeću dozvolu Komisije i protiv istog se ne vodi postupak pred nadležnim sudom zbog kršenja Zakona o investicijskim fondovima ili Zakona o tržištu vrijednosnih papira ili drugih zakona čijim odredbama se regulira poslovanje Društva,

4) Upravni odbor dao suglasnost na predloženu Depozitnu banku Fonda,

5) Upravni odbor dao suglasnost na predloženog revizora Fonda,

6) Društvo ponudilo povoljni način obračuna i visinu ukupne naknade za upravljanje imovinom Fonda uključujući i naknadu Depozitne banke,

7) Društvo dobilo najveći broj bodova u skladu s načinom bodovanja utvrđenog od strane Upravnog odbora.

Članak 5.

Ugovor između Društva i Depozitne banke mora sadržavati sljedeće odredbe:

1) O obvezi Depozitne banke da mora dati na uvid sve podatke Komisiji na njen zahtjev,

2) Da Depozitna banka mora odmah obustaviti sve isplate sa skrbničkog računa na zahtjev Komisije.

Članak 6.

(1) Potvrda uplate temeljnog kapitala Društva podložna je provjeri od strane Upravnog odbora Fonda,

(2) Temeljni kapital Društva može se nalaziti samo u banci koja ima odobrenje za poslovanje s inozemstvom,

(3) Temeljni kapital Društva ne smije biti u banci koja neposredno ili posredno drži dionice Društva za upravljanje, odnosno udjele istoga Društva.

Članak 7.

(1) Društvo mora imenovati jednu osobu ovlaštenu za sve kontakte između Društva i Upravnog odbora Fonda.

(2) Osoba za kontakte je dužna dostavljati Upravnom odboru Fonda i Komisiji podatke o Društvu, Depozitnoj banci i sve promjene vezane uz: adresu, broj telefona ili telefaksa, imenovanju druge ovlaštene kontakt osobe, izboru novih članova uprave, ovlaštenih posrednika i investicijskih savjetnika.

Članak 8.

Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Odluku o najpovoljnijoj ponudi u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.

Članak 9.

(1) Upravni odbor zadržava pravo odbijanja svih ponuda,

(2) Ukoliko izabrano Društvo ne potpiše Sporazum iz članka 18. stavak 3. Zakona s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje u roku od tri radna dana od dana izbora, Upravni odbor će pozvati na zaključenje Sporazuma Društvo čija je ponuda po broju bodova bila najbolja iza prethodno izabranog Društva.

Članak 10.

Poziv na natječaj bit će objavljen u dva dnevna lista i »Narodnim novinama« i trajat će 15 dana od dana objave.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/05-01/180

Urbroj: 526-09-05-1

Zagreb, 29. rujna 2005.

Za Upravni odbor

Damir Polančec, predsjednik, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o kriterijima izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !