Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne liste čekanja ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 27.12.2005 Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne liste čekanja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2954

Na temelju članka 33.L285095 stavka 3. i članka 37.L285096 podstavka 2. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DODJELU DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA I VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se postupci imunogenetske obrade, testovi za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja i drugi kriteriji za dodjelu dijelova ljudskog tijela radi presađivanja u svrhu liječenja te način vođenja nacionalne liste čekanja.

Članak 2.

Svi državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su osigurane osobe osnovnog zdravstvenog osiguranja, imaju jednake mogućnosti uključivanja na nacionalnu listu čekanja za presađivanje dijelova ljudskoga tijela (u daljnjem tekstu: nacionalna lista čekanja) te zagarantiranu jednaku dostupnost liječenja presađivanjem dijelova ljudskoga tijela.

Članak 3.

Bolesnici-kandidati za presađivanje dijelova ljudskog tijela su bolesnici s oštećenjem organa ili tkiva koje više nije moguće liječiti drugim metodama liječenja ili oni bolesnici kod kojih je zbog oštećenja organa ili tkiva smanjena kvaliteta života, bez obzira na liječenje provedeno sukladno medicinskim saznanjima.

Indikacije za presađivanje dijelova ljudskog tijela specifične su za svaki organ i tkivo. Svaki ovlašteni transplantacijski centar mora imati jasno određene indikacije za presađivanje dijelova ljudskog tijela, koje moraju biti detaljno opisane u protokolu i usklađene s nacionalnim smjernicama za dodjelu dijelova ljudskog tijela.

Nacionalne smjernice iz stavka 3. ovoga članka određuju se posebnim propisom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 4.

Za svaki organ ili tkivo u Republici Hrvastsakoj vodi se posebno nacionalna lista čekanja.

Nacionalnu listu čekanja vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Upis mogućeg primatelja na nacionalnu listu čekanja obavljaju zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za presađivanje dijelova ljudskog tijela (u daljnjem tekstu: transplantacijski centar).

Primatelji organa od živih darivatelja moraju ispuniti iste kriterije za upis na istu listu čekanja kao i primatelji organa s umrle osobe.

Članak 5.

Odluku o upisu na nacionalnu listu čekanja donosi Povjerenstvo transplatacijskog centra.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ravnatelj transplantacijskog centra iz redova transplantacijskih stručnjaka.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka prihvaća ili odbija prijedlog za upis na nacionalnu listu čekanja za svaki organ, odnosno tkivo, posebno.

Članak 6.

Upis bolesnika na nacionalnu listu čekanja obavlja se na temelju njegovog prethodnog informiranog pisanog pristanka.

Za bolesnika koji nije poslovno sposoban ili nije sposoban za rasuđivanje ili je maloljetan pristanak iz stavka 1. ovoga članka daje njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Članak 7.

Za vrijeme čekanja na presađivanje organa ili tkiva bolesnik mora obavljati redovite kontrolne preglede u skladu s protokolom transplantacijskog centra.

Članak 8.

Nacionalna lista čekanja vodi se u pisanom i//ili elektronskom obliku.

Kandidate na nacionalnu listu čekanja upisuju osobe koje ovlašćuje ravnatelj transplantacijskog centra.

Članak 9.

O svakoj promjeni zdravstvenog stanja bolesnika na nacionalnoj listi čekanja, koja trenutno onemogućava presađivanje, nadležni liječnik treba pisanim putem ili u elektronskom obliku i telefonski obavijestiti ovlaštene osobe iz stavka 2. članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, koja će bolesnika privremeno isključiti s nacionalne liste čekanja.

Bolesnika na nacionalnu listu čekanja ponovno upisuje ovlaštena osoba iz stavka 2. članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika nakon poboljšanja njegova zdravstvenoga stanja. Odluku o ponovnom upisivanju na listu čekanja donosi Povjerenstvo iz stavka 1. članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Svaka promjena stanja na nacionalnoj listi čekanja bilježi se u pisanom obliku i/ili u elektronskoj bazi podataka najkasnije 24 sata po nastanku promjene.

Članak 10.

Povjerenstvo iz stavka 1. članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika može bolesnika-kandidata za presađivanje trajno isključiti s nacionalne liste čekanja na temelju kriterija koji su određeni protokolom transplantacijskog centra i usklađeni s nacionalnim smjernicama.

Članak 11.

Bolesnik-kandidat za presađivanje može nadležnom transplantacijskom centru podnijeti pisani zahtjev za isključenje s nacionalne liste čekanja.

Za bolesnika koji nije poslovno sposoban ili nije sposoban za rasuđivanje ili je maloljetan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka daje njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Bolesnik-kandidat ispisuje se s nacionalne liste čekanja u slučaju smrti ili nakon obavljenog presađivanja.

Članak 12.

Svaki transplantacijski centar mora obavljati djelatnost na temelju detaljno izrađenih protokola u skadu s nacionalnim smjernicama.

Protokoli iz stavka 1. ovoga članka sadrže indikacije i kontraindikacije za presađivanje organa i tkiva, kriterije za upis bolesnika na nacionalnu listu čekanja, pripremu bolesnika prije presađivanja, operativni postupak i postoperativno praćenje.

Protokoli moraju biti revidirani od strane stručnjaka najmanje jednom godišnje i moraju biti usklađeni s nacionalnim smjernicama.

Protokoli moraju biti utvrđeni u svakoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se liječe bolesnici prije i poslije presađivanja organa i tkiva te dostupni zdravstvenom osoblju i bolesnicima prilikom obrade za upis na listu čekanja. Protokol mora biti objavljen na web-stranici zdravstvene ustanove.

Primjerak protokola transplantacijski centri moraju dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Članak 13.

Svaki transplantacijski centar mora postupati u skladu s nacionalnim smjernicama iz stavka 3. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika za dodjelu dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.

Pri odabiru primatelja moraju se poštovati:

– medicinski kriteriji,

– stupanj hitnosti,

– imunogenetski kriteriji,

– vrijeme čekanja,

– posebne okolnosti (npr. dijete, primatelj više organa).

Članak 14.

Odabir i način vrednovanja kriterija iz stavka 2. članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika specifični su za svaki organ, odnosno tkivo i obavljaju se u skladu s nacionalnim smjernicama iz stavka 3. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Potrebni testovi za određivanje tkivne podudarnosti moraju biti usklađeni s međunarodnim standardima.

Standardi iz stavka 2. ovoga članka određeni su posebnim propisom iz stavka 4. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja obavlja ovlašteni laboratorij s međunarodnom akreditacijom koji određuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 15.

Svaki transplantacijski centar obvezan je ispunjavati propisane protokole za praćenje bolesnika nakon presađivanja organa, odnosno tkiva i redovito ih dostavljati ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Članak 16.

Za ponovni upis na nacionalnu listu čekanja važe ista pravila kao za prvi upis.

Za hitno presađivanje organa ili tkiva važe posebna pravila, koja moraju biti detaljno određena posebnim propisom iz stavka 4. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite i liječnici specijalisti moraju biti educirani o dostupnosti i indikacijama za različite vrste presađivanja dijelova ljudskoga tijela.

Edukaciju liječnika iz stavka 1. ovoga članka provode nadležne komore u suradnji sa stručnjacima iz transplantacijskih centara te ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-04/17

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne liste čekanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !