Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 13.02.2009 Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

442

Na temelju članka 244.L437816 stavak 2. alineja 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07 i 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE LUČKIH PRISTOJBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji za određivanje lučkih pristojbi u:

– javnim lukama i pristaništima i

– privatnim lukama i pristaništima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku znače:

1. »ministar« čelnik ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu

2. »javna luka« je luka pod upravom Republike Hrvatske, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, državnih tijela ili javnih ustanova, koja je razvrstana kao državna ili županijska luka,

3. »privatna luka« je luka koja je pod upravom osobe koja nema javne ovlasti i koja je razvrstana kao privatna luka,

4. »javno pristanište« je pristanište pod upravom Republike Hrvatske, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, državnih tijela ili javnih ustanova,

5. »privatno pristanište« je pristanište pod upravom osobe koja nema javne ovlasti i koje je razvrstano kao privatno pristanište.

Članak 3.

Visinu lučkih pristojbi donosi i javno objavljuje lučka uprava, uz suglasnost ministra, pridržavajući se kriterija, i maksimalnih iznosa propisanih ovim Pravilnikom.

II. LUČKE PRISTOJBE U JAVNIM LUKAMA I PRISTANIŠTIMA

Članak 4.

(1) Lučke pristojbe koje se naplaćuju u luci i pristaništu su:

1. pristojba za uporabu obale ili pontona,

2. pristojba za vez,

3. ležarina,

4. naknada za korištenje luke,

5. naknada za korištenje pristaništa.

1. Pristojba za uporabu obale ili pontona

Članak 5.

Pristojba za uporabu obale ili pontona plaća se za plovilo koje koristi javnu luku u svrhu ukrcaja i/ili iskrcaja tereta ili putnika, opskrbe plovila gorivom, mazivom, vodom, namirnicama.

Članak 6.

(1) Pristojba za uporabu obale ili pontona za teretna plovila određuje se prema nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta, odnosno na vrstu tereta (rasuti, tekući, generalni i drugi), odnosno komadu tereta ili teretnih vozila.

(2) Pristojba za uporabu obale ili pontona za putnička plovila određuje se prema broju putnika.

(3) Pristojbu za uporabu obale plaća brodar putem svog agenta ili druga osoba koja zastupa brodara.

Članak 7.

Kriteriji i maksimalna visina lučke pristojbe za uporabu obale/pontona određuje se prema tablici koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1.).

2. Ležarina

Članak 8.

(1) Ležarina se plaća za plovilo koje koristi javnu luku u druge svrhe osim radnji iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika ili kada koristi luku za navedene usluge dulje od vremena koje je potrebno za isplovljenje nakon završetka prekrcajnih operacija ili za putničko plovilo nakon isteka vremena za boravak u luci prema objavljenom (najavljenom) redu plovidbe.

(2) Maksimalno vrijeme za pripremu plovila za isplovljenje nakon završetka prekrcajnih operacija određuje lučka uprava Pravilnikom o redu u luci.

Članak 9.

(1) Ležarina se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom metru dužine plovila.

(2) Obveznik plaćanja ležarine je brodar putem svog agenta ili druga osoba koja zastupa brodara.

Članak 10.

Kriteriji i maksimalna visina ležarine određuje se prema tablici koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2.).

3. Naknada za korištenje luke

Članak 11.

(1) Naknadu za korištenje luke plaća lučki korisnik, koji koristi javnu luku na temelju Odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti.

(2) Naknada za korištenje luke sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela, a njihova visina se određuje ovisno o opsegu i visini potrebnih ulaganja, pogodnosti i materijalnim učincima koji se postižu obavljanjem djelatnosti.

Članak 12.

(1) Stalni dio naknade plaća se s naslova korištenja lučkog područja u jednokratnom godišnjem iznosu do 31. ožujka za tekuću godinu.

(2) Stalni dio naknade za korištenje luke obračunava se prema vrsti i opsegu djelatnosti za koju se traži odobrenje prema formuli:

gdje su:

Fix – iznos stalne godišnje naknade za korištenje luke

B – osnovica

k (G) – koeficijent za pojedinu grupu

n (G) – broj pripadajućih grupa djelatnosti za koje se traži odobrenje

Osnovicu (B) stalnog dijela naknade za korištenje luke određuje Upravno vijeće lučke uprave, na temelju potrebnih ulaganja te ukupnih gospodarskih učinaka koji se postižu obavljanjem lučkih djelatnosti.

Koeficijenti (k) za pojedinu grupu djelatnosti određeni su u sljedećoj tablici:

Grupe

djelatnosti (G)

Vrste djelatnosti

koeficijent

(k)

A

Privez i odvez plovila

Boksa?ža

Prihvat i opsluživanje plovila na sidrištu

Usluge prihvata i otpreme putnika

Opskrba plovila, posade i putnika

0,9

B

Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i slaganje tereta

Skladištenje, deponiranje i transportne operacije na višenamjenskom terminalu, terminalima za generalni teret, kontejnerskom i RO-RO terminalima

Priprema i objedinjavanje tereta za transport

0,2

C

Skladištenje, deponiranje i transportne operacije na specijaliziranom terminalu za rasuti teret

Priprema i objedinjavanje tereta za transport

0,3

D

Skladištenje, deponiranje i transportne operacije na specijaliziranom terminalu za tekuci teret

Priprema i objedinjavanje tereta za transport

0,3

E

Skladištenje, deponiranje i transportne operacije na drugim specijaliziranim terminalima

Priprema i objedinjavanje tereta za transport

0,3

F

Ostale gospodarske djelatnosti – distribucija i logistika tereta,

kontrola kakvoće i količine tereta

0,8

G

Ostale gospodarske djelatnosti – dorada i oplemenjivanje robe,

proizvodne djelatnosti

0,8

H

Ostale gospodarske djelatnosti – parkiranje

0,5

I

Ostale gospodarske djelatnosti – trgovina i drugo

0,3

Članak 13.

(1) Promjenjivi dio naknade za korištenje luke obračunava se i plaća na temelju podataka o ostvarenoj poslovnoj aktivnosti operatera tijekom obračunskog razdoblja u postotku od ostvarenog prihoda od lučke djelatnosti.

Obračunsko razdoblje definirat će se u ugovoru s lučkim korisnikom.

(2) Početni (minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade iznosi: 0,3% ostvarenog prihoda od lučkih djelatnosti na lučkom području.

5. Pristojba za vez

Članak 14.

(1) Pristojbu za vez plaća plovilo koje koristi javno pristanište.

(2) Pristojba za vez stalna (godišnja) i povremena (dnevna) određuje se prema nedjeljivom danu za plovilo/čamaca.

(3) Pristojbu za vez plaća brodar putem svog agenta ili druga osoba koja zastupa brodara.

Članak 15.

Kriteriji i maksimalna visina pristojbe za vez određuje se prema tablici koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 3.).

6. Naknada za korištenje pristaništa

Članak 16.

(1) Naknadu za korištenje pristaništa plaća lučki korisnik koji koristi pristanište na temelju Odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti na javnom pristaništu.

(2) Na strukturu, način obračuna i visinu naknade primjenjuju se odredbe o naknadama za korištenje javne luke.

III. LUČKE PRISTOJBE U PRIVATNIM LUKAMA I PRISTANIŠTIMA

Članak 17.

(1) U privatnim lukama i pristaništima plaća se pristojba za uporabu obale/pontona, pristojbu za vez i naknada za korištenje luke ili pristaništa.

(2) Obveznik plaćanja pristojbe za uporabu obale i pristojbe za vez je brodar, agent ili druga osoba koja zastupa brodara.

(3) Obveznik plaćanja naknade za korištenje luke ili pristaništa je pravna ili fizička osoba koja koristi luku ili pristanište na temelju Odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti u privatnoj luci ili pristaništu.

Članak 18.

Maksimalna visina pristojbi iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika određuje se prema tablicama koje su sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1., 2. i 3.).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prilozi 1., 2., i 3. sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 20.

Upravna vijeća lučkih uprava dužna su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, donijeti Odluku o visini lučkih pristojbi s primjenom od 2009. godine.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/9

Urbroj: 530-05-09-1

Zagreb, 3. veljače 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA UPORABU OBALE/PONTONA

TERETNA PLOVILA

Redni broj

Temelj za obračun pristojbe

Jedinica mjere

Po jedinici mjere plovila

kn

1.

UKRCAJ/ISKRCAJ RASUTIH TERETA

  

a) Ugljen, željezna ruda i ostale rude, glina, kaolin, bitumen, šamot, cement, koks, petrolkoks

nedjeljiva tona

2,60

b) Umjetna gnojiva, fosfati, soli, sumpor

nedjeljiva tona

2,60

c) Staro željezo i otpaci

nedjeljiva tona

2,60

d) Šljunak prirodni, šljunčani i kameni agregati, željezna troska, pijesak

nedjeljiva tona

2,30

e) Žitarice i uljarice u zrnu i u uobičajenim stanjima nakon industrijske prerade

nedjeljiva tona

2,60

f) Ostali rasuti tereti

nedjeljiva tona

2,60

2.

UKRCAJ/ISKRCAJ TEKUĆIH TERETA

  

a) Nafta i naftni derivati, bioetanol, etanol

nedjeljiva tona

5,20

b) Vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva i masnoće vegetabilnog i mineralnog porijekla, lateks, kemikalije i melasa

nedjeljiva tona

3,40

c) Ostali tekući tereti

nedjeljiva tona

3,0

3.

UKRCAJ/ISKRCAJ GENERALNIH TERETA

  

a) Betonsko željezo, cijevi, kutno željezo, limovi u paketima, kolutovi, čelične gredice, ingoti, sirovo željezo

nedjeljiva tona

3,40

c) Drvo, uključivo trupci, rezana građa, drvni proizvodi

nedjeljiva tona

3,70

d) Pakirani tereti (paketi, kartoni, sanduci)

komad 

4,10

e) Paletizirani tereti

nedjeljiva tona

11,80

f) Tereti u vrećama

nedjeljiva tona

8,90

g) Vozila, motocikli

nedjeljiva tona

22,20

h) Kontejneri prazni

nedjeljiva tona

19,20

i) Teški tereti preko 40 t

nedjeljiva tona

36,90

j) Ostali generalni tereti

nedjeljiva tona

7,40

4.

UKRCAJ/ISKRCAJ OPASNIH TERETA (OSIM GORIVA)

nedjeljiva tona

18,50

5.

OPSKRBA PLOVILA

metar

18,50

PUTNIČKA PLOVILA

1.

PRIHVAT/OTPREMA PUTNIKA

putnik

18,50

2.

OPSKRBA PLOVILA

metar

18,50

PRILOG 2

TABLICA VISINE LEŽARINE

LEŽARINA

STAVKA

OSNOVA

IZNOS kn

Plovila za prijevoz tereta

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

30,00 x m x

broj dana

Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

50,00 x m x

broj dana

PRILOG 3.

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA VEZ

STALNI VEZ (GODIŠNJE)

Red.broj

STAVKA

OSNOVA

IZNOS U kn

1.

Plovila do 5 m dužine

plovilo

200,00

2.

Plovila od 5 do 7 m dužine

plovilo

300,00

3.

Plovila preko 7 m dužine

plovilo

400,00

POVREMENI VEZ

1.

Prema nedjeljivom danu

200,00

zatvori
Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !