Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
148 19.12.2008 Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

4078

Na temelju članka 10.L424155 Zakona o tajnosti podataka («Narodne novine«, broj 79/07), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), klasificirani i neklasificirani podaci, osobe ovlaštene za određivanje klasificiranih podataka i izmjenu ili uklanjanje stupnja tajnosti, stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka i pristup klasificiranim podacima Ministarstva.

Članak 2.

Klasificirani je onaj podatak koji je Ministarstvo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

Neklasificirani podatak je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je Ministarstvu tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

Sigurnosnim oznakama označava se podatak koji je na temelju zakona ili podzakonskih propisa određen kao tajni podatak i svi izvori tajnog podatka, kao što su službeni dokumenti, zbirke podataka, nacrti, crteži, skice, slike, pokretne slike (filmovi i videozapisi), zvukovni zapisi, izvješća, obavijesti i identitet osobe koja je dala obavijest, obrade i analize prikupljenih saznanja, te spisi o poduzetim mjerama i radnjama, službene zabilješke, izjave, isprave, prijave, planovi operativnih akcija, sigurnosne procjene i rješenja, pomoćne uredske i poslovne knjige i drugi izvori podataka, bilo u elektroničkom, elektromagnetskom ili drugom obliku.

Kada se radi o kombinaciji klasificiranih podataka, prilikom označavanja koristi se klasifikacijska oznaka podatka s najvišim stupnjem tajnosti.

Članak 3.

U Ministarstvu se obvezno vode Očevidnici vrlo tajnih, tajnih i povjerljivih podataka, te podataka ograničenog stupnja tajnosti.

U očevidnike iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

• redni broj upisa klasificiranog podatka

• naziv klasificiranog podatka

• klasa/urudžbeni broj klasificiranog podatka

• pošiljatelj/primatelj klasificiranog podatka

• mjerodavna ustrojstvena jedinica/ odgovorna osoba

• mjesto čuvanja klasificiranog podatka

• stupanj tajnosti klasificiranog podatka

• datum primitka/ otpreme klasificiranog podatka

• datum upisa klasificiranog podatka

• posebne napomene o klasificiranom podatku.

II. OZNAČAVANJE STUPNJA TAJNOSTI

Članak 4.

Prema stupnju tajnosti, podaci Ministarstva mogu se označiti kao: VRLO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO i OGRANIČENO.

Stupnjem tajnosti VRLO TAJNO označavaju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, i to osobito sadržani u Planu obrane iz nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Stupnjem tajnosti TAJNO označavaju se podaci i svi izvori čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo javnoj sigurnosti, i to: lokacijske dozvole koje Ministarstvo izdaje povodom zahtjeva Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, nacrti i konačni tekstovi pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske u predpristupnim pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom, te zajednička pregovaračka stajališta Europske unije, svi elaborati, procjene, projekti, planovi, rješenja izvodljivosti i prateća dokumentacija o namjeravanim ili ostvarenim uredskim, računalnim i telekomunikacijskim sustavima i sredstvima koja će se koristiti od trenutka nastajanja ili prikupljanja, pristupa, obrade, primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom TAJNO, te mediji za pohranu podataka s istom oznakom.

Stupnjem tajnosti POVJERLJIVO klasificiraju se podaci i svi izvori čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo sigurnosti građana, i to podaci:

o propusnicama službenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima s oznakom POVJERLJIVO, te prilozi i dokumenti kojima je opremljen Plan obrane iz nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Stupnjem tajnosti POVJERLJIVO označavaju se svi elaborati, procjene, projekti, planovi, rješenja izvodljivosti i prateća dokumentacija o namjeravanim ili ostvarenim uredskim, računalnim i komunikacijskim sustavima i sredstvima koja će se koristiti od trenutka nastajanja ili prikupljanja, pristupa, obrade, primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom POVJERLJIVO, te mediji za pohranu podataka s istom oznakom.

Stupnjem tajnosti OGRANIČENO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo sigurnosti građana, i to:

– podaci o djelovanju informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva,

– podaci o državnim službenicima i namještenicima Ministarstva koji su sadržani u kadrovskim i drugim zbirkama ako nisu klasificirani drugim stupnjevima tajnosti, osim podataka koji se izdaju na zahtjev osobe na koju se odnose,

– podaci sadržani u upitniku za potpunu/djelomičnu sigurnosnu provjeru

– dokumenti integriranog planiranja odgovora na krizne situacije, te

– podaci o propusnicama službenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima s oznakom OGRANIČENO.

Oznakom OGRANIČENO označavaju se i službeni sustavi i sredstva koja se koriste od trenutka nastajanja, pristupa, obrade, primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom OGRANIČENO, te mediji za pohranu podataka s istom oznakom.

Za podatke označene kao poslovna, bankovna, javnobilježnička, profesionalna tajna ili neka druga vrsta tajne definirane drugim zakonskim i podzakonskim aktima, provode se sve djelatne mjere i postupci kao da se radi o podacima s oznakom NEKLASIFICIRANO.

III. NEKLASIFICIRANI SLUŽBENI PODACI

Članak 5.

Oznakom NEKLASIFICIRANO označavaju se podaci i svi izvori podataka sadržani u zbirkama koje se vode u Ministarstvu, ako nisu označeni kao VRLO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO ili OGRANIČENO, odnosno podaci samo za službenu uporabu.

Neklasificirani dokumenti vode se u upisnicima akata bez stupnjeva tajnosti i mogu biti bez oznake ili označeni oznakom NEKLASIFICIRANO.

IV. MEĐUNARODNO RAZMJENJIVI PODACI

Članak 6.

Međunarodno razmjenjivi podaci su službeni podaci koji se na temelju međunarodnog ugovora dostavljaju međunarodnoj organizaciji, drugoj državi odnosno državnom tijelu ili se od njih zaprimaju.

Za međunarodno ugovorene i razmijenjene podatke označene odgovarajućim sigurnosnim oznakama provode se mjere i postupci u skladu sa sljedećim klasifikacijama:

– TOP SECRET ili STATE SECRET oznaci odgovara oznaka VRLO TAJNO,

– SECRET oznaci odgovara oznaka TAJNO,

– CONFIDENTIAL oznaci odgovara oznaka POVJERLJIVO,

– RESTRICTED oznaci odgovara oznaka OGRANIČENO.

Uz podatak iz stavka 1. ovoga članka koji se dostavlja u inozemstvo mora biti sadržano sljedeće upozorenje: »Ovaj dokument i svi sadržani prilozi mogu se koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni. Primatelj dokumenta vodit će brigu o zaštiti tajnosti podataka sadržanih u dokumentu sukladno vlastitim propisima o zaštiti tajnosti podataka. Dokument i njegov sadržaj ne smije se bez odobrenja Ministarstva objavljivati i davati na korištenje drugoj strani. Nakon prestanka potrebe za njegovim korištenjem, a najkasnije u roku od 6 mjeseci dokument se mora uništiti«.

Članak 7.

Službeni dokumenti zaprimljeni od međunarodnih organizacija i drugih država označavaju se obaveznim otiskivanjem sigurnosne oznake, ovisno o sadržaju zaprimljenog dokumenta.

Kada je službeni dokument dostavljen drugoj državi, na arhivski primjerak otiskuje se sigurnosna oznaka RAZMIJENJEN PODATAK bez obzira na postojeće sigurnosne oznake na službenom dokumentu.

V. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE I ČUVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 8.

Klasificiranje podataka stupnjem tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO provodi ministar, a klasificiranje podataka stupnjem tajnosti OGRANIČENO provode ravnatelji i tajnik Ministarstva, u okviru svoga djelokruga rada, sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim putem prenijeti ovlast za klasificiranje podataka i na druge osobe isključivo u okviru njihovog djelokruga rada.

Nakon određivanja stupnja tajnosti, novi dokument odnosno predmet, obvezno se upisuje u odgovarajući očevidnik iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje certifikata podnosi se, u pisanom obliku, Uredu vijeća za nacionalnu sigurnost. Zahtjev sadrži: ime i prezime osobe, dužnost ili poslove u okviru kojih se pristupa klasificiranim podacima i stupanj tajnosti za koji se certifikat traži.

Certifikati propisani međunarodnim ugovorima ili sigurnosnim sporazumima izdaju se za osobe koje imaju pristup klasificiranim podacima druge države ili međunarodne organizacije, a kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga.

Članak 10.

Osobe ovlaštene za čuvanje klasificiranih podataka odgovorne su za provedbu zabrane pristupa klasificiranim podacima neovlaštenim osobama, te spremanje u odgovarajuću sigurnosnu opremu klasificiranih podataka kad se oni ne koriste ili nisu pod neposrednim nadzorom.

VI. IZRADA I OZNAČAVANJE SLUŽBENOG DOKUMENTA I DRUGIH PREDMETA

Članak 11.

Službenik Ministarstva prilikom izrade službenog dokumenta, sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, i ovoga Pravilnika, označit će službeni dokument odgovarajućom oznakom stupnja tajnosti.

Službeni dokumenti koji predstavljaju klasificirani podatak s oznakom tajnosti moraju biti naslovljeni na točno određenog primatelja po imenu i prezimenu te nazivu ustrojstvene jedinice.

Na omotnici u kojoj se dostavljaju službeni dokumenti, u lijevom gornjem uglu upisuje se urudžbeni broj dokumenta i stavlja se pečat. U desnom gornjem uglu omotnice upisuje se oznaka stupnja tajnosti, a ispod toga upisuju se odgovarajuća oznaka načina dostave te oznaka nazivnog vremena dostave. Na sredini omotnice upisuje se naziv i adresa primatelja, a za dokumente s oznakom i ime te funkcija osobe kojoj se dokument dostavlja.

Upisivanje i zatvaranje omotnice u kojoj se dostavljaju podaci s oznakom stupnja tajnosti obavlja osoba koja je u potpisu dokumenta ili osoba koju potpisnik za to ovlasti, a otvaranje omotnice označene stupnjem tajnosti obavlja osoba na koju je dokument naslovljen, ili osoba koju on za to ovlasti.

Prilikom dostave između različitih ustrojstvenih jedinica smještenih u istom objektu, dokumenti i podaci koji sadržavaju klasificirane podatke moraju biti zatvoreni u omotnici i označeni potpunom sigurnosnom oznakom.

Članak 12.

Sigurnosne oznake moraju biti jasno i vidljivo otisnute, strojno ili ručno upisane u slučajevima pisane dokumentacije, odnosno, pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti, a nisu pisani dokument.

Službeni dokument pripremljen za dostavu, uz oznake propisane Uredbom o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, na prvoj stranici mora imati upisanu odgovarajuću oznaku načina dostave (teklićem, telefaksom, e-poštom, brzojavno, intranetom ili poštanskom službom).

Članak 13.

Skice, karte, grafikoni i crteži moraju sadržavati potpunu sigurnosnu oznaku ispod kazala, naslova ili oznake mjerila u kojem je izrađena skica, karta, grafikon ili crtež odnosno na odgovarajućem slobodnom mjestu tako da ne umanjuju svrhovitost i uporabljivost tih prikaza.

Kada su skice, karte, grafikoni ili crteži presavinuti ili umotani, potpuna sigurnosna oznaka mora se pridodati i na tako presavinute ili umotane predmete na način da bude svima jasna i čitljiva.

Članak 14.

Fotografije, filmovi (uključujući i negative) i ostali slikovni i zvukovni zapisi s tajnim podacima te njihovi zaštitni pokrovi moraju imati jasnu i čitljivu potpunu sigurnosnu oznaku.

Članak 15.

Fotografije se označavaju na način da se potpuna sigurnosna oznaka ispisuje na vrhu ili u dnu fotografije ukoliko se fotografija izrađuje računalnom tehnologijom, i to na način da potpuna sigurnosna oznaka ne utječe na kvalitetu ili uporabnu vrijednost fotografije. U slučajevima kada to nije moguće, potpuna sigurnosna oznaka otiskuje se na poleđini svake fotografije.

Negativi fotografija označavaju se na način da se potpuna sigurnosna oznaka utisnuta u plastificiranu markicu pričvrsti kao privjesak na negativ. Pričvršćivanje se mora obaviti na dijelu negativa koji ne sadrži snimljeni materijal.

Članak 16.

Potpuna sigurnosna oznaka mora biti jasno i čitljivo prikazana na svakoj foliji ili slajdu i to u gornjem desnom kutu svake folije ili slajda.

Članak 17.

Filmovi i videotrake ili slični nosači slikovnog zapisa koji sadrže službene podatke moraju sadržavati i potpunu sigurnosnu oznaku, i to pridodanu na početak i kraj snimljenog materijala kako bi bile jasne i čitljive prilikom svake projekcije.

Zaštitni pokrov kao integralni dio filma ili videozapisa mora imati jasno i čitljivu potpunu sigurnosnu oznaku pripojenu kao privjesak ili naljepnica.

Članak 18.

Zvukovni zapis, analogni ili digitalni, na početku i na kraju mora sadržavati jasno snimljenu izjavu o sigurnosnim oznakama koje su dodijeljene snimljenom materijalu.

Zaštitni pokrov kao integralni dio medija sa zvukovnim zapisom mora imati jasne i čitljive sigurnosne oznake pripojene kao privjesak ili naljepnica.

VII. OSOBE OVLAŠTENE ZA UKLANJANJE ILI SNIŽAVANJE SIGURNOSNIH OZNAKA S PODATAKA

Članak 19.

Ministar je ovlašten sa službenog podatka ukloniti ili sniziti sve oznake stupnjeva tajnosti.

Zahtjev za uklanjanje ili snižavanje stupnja tajnosti mora biti postavljen u pisanom obliku i obrazložen. Ministar donosi odluku o uklanjanju ili snižavanju sigurnosne oznake sa službenog podatka ili o odbijanju zahtjeva koja se dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 20.

Neće se ukloniti oznaka stupnja tajnosti sa službenog podatka ako bi to bilo štetno za djelovanje posebnih sigurnosnih sustava Ministarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka klasa: 011-02/05-04/12 urbroj: 534-02-02-01-01/1-06-6 od 30. siječnja 2006. godine.

Članak 22.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi obvezno je pripremiti sve potrebne štambilje za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/60

Urbroj: 534-04-08-1

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !