Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 11.03.2011 Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost

URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

654

Na temelju članka 25.L654085 stavka 3. Zakona o informacijskoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj: 79/07), predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA USTROJAVANJE RADNIH MJESTA SAVJETNIKA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

I. UVOD

Članak 1.

Pravilnikom o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost (u daljnjem tekstu: savjetnika) i uvjeti za raspored na radno mjesto savjetnika.

Članak 2.

Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima koja u svom djelokrugu stvaraju ili koriste klasificirane podatke (u daljnjem tekstu: tijela ili pravne osobe), dužna su ustrojiti radno mjesto savjetnika, ovisno o kriterijima navedenim u člancima 3., 4., 5. i 6. ovog Pravilnika.

II. KRITERIJI ZA USTROJAVANJE RADNOG MJESTA SAVJETNIKA

Članak 3.

Kriteriji za ustrojavanje radnog mjesta savjetnika u tijelu ili pravnoj osobi su broj, vrsta i stupanj tajnosti klasificiranih podataka koje stvara ili koristi tijelo ili pravna osoba.

Članak 4.

Tijelo ili pravna osoba koja u svom djelokrugu stvara ili koristi manju količinu klasificiranih podataka, neovisno o njihovoj vrsti i stupnju tajnosti, nije dužna ustrojiti novo radno mjesto savjetnika već će poslove savjetnika dodati u opis poslova nekog od postojećih radnih mjesta.

Sukladno stavku 1. ovog članka postupit će i tijelo ili pravna osoba koja u svom djelokrugu stvara ili koristi veću količinu klasificiranih podataka, ali pretežno stupnja tajnosti »OGRANIČENO«.

Članak 5.

Tijelo ili pravna osoba koja u svom djelokrugu stvara ili koristi veću količinu klasificiranih podataka pretežno stupnja tajnosti »POVJERLJIVO« i više može ustrojiti posebno radno mjesto savjetnika.

Članak 6.

Tijelo ili pravna osoba koja u svom djelokrugu pretežno stvara ili koristi klasificirane podatke može poslove savjetnika dodati u opis poslova već ustrojene ustrojstvene jedinice ili službe, ili ustrojiti novu ustrojstvenu jedinicu ili službu za obavljanje poslova iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika.

III. UVJETI ZA RASPORED NA RADNO MJESTO SAVJETNIKA

Članak 7.

Čelnik tijela ili pravne osobe može rasporediti na radno mjesto savjetnika ili na radno mjesto u okviru kojeg su dodani poslovi savjetnika, zaposlenika koji ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– radno iskustvo od najmanje 3 godine u tijelima ili pravnim osobama,

– izdan odgovarajući certifikat o obavljenoj sigurnosnoj provjeri,

– poznavanje engleskog jezika, u tijelima ili pravnim osobama koje postupaju s međunarodnim klasificiranim podacima.

Članak 8.

O rasporedu zaposlenika na radno mjesto savjetnika ili na radno mjesto u okviru kojeg su dodani poslovi savjetnika odnosno o ustrojstvenoj jedinici ili službi iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika, tijela i pravne osobe dužne su pisano obavijestiti Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

IV. ODGOVORNOST I POSLOVI SAVJETNIKA

Članak 9.

Savjetnik je odgovoran za usklađivanje, nadzor, edukaciju i koordinaciju provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti.

Savjetnik za svoj rad odgovara čelniku tijela ili pravne osobe.

Članak 10.

Izobrazbu savjetnika o mjerama i standardima informacijske sigurnosti organizira Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Članak 11.

Poslovi iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika utvrđeni su zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju područja informacijske sigurnosti: sigurnosna provjera, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informacijskog sustava i sigurnost poslovne suradnje.

V. NADZOR MJERA I STANDARDA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

Članak 12.

Savjetnik provodi unutarnji nadzor primjene mjera i standarda informacijske sigurnosti iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika, najmanje dva (2) puta godišnje, o čemu sastavlja izvješće.

Članak 13.

Izvješće o provedenom nadzoru iz članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika, savjetnik dostavlja čelniku tijela ili pravne osobe.

Izvješće mora sadržavati:

– procjenu provedenih mjera i standarda informacijske sigurnosti,

– opis uočenih nedostataka,

– prijedlog mjera za uklanjanje nedostataka,

– kopije popunjenih nadzornih lista.

Izvješće o provedenom nadzoru iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Tijela ili pravne osobe dužna su ustrojiti radna mjesta savjetnika sukladno člancima 4., 5. ili 6. ovog Pravilnika u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnostL654087 (»Narodne novine«, br. 100/08).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/11-01/02
Urbroj: 50439-04-11-01
Zagreb, 1. ožujka 2011.

Predstojnik
Petar Mišević, v. r.

zatvori
Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !